VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll 

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

3. etasje, Herredshuset

Dato:

13.09.2006

Tid:

09.00-15.00

Til stede:

8 representanter.

Einar A. Tromsdal fikk permisjon fra kl 1030, før behandlinga av sakene begynte, til kl 1230. Til stede 7 representanter.

Knut Fortun møtte etter at behandlinga av sak 72/06 var begynt. Til stede 8 representanter.

Einar A. Tromsdal møtte igjen under behandlinga av sak 74/06. Til stede 9 representanter.

Knut Snorre Sandnes ble innvilget permisjon etter at sak 75/06 var behandlet. Til stede 8 representanter.

Trine S. Hallem ble innvilget permisjon før sak 77/06 var ferdigbehandlet.  Til stede 7 representanter.

 

Det var ingen merknader til innkallinga.

Etter at møtet var satt var det felles orientering v/Arvid Vada for Plan- og utviklingskomiteen og Driftskomiteen på kommunestyresalen ang. Strategisk plan for kompetanseutvikling (sak 76/06).

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

Medlem

FRP/H/KRF

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP/SP

Trine Synnøve Hallem

Medlem

UAV

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Marit Voll Skrove

Medlem

AP/SP

Margot Wannebo

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Leder

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Brit Fredriksen

NESTL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Einar Asbjørn Tromsdal

Brit Fredriksen

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Ass. rådmann

Inger Storstad

Førstesekretær


 

 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
0071/06
   

Referater
Saksframlegg   (DOC)
0072/06 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Forslag til reguleringsplan for barnehage - Tord Folesonsgate 3 - gnr. 1721/16/109 og del av 1721/16/1 Knøttene Barnehage AS
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
1721/16/1 - Siv. Ing. Peter Hognestad - Forslag til reguleringsendring - Knøttene Barnehage AS - Tord Folesons gate 3   (PDF)
Redegjørelse vedrørende forslag til reguleringsendring   (PDF)
Reguleringsplan   (TIF)
Reguleringsbestemmelser   (PDF)
Situasjonsplan   (TIF)
Oversiktskart   (PDF)
Uttalelse fra Statens Vegvesen   (HTM)


0073/06
 
 
 
 
  
Universell utforming - statusrapport 06.09.06 
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Tilleggsrapport 06.07.06 - Universell utforming Verdal kommune   (PDF)
Referat fra Møte i prosjektgruppen Universell Utforming 23.08.06   (DOC)


0074/06
 
 
 
  

Økonomiplan 2007-2010 - Verdal kommune
Saksframlegg
   (DOC)
 

Vedlegg:
Økonomiplan 2007-2010 - Verdal kommune   (DOC)


0075/06
  
  
  
   
  
  

Administrativ organisering Verdal kommune 2006 - Forprosjektrapport
Saksframlegg
   (DOC)
 

Vedlegg:
Administrativ organisasjonplan for Verdal kommune   (TIF)
Høringsuttalelser - administrativ organisasjonplan Verdal kommune   (TIF)
Organisasjon - rapport fra forprosjekt   (DOC)


0076/06
 
 
 
   
  

Strategisk plan for kompetanseutvikling
Saksframlegg
   (DOC)
  
Vedlegg:
Strategisk plan for kompetanseutvikling i Verdal kommune   (DOC)
Høringsuttalelser   (DOC)

0077/06  
  

Andre saker
Saksframlegg   (DOC)

 

 

 

 

 

PS 71/06 Referater

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 13.09.2006

BEHANDLING:

 

VEDTAK:

Referatene tas til orientering.

 

 

 

 

PS 72/06 Forslag til reguleringsplan for barnehage - Tord Folesonsgate 3 - gnr. 1721/16/109 og del av 1721/16/1 Knøttene Barnehage AS

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 13.09.2006

BEHANDLING:

Det ble foretatt befaring.

Knut Forun møtte etter at behandlinga var begynt.  Til stede 8 representanter – 7 stemmeberettigede.

Øivind Holand svarte på spørsmål.

SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende forslag til vedtak:
”Saken utsettes til nødvendige privatrettslige avtaler foreligger.”

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken utsettes til nødvendige privatrettslige avtaler foreligger.

 

 

 

 

PS 73/06 Universell utforming-statusrapport 06.09.2006

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 13.09.2006

BEHANDLING:

Øivind Holand og Kari Gregersen Næss orienterte og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

PS 74/06 Økonomiplan 2007-2010 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 13.09.2006

BEHANDLING:

Ass. rådmann Inger Marie Bakken orienterte.

Einar A. Tromsdal møtte igjen etter at behandlinga av saken var begynt.  Til stede 9 representanter – 8 stemmeberettigede.

H v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende forslag til vedtak:
”Verdal Høyre ønsker å få utredet konsekvenser av bygging av en ny u-skole i Verdal kommune, som alternativ til videre investering som beskrevet i Økonomiplan 2007-2010 for Vuku oppvekstsenter, Verdalsøra u-skole og Verdalsøra b-skole.  Utredning må inneholde økonomiske, pedagogiske, geografiske, planmessige og andre relevante betraktninger for en ny u-skole kontra videre gjennomføring av eksisterende planer som vist i pkt. 4, prioriteringer i forslag til økonomiplan for 2007-2010.”

SP v/Tomas I. Hallem fremmet følgende nytt forslag 4 Prioritering investeringer:
”For å sikre full barnehagedekning og en avlastning av Veslefrikk barnehage foreslår SP at bygging av barnehage på Reinsholm startes i 2007.  Låneopptaket økes med 10 mill.  Kapitalkostnadene dekkes av driftsreservene for 2007.”

Det ble først votert over forslaget fra H v/Knut S. Sandnes som ble forkastet med 5 mot 3 stemmer.

Det ble deretter stemt over forslaget fra SP til endring av pkt. 4 som ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer.

Det ble til slutt votert over rådmannens tilråding med de vedtatte endringer som ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer.

 

VEDTAK:

For å sikre full barnehagedekning og en avlastning av Veslefrikk barnehage foreslår SP at bygging av barnehage på Reinsholm startes i 2007.  Låneopptaket økes med 10 mill.  Kapitalkostnadene dekkes av driftsreservene for 2007.

Plan- og utviklingskomiteen vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2007-2010 med ovenstående  endring.

 

 

 

 

PS 75/06 Administrativ organisering Verdal kommune 2006 - Forprosjektrapport

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 13.09.2006

BEHANDLING:

SP v/Tomas I. Hallem fremmet følgende forslag til vedtak:
” Plan- og utviklingskomiteen slutter seg til de foreslåtte anbefalinger med rådmannens kommentarer.”

Ved  votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Plan- og utviklingskomiteen slutter seg til de foreslåtte anbefalinger med rådmannens kommentarer.

 

 

 

 

PS 76/06 Strategisk plan for kompetanseutvikling

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 13.09.2006

BEHANDLING:

Ass. rådmann Arvid Vada orienterte om innholdet i planen.

Knut Snorre Sandnes ble innvilget permisjon. 
Til stede 8 representanter.

Forslag fra SP v/Tomas I. Hallem:
”Plan- og utviklingskomiteen slutter seg til Strategisk plan for kompetanseutvikling i Verdal kommune.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Plan- og utviklingskomiteen slutter seg til Strategisk plan for kompetanseutvikling i Verdal kommune.

 

 

 

PS 77/06 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 13.09.2006

BEHANDLING:

Trine S. Hallem ble innvilget permisjon før saken var ferdigbehandlet. 
Til stede 7 representanter.

·        NAV
Status pr. 13.09.06 v/ass. rådmann Inger Marie Bakken.

·        Benn og Tom Anders Hansen – Statusrapport pr. 13.09.06.
PBOM v/ing. Jon A. Kristiansen redegjorde. (Redegjørelsen ble også delt ut skriftlig.)

·        Jernebaneundergangen m.m.
Orientering v/Øivind Holand. Refererte bl.a. fra møte med Jernbaneverket og Felleskjøpet.

·        Nestvold Øst – Mulighetsanalyse.
Orientering v/ordføreren.
Mulighetsanalyse utarbeidet av Letnes Arkitektkontor AS ble utdelt.

·        Forskriften til utbyggingsavtaler.
Høringsfristen er gått ut – det haster med å få gjort vedtak.
PUK møtes en time før (kl 1700) kommunestyrets møte 02.10.06 for å behandle saken som da også vil bli lagt fram i kommunestyrets møte samme kveld. Innkalling til PUK sendes på vanlig vis.

VEDTAK:
 
Saken tas til orientering.