VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll   PDF

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

Møterommet, 3. etasje, Herredhuset

Dato:

16.11.2006

Tid:

09:00-14:00

Til stede:

8 representanter. 
Marit Voll Skrove ble innvilget permisjon kl 1130, etter at sak 93/06 var behandlet.
Til stede 7 representanter.

Etter at møtet var satt var det befaring i forbindelse med sak 89/06.

Behandlingsrekkefølge: Sak 89/06, 90/06, 91/06, 92/06, 93/06, 96/06, 99/06, 88/06, 94/06, 95/06, 97/06, 98/06, 101/06, 100/06.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

Medlem

FRP/H/KRF

Brit Fredriksen

Nestleder

AP/SP

Trine Synnøve Hallem

Medlem

UAV

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Marit Voll Skrove

Medlem

AP/SP

Margot Wannebo

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Leder

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Henrik Tveita

MEDL

AP/SP

Ole Gunnar Hallager

MEDL

AP/SP

 

 

 

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Bjarne Haugan

Ole Gunnar Hallager

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Ass. rådmann

Inger Storstad

Førstesekretær


Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
0088/06
   

Referater, jfr. saksframlegg
Saksframlegg   (DOC)

0089/06
 
 
 
 

Skoleskyss Mogrenda - Stiklestad med befaring
Saksframlegg   
 
Vedlegg : (PDF)
Klagesak på skoleskyss Mogrenda - Stiklestad - Verdal kommune. Sak med referanse PJA 2005/5494

0090/06
 
 
 
 
   
Rv. 759 - Busslomme ved Lund, Leksdalen 
Saksframlegg  
 

Vedlegg :
Rv. 759 - Busslomme ved Lund - Vurdering av alternative løsninger.
Kartutsnitt busslomme ved Lund


0091/06
 
 
 
   

Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune
Saksframlegg
  
 

Vedlegg: (PDF)
Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune - planrapport rev 02.11.2006


0092/06
  
  
  
   

Trafikksikkerhetsmidler år 2007 - søknad om tilskudd
Saksframlegg
  
 

Vedlegg: (PDF)
Trafikksikkerhetsmidler år 2007 - Verdal


0093/06 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1721/16/1 - Forslag til reguleringsplan for barnehage - Tord Folesons gater 3 - gnr. 1721/16/109 og del av 1719/16/1 Reguleringsspørsmålet legges fram for kommunestyret
Saksframlegg
  
 

Vedlegg: (PDF)
Klage over vedtak i Plan og Utviklingskomiteen forslag til reguleringsplan
Sakspapir PUK - sak 84/06
Oversiktskart

Plankart datert 10.07.06, rev. 03.10.06.

Reguleringsbestemmelser datert 10.07.06, rev. 03.10.06.

Situasjonsplan

Redegjørelse vedrørende forslag til reguleringsendring

1721/16/1 - Siv. Ing. Peter Hognestad -Vedrørende nabovarsel om reguleringsendring - Knøttene Barnehage AS - Tord Folesons gate 3

Avtale mellom grunneier Levin Nestvold jr og Knøttene barnehage AS : 1721/16/1 - Forslag til reguleringsendring - Knøttene Barnehage AS - Tord Folesons gate 3

1721/16/1 - Siv. Ing. Peter Hognestad - Forslag til reguleringsendring - Knøttene Barnehage AS - Tord Folesons gate 3 - Jordlovsbehandling

Regugleringsendring i Tord Folesons gate


0094/06
  
  
  
   
  
   
   
   

Reguleringsplan - Nord-Vera og Storlunet. 3. gangs behandling PUK.
Saksframlegg
  
 

Vedlegg: (PDF)
Reguleringsplan - Nord-Vera og Storlunet 
Reguleringsplan - Nord-Vera og Storlunet. 3. gangs behandling PUK.
Mail fra Værdalsbruket

Samlet saksframlegg 

Disposisjonsplan Nord-Vera


0095/06
  

1721/18/1341 - Veronica Berg Eriksen - Fasadeendring - Tangenvegen 8
Saksframlegg
  


0096/06
  

Universell utforming - statusrapport 10.11.2006
Saksframlegg
 


0097/06
  
  
  
   

Prosjekt politisk organisering - innstilling fra nedsatt prosjektgruppe
Saksframlegg
   
 

Vedlegg: (PDF)

Innstilling fra nedsatt prosjektgruppe - politisk organisering


0098/06
  
  
  
   

Møteplan 2007
Saksframlegg
    
 

Vedlegg: (PDF)
Forslag til møteplan 2007


0099/06  
  
  
  
  
  
  
  

Budsjett 2007 - Verdal kommune
Saksframlegg
    

Vedlegg: (PDF)
Rådmannens forslag til budsjett 2007 med betalingssatser og gebyrer
Forslag til økonomireglement for 2007
Samlet saksframstilling kontrollutvalgets sak 23/06. Forslag til driftsbudsjett for 2007 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Verdal kommune


0100/06
  

Verdal bolystpris. Innstilling
Unntatt offentlighet Ofl. §5 - organinterne dokumenter


0101/06  
   

Andre saker
Saksframlegg  

 


 

PS 88/06 Referater

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.11.2006

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Referatene tas til orientering.

 

 

 

 

   

PS 89/06 Skoleskyss Mogrenda - Stiklestad

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.11.2006

BEHANDLING:

E-poster fra Torbjørn Hojem av 16.11.06 kl 7.54 og 8.06 til bl.a. lederen av PUK ble utdelt i møtet.

Det ble foretatt befaring.

Trine Hallem (UAVH)  fremmet følgende tilleggsforslag:
Administrasjonen bes ta initiativ til å få redusert fartsgrensen på fylkesvei 163 fra SNK – Mogrenda.

Margot Wannebo fremmet følgende forslag til vedtak:
Klagen imøtekommes.

Det ble votert alternativt mellom rådmannens tilråding og forslaget fra Margot Wannebo.

Rådmannens tilråding ble vedtatt med 6 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for Margot Wannebo sitt forslag.

Det ble deretter votert over tilleggsforslaget fra SV v/Trine Hallem  som ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Trafikksikkerhetsutvalget er av den oppfatning at de nye opplysninger som er gitt i brev fra Torbjørn Hojem dat. 04.09.06, ikke bidrar til noen vesentlig endring i trafikksikkerheten på skolevegen mellom Mogrenda og Stiklestad skole i forhold til den situasjon som lå til grunn for Fylkesmannens behandling av klagesaken.

Administrasjonen bes ta initiativ til å få redusert fartsgrensen på fylkesvei 163 fra SNK – Mogrenda.

 

 

 

 

PS 90/06 Rv. 759 - Busslomme ved Lund, Leksdalen

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.11.2006

BEHANDLING:

SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
PUK ber administrasjonen jobbe med en forskutteringsordning for prosjektet hvis finansiering ikke kommer på plass i 2007, slik at prosjektet kan realiseres senest i 2008.

Det ble først votert over rådmannens tilråding som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslaget til nytt pkt. 2 som ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

  1. Kommunen mener Statens vegvesen sin løsning med bygging av busslomme ved riksvegen på Lund må prioriteres gjennomført.

  2. PUK ber administrasjonen jobbe med en forskutteringsordning for prosjektet hvis finansiering ikke kommer på plass i 2007, slik at prosjektet kan realiseres senest i 2008.

 

 

 

 

PS 91/06 Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.11.2006

BEHANDLING:

Rådmannen la fram endret tilråding til pkt. 2 som følger:
Det opprettes egen budsjettpost for kommunalt trafikksikkerhetsarbeid med bevilgning på kr. 500.000 fra år 2008.

H v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende alternative forslag til pkt. 2:
Det opprettes egen budsjettpost for kommunalt trafikksikkerhetsarbeid med bevilgning på kr. 500.000 fra år 2007.

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 

INNSTILLING:

  1. Trafikksikkerhetsplanen for Verdal kommune 2007 – 2010 vedtas lagt til grunn for kommunens arbeid med trafikksikkerhetssaker.

  2. Det opprettes egen budsjettpost for kommunalt trafikksikkerhetsarbeid med bevilgning på kr. 500.000 fra år 2007.

  3. Kommunen vedtar å prioritere gang- og sykkelveg langs fylkesveg 173, Ydsekorsen – Fleskhus foran gang- og sykkelveg langs fylkesveg 167, Bakketun – Minsås.

 

 

 

PS 92/06 Trafikksikkerhetsmidler år 2007 - søknad om tilskudd

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.11.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Verdal kommune søker FTU om tilskudd for følgende prioriterte trafikksikkerhetstiltak i 2007:

  1. Skilting og fartsdemping ved barneskoler langs kommuneveger      kr.        50.000

  2. Skilting og fartsdemping ved barneskoler langs fylkesveg               kr.        25.000

  3. Opphøyd gangfelt på fylkesveg 173 ved Elvevegen                       kr.        50.000

  4. Fysisk skille mellom gang-/sykkelveg og kjøreveg på Melan          kr.        50.000

 

 

 

 

PS 93/06 1721/16/1 - Forslag til reguleringsplan for barnehage - Tord Folesons gater 3 - gnr. 1721/16/109 og del av 1719/16/1

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.11.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding vedtatt med 6 mot 2 stemmer.

Marit Voll Skrove ble innvilget permisjon. Tilstede 7 representanter.

 

INNSTILLING:

Forslag til reguleringsplan avvises med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2 og med følgende begrunnelse:

§         Dårlig standard/siktforhold i krysset Tord Folesons gate x fylkesveg 173.

§         Foreslått arealbruk (barnehage) er i strid med avsatt LNF-område i gjeldende utgaver av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Verdal sentrum.

§         Pågående revisjon av kommunedelplan for Verdal byområde legger opp til at det skal utarbeides reguleringsplan for et større område og at det skal legges til rette for en ny kryssløsning med fylkesveg 173. I den forbindelse kan Tord Folesons gate bli vurdert regulert stengt ut mot fylkesveg 173. Dette tilsier at evt. barnehagelokalisering bør avventes vurdert til arealbruken er avklart på overordnet nivå og en har mulighet til å vurdere lokalisering og adkomst i en større sammenheng.

 

 

 

PS 94/06 Reguleringsplan - Nord-Vera og Storlunet. 3. gangs behandling PUK.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.11.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Klagen fra Vera fiskestellsområde tas til følge. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27-3 endres reguleringsplan for Nord-Vera og Storlunet med følgende:

1)      Naustene ved Veressjøen og Bomlunet tas ut av planen og erstattes med båtplasser.

2)      Reguleringsbestemmelsene for naust tas ut og fellesbestemmelser for opplagsplass for båter innarbeides i bestemmelsene.

 

 

 

 

PS 95/06 1721/18/1341 - Veronica Berg Eriksen - Fasadeendring - Tangenvegen 8

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.11.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §93 (tillatelse til tiltak) godkjennes søknad om fasadeendring.

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens §28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jamfør Plan- og bygningslovens §96.

Tillatelsen er bare gyldig sammen med kvittering for betalt gebyr. Regning vil bli oversendt Dem.

 

 

 

PS 96/06 Universell utforming-statusrapport 10.11.2006

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.11.2006

BEHANDLING:

Prosjektleder Kari Gregersen Næss informerte.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Statusrapporten tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Statusrapporten tas til orientering.

 

 

 

PS 97/06 Prosjekt politisk organisering - innstilling fra nedsatt prosjektgruppe

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.11.2006

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Plan- og utviklingskomiteen slutter seg til innstillingen fra nedsatt prosjektgruppe.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Plan- og utviklingskomiteen slutter seg til innstillingen fra nedsatt prosjektgruppe.

 

 

 

PS 98/06 Møteplan 2007

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.11.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for året 2007.

 

 

 

PS 99/06 Budsjett 2007 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.11.2006

BEHANDLING:

Ass. rådmann Inger Marie Bakken hadde en kort gjennomgang av budsjettforslaget.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Plan- og utviklingskomiteen tar rådmannens forslag til Budsjett 2007 til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Plan- og utviklingskomiteen tar rådmannens forslag til Budsjett 2007 til orientering.

 

 

 

 

PS 100/06 Verdal Bolystpris. Innstilling

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.11.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

NN tildeles Verdal Bolystpris. Prisen er på kr. 10.000,- med plakett og diplom.

 

 

 

 

PS 101/06 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.11.2006

BEHANDLING:

Spørsmål fra Knut Fortun:

Ang. gang-/sykkelveg Stekke – hva har skjedd?

Øivind Holand orienterte fra møte og befaring med utbyggerne og informerte/viste hva det var blitt enighet om.