VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll 

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

3. etasje, Herredshuset

Dato:

02.10.2006

Tid:

17:00-17:15

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.
  

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

Medlem

FRP/H/KRF

Brit Fredriksen

Nestleder

AP/SP

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP/SP

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Marit Voll Skrove

Medlem

AP/SP

Margot Wannebo

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Leder

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trine Synnøve Hallem

MEDL

UAV

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Katrine Bruvold

Trine Synnøve Hallem

SV

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Storstad

Førstesekretær

Inger Marie Bakken

Ass. rådmann


 

 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer  PDF

Saksnr

Saksnr

PS 78/06

Referater
1721/18/868 - Ragnar Tiller - Vinterhage som tilbygg bolig - Sokneprest Krogs veg 19 - innvilget
1721/18/20 - Svein Egil Grøtan - Delingssøknad - Innvilget
1721/18/886 - Villy Storhaug - Nybygg garasje 47m2 med loftsrom - Furuvegen 19 - Tillatelse
1721/234/7/17 - Roger Søreng - tilbygg hytte - Sandvika
1721/81/1 - Nina Høyem - Tilbygg 35m2 pluss kjeller til eksisterende bolig - Gamle Skrovesvegen 135 - Tillatelse
1721/16/64 - Tore Kolsrød - Tilbygg bolig - Bruksendring garasje - Gamle Kongeveg 21 - Innvilget
1721/277/1, 2 - Stiftelsen Aker Barnehage -  4-avdelings barnehage i Fættenskogen - Rammetillatelse
1721/28/7 - Tom Anders Hansen - Avløpsanlegg - Forbregdsmyra 84B - Tillatelse
1721/20/166 - Verdal kommune - Møllegata 12 - Bruksendring fra kontor til undervisningsformål - Tillatelse
1721/16/313 - Tony A. Fernando - Grenselinjer/grensejustering Arnljots gate 16 - Delvis innvilget
1721/6/358 - NTE bredbånd AS - Oppføring av nodehytte - Sagmestervegen 2 - Innvilget
1721/283/57 - Brødr. Vangstad AS - Oppføring av boligbrakkerigg - Godkjent
1721/24/67 - Tore Breding - gjenkledning garasjehjørne - Holmen 1- Tillatelse
1721/149/6 - Odd Grundmo - Tilbygg 20 m2 i 2 etasjer til eksisterende kårbolig - Ulvillvegen 211 - Tillatelse
1721/18/332 - Jan Gunnar Olsen - tilbygg bolig samt overbygg balkong - Nyvegbakken 11
1721/140/31 - Vuku Bilsenter AS - Riving av vaske og smørehall - Bredingsberg 9 - Tillatelse
1721/18/148 - Elvegården Barnehage - Oberst Lemforts veg 1 - Bruksendring av del av uthus samt stabbur til barnehageformål - Tillatelse
1721/218/1 - Torstein Aarstad - Tilbygg bolig - Årstadbakkan 170

PS 79/06

Bruk av utbyggingsavtaler i Verdal kommune (DOC)
Vedlegg:
Lovtekst: Nytt kapittel XI-A ”utbyggingsavtaler” i plan og bygningsloven

PS 80/06

Reguleringsplan Suuljordet Nord (DOC)
Vedlegg:
Plankart dat. 09.06.06  (PDF)
Planbestemmelser sist rev. 21.09.06  (PDF)

 


PS 78/06 Referater

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 02.10.2006

BEHANDLING:

 

 

VEDTAK:

Referatene tas til orientering.


 

PS 79/06 Bruk av utbyggingsavtaler i Verdal kommune

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 02.10.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:
 

  1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 64 og kommuneplanens Arealdel, vedtar Verdal kommunestyre at hele kommunen omfattes av
    adgangen til å kreve utbyggingsavtaler når øvrige forutsetninger for avtaleinngåelse er tilstede.
  2. Utbyggingsavtale forutsettes inngått før igangsettingstillatelse gis. I hovedsak vil utbyggingsavtale etter behov kunne omfatte følgende tiltak:

  1. Vedtaket begrunnes med ønsket om et likhetsprinsipp for hele kommunen, økt forutsigbarhet og behovet for en riktigere kostnadsfordeling mellom utbygger og kommune enn tidligere.

  2. Vedtaket gis videre oppfølging ved rullering av kommuneplanen.

 

 

 

PS 80/06 Reguleringsplan Suuljordet Nord

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 02.10.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for Suuljordet nord, plankart dat. 09.06.06 og bestemmelser sist revidert 21.09.06.