VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll 

Utvalg:

Utmarksnemnda i Verdal kommune

Møtested:

Kjeller helsesenter, Verdal kommune

Dato:

21.06.2006

Tid:

09:00

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Berit Gustad Nessø

Medlem

AP/SP

Magnus Tiller

Nestleder

AP/SP

Kåre Norum

Medlem

FRP/H/KRF

Jostein Dahle

Leder

AP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Ragni E. Bye

 

 

 

 

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

 

 

 

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Trond Rian

 

 

 


 

SaklisteTil behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
0010/06
   

Søknad om tillatelse til bruk av Terri og 4-hjuling til kråksjøen og Billingen. A/S Værdalsbruket.
Saksframlegg   (DOC)
0011/06
  

Søknad om dispensasjoner for motorferdsel i utmark, Værdlasbruket, 2006.
Saksframlegg   (DOC)
0012/06
  

Søknad om dispensasjoner for motorferdsel i utmark, Jon Lykke
Saksframlegg   (DOC)
0013/06
 

Søknad om dispensasjon -motorferdsel i utmark - Solveig Ness
Saksframlegg   (DOC)
0014/06
  

Odd Eklo - søker om kjøring i utmark i forbindelse med restaurering av Storvuku-vollen
Saksframlegg   (DOC)


0015/06
 

Søknad om kjøring av materialer inn til hytte ved storlundet i Vera, Stein Ivar Kjesbu
Saksframlegg   (DOC)
0016/06
 

Søknad om kjøring på barmark, Gisle Andreas Green.
Saksframlegg   (DOC)
0017/06
  

Søknad om kjøring på barmark, Nils Olav Knutsen
Saksframlegg   (DOC)

 


 

PS 10/06 Søknad om tillatelse til bruk av Terri og 4-hjuling til kråksjøen og Billingen. A/S Værdalsbruket.

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 21.06.2006

Behandling:

Saken ble behandlet som fjernsak (brev) 9.6.06. Jostein Dahle meldte seg inhabil ved behandlingen.

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

I henhold til §6 i forskrift om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag gis AS Værdalsbruket følgende tillatelser:

Turene kan finne sted i løpet av juni 2006.

Øvrige transportbehov for Værdalsbruket i 2006 vil bli behandlet i neste møte i Utmarksnemnda.

 

 

 

PS 11/06 Søknad om dispensasjoner for motorferdsel i utmark, Værdalsbruket, 2006.

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 21.06.2006

Behandling:

Jostein Dahle meldte seg inhabil ved behandling av saken.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

I henhold til §6 i forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis A/S Værdalsbruket tillatelse til følgende turer i 2006:

Barmarkskjøring

  1. Kråksjøen. 1 tur med barmarkskjøretøy i løpet av juni/juli 2006.

  2. Fiskløysningen, 1 tur til i løpet av juni 2006

  3. Fiskløysningen. 4 turer med barmarkkjøretøy i perioden 9/9 – 29/9.

  4. Kråksjøen. 2 turer med barmarkkjøretøy i perioden 9/9 – 16/9.

  5. Nøktjernstua. 2 turer med barmarkkjøretøy  9/9 og 14/9.

  6. Hengebrua over Skjækra ved Dyrhaugstua, 1 tur i slutten av juni.

Helikopter.

Dispensasjonen gjelder to turer  til hver av hyttene på følgende datoer:

  1. Lakavassbua. Det tillates benyttet helikopter 9/9 og 16/9.

  2. Bjarnetjern. Det tillates benyttet helikopter 9/9 og 16/9.

  3. Grønningen. Det tillates benyttet helikopter 9/9 og 14/9

 

 

 

PS 12/06 Søknad om dispensasjoner for motorferdsel i utmark, Jon Lykke

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 21.06.2006

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Søknaden er vurdert etter § 6 i forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. I forbindelse med skifte av tak gis det tillatelse til 1 tur med barmarkskjøretøy (Terri) i 2006.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen tre uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen sendes via kommunen.

 

 

 

PS 13/06 Søknad om dispensasjon -motorferdsel i utmark - Solveig Ness

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 21.06.2006

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Søknaden er vurdert etter § 6 i forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.

Det gis tillatelse til bruk av traktor med henger for inntil to dager i uke 28. Kjørerute er fra Lemyra i Sul til feste nr 29. Den mest skånsomme trase skal benyttes.

Det kan ikke forventes ytterligere tillatelser med begrunnelse bygging av anneks jmf byggemelding 25.05.2005.

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen innen tre uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen sendes via kommunen.

 

 

 

PS 14/06 Odd Eklo - søker om kjøring i utmark i forbindelse med restaurering av Storvuku-vollen

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 21.06.2006

Behandling:

Saken ble behandlet som fjernsak (brevs) 18.7.06

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Søknaden er vurdert etter § 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Søknaden avslås.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen tre uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen sendes via kommunen.

 

 

 

PS 15/06 Søknad om kjøring av materialer inn til hytte ved storlundet i Vera, Stein Ivar Kjesbu

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 21.06.2006

Behandling:

Saken ble behandlet som fjernsak (brev) 18.7.06.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Søknaden er vurdert etter § 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Det gis tillatelse til 3 turer i perioden fra vedtak fattes til 31. august.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen tre uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen sendes via kommunen.

 

 

 

PS 16/06 Søknad om kjøring på barmark, Gisle Andreas Green.

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 21.06.2006

Behandling:

Saken ble behandlet som fjernsak (brev) 18.7.06.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Søknaden er vurdert etter § 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Søknaden innvilges for inntil 5 turer i 2006.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen tre uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen sendes via kommunen.

 

 

 

PS 17/06 Søknad om kjøring på barmark, Nils Olav Knutsen

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 21.06.2006

Behandling:

Saken ble behandlet som fjernsak (brev) 18.7.06.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Søknaden er vurdert etter § 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Søknaden innvilges.

Det gis tillatelse til 3 turer innen 30. august. Den best egnete trase skal benyttes.

Før kjøring finner sted skal tidspunkt føres på tillatelsens bakside.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen tre uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen sendes via kommunen.