VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll 

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

23.02.2006

Møte start:

09:00

Møte slutt:

13:45

Til stede:

9 representanter.

Knut Snorre Sandnes fikk permisjon kl 1305, før det ble fattet vedtak i sak 18/06.  Til stede 8 representanter.

 

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

 

Etter at sak 16/06 var behandlet var virksomhetsleder for kulturtjenesten,  Ingvild Aasen, og kulturskolerektor Roy Waade i møtet og orienterte om kulturkontoret og kulturskolen  i Tindved kulturhage.

Deler (pkt. 1 og 2) av sak 20/06 ble behandlet før sak 18/06.  Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

 

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

Medlem

FRP/H/KRF

Brit Fredriksen

Nestleder

AP/SP

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP/SP

Trine Synnøve Hallem

Medlem

SV

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Marit Voll Skrove

Medlem

AP/SP

Margot Wannebo

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Leder

AP/SP

 

 

Varamedlemmer som møtte:

Ingen.

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Ass. rådmann

Inger Storstad

Førstesekretær


 

 

 Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
0014/06
   
 
 
 

 

Biogassanlegg i Skjørdalen - konsekvensutredning og reguleringsplan 
Saksframlegg - Word
 

Vedlegg :
Ecopros brev datert 09.02.06    (PDF)
Plankart sist rev. 10.02.06   (PDF)
Bestemmelser sist rev. 10.02.06   (Word)


0015/06
  
 
 
 
 

 
 
 
Klage vedrørende avslag på søknad om dispensasjon fra disposisjonsplan for hyttetomt Kvilbekken - AS Værdalsbruket
Saksframlegg - Word
 

Vedlegg :
Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra disposisjonsplan for hyttetomt Kvilbekken - AS Værdalsbruket    (PDF)
Avslag på søknad om dispensasjon fra disposisjonsplan for hyttetomt Kvilbekken - AS Værdalsbruket   (PDF)


0016/06
 
 
 
 
 
 

Søknad om veg Finnvola Øst - Finnvola Øst hytteeierforening 
Saksframlegg - Word
 

Vedlegg :
Søknad om tillatelse til å anlegge veg i Finnvola Øst,  datert 13.03.05    (TIF)
Reguleringsplan, søknad om forlengelese av veg Finnvola Øst, datert 12.06.05   (TIF)
Grunneiertillatelse fra Statskog, dat. 14.02.06   (TIF)


0017/06
 
 
 
 
 
 

Søknad om endret tillatelse til utslipp av avløpsvann til Verdalselva via Vuku rensestasjon
Saksframlegg - Word
 

Vedlegg :
Søknad om endret tillatelse til utslipp av avløpsvann til Verdalselva via Vuku rensestasjon   (TIF)

Utslippstillatelse datert 18. januar 1978   (TIF)


0018/06
 

Kommunedelplan Verdal byområde - oppsummering av høring
Saksframlegg - Word
0019/06
 
 

  

Reguleringsplan Stiklestad - endring
Saksframlegg - Word
 

Vedlegg:
Planutsnitt dat. 05.01.2006   (PDF)


0020/06
 

ANDRE SAKER
Saksframlegg - Word


 


 

 

PS 14/06 Biogassanlegg i Skjørdalen - konsekvensutredning og reguleringsplan

Rådmannens forslag til innstilling:

Verdal kommune er kommet fram til at utredningsplikten for biogassanlegg i Skjørdalen/Skalet, i henhold til bestemmelsene om konsekvensutredning i plan- og bygningsloven, er oppfylt.

 

Tiltakshaver skal følge opp det overvåkingsprogram for lukt og fugle-/dyrelivet som er beskrevet i konsekvensutredningen.

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for biogassanlegg Ravloskardet/utvidelse av Skjørdalen avfallsplass, sist revidert 10.02.2006.

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 23.02.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

 

INNSTILLING:

Verdal kommune er kommet fram til at utredningsplikten for biogassanlegg i Skjørdalen/Skalet, i henhold til bestemmelsene om konsekvensutredning i plan- og bygningsloven, er oppfylt.

 

Tiltakshaver skal følge opp det overvåkingsprogram for lukt og fugle-/dyrelivet som er beskrevet i konsekvensutredningen.

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for biogassanlegg Ravloskardet/utvidelse av Skjørdalen avfallsplass, sist revidert 10.02.2006.

 

 

 

 

 

PS 15/06 Klage vedrørende avslag på søknad om dispensasjon fra disposisjonsplan for hyttetomt Kvilbekken - AS Værdalsbruket

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedtak fattet av Plan- og byggesakssjefen i sak 334/05 opprettholdes . Plan- og byggesakssjefen har nøye vurdert den innkomne klage, men kan ikke se at den inneholder noe vesentlig nytt som ikke var kjent ved 1.gangsbehandling.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

 

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 23.02.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Vedtak fattet av Plan- og byggesakssjefen i sak 334/05 opprettholdes . Plan- og byggesakssjefen har nøye vurdert den innkomne klage, men kan ikke se at den inneholder noe vesentlig nytt som ikke var kjent ved 1.gangsbehandling.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

 

 

 

 

PS 16/06 Søknad om veg Finnvola Øst - Finnvola øst hytteeierforening

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Plan- og utviklingskomiteen gir med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 7 dispensasjon fra reguleringsplan Finnvola hytteområde for bygging av veg og parkeringsplass i flg. søknad datert 13.03.05 og 12.06.05. Søknaden gjelder for veg mellom parkeringsplassene P1 og P2 samt plass P2.

 2. Dispensasjonen er også behandlet etter Pbl §93j. Bortfall av tillatelse skjer hvis tiltaket ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelsen er gitt.

 3. Følgende forhold forutsettes endret i forhold til søknaden: Vegen bygges uten å krysse bekken og i god avstand fra denne. Parkeringsplassen bygges mest mulig skånsomt langs etter terrenget og uten skjæring i sørdelen av plassen.

 4. Statskog tildeles 2 nøkler for evt. bomlås.

 5. Forslaget sendes på høring til regionale myndigheter og legges ut til offentlig ettersyn.

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 23.02.2006

BEHANDLING:

Øivind Holand orienterte og svarte på spørsmål.

Rådmannen trakk sin opprinnelige tilråding og la fram følgende nye tilråding:

”Plan- og utviklingskomiteen sender søknad om veg Finnvola Øst på høring til regionale myndigheter og legges ut til offentlig ettersyn.”

 

Ved votering ble den nye tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Plan- og utviklingskomiteen sender søknad om veg Finnvola Øst på høring til regionale myndigheter og legges ut til offentlig ettersyn.

 

 

 

 

PS 17/06 Søknad om endret tillatelse til utslipp av avløpsvann til Verdalselva via Vuku rensestasjon.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Verdal kommune v/Teknisk Drift gis midlertidig tillatelse til utslipp av avløpsvann til

    Verdalselva ved kloakkrenseanlegget i Vuku. Tillatt total utslippsmengde settes til 820 PE.

2. Utslippstillatelsens vilkår følger av tidligere utslippstillatelse datert 18. jan. 1978.

3. Utslippstillatelsen gjelder for 5 år fra det tidspunkt påkoblingen skjer.

4. Utslippstillatelsen gjøres betinget av en gjennomgang/utbedring av ledningsnettet ved Volen

    kloakkpumpestasjon.

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 23.02.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Verdal kommune v/Teknisk Drift gis midlertidig tillatelse til utslipp av avløpsvann til Verdalselva ved kloakkrenseanlegget i Vuku. Tillatt total utslippsmengde settes til 820 PE.

 2. Utslippstillatelsens vilkår følger av tidligere utslippstillatelse datert 18. jan. 1978.

 3. Utslippstillatelsen gjelder for 5 år fra det tidspunkt påkoblingen skjer.

 4. Utslippstillatelsen gjøres betinget av en gjennomgang/utbedring av ledningsnettet ved Volen   kloakkpumpestasjon.

 

 

 

 

PS 18/06 Kommunedelplan Verdal byområde - oppsummering av høring

Rådmannens forslag til vedtak:

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 23.02.2006

BEHANDLING:

Øivind Holand orienterte og svarte på spørsmål.

 

Knut Snorre Sandnes fikk permisjon før det ble fattet vedtak i saken.

Til stede 8 representanter.

 

Rådmannen la fram følgende forslag til  vedtak:

 1. Tinden øst tas ut av planen som forslag til framtidig utbyggingsområde.

 2. Det gjennomføres en ny utredning der både Nestvold øst og vest inngår i en helhetlig vurdering om framtidig løsning av boligbehovet.

 3. Ny utredning legges fram for behandling i fylkeslandbruksstyret og andre aktuelle parter.

 

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

1.      Tinden øst tas ut av planen som forslag til framtidig utbyggingsområde.

2.      Det gjennomføres en ny utredning der både Nestvold øst og vest inngår i en helhetlig vurdering om framtidig løsning av boligbehovet.

3.      Ny utredning legges fram for behandling i fylkeslandbruksstyret og andre aktuelle parter.

 

 

 

 

PS 19/06 Reguleringsplan Stiklestad - endring

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 28-2 vedtar det faste utvalg for plansaker mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Stiklestad, vedtatt 01.12.2003, slik det framgår av planutsnitt dat. 05.01.2006.

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 23.02.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 28-2 vedtar det faste utvalg for plansaker mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Stiklestad, vedtatt 01.12.2003, slik det framgår av planutsnitt dat. 05.01.2006.

 

 

 

 

 

PS 20/06 Andre saker

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 23.02.2006

BEHANDLING:

Øivind Holand orienterte om:

 1. Verneverdige bygninger i sentrum, kommunedelplanen.

 2. Universell utforming. Framdrift.

 3. Henvendelser fra flere om å starte private barnehager.

 

Neste møte i plan- og utviklingskomiteen flyttes fra torsdag 30. mars til onsdag 29. mars.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.