VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

3. etasje, Herredshuset

Dato:

12.10.2006

Tid:

09:00-11:30

Det var ingen merknader til innkalling og protokoll fra forrige møte.
Det ble kommentert at det var uheldig at møtet var i høstferien. Lederen: Skal prøve å
styre unna det senere år.

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Tomas Iver Hallem

Leder

AP/SP

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP/SP

Marit Voll Skrove

Medlem

AP/SP

Margot Wannebo

Medlem

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Knut Fortun

Medlem

FRP/H/KRF

Trine Synnøve Hallem

Medlem

UAV

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Brit Fredriksen

Nestleder

AP/SP

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Bjarne Haugan

Brit Fredriksen

AP/SP

Toril Åbotnes Iversen Knut Henrik Tveita AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Ass. rådmann

Inger Storstad

Førstesekretær


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer PDF


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
0081/06
   

Referater, jfr. saksframlegg
Saksframlegg   (DOC)
0082/06
  
 
 
   

Skoleskyss Mogrenda - Stiklestad
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Klagesak på skoleskyss Mogrenda - Stiklestad - Verdal kommune. Sak med referanse PJA 2005/5494  (PDF)


0083/06
 
 
 
 
   
  
Reguleringsplan Syd-Innsvann - endring 
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Plankart dat. 09.08.2006   (PDF)
Planbestemmelser sist rev. 03.10.2006   (DOC)
Oversiktskart   (PDF)


0084/06
 
 
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Forslag til reguleringsplan for barnehage på gnr. 16/1 m.fl. (Tord Folesons gate 3), Verdal - Knøttene barnehage AS
Saksframlegg
   (DOC)
 

Vedlegg:
Plankart datert 10.07.06, rev. 03.10.06   (PDF)

Reguleringsbestemmelser datert 10.07.06, rev. 03.10.06   (TIF)

Redegjørelse vedrørende forslag til reguleringsendring   (PDF)

Situasjonsplan   (TIF)

Avtale mellom grunneier Levin Nestvold jr og Knøttene barnehage AS : 1721/16/1 - Forslag til reguleringsendring - Knøttene Barnehage AS - Tord Folesons gate 3   (PDF)

1721/16/1 - Siv. Ing. Peter Hognestad -Vedrørende nabovarsel om reguleringsendring - Knøttene Barnehage AS - Tord Folesons gate 3   (PDF)

1721/16/1 - Siv. Ing. Peter Hognestad - Forslag til reguleringsendring - Knøttene Barnehage AS - Tord Folesons gate 3 - Jordlovsbehandling   (PDF)

Uttalelse fra Statens Vegvesen   (HTM)

Oversiktskart   (PDF)

Reguleringsendring i Tord Folesons gate   (PDF)


0085/06
  
  
  
   
  
   
  

Klage. Reguleringsplan - Nord-Vera og Storlunet
Saksframlegg
   (DOC)
 

Vedlegg:
Reguleringsplan for Nord-Vera og Storlunet, sist rev. 17.07.06   (PDF)
Reguleringsbestemmelser, sist rev. 17.07.06   (PDF)
Mail fra Værdalsbruket datert 05.10.06   (HTM)

Samlet saksframlegg   (PDF)


0086/06  
   
  
  
  
  

Andre saker
Saksframlegg   (DOC)
 
Vedlegg:
Klage på Verdal kommunes vedtak - reguleringsplan Jernbanegata 7 - kommunens vedtak stadfestes   (PDF)
Klage på dispensasjon for bygging av veg og parkeringsplass Finnvola Øst - kommunens vedtak oppheves
   (PDF)

0087/06
tilleggssak
  
  

  
  

 

Søknad om prosjektgodkjenning for istandsetting av kirkebygg - Stiklestad kirke
Saksframlegg   (DOC)

Vedlegg:
Søknad om prosjektgodkjenning for istandsetting av kirkebygg og kirkeinventar fra Kirkesjefen i Sør-Innherad, datert 18.08.06 PDF
- notat av 06.07.05 PDF
HB 8.B.16 – Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til istandsetting av kirker og kirkeinventar 04.2006 PDF


 

 

PS 81/06 Referater

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 12.10.2006

BEHANDLING:

Forslag fra lederen:

Referatene tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatene tas til orientering.

1721/277/5 - Eskil Ørdal - Delingssøknad - Vektstasjon - Graven - Innvilget

1721/277/24 - Anne Kathrine Wahlberg - Riving av eldredriftsbygning samt oppføring av ny driftsbygning 82m2 i 2 etasjer - Sandstien 47 A - Tillatelse

1721/137/2 - John Olav Oldren - Tilbygg/påbygg våningshus - Tingvoll - Tillatelse

1721/19/18 -  Sameiet Focus Park, Haakon VII`s Allè 5 - Skilting RIMI-butikk - Tillatelse

1721/25/25 - Roger Jønsson - Tilbygg bolig ca. 20m2 i 1 etasje - Flata 8 - Tillatelse

1721/265/1 - Erlend Mattingsdal - Ny garasje 45m4, samt veranda 43m2 på kårbolig - Byahøgda 45 - Tillatelse

1721/174/1/5 - Morten Følstad - Tilbygg hytte 12m2 pluss terasse 12m2 - Sæter Helgådal - Tillatelse

1721/61/3/3 - Kjetil Kroglund - Hytte som erstatter tidligere hytte - Haukåa - Innvilget

1721/269/2 - Cambi AS - Igangsettingstillatelse fase 2 for bygningsmessige arbeider og alarmanlegg - Skjørdalen

1721/18/410 - Ellev Steinsli - Tilbygg bolig ca. 7m2 - Feldmakervegen 29 - Tillatelse

1721/241/8 - Visborg Servicenter AS - Delingssøknad/Tilleggsareal - Jamtlandsvegen 1326 - Innvilget

1721/234/1/15 - Morten Eriksen - Anneks 30m2 til eksisterende hytte på Storholmen

1721/73/8 - Tore Rønning - Søknad om eiendomsdeling - Delvis innvilget

1721/19/217 - Heidi Olsen - Bruksendring av del av bolig (1. etasje)  til barnehage - Nordåkeren 7 - Tillatelse

1721/24/4 - Bernt Hårberg - Garasje - Stiklestad Alle 190 - innvilget

1721/18/410 - Ellev Steinsli - Nytt uthus 50m2 - Feldmakervegen 29 - Tillatelse

1721/199/1/1 - Frid Bogen og Trond Næss - Fritidsbolig 56m2BRA - Tronsmoen, Vera - Tillatelse

1721/18/743 - Jostein Skavhaug - Bygging av ny garasje 42m2 - Granvegen 40 - Tillatelse

1721/226/4 - Bjørn Stormo - fradelingssøknad - Tilleggsareal - Sørenget vestre - Innvilget

1721/265/19 - Wiggo Skjerve - Garasje 50m2 - Myrbakkvegen 4 - Tillatelse

 

 


 

PS 82/06 Skoleskyss Mogrenda - Stiklestad

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 12.10.2006

BEHANDLING:

H v/Knut S. Sandnes fremmet følgende forslag:

Behandling av saken utsettes til etter at Trafikksikkerhetsutvalget har foretatt befaring av aktuell vegstrekning.

Ved votering ble forslaget fra H v/Knut S. Sandnes enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Behandling av saken utsettes til etter at Trafikksikkerhetsutvalget har foretatt befaring av aktuell vegstrekning.

 

 

PS 83/06 Reguleringsplan Syd Innsvann - endring

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 12.10.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for Syd Innsvann – endring dat. 09.08.06 og bestemmelser sist rev 03.10.06.

 

 

PS 84/06 Forslag til reguleringsplan for barnehage på gnr. 16/1 m.fl. (Tord Folesons gate 3), Verdal - Knøttene Barnehage AS

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 12.10.2006

BEHANDLING:

H v/Knut S. Sandnes fremmet følgende forslag.

Forslag til reguleringsplan for barnehage – Tord Folesons gate 3 – godkjennes.

Ved alternativ votering mellom rådmannens tilråding og forslaget fra H v/Knut S. Sandnes ble rådmannens tilråding vedtatt med 7 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for forslaget fra

 H v/Knut S. Sandnes.

VEDTAK:

Forslag til reguleringsplan avvises med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2 og med følgende begrunnelse:

§         Dårlig standard/siktforhold i krysset Tord Folesons gate x fylkesveg 173.

§         Foreslått arealbruk (barnehage) er i strid med avsatt LNF-område i gjeldende utgaver av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Verdal sentrum.

§         Pågående revisjon av kommunedelplan for Verdal byområde legger opp til at det skal utarbeides reguleringsplan for et større område og at det skal legges til rette for en ny kryssløsning med fylkesveg 173. I den forbindelse kan Tord Folesons gate bli vurdert regulert stengt ut mot fylkesveg 173. Dette tilsier at evt. barnehagelokalisering bør avventes vurdert til arealbruken er avklart på overordnet nivå og en har mulighet til å vurdere lokalisering og adkomst i en større sammenheng.

 

 

PS 85/06 Klage. Reguleringsplan - Nord-Vera og Storlunet

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 12.10.2006

BEHANDLING:

SP v/Tomas I. Hallem fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

VEDTAK:

Saken utsettes.

 

 

PS 86/06 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 12.10.2006

BEHANDLING:

1.   Jernbanegt. 7.
Tas til orientering.

2.   Finnvola Øst.
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7 gis det ikke dispensasjon for Finnvola Øst.

      Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7 gis det ikke dispensasjon for Finnvola Øst.

3.   Gang- sykkelveg Stekke.
Øivind Holand orienterte om hele sakskomplekset  - ikke bare området Knut Fortun stilte spørsmål om.

4.   Spørs fra FRP v/Knut i forrige møte – fiskeforvaltningen i Veressjøen – problemet med rømt fisk.
Trond Rian informerte.
Kort oppsummert:

·        Oppdrettet i Vera reguleres av Lov om aquakultur.

·        Det er oppdrett på regnbueørret i Veressjøen.  Ved rømming av oppdrettsfisk i vatn som er såpass stor som Veressjøen skal det rømmes mye for at det blir et problem.

·        Har det rømt oppdrettsfisk i Vera? 
Svar: Har vært en mindre episode i år – ca. 1000 regnbueørret rømt.
Regnes ikke som et stort tilfelle.

·        Har prøvd gjenfangst  – fått opp ca.  300. Resten som er på rømmen – ca. 700 fisk - regnes ikke som problem, men enhver fisk på rømmen er en fare for smitte.

·        Det som gjør det vanskelig for Vera er at de er underlagt en forskrift som gjelder de store anleggene i sjø.

·        Hva kan skje med Verdalselva som lakseelv med fisk på rømmen?
Svar: En regnbueørret som er smittet kan komme i kontakt med laks og smitte den. Risikoen i promille ville ikke Rian si noe om.

·        Rian er kjent med at det har vært besøk/inspeksjon oppi Vera -  at de får instruks om oppfølging og at det på enkelte områder kan det være behov for standardheving.

·        Ansvaret ligger hos Fiskeidirektoratet.

5. Universell utforming
     Øivind orienterte om hva som har skjedd siden siste informasjon ble gitt til PUK

     Kort oppsummert:
      -     Konferanse i Kristiansand i september –  hvor Trine S. Hallem, Ellinor Kjerkreit
(fra rådet for  funksjonshemmede) og Øivind Holand deltok.     

-         Styringsgruppen er utvidet med èn person – Ellinor Kjerkreit.

-         Prosjektgruppemøte 20.10.06.

-         Temadag 13.11.06 på Verdal – Tema: Skoleutbygging

-         Statusrapport skal sendes innen 01.11.06.

-         Henvendelse fra Ergoterapiskolen, 3. årstrinn, -  vil ha elevøvelse med å gå igjennom sentrum og kartlegge tilgjengeligheten i Øra sentrum.

6. Syd Innsvann
   
Øivind informerte kort om bakgrunnen for at det vil bli krevd reguleringsplan. 

 

 

PS 87/06 Søknad om prosjektgodkjenning for istandsetting av kirkebygg - Stiklestad kirke

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 12.10.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Verdal kommune tar opp et lån på inntil 4,2 mill. kroner i forbindelse med istandsetting av Stiklestad kirke. Beløpet innarbeides i budsjettet for 2007.