VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll 

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

3. etasje, Herredshuset

Dato:

29.06.2006

Tid:

09:00 -  13:50. Møtet var hevet mellom kl 1130-1200 for lunch.

Til stede:

8 representanter. Repr. Knut S. Sandnes fratrådte under sak 45/06.  Til stede 7 representanter.

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Lagt fram i møtet:
Tilleggssak: Sak 56/06: Reguleringsplan Suuljordet Nord.

Etter at sak 48/06 var behandlet orienterte Kari Gregersen Næss om prosjektet Universell utforming.
Jfr. Sak 55/06.

Deretter ble sak 53/06 behandlet. Så sak 49/06 osv.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

Medlem

FRP/H/KRF

Brit Fredriksen

Nestleder

AP/SP

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Marit Voll Skrove

Medlem

AP/SP

Margot Wannebo

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Leder

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Henrik Tveita

MEDL

AP/SP

Trine Synnøve Hallem

MEDL

UAV

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Jon Birger By

Trine Synnøve Hallem

SV

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Ass. rådmann

Inger Storstad

Førstesekretær


Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
0045/06
   

1721/115/1 - Olav Thingstad - Fradelingssøknad Haugdal
Saksframlegg   (DOC)
0046/06
  
 
 
   
  

1721/230/4 - AS Værdalsbruket - Søknad om dispensasjon for oppføring av oppsynshytte ved Midtre Sulsjø
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Kartutsnitt    (TIF)
Tegninger av hytte  (TIF)


0047/06
 
 
 
 
  
  

Reguleringsplan Jernbanegata 7 - klage 
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Klage fra Advokathuset dat. 05.05.2006   (PDF)
Illustrasjonskart   (PDF)
Brev fra advokatfirma Selmer på vegne av tiltakshaver, dat. 23.05.06   (TIF)


0048/06
 
 
 
  
    
  
  

Ørin - endring av reguleringsplan
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
2 kartutsnitt som viser eksisterende plan og foreslått reguleringsendring, dat. 01.06.06   (PDF)
Bestemmelser for reguleringsplan Ørin   (PDF)
Beskrivelse av NorFraKalk sitt tiltak, dat. 01.06.06   (PDF)
Situasjonsplan av NorFraKalk sitt tiltak, tegn. P2474-100   (PDF)


0049/06
  
  
  
  
  
  

Driftsplan for Hello pukkverk
Saksframlegg   (DOC)
  

Vedlegg :
Brev fra Bergvesenet dat. 07.04.2006   (PDF)
Hello Pukk as - ajourført driftsplan   (PDF)

4 stk. kart / profiler  


0050/06
 
 
 
   
  
  

Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune - høring
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Trafikksikkerhetsplan for Verdal, høringsforslag dat. juni 2006   (DOC)

Politiregistrerte trafikkulykker 1997-2000   (PDF)
Politiregistrerte trafikkulykker 2001-2004   (PDF)


0051/06
 
 
 
    
  
  

Bebyggelsesplan - Spinneriet - 1721/20/176
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Samlet saksframstiling, 1. g behandling 27.04.06 sak, 31/06    (DOC)

Plan datert 03.04.06   (TIF)

Reguleringsbestemmelser datert 03.04.06   (TIF)


0052/06
  
  
  
  
   

Anne Grethe Johnsen : Kristens veg 12 Verdal. Reguleringsplan
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Reguleringsplan sist revidert 19.06.06    (TIF)

Reguleringsbestemmelser   (TIF)


0053/06
   
  
  
  
  
  
  

Heidi Olsen : Søknad om reguleringsendring Nordåkeren 7 fra bolig til barnehage 1721/19/217
Saksframlegg   (DOC)
  

Vedlegg :
Samlet saksframlegg sak, 38/06    (TIF)

Forslag til reguleringsplan datert 14.06.06   (TIF)

Forslag reguleringsbestemmelser, datert 14.06.06   (PDF)
Situasjonsplan   (TIF)


0054/06
  

Klage på vedtak 39/06, søknad på bygging av veg og parkeringsplass, Finnvola Øst.
Saksframlegg   (DOC)
0055/06
 

Andre saker
Saksframlegg   (DOC)
0056/06
 

Reguleringsplan Suuljordet Nord
Saksframlegg   (DOC)

 

 


 

PS 45/06 1721/115/1 - Olav Thingstad - Fradelingssøknad Haugdal

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 29.06.2006

BEHANDLING:

Repr. Knut Snorre fratrådte som inhabil, da tiltakshaver er hans onkel. Jfr. Fvl. § 6, 2. ledd.
Til stede 7 representanter.

Øivind Holand redegjorde og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7 om dispensasjoner gis Olav Thingstad som eier av eiendommen 115/1 i Verdal kommune dispensasjon fra kommuneplanen. Olav Thingstad får innvilget sin søknad om fradeling av boligtomt, med forbehold om at forholdet til kulturminneloven gir positiv avklaring.

Vedtaket kan påklages jfr Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtak.

 

 

 

PS 46/06 1721/230/4 - AS Værdalsbruket - Søknad om dispensasjon for oppføring av oppsynshytte ved Midtre Sulsjø

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 29.06.2006

BEHANDLING:

Jon Arthur Kristiansen redegjorde for saken.

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende forslag til vedtak:
”Med hjemmel i pbl § 7 gis AS Værdalsbruket dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av oppsynshytte ved Sulsjøan.

En har etter en totalvurdering funnet at det er framlagt særlige grunner som er tungtveiende nok til å kunne innvilge dispensasjon.

Det er lagt vekt på at bygningen i all hovedsak skal brukes til oppsyn, og nettopp oppsynsfunksjonen anses svært viktig for å opprettholde den særegne faunaen inkl. de dyrearter og fugler som finnes i området.

Kommunen ser positivt på at oppsyn i området prioriteres, og forutsetter at øvrige myndighetsinstanser (som politi) gis anledning til å benytte oppsynshytta i forbindelse med sitt arbeid.

Vedtaket kan påklages i hht. gjeldende regelverk.”

Ved alternativ votering mellom rådmannens tilråding og forslaget fra SP v/Tomas I. Hallem ble SP sitt forslag vedtatt med 7 mot 1 stemme.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i pbl § 7 gis AS Værdalsbruket dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av oppsynshytte ved Sulsjøan.

En har etter en totalvurdering funnet at det er framlagt særlige grunner som er tungtveiende nok til å kunne innvilge dispensasjon.

Det er lagt vekt på at bygningen i all hovedsak skal brukes til oppsyn, og nettopp oppsynsfunksjonen anses svært viktig for å opprettholde den særegne faunaen inkl. de dyrearter og fugler som finnes i området.

Kommunen ser positivt på at oppsyn i området prioriteres, og forutsetter at øvrige myndighetsinstanser (som politi) gis anledning til å benytte oppsynshytta i forbindelse med sitt arbeid.

Vedtaket kan påklages i hht. gjeldende regelverk.

 

 

 

 

PS 47/06 Reguleringsplan Jernbanegata 7 - klage

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 29.06.2006

BEHANDLING:

Åge Isaksen redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Klagen på kommunestyrets vedtak i sak nr. 20/06 – reguleringsplan for Jernbanegata 7, tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for behandling.

 

 

 

 

PS 48/06 Ørin - endring av reguleringsplan

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 29.06.2006

BEHANDLING:

Utdelt i møtet:
Brev av 23.06.06 fra Fylkesmannen, Kommunal- og administrasjonsavdelingen – Fylkesmannens uttalelse.

Åge Isaksen redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

Høyre v/Knut  S. Sandnes fremmet følgende forslag til tillegg til rådmannens tilrådinga:
”Tiltakshaver må legge til rette for at arealet mellom industrispor og byggegrense for RV 757 kan benyttes av andre brukere i forbindelse med av-/pålessing av jernbanevogner.”

Det ble først votert over rådmannens tilråding som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over tilleggsforslaget fra Høyre som ble enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas følgende endring av reguleringsplan for Ørin;

Offentlig trafikkområde – terminalområde endres til byggeområde – industri/lager i henhold til vedlagt kartutsnitt.

Tiltakshaver må legge til rette for at arealet mellom industrispor og byggegrense for RV 757 kan benyttes av andre brukere i forbindelse med av-/pålessing av jernbanevogner.

 

 

 

PS 49/06 Driftsplan for Hello pukkverk

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 29.06.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i reguleringsplan for Hello pukkverk - bestemmelsenes § 2.1 - vedtatt 26.04.00, godkjennes revidert driftsplan for Hello pukkverk dat. 13.03 og 03.04.2006.

 

 

 

 

PS 50/06 Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune - høring

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 29.06.2006

BEHANDLING:

Åge Isaksen gikk gjennom høringsforslaget.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Trafikksikkerhetsplan for Verdal – høringsforslag dat. juni 2006, legges fram for høring og offentlig ettersyn.

 

 

 

PS 51/06 Bebyggelsesplan - Spinneriet - 1721/20/176

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 29.06.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 28-2 vedtar Plan- og utviklingskomiteen bebyggelsesplan for Spinneriet med følgende endringer:

  1. §2 Fellesbestemmelser gis et nytt punkt : G. Alle fellesarealer er felles for beboere for eiendommene 20/18 og 20/176.
  2. Plankartet suppleres med koordinatnett og kotehøyder.
  3. Tiltakshaver varsles om aktsomhets- og meldeplikten etter Kulturminneloven §8.

Tilleggsvedtak:

Tiltakshaver pålegges å foreta grunnundersøkelser i hht forurensningsforskriften §2-4. Byggetillatelse skal ikke gis før undersøkelsen er gjort av kvalifisert person/konsulent. Kommunen ved forurensningsmyndigheten får i oppgave å vurdere tiltak hvis prøvene viser verdier over normverdiene.

Utbyggingsavtale:

Asfaltert fortau avgrenset med granittkantstein etableres av tiltakshaver som avtalt under forhåndskonferansen. Avtalen gjøres med teknisk drift.

 

 

 

PS 52/06 Anne Grethe Johnsen :  Kristens veg 12 Verdal. Reguleringsplan

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 29.06.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27-1 sendes forslag til reguleringsplan for Kristensv 12, sist revidert 19.06.06, på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

 

 

 

PS 53/06 Heidi Olsen : Søknad om reguleringsendring Nordåkeren 7 fra bolig til barnehage  1721/19/217

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 29.06.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27-1 sendes forslag til reguleringsplan for Nordåkeren 7, datert 14.06.06, på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Følgende innskrives før utsending som §4.1e:

Miljøverndepartementets T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging skal gjelde. Utendørs støynivå for leke-/oppholdsareal skal ikke overskride Lden = 55 dB.

Frist for merknader: 1. august d.å.

 

 

 

PS 54/06 Klage på vedtak 39/06, søknad på bygging av veg og parkeringsplass, Finnvola Øst.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 29.06.2006

BEHANDLING:

Utdelt i møtet:

Klage datert 23.06.06 fra Anne Marie Slottemo.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 15 og forvaltningsloven §28 oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag klage angående vedtak i sak 39/06 til behandling.

Plan- og utviklingskomiteen kan ikke se at klagen inneholder nye momenter i forhold til 1. gangsbehandling.

 

 

 

 

PS 55/06 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 29.06.2006

BEHANDLING:

1.      Kari Gregersen Næss informerte om prosjektet Universell utforming.

Forslag fra plan- og utviklingskomiteen:

Plan- og utviklingskomiteens leder gis fullmakt til å godkjenne referansegruppe og prosjektgruppe.  Organiseringen av prosjektet legges fram for komiteen i august-møtet.

Enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Plan- og utviklingskomiteens leder gis fullmakt til å godkjenne referansegruppe og prosjektgruppe.  Organiseringen av prosjektet legges fram for komiteen i august-møtet.

 

Lederen refererte/orienterte om:

·        Brev av 16.06.06 fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Kommunal- og administrasjonsavdelingen til Arne Kvernmo, Vuku: Klage over reguleringsplan for motorsportanlegg ved Seterneset i Verdal kommune – kommunens vedtak stadfestes.

·        Møte med Enova på kommunen (rådhuset) 21.06.06.
Kommunen oppfordres til å lage Energiplan.

·        Endre Kanestrøm går ut i perm. til høsten.  Han er kommunens barnerepresentant i planbehandlinga i kommunen. Ny repr. må velges, og komiteen ønsker at det utpekes en ungdom i rollen, evt. ansatt i kommunen som arbeider med ungdom.

 

Spørsmål fra Margot Wannebo ang. status for ”Benn Hansen-saken”.

Administrasjonen bes redegjøre for saken i neste møte i PUK (i august).

 

 

 

PS 56/06 Reguleringsplan Suuljordet Nord

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 29.06.2006

BEHANDLING:

Utdelt i møtet:

  1. Reguleringsplan – Suuljordet Nord
  2. Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan – Suuljordet Nord.

Øivind Holand redegjorde for saken.

Rådmannen fremmet følgende forslag til vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27-1 nr. 2 sendes reguleringsplan Suuljordet Nord på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  Planen må før utsending samordnes med plan for tilliggende parkeringsplan.

Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27-1 nr. 2 sendes reguleringsplan Suuljordet Nord på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  Planen må før utsending samordnes med plan for tilliggende parkeringsplan.