VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll 

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

3. etasje, Herredshuset

Dato:

26.01.2006

Møte start:

09:00

Møte slutt:

13:45

 

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.
Møteprotokollen fra forrige møte ble godkjent.

Sak 10/06 ble behandlet før sak 9/06. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

I anledning avslutning av planoppdraget for Nasjonalparken ble Åge Isaksen takket for sitt arbeid. Ordføreren overrakte blomster.

Brit Fredriksen og Trine S. Hallem ble permittert kl 1250.  Til stede 7 representanter.
  

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

MEDL

FRP/H/KRF

Brit Fredriksen

NESTL

AP/SP

Knut Henrik Tveita

MEDL

AP/SP

Trine Synnøve Hallem

MEDL

SV-V

Ole Gunnar Hallager

MEDL

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

MEDL

FRP/H/KRF

Marit Voll Skrove

MEDL

AP/SP

Margot Wannebo

MEDL

AP/SP

Tomas Iver Hallem

LEDER

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Ass. rådmann

Inger Storstad

Førstesekretær

Øivind Holand

Fagleder miljø

   

SAKLISTE TIL PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITEENS MØTE 26.01.06
 

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
0001/06
  

Evt. riving av Sørgata 18 - 1721/19/48 
Saksframlegg - Word 
0002/06
 

Viggo Anfinnes - Påbygg 2. etg 1721/18/1258 - Klage
Saksframlegg - Word
0003/06
 
 
 
 
 

Redusert fartsgrense - Leklemsåsen
Saksframlegg - Word

Vedlegg :
Skiltplan for fartsgrense Leklemsåsen, dat. 16.11.2005.    (PDF)


0004/06
 
 
 
 
 

Redusert fartsgrense på Krikavegen i Inndalen
Saksframlegg - Word

Vedlegg :
Skiltplan – Krikavegen, dat. 17.11.2005   (PDF)


0005/06
 
  
 
 
 

Redusert fartsgrense i Hanskemakergt. m/flere.
Saksframlegg - Word

Vedlegg :
Skiltplan – Hanskemakergata m/flere, dat. 17.11.2005.   (PDF)


0006/06
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reguleringsplan for parkering ved Amfisenteret - klage
Saksframlegg - Word

Vedlegg:
Klage dat. 28.12.05   (TIF)
Brev til Amfisenteret dat. 10.12.05 fra Turid Prestvik og Erik Andreas Øyen   (TIF)
Brev fra Amfisenteret dat. 20.12.05   (TIF)
Plankart   (TIF)


0007/06

 

 
 


Masseuttak på Slapgård søndre og Balgård østre i Vuku
Saksframlegg - Word

Vedlegg:
Klage fra advokat Lindsetmo, dat. 19.10.05   (PDF)
Plan for avslutning/utvidelse dat. 21.12.05


0008/06
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reguleringsplan Jernbanegata 7 - høring
Saksframlegg - Word

Vedlegg:
Planbeskrivelse dat. 19.12.2005   (TIF)
Plankart dat. 19.12.2005   (TIF)
Planbestemmelser dat. 19.12.2005   (TIF)
Illustrasjoner og snitt(4 stk) dat. 19.12.2005   (TIF)
Trafikkstøyberegning – Multiconsult dat. 05.12.2005   (TIF)


0009/06
 
 
 
 
 

Skulpturell utsmykning ved Verdal Skysstasjon, Verdal
Saksframlegg - Word

Vedlegg:
Bilde   (TIF)


0010/06
  

Opprettelse av byggeskikkpris
Saksframlegg - Word
0011/06

 

  


Retningslinjer for vegbygging til hytter i fjellet
Saksframlegg - Word

Vedlegg:
Forslag til retningslinjer   (TIF)


0012/06
 

ANDRE SAKER
Saksframlegg - Word


0013/06
 

Hans Jønsson – Hytte.  Klagebehandling.
Saksframlegg legges fram i møtet


 

 

 

PS 1/06 Evt. riving av Sørgata 18 - 1721/19/48

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 26.01.2006

BEHANDLING:

Jon Arthur Kristiansen orienterte/svarte på spørsmål.

Ved votering falt rådmannens tilråding med 5 mot 4 stemmer.

 

VEDTAK:

Rådmannens tilråding falt med 5 mot 4 stemmer.

 

 

PS 2/06 Viggo Anfinnes - Påbygg 2. etg 1721/18/1258 - Klage

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 26.01.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

En kan ikke se at det i klagen har framkommet nye opplysninger av såpass vektighet at vedtaket bør endres.

Med bakgrunn i dette samt vurderinger gjort i kommunes behandling, avslås klagen og kommunens vedtak i sak 329/05 av 31.10.05 opprettholdes.

Endringer av slik karakter bør eventuelt søkes avklaret via planendring.

Saken oversendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

 

 

 

PS 3/06 Redusert fartsgrense - Leklemsåsen

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 26.01.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 6 jfr. skiltforskriftenes § 26, vedtas det å skilte med fartsgrense 30 km/t på kommunal veg Leklemsåsen, slik det framgår av vedlagt skiltplan dat. 16.11.2005.

 

 

 

PS 4/06 Redusert fartsgrense på Krikavegen i Inndalen

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 26.01.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble tilrådinga vedtatt med 8 mot 1 stemme.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 6 jfr. skiltforskriftenes § 26, vedtas det å skilte med fartsgrense 50 km/t på deler av Krikavegen, slik det framgår av vedlagt skiltplan dat. 17.11.2005.

 

 

PS 5/06 Redusert fartsgrense i Hanskemakergt. m/flere.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 26.01.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 6 jfr. skiltforskriftenes § 26, vedtas det å skilte med fartsgrensesone 30 km/t på Konsul Moes gate, Sørgata, Feskarvegen, Hanskemakergata, Møllegata, Spellåkeren, O. Halvorsens gate og Kroken, slik det framgår av skiltplan dat. 17.11.2005.

 

 

 

PS 6/06 Reguleringsplan for parkering ved Amfisenteret - klage

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 26.01.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Klage fra Turid Prestvik og Erik Andreas Øyen dat. 28.12.05 på kommunestyrets vedtak den 28.11.05 i sak nr. 104/05, ”Reguleringsplan for parkeringsplass ved Amfisenteret” avvises.

Klagen oversendes fylkesmannen for behandling.

 

 

 

PS 7/06 Masseuttak på Slapgård søndre og Balgård østre i Vuku

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 26.01.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Klage fra Torbjørn Stene framsatt av advokat Lindsetmo den 19.10.05, på vedtak i plan- og utviklingskomiteen sak nr. 66/05 der det ble gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for grusuttak på Balgård østre, avvises.

Saken oversendes Fylkesmannen for behandling.

 

 

 

PS 8/06 Reguleringsplan Jernbanegata 7 - høring

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 26.01.2006

BEHANDLING:

Øivind Holand orienterte/svarte på spørsmål.

Administrasjonen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:

” Parkeringsplasser bygd på deponimasser må bygges slik at deponimassene dreneres ut mot vegetasjonsfelt og/eller lignende.”

(Tidligere pkt. 2 blir pkt. 3, pkt. 3 blir pkt. 4 og pkt. 4 blir pkt. 5.)

Det ble først votert over forslaget til nytt pkt. 2.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble så votert samlet over forslaget til nytt pkt. 2 og rådmannens tilråding. 
Enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Før utsending til høring innarbeides følgende i bestemmelsene:

 1. Hvor bygning eller del av bygning graves ned i deponi skal bygningen(e) sikre mot deponigasser på forsvarlig måte.

 2. Parkeringsplasser bygd på deponimasser må bygges slik at deponimassene dreneres ut mot vegetasjonsfelt og/eller lignende.

 3. Bygningsfasadene også for butikken skal gis en arkitektonisk utforming med oppdeling og vinduer.

 4. Gjennom utomhusplanen skal det legges vekt på å skjerme/skjule parkeringsplassene med vegetasjon.

 5. 4. etasjen på boligblokka kan maksimalt utgjøre 70 % av 3. etasjen.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-1 vedtas det å legge fram forslag til reguleringsplan for Jernbanegata 7, dat. 19.12.2005, for høring og offentlig ettersyn.

 

 

 

PS 9/06 Skulpturell utsmykning ved Verdal Skysstasjon, Verdal

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 26.01.2006

BEHANDLING:

Ingrid Holand orienterte om sitt forslag til utsmykning.

Oddgeir Vold viste en modell av hvordan området rundt Verdal Skysstasjon er tenkt.

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende forslag til endring av pkt. 2:

”Totalkostnader på kr 10 000,- + utgifter til støping dekkes over investeringstiltak 5120 ”Sentrumsutvikling Verdalsøra og Vuku ”.”

Det ble votert samlet over pkt. 1 i tilrådinga og endringsforslaget fra SP v/Tomas Iver Hallem.
Enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      Plan- og utviklingskomiteen vedtar å anskaffe bronseskulpturen Hugin og Munin laget av kunststudent Ingrid Holand. En takker for stor innsats.

2.      Totalkostnader på kr 10 000,- + utgifter til støping dekkes over investeringstiltak 5120 ”Sentrumsutvikling Verdalsøra og Vuku”.

 

 

PS 10/06 Opprettelse av byggeskikkpris

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 26.01.2006

BEHANDLING:

PUK fremmet følgende  forslag til vedtak:

”Det nedsettes et utvalg bestående av følgende tre personer  som bes komme med forslag til retningslinjer m.m. til byggeskikkpris til komitéens neste møte:

Arbeidet gjøres i samarbeid med Øivind Holand.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

   

VEDTAK:

Det nedsettes et utvalg bestående av følgende tre personer  som bes komme med forslag til retningslinjer m.m. til byggeskikkpris til komitéens neste møte:

Arbeidet gjøres i samarbeid med Øivind Holand.

 

 

PS 11/06 Retningslinjer for vegbygging til hytter i fjellet

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 26.01.2006

BEHANDLING:

Øivind Holand orienterte/svarte på spørsmål.

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:

”Retningslinjene evalueres etter 1 år.”

Det ble først votert over rådmannens tilråding.
Enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over forslaget fra SP v/Tomas Iver Hallem.
Enstemmig vedtatt.

Brit Fredriksen og Trine S. Hallem ble permittert etter behandlinga av saken.  Til stede 7 representanter.

 

VEDTAK:

Plan- og utviklingskomiteen vedtar ”Retningslinjer for vegbygging til hytter i fjellet” med følgende endringer:

 1. 2 nye kulepunkt under Restriktiv eller negativ holdning side 4: Veger i brattere terreng enn 1:5 (unntak kan gjøres for strekninger kortere enn 50 m). Veger brattere enn 1:7 (unntak kan gjøres for strekninger kortere enn 50 m).

 2. Krav til søknaden side 5. Uttalelse fra grunneier, hytteforening, naboer, endres til: Uttalelse fra hytteforening, naboer, grunneier*. Med forklaring sist på sida: * Det er ønskelig at grunneier søker på vegne av tiltakshaver.

 3. Retningslinjene evalueres etter 1 år.

 

 

 

PS 12/06 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 26.01.2006

BEHANDLING:

1.      Leder refererte kopi av skriv av. 18.01.06 fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag til Kent Robert Lundemo  ang. klage over vedtatt reguleringsplan Trollmyra skytebane Verdal.

2.      Leder inviterer Sissel Grongstad, sekr. i Nasjonalparkrådet til et møte i plan- og utviklingskomiteén i løpet av våren.

3.      Kulturskolen. Spørsmål fra Ole Gunnar Hallager.  Saken tas opp i neste møte.

4.      Hytter i Finnvola Øst – veger/parkeringsplasser.  Øivind Holand orienterte. Kort tilbakemelding på neste møte om hvor saken ligger.

5.      Ny barnehage på industriområdet. Øivind Holand orienterte.

 

 

 

PS 13/06 Hans Jønsson - Hytte - 1721/6/93 Nordskaget

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 26.01.2006

 

Behandling:

Øivind Holand orienterte.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Søknaden om byggetillatelse for fritidshus godkjennes under forutsetning:

 1. Huset plasseres 12 m fra nabogrense i nord.

 2. Garasje tillates ikke bygd på eiendommen. Avslaget begrunnes med tidligere behandling i sak 46/00 hvor regulering av bilatkomst ble avslått.

 3. Takvinkelen settes til 25 grader.

 4. Kotehøyde for møne settes til 36,75 og for raft til 35,60 m.o.h.

 5. Reviderte tegninger som ivaretar pkt 2 og 3 må innleveres.

Klageadgang.