VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll 

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

3. etasje, Herredshuset

Dato:

25.08.2006

Tid:

0900-1330

Til stede:

7 representanter. Knut Fortun møtte fra og med behandlinga av sak 63/06. Til stede 8 representanter.

Det var ingen merknader til innkallinga.
Det ble besluttet å behandle sak 70/06 som første sak og sak 68/06 som siste sak.
Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

KL 1200 var det presentasjon/gjennomgang av aktivitetene/planene i Verdal til NorFraKalk og Verdalskalk AS v/Sten Solum.  Gunnar Nilsen og Håkon Mørk (NorFraKalk/Verdalskalk AS) var også til stede og svarte på spørsmål.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

Medlem

FRP/H/KRF

Brit Fredriksen

Nestleder

AP/SP

Trine Synnøve Hallem

Medlem

UAV

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP/SP

Marit Voll Skrove

Medlem

AP/SP

Margot Wannebo

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Leder

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Henrik Tveita

MEDL

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

MEDL

FRP/H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Einar Asbjørn Tromsdal

Knut Henrik Tveita

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Arvid Vada

Ass. rådmann

Inger Storstad

Førstesekr.


Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
0057/06
   
  
  
  
  
   

Reguleringsplan Tromsdalen kalkbrudd - endring
Saksframlegg   (DOC)
  
Vedlegg :
Planomtale dat. 21.06.06   (PDF)
Plankart   (TIF)
Planbestemmelser dat. 21.06.06   (PDF)

0058/06
  
 
 
   
   
  

Reguleringsplan for Aker Barnehage
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Plankart dat. 19.05.06   (PDF)
Bestemmelser sist rev. 27.06.06   (DOC)
Oversiktskart   (PDF)


0059/06
 
 
 
 
  
    
  
  
Reguleringsplan Ørin - endring terminalområde 
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Reguleringsplan Ørin - endring terminalområde   (PDF)
Bestemmelser for reguleringsplan Ørin   (PDF)
Beskrivelse av NorFraKalk sitt tiltak, dat. 01.06.06.   (PDF)
Situasjonsplan av NorFraKalk sitt tiltak, tegn P2474-100   (PDF)
NorFraKalk - konsekvenser for miljø og samfunn   (PDF)


0060/06
 
 
 
  
    
  

Reguleringsplan Valbekken - endring
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Plankart dat. 05.07.06   (PDF)
Kartutsnitt som viser eksisterende regulering, dat 05.06.2006.   (PDF)
Kartutsnitt som viser dagens situasjon, dat 05.06.2006.   (PDF)


0061/06
  
  
  
  

Reguleringsplan for Leklemåsen boligfelt - klage
Saksframlegg   (DOC)
  

Vedlegg :
Klage på reguleringsplan Leklemåsen boligfelt   (PDF)


0062/06
 
 
 
   
  

Reguleringsplan Elvegården - gnr./bnr. 1721/18/148
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Bestemmelser 10.07.06  (DOC)

Plankart 03.07.06   (PDF)


0063/06  
  

1721/272/6 - Pia Linn Waade - fradelingssøknad - 2.gangsbehandling
Saksframlegg   (DOC)
0064/06
  
  
  
  
    
  

Prosjekt "Hugin og Munin" ved Verdal skyssstasjon
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Brev av 08.05.06 fra Husbanken    (TIF)

Brev av 13.07.06 fra RG-prosjekt AS   (TIF)
Prosjektbilde   (TIF)


0065/06
   
  
  
  
  

Godkjenning av felles renovasjonsforskrifter for eierkommunene i Innherred Renovasjon
Saksframlegg   (DOC)
  

Vedlegg :
Særutskrift av møtebok fra representantskapet i Innherred Renovasjon, sak 9/05.    (TIF)

Kopi av renovasjonsforskrifter   (TIF)


0066/06
     
  
  
  

Bruk av utbyggingsavtaler i Verdal kommune
Saksframlegg   (DOC)
  
Vedlegg :
Lovtekst: Nytt kapittel XI-A "utbyggingsavtaler" i plan og bygningsloven.  (DOC)

0067/06
 

Andre saker
Saksframlegg   (DOC)
0068/06
   
  
  
  
  
  

Reguleringsplan slakteri på Ørin
Saksframlegg   (DOC)
  
Vedlegg :
Plankart - reguleringsplan slakteri på Ørin   (PDF)
Bestemmelser - reguleringsplan slakteri på Ørin   (PDF)
Samlet saksframstilling, 1. gangs beh., plan- og byggesakssjefen - delegert sak 485/06 datert 19.07.06   (TIF)

0069/06
  
  
  
  
  
  
  

Reguleringsendring Kristens veg 12 Verdal til barnehage. 2. gangs behandling
Saksframlegg   (DOC)
  
Vedlegg :
Samlet saksframstilling sak 52/06   (TIF)
Reguleringsplan sist revidert 19.06.06   (TIF)
Reguleringsbestemmelser sist revidert 22.08.06   (TIF)
Vedlegg til klage fra Eli Berg og John Arild Ferstad   (TIF)

0070/06
  
  
  
  
  
  
  
  

Heidi Olsen : Søknad om reguleringsendring Nordåkeren 7 fra bolig til barnehage 1721/19/217
Saksframlegg   (DOC)
  
Vedlegg :
Samlet saksframstilling sak 53/06   (TIF)
Samlet saksframstilling sak 38/06   (TIF)
Forslag til reguleringsplan dat. 14.06.06   (TIF)
Forslag til reguleringsbestemmelser dat. 14.06.06 sist revidert 06.07.06   (TIF)
Illustrasjonsskisse   (TIF)

 


 

PS 57/06 Reguleringsplan Tromsdalen kalkbrudd - endring

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 25.08.2006

BEHANDLING:

Åge Isaksen orienterte/svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-1 vedtas det å legge fram forslag om reguleringsplan for del av Tromsdalen kalkbrudd, dat 21.06.06, for høring og offentlig ettersyn.

 

 

 

PS 58/06 Reguleringsplan for Aker barnehage

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 25.08.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for Aker barnehage, sist rev. 27.06.2006.

 

 

 

 

PS 59/06 Reguleringsplan Ørin - endring terminalområde

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 25.08.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for Ørin – endring terminalområde sist rev 17.08.06.

 

 

 

 

PS 60/06 Reguleringsplan Valbekken - endring

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 25.08.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for Valbekken – endring kontrollstasjon dat. 05.07.2006.

 

 

 

 

PS 61/06 Reguleringsplan for Leklemåsen boligfelt - klage

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 25.08.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Klagen på kommunestyrets vedtak i sak nr. 36/06 – reguleringsplan for Leklemåsen boligfelt, tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for behandling.

 

 

 

PS 62/06 Reguleringsplan Elvegården - gnr./bnr. 1721/18/148

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 25.08.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:
 

Det gjøres følgende endringer i plankart datert 03.07.06 og bestemmelser datert 10.07.05:

·        § 7.1 i reguleringsbestemmelsene tas ut.

·        det påføres i tegnforklaring at omriss av bebyggelse er veiledende

Deretter vedtas reguleringsplan Elvegården, med tilhørende bestemmelser.

 

 

 

 

PS 63/06 1721/272/6 - Pia Linn Waade - fradelingssøknad - 2.gangsbehandling

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 25.08.2006

BEHANDLING:

Knut Fortun møtte. Til stede 8 representanter.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Vedtaket i saken gjort i Plan- og utviklingskomiteen i møte 23.05.2006 opprettholdes. Klagen er vurdert nøye. Den inneholder ikke noe vesentlig nytt som ikke var kjent ved 1.gangsbehandling.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

 

 

 

 

PS 64/06 Prosjekt "Hugin og Munin" ved Verdal Skysstasjon

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 25.08.2006

BEHANDLING:

Øivind Holand orienterte/svarte på spørsmål.

Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding med følgende resultat:

 

INNSTILLING:

  1. Verdal Formannskap gir sin tilslutning til igangsetting av prosjektet ”Hugin og Munin” med sitteplasser, beplanting og belysning.

  2. Prosjektet finansieres på følgende måte:

 

 

 

 

PS 65/06 Godkjenning av felles renovasjonsforskrifter for eierkommunene i Innherred Renovasjon

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 25.08.2006

BEHANDLING:

Øivind Holand svarte på spørsmål.

Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding med følende resultat:

 

INNSTILLING:

Verdal kommune vedtar nye felles renovasjonsforskrifter for eierkommunene i Innherred Renovasjon for følgende områder:

  1. Innsamling av husholdningsavfall med unntak av §2.2 i forskriften som gjelder hytterenovasjon. Hytterenovasjon unntas fra forskriften.
  2. Innsamling og behandling av slam
  3. Innsamling og behandling av matrester og organiske restprodukter.

 

 

 

 

PS 66/06 Bruk av utbyggingsavtaler i Verdal kommune

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 25.08.2006

BEHANDLING:

Øivind Holand svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 
PUK støtter rådmannens forslag til tilråding. Forslag til tilråding legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager.

 

Rådmannens forslag til tilråding:

1.      Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 64 og kommuneplanens Arealdel, vedtar Verdal kommunestyre at hele kommunen omfattes av adgangen til å kreve utbyggingsavtaler når øvrige forutsetninger for avtaleinngåelse er tilstede.

2.   Utbyggingsavtale forutsettes inngått før igangsettingstillatelse gis. I hovedsak vil utbyggingsavtale etter behov kunne omfatte følgende tiltak:

      - Teknisk og grønn infrastruktur som følger av opparbeidelsesplikten i § 67 og 69 i plan- og bygningsloven.

      - Boligpolitiske tiltak og bygningers utforming.

      - Andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak. Særlige forutsetninger om nødvendighet og forholdsmessighet må være tilstede.  

3.  Vedtaket begrunnes med ønsket om et likhetsprinsipp for hele kommunen, økt forutsigbarhet og behovet for en riktigere kostnadsfordeling mellom utbygger og kommune enn tidligere.

4.  Vedtaket gis videre oppfølging ved rullering av kommuneplanen.

 

 

 

PS 67/06 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 25.08.2006

BEHANDLING:

1.      Tomas Iver Hallem:
Enova. Det må gjøres formelt vedtak med oppstart av energiplan.
Hallem fremmet følgende forslag til vedtak:
”Plan og utviklingskomiteen ber rådmannen starte arbeidet med en kommunal energi- og strategiplan.
Planprogrammet fastsettes i samsvar med kriteriene for Enova.  Planen skal bli et strategisk dokument for energiøkonomisering i Verdal kommune.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

2.      Spørsmål fra Margot Wannebo:
-    Oppfylling av skråning/vegkant ved Verdal Fengsel mot Tangenvegen. Hvem er       
      ansvarlig, Fengselet eller kommunen?
      Svar fra Bård Kotheim: Uteavd. opplyser at det er stein fra Kirkehaug som er fraktet dit 
      av Annar Elnes (privat).  Nærmere detaljer vet han ikke.


-    Vegen forbi Ørmelen barnehage. Humpete – mye trafikk på den nå når Tangenvegen er midlertidig stengt. Hva med vedlikehold (skraping)?
      Svar fra Bård Kotheim: Skal nevne det for Uteavdelingen.

-    Fartsdumper – Tangenvegen mot elva. Kan de merkes?
      Svar fra Bård Kotheim: Vanligvis sonemerkes slike fartsdumper. Wannebo opplyste at
stolpene er der, men skiltene mangler. Kotheim tar kontakt med uteavdelingen.
 
Lederen presiserte at spørsmål som er driftsrelaterte bør/skal gå til Driftskomiteen.

3.   Marit Voll Skrove:
      -    Bolystprisen. Fristen for å komme med kandidater går ut i dag (25.08.).
            Komiteens medlemmer oppfordres til å komme med forslag til Marit i løpet av dagen!

4.  Neste møte: Onsdag 13. september. 

     

VEDTAK:
 

Plan og utviklingskomiteen ber rådmannen starte arbeidet med en kommunal energi- og strategiplan.
Planprogrammet fastsettes i samsvar med kriteriene for Enova.  Planen skal bli et strategisk dokument for energiøkonomisering i Verdal kommune.

 

 

PS 68/06 Reguleringsplan slakteri på Ørin

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 25.08.2006

BEHANDLING:

Øivind Holand svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas Reguleringsplan slakteri på Ørin, datert 19.06.07.

 

 

 

PS 69/06 Reguleringsendring Kristens veg 12 Verdal til barnehage. 2. gangs behandling

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 25.08.2006

BEHANDLING:

Øivind Holand orienterte.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27-2 vedtas reguleringsplan for Kristensv. 12 med følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

4.1a     I området kan det føres opp bygg for barnehage/bolig i inntil 2 etasjer. Barnehagen skal ha tilhold i underetasjen.

4.1b     Grad av utnytting (%BYA, som definert i NS 3940, pkt. 6.1) skal ikke overstige BYA = 40 %. Minimum 40 % av tomta skal benyttes til boligformål. Resterende uteareal mot øst kan benyttes til lek/uteaktiviteter for barnehagen.

 

 

 

PS 70/06 Heidi Olsen : Søknad om reguleringsendring Nordåkeren 7 fra bolig til barnehage  1721/19/217

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 25.08.2006

BEHANDLING:

Øivind Holand orienterte/svarte på spørsmål.

De rikspolitiske retningslinjer og barnerepresentantens uttalelse datert 04.04.06 ble gjort kjent for komitéen.

SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende alternative forslag:

  1. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27-2 vedtas reguleringsplanen for  Nordåkeren 7.
  2. En forutsetning er at støyforholdene tilfredsstiller kravene for barnehagedrift.”

Det ble først votert alternativt  mellom pkt. 1 i forslaget fra SP og rådmannens tilråding der forslaget fra SP ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over pkt. 2 i forslaget fra SP som ble enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1.      Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27-2 vedtas reguleringsplanen for  Nordåkeren 7.

2.      En forutsetning er at støyforholdene tilfredsstiller kravene for barnehagedrift.”