VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

3. etasje, Herredshuset

Dato:

27.04.2006

Møte start:

09:00

Møte slutt:

14:15

Til stede:

9 representanter

 

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.
Knut Snorre Sandnes hadde merknad til at han ikke fikk sakspapirene før tirsdag 25.4.
Sekretæren tar  kontakt med servicekontoret som bes ta ”en runde” med postvesenet igjen!
Møteprotokollen fra forrige møte ble godkjent.

Utdelt i møtet:

Etter at møtet var satt var det befaring på Nordåkeren 7 og i Leklemsåsen.
Før man begynte på saklista var rådmannen i møtet og orienterte om NAV-reformen.
Etter at sakene var ferdigbehandlet var det omvisning og kaffe i Tindved Kulturhage.

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

Medlem

FRP/H/KRF

Brit Fredriksen

Nestleder

AP/SP

Trine Synnøve Hallem

Medlem

SV

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Marit Voll Skrove

Medlem

AP/SP

Margot Wannebo

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Leder

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Henrik Tveita

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Einar Asbjørn Tromsdal

Knut Henrik Tveita

AP/SP

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Ass. rådmann

Inger Storstad

Førstesekretær


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
0028/06
   
 
 
  
  

Heidi Olsen : Søknad om reguleringsendring/bruksendring av Nordåkeren 7 fra bolig til barnehage 1721/19/217
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Heidi Olsen : Søknad om bruksendring og tilrettelegging for barnehagestart    (PDF)
Kartskisse - Nordåkeren 7   (PDF)


0029/06
  
 
 
   
  
  

Kommunedelplan Verdal byområde - revisjon
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Oppsummering/kommentarer    (DOC)
Planutsnitt Nestvold/Kausmo   (PDF)
Planutsnitt Ørin sør   (PDF)


0030/06
 
 
 
 
 

Reguleringsplan Leklemsåsen boligfelt 
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Plankart, dat. 07.11.05   (PDF)
Plan bestemmelser, sist rev. 07.04.06   (DOC)


0031/06
 
 
 
  
  
  
  

"Spinneriet II" - bebyggelsesplan
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Plankart datert 03.04.06   (TIF)
Beskrivelse datert 03.04.06   (TIF)
Reguleringsbestemmelser datert 03.04.06   (TIF)
Illustrasjonskisser   (TIF)


0032/06
 

Andre saker
Saksframlegg   (DOC)


0033/06
 
 
 
  

Etablering av "Verdal bolystpris".
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Samlet saksframstilling av sak 10/06   (TIF)


 


 

PS 28/06 Heidi Olsen : Søknad om reguleringsendring/bruksendring av Nordåkeren 7 fra bolig til barnehage  1721/19/217

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 27.04.2006

BEHANDLING:

Det ble foretatt befaring på Nordåkeren 7.

Ved votering ble rådmannens tilråding vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §30 avslår Plan- og utviklingskomiteen søknad om reguleringsendring/bruksendring av Nordåkeren 7. Begrunnelse framgår av saksutredningen. Søkeren kan kreve at reguleringsspørsmålet skal forelegges kommunestyret.

 

 

 

 

PS 29/06 Kommunedelplan Verdal byområde - revisjon

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 27.04.2006

BEHANDLING:

Åge Isaksen orienterte og svarte på spørsmål.

Rådmannen trakk sin opprinnelige tilråding og fremmet følgende nye tilråding:

 1. Planforslaget justeres slik at kun området på Nestvold øst legges inn som nytt areal for boligformål.  Nestvold vest vises i planforslaget som landbruksareal, men med pil som viser framtidig utvidelsesretning for boligformål.

 2. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-5 vedtar Plan- og utviklingskomiteen å legge fram forslag til kommdelplan for Verdal byområde sist rev. 27.04.06 for høring og offentlig ettersyn.”

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 

VEDTAK:

1.      Planforslaget justeres slik at kun området på Nestvold øst legges inn som nytt areal for boligformål.  Nestvold vest vises i planforslaget som landbruksareal, men med pil som viser framtidig utvidelsesretning for boligformål.

2.      Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-5 vedtar Plan- og utviklingskomiteen å legge fram forslag til kommdelplan for Verdal byområde sist rev. 27.04.06 for høring og offentlig ettersyn.

 

 

 

 

PS 30/06 Reguleringsplan Leklemåsen boligfelt

 Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 27.04.2006

BEHANDLING:

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende forslag:

”Nytt pkt. 1:
Tiltakshaver må sammen med Verdal kommune sikre at det blir bygget fortau langs kommunevegen gjennom det eksisterende boligfeltet.

Nytt pkt. 2:
Ved en ytterligere utvidelse av boligfeltet må det bygges en egen tilførselsvei for dette området.”

Det ble først votert over rådmannens tilråding som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert punktvis over forslaget fra SP med følgende resultat:

 

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for Leklemåsen boligfelt dat. 07.11.05 med bestemmelser sist rev. 07.04.06.

Det inngås avtale med utbygger som skal sikre nødvendig utbygging av veger, vann- og avløpsanlegg i forbindelse med boligutbyggingen i Leklemåsen.

 1. Tiltakshaver må sammen med Verdal kommune sikre at det blir bygget fortau langs kommunevegen gjennom det eksisterende boligfeltet.
 1. Ved en ytterligere utvidelse av boligfeltet må det bygges en egen tilførselsvei for dette området.

 

 

PS 31/06 "Spinneriet II". Bebyggelsesplan.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 27.04.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27-1 nr. 2 vedtas bebyggelsesplan ”Spinneriet” datert 03.04.06 lagt ut til offentlig ettersyn og høring. Planen sendes bl.a. til regionale myndigheter, barnerepresentanten, Det kommunale råd for funksjonshemmede og Eldrerådet.

 

 

 

PS 32/06 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 27.04.2006

BEHANDLING:

Spørsmål fra Knut Snorre Sandnes:

Hva er status på barnehageutbygginga på Reinsholm?

Ass. rådmann Inger Marie Bakken redegjorde.

 

 

 

 

 

PS 33/06 Etablering av "Verdal Bolystpris".

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 27.04.2006

BEHANDLING:

SV v/Trine Hallem fremmet følgende forslag til nytt pkt. 8 i statuttene:
”8. Statuttene kan endres ved behov av plan- og utviklingskomiteen.”

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende forslag på medlemmer av arbeidsutvalg/jury:
”1. Marit Voll Skrove, leder, med Ole Gunnar Hallager som personlig vara.
  2. Trine Synnøve Hallem, med Knut Snorre Sandnes som personlig vara.
  3. Kari Woll
  4. 1 repr. fra fylkeskommunen
  5. Verdal kommune v/fagansvarlig plan.

Det ble votert samlet over rådmannens tilråding og forslagene fra SV og SP som ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Det opprettes ”Verdal Bolystpris”.
 2. Framlagte statutter for Verdal Bolystpris vedtas med tillegg av nytt pkt. 8.
 3. Arbeidsutvalg/jury iflg. prisens statutter:
  1. Marit Voll Skrove, leder, med Ole Gunnar Hallager som personlig vara.
  2. Trine Synnøve Hallem, med Knut Snorre Sandnes som personlig vara.
  3. Kari Woll
  4. 1 repr. fra fylkeskommunen.
  5. Verdal kommune v/fagansvarlig plan.
 4. Arbeidsutvalget foreslår overfor PUK hva prisen skal bestå av, finansiering og evt. tilbud fra sponsor.