VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll 

Utvalg:

Utmarksnemnda i Verdal kommune

Møtested:

Herredshuset, møterom i 3 etg, Verdal kommune

Dato:

31.05.2006

Tid:

09:00

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Jostein Dahle

leder

AP

Magnus Tiller

nestleder

SP

Kåre Norum

 

H

Berit G. Nessø

 

AP

Signe Myrmo

 

AP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

 

 

 

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Trond Rian

 


Saksnr

Innhold

Saksnr

Innhold

PS 4/06

Søknad om dispensasjon om motorferdsel i utmark, Stormoen - Snorre Kristiansen

PS 5/06

Bestandsplan for hjort 2006-2008  - Øvre Verdal bestandsplanområde

PS 6/06

Bestandsplan for elg 2006-2008 - Øvre Verdal bestandsplanområde

PS 7/06

Dispensasjon i 2 år for fortsettelse av bestandsplanområde VNT

PS 8/06

Tildeling av elg og hjort i 2006 til vald uten bestandsplan

PS 9/06

Budsjett og regnskap for lokalt viltfond l

 


 

PS 4/06 Søknad om dispensasjon om motorferdsel i utmark, Stormoen - Snorre Kristiansen

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 31.05.2006

Forslag i møte:

Ingen.

 

Avstemning:

Enstemmig

 

VEDTAK:

Med hjemmel i § 6 i forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis Snorre Kristiansen tillatelse til bruk av jernhest for transport av byggematerialer.

Transporten gjelder inn til hytte ved Smålian/Stormoen. Den trase som er best egnet og gir minst terrengskader skal benyttes.

Tillatelsen gjelder 2 dager innen 1. juli 2006.

 

 

 

PS 5/06 Bestandsplan for hjort 2006-2008  - Øvre Verdal bestandsplanområde

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 31.05.2006

Forslag i møte:

Ingen.

 

Avstemning:

Enstemmig

 

VEDTAK:

I henhold til § 11 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever så godkjennes ”Øvre Verdal” som eget vald for hjort med et tellende areal på 507 313 da.

I henhold til § 14 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever så godkjennes den framlagte bestandsplan for hjort i Øvre Verdal bestandsplanområde, og valdet tildeles 114 hjort i perioden 2006-08.

 

 

 

 

PS 6/06 Bestandsplan for elg 2006-2008 - Øvre Verdal bestandsplanområde

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 31.05.2006

Forslag i møte:

Ingen.

 

Avstemning:

Enstemmig

 

VEDTAK:

I henhold til § 11 i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever” godkjennes Øvre Verdal som eget vald for elg med et tellende areal på ca 507 000 da.

I henhold til § 14 i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever” så  godkjennes den framlagte  bestandsplan for Øvre Verdal bestandsplanområde, og valdet tildeles 363 valgfrie elg i perioden 2006-2008.

 

 

 

 

PS 7/06 Dispensasjon i 2 år for fortsettelse av bestandsplanområde VNT

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 31.05.2006

Forslag i møte:

Ingen.

 

Avstemning:

Enstemmig

 

VEDTAK:

I henhold til § 11 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever så godkjennes VNT som eget vald for elg og hjort (arealet er ca 28 000 da). I henhold til § 14 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever så innvilges VNT dispensasjon for å fortsette den inngåtte bestandsplanen for INVT med den forutsetning at det for de siste 2 år (2006 og 2007)  tildeles 52 valgfrie elg eller 26 valgfrie elg pr år.

Tildeling av hjort skjer i egen sak.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker iht forvaltningslovens regler.

 

 

 

 

PS 8/06 Tildeling av elg og hjort i 2006 til vald uten bestandsplan

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 31.05.2006

Forslag i møte:

Ingen.

 

Avstemning:

Enstemmig

 

VEDTAK:

Hellan/Vangstad tildeles 3 elg derav 1 kalv, 1 valgfri og 1 eldre okse (1 ½ år eller eldre) samt 1 hjort valgfri.

Holmli/Volden tildeles 5 elg derav 3 kalver, 1 valgfri og 1 eldre okse (1 ½ år eller eldre) samt 1 hjort valgfri.

Verdal nord tildeles 4 hjort valgfrie.

Kverndal statsallmenning tildeles 2 hjort valgfrie

VNT tildeles 2 hjort valgfrie

De respektive vald kan påklage dette innen 3 uker iht forvaltningslovens regler.

 

 

 

PS 9/06 Budsjett og regnskap for lokalt viltfond l

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 31.05.2006

Forslag i møte:

Det var enighet i nemnda om at ca 8000 kr kan benyttes til cersim rapport fra hjorteviltregisteret. Det er i tråd med administrasjonens intensjoner og vil trolig kunne finansieres innen budsjettrammen.

 

Avstemning:

Enstemmig

 

VEDTAK:

Det tilrås at utmarksnemnda tar regnskapet til etterretning, og vedtar følgende utgiftsbudsjett for kommende periode:

Tilskudd til elgundersøkelsene i N-Trøndelag 10 000 kr

Andre søknader iht forskrift om kommunale viltfond 10 000 kr

Rydding av vegkanter 25 000 kr

Kurs/møter/tidsskrift/fagmateriell  10 000 kr

Ettersøkslag bjørn (leie av skytebane, annet aktuelt)  10 000 kr

Vårtelling av hjort  4000 kr

Diverse (samlepost) 5000 kr

Dekning av kursavgift VNT 1800 kr

Sum 75 800 kr

 

Flytting mellom poster kan gjøres etter behov. Tildeling av midler utover 2500 kr til enkeltsøknader behandles politisk. Utgifter og inntekter til ettersøk/fallvilt forutsettes balansert.