VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

3. etasje, Herredshuset

Dato:

23.05.2006

Tid:

09:00 – 12:15

Til stede:

8 representanter

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Befaringa som var satt opp i innkallinga ble avlyst.

Sakene 35/06 – 39/06 ble behandlet først.

Så orienterte virksomhetsleder Ingvild Aasen om status på arbeidet med kulturplanen.

Deretter ble sak 34/06 og resten av sakene (40/06 – 44/06) behandlet.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

Medlem

FRP/H/KRF

Brit Fredriksen

Nestleder

AP/SP

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP/SP

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Marit Voll Skrove

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Leder

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trine Synnøve Hallem

MEDL

UAV

Margot Wannebo

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Jon Birger By

Trine Synnøve Hallem

SV

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Ass. rådmann

Øivind Holand

Fagsjef miljø

Inger Storstad

Førstesekr.


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
0034/06
   
 
 
  

Helhetlig pleie- og omsorgsplan 2006 - 2009
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Helhetlig pleie- og omsorgsplan 2006 - 2009    (HTM)


0035/06
  
 
 
   
  

Biogassanlegg i Skjørdalen - klage på reguleringsplan
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Asbjørg Vangstad og Sverre Marken - Klage på kommunestyrets vedtak om biogassanlegg    (PDF)
Fylkesmannens uttalelse til tilleggsutredning - Reguleringsplan for biogassanlegg i Skjørdalen  (PDF)


0036/06
 
 
 
 
  
  
  

Driftsplan for kalkbrudd, Tromsdalen 
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Driftsplan for Verdalskalk - Tromsdalen, dat. april 2006   (PDF)
Driftsplan for Verdalskalk AS - Tromsdalen - godkjenning   (PDF)
Kart - hovedbrudd   (PDF)
Kart - sørligste brudd   (PDF)


0037/06
 
 
 
  
  

Reguleringsplan for rv. 72 Baglan - Vinne, gang - sykkelveg
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Planbeskrivelse, bestemmelser og plankart rev. mai 2006   (PDF)
Plankart målestokk 1:1000   (PDF)


0038/06
  
  
  
  
  
  
  
  

Heidi Olsen : Søknad om reguleringsendring Nordåkeren 7 fra bolig til barnehage 1721/19/217
Saksframlegg   (DOC)
  

Vedlegg :
Saksframstilling sak 28/06   (TIF)
Søknad datert 2.5.06   (TIF)

Avtale med LB Eiendom AS, datert 27.4.06   (TIF)
Erklæring fra E/O eiendom datert 2.5.06   (TIF)

2 kart med tegnforklaring    (TIF)


0039/06
 
 
 
  
  
  
     

Søknad om bygging av veg og parkeringsplass Finnvola Øst - Finnvola øst hytteeierforening
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Uttalelse ang. veg/parkeringsplasser Finnvola Øst   (PDF)

Uttalelse om Finnvola Øst fra Einar Landfald   (DOC)

Uttalelse/merknad til veg/parkeringsplass i Finnvola Øst   (PDF)

Uttalelse/merknad til veg/parkeringsplass i Finnvola Øst   (PDF)


0040/06
 
 
 
    
  
  
  

E6 - skulptur som utsmykning og identitetsskaper
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Kart   (TIF)

Skisse, oppriss 1:100   (TIF)

Horisontalsnitt 1:20   (TIF)

Fotomontasje   (TIF)


0041/06
 

1721/200/6/5 - Steinar Lyng - Bygging av veg - Strådalen
Saksframlegg   (DOC)
0042/06
 

Vidar Alstad - boligtomter på Hallbakken
Saksframlegg   (DOC)
0043/06
 

1721/272/6 - Fradelingssøknad - Pia Linn Waade - Behandling etter Plan og bygningsloven
Saksframlegg   (DOC)
0044/06
 

Andre saker
Saksframlegg   (DOC)

 


 

PS 34/06 Helhetlig pleie- og omsorgsplan 2006 - 2009

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 23.05.2006

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Tone S. Haugan orienterte og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

  1. Kommunestyret vedtar Helhetlig pleie- og omsorgsplan 2006-2009 som grunnlag for arbeidet innen sektoren.

  2. Tiltak som går utover det vedtatte budsjett for 2006, må vurderes gjennom behandling av kommende økonomiplan og årsbudsjett.

  3. Arbeidet med å fjerne uønskede deltidsstillinger gjennom først å fjerne ufrivillige deltidsstillinger under 50 %, ”småstillingsprosjektet”, intensiveres.

 

 

 

PS 35/06 Biogassanlegg i Skjørdalen - klage på reguleringsplan

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 23.05.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Klagene fra Sverre og Asbjørg Vangstad Marken og fra Folkeaksjonen mot biogassanlegg dat. 18.04.06 på kommunestyrets vedtak i sak 9/06, tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for behandling.

 

 

 

PS 36/06 Driftsplan for kalkbrudd, Tromsdalen

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 23.05.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i reguleringsplan for Tromsdalen kalkdagbrudd - bestemmelsenes § 6.1 - vedtatt 26.05.03, godkjennes driftsplan for Verdalskalk avd. Tromsdalen dat. april 2006.

 

 

 

 

PS 37/06 Reguleringsplan for rv. 72 Baglan  - Vinne, gang- sykkelveg

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 23.05.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for rv. 72, Baglan – Vinne, gang- og sykkelveg, sist revidert mai 2006.

 

 

 

PS 38/06 Heidi Olsen : Søknad om reguleringsendring Nordåkeren 7 fra bolig til barnehage  1721/19/217

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 23.05.2006

BEHANDLING:

H v/Knut S. Sandnes fremmet følgende forslag:
”Verdal Høyre foreslår at søknad fra tiltakshaver om bruksendring imøtekommes, og at dispensasjon i forhold til eksisterende reguleringsplan blir gitt.”

Repr. Sandnes trakk sitt forslag etter at saken var ferdig debattert.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27-1 bes søker utarbeide reguleringsplan for Nordåkeren 7 med tilliggende områder som skal benyttes til barnehageformål.

 

 

 

PS 39/06 Søknad om bygging av veg og parkeringsplass Finnvola Øst - Finnvola øst hytteeierforening

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 23.05.2006

BEHANDLING:

Utdelt i møtet:
Brev av 20.05.06 m/vedlegg fra Tryggve Selvåg.

AP v/Knut Tveita fremmet følgende forslag til vedtak:
”Plan- og utviklingskomiteen gir med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7 dispensasjon fra reguleringsplan Finnvola Øst hytteområde for bygging av veg og parkeringsplass i flg. søknad datert 13.03.05 og 12.06.05.  Søknaden gjelder for veg mellom parkeringsplassene P1 og P2 samt plass P2.  Særlig grunn til dispensasjon er vurdert ut fra areal og ressursdisponering.”

Det ble votert alternativt mellom rådmannens tilråding og forslaget fra repr. Tveita.

Repr. Tveita sitt forslag ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer.

 

VEDTAK:

Plan- og utviklingskomiteen gir med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7 dispensasjon fra reguleringsplan Finnvola Øst hytteområde for bygging av veg og parkeringsplass i flg. søknad datert 13.03.05 og 12.06.05.  Søknaden gjelder for veg mellom parkeringsplassene P1 og P2 samt plass P2.  Særlig grunn til dispensasjon er vurdert ut fra areal og ressursdisponering.

 

 

 

PS 40/06 E6 - skulptur som utsmykning og identitetsskaper.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 23.05.2006

BEHANDLING:

Oddgeir Vold, kunstneren bak skulpturen, orienterte og viste utkast av skulpturen. Øivind Holand viste den som 3D-modell.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Administrasjon får fullmakt til å arbeide videre med prosjektet ”E6 skulptur som utsmykning og identitetsskaper”.

Før gjennomføring ber kommunestyret seg forelagt finansieringsplan og gjennomføringsplan.

 

 

 

PS 41/06 1721/200/6/5 - Steinar Lyng - Bygging av veg - Strådalen

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 23.05.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan og Bygningslovens § 7 ”Dispensasjon” innvilges søknaden til Steinar Lyng som hytteeier på gnr/bnr/fnr 200/6/5 og Inger Sofie K.Holberg som grunneier av gnr/bnr 200/6 i Strådalen i Vera om bygging av veg til hytte. Godkjenningen gis som en dispensasjon fra Disposisjonsplan ”Strådalen 200/6 hytteplan” vedtatt 02.07.1976. Før arbeidet kan starte opp, må søknad om ansvarsrett sendes enhet for Plan, Byggesak, Oppmåling og Miljø.

 

 

 

PS 42/06 Vidar Alstad - Boligtomter på Hallbakken

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 23.05.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Forespørselen til Vidar Alstad om å fradele en til fire boligtomter avslås jfr Plan og bygningslovens § 23. Henvendelsen til Vidar Alstad må ses i sammenheng med søknaden fra nabogrunneier Pia Linn Waade, og de to bes gå sammen om å utarbeide en reguleringsplan for området. Vedtaket kan påklages med hjemmel i forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra mottatt dato av vedtaket.

 

 

 

PS 43/06 1721/272/6 - Fradelingssøknad - Pia Linn Waade - Behandling etter Plan og bygningsloven

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 23.05.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Søknaden til Pia Linn Waade avslås jfr Plan og bygningslovens § 23 ”Plikt til å utarbeide reguleringsplan – forholdet til overordnede planer”. Pia Linn Waades søknad må ses i sammenheng med henvendelsen fra nabogrunneier Vidar Alstad, og de to bes gå sammen om å utarbeide en reguleringsplan for området. Vedtaket kan påklages med hjemmel i forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra mottatt dato av vedtaket.

 

 

 

PS 44/06 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 23.05.2006

BEHANDLING:

1.      Klage fra Stina og Viggo Anfinnes over Verdal kommunes vedtak om avslag på søknad om fasadeendring/påbygg av loftsetasje på eksisterende bolig.

Kopi av brev datert 27.04.06 fra fylkesmannen til Stina og Viggo Anfinnes.

Kommunens vedtak stadfestes.

2.      Klage fra Turid Prestvik og Erik Andreas Øyen på reguleringsplan for parkeringsplass ved Amfisenteret .
Kopi av brev datert 27.04.06 fra fylkesmannen til Turid Prestvik og Erik Andreas Øyen.
Kommunens vedtas stadfestes.

3.      Klage på gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for grusuttak på Balgård østre .
Kopi av brev datert 03.05.06 fra fylkesmannen til advokat Sven Jørgen Lindsetmo.
Vedtak stadfestes i hovedsak.

4.      Møte i juni.

Det holdes møte torsdag 29. juni 2006.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.