VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll 

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

20.11.2006

Tid:

18:00 – 21.30.

Til stede:

32 representanter.
Bjørn Iversen og Tomas Iver Hallem fratrådte som inhabil i sak nr. 116/06.
Til stede: 30 representanter.
Katrine Bruvold fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 118/06.
Til stede 31 representanter.
Kjell Stiklestad fratrådte som inhabil i sak nr. 118/06.
Til stede 30 representanter.

 

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 115/06, 117/06, 116/06, 118/06, 119/06, 120/06, 121/06, 122/06 og 123/06.

 

Svein Svensson ble valgt som møteleder i sak nr. 116/06.

 

Dokumenter utlagt i møtet:

1.      Møteprotokoll fra møte 30.10.06.

2.      Innstillinger fra formannskapet og driftskomiteen i sakene 115/06, 118/06, 119/06, 120/06, 121/06 og 122/06.

3.      Spørreskjema Høring NOU 2006:2 Staten og den norske kirke.

 

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Stiklestad

Medlem

SP-V

Kåre Norum

Medlem

H-V

Kjetil Aarstad

Medlem

AP-V

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP-V

Brit Fredriksen

Medlem

AP-V

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP-V

Trude Holm

Medlem

SP-V

Trine Synnøve Hallem

Medlem

UAV

Rigmor Hafell

Medlem

KRF-V

Katrine Bruvold

Medlem

SV-V

Torill Elverum

Medlem

AP-V

Bjarne Haugan

Medlem

AP-V

John Hermann

Medlem

FRP-V

Bjørn Iversen

Ordfører

AP-V

Lennart Johansson

Medlem

UAV

Leif Roger Kolberg

Medlem

FRP-V

Nils Georg Leirset

Medlem

V-V

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

SP-V

Knut Snorre Sandnes

Medlem

H-V

Kjell Woll Sigurdsen

Medlem

AP-V

Marit Voll Skrove

Medlem

SP-V

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP-V

Einar Asbjørn Tromsdal

Medlem

AP-V

Rolf Tømmerås

Medlem

AP-V

Atle Vikan

Medlem

SP-V

Odd Helge Weisæth

Medlem

FRP-V

Bjørn Aarstad

Medlem

AP-V

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

SP-V

Jostein Dahle

Medlem

AP-V

 

 

 

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Lars Børre Hallem

MEDL

SV-V

Robert Eriksson

MEDL

FRP-V

Thor Bertil Granum

MEDL

AP-V

Ole Gunnar Hallager

MEDL

AP-V

Berit Musum

MEDL

FRP-V

 

 

 

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Jon Birger By

Lars Børre Hallem

SV-V

Anne-Eli Kjesbu

Thor Bertil Granum

AP-V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Førstesekretær

 

Det ble i starten av møtet gitt følgende orienteringer:

·         Prosjekt Bostedsløse v/Janne Stenbakk Grande.

·         Universell utforming v/Kari Gregersen Næss.


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
115/06 
  
  
  
  

Kvartalsrapport 3. kvartal - Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)
   

Vedlegg: (PDF)
Kvartalsrapport 3. kvartal 2006 - Verdal kommune


116/06  
   
  
  
   
  
  
  
 
 
 
Nyskapings- og utviklingsprogrammet for Verdal og Levanger kommuner - Søknad om rammetilskudd for 2007
Saksframlegg
   (PDF)
  

Vedlegg: (PDF)
Nyskapnings- og utviklingsprogram for Innherred samkommune 2002 - 2007 Søknad om rammetilskudd for 2007
Nyskaping og utvikling i Levanger og Verdal
Nyskapings- og Utviklingsplan for Innherred Vekst AS - Strategisk plan 2007
Nyskapings- og utviklingsplan for Innherred Vekst AS - Handlingsplan 2007


117/06  
   
  
  
  
   
  
  
  
  

NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke - Høring
Saksframlegg
   (PDF)
  

Vedlegg: (PDF)
Kortversjon - stat-kirkeinnstillingen
Høring : NOU 2006:2 : Staten og Den norske kirke

 

Ettersendt : (PDF)

Forslag til vedtak fra Lennart Johansson
Følgebrev forslag


118/06  
   

ASCO Invest AS. Kjøp av tomt på Suljordet. 
Saksframlegg
   (PDF)
119/06  
   
  
  
   

Avtale om feste for næringsarealer på Ørin. 
Saksframlegg
   (PDF)
  

Vedlegg: (PDF)
Festekontrakt 


120/06  
   

Kjøp av næringsareal på Ørin industriområde fra Anne-Lise Rosvold.
Saksframlegg
   (PDF)
121/06  
   

Håvar Olsen. Johannes Bruns gt. 18.  Søknad om makeskifte.
Saksframlegg
   (PDF)
122/06  
   
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
Voksenopplæringa for voksne innvandrere - administrativ organisering
Saksframlegg
   (PDF)
  

Vedlegg: (PDF)
Spørsmål om tilbud på overtakelse av voksenopplæringa for flyktninger bosatt i Verdal kommune
Tilbud til Verdal kommune- voksenopplæring for innvandrere
Voksenopplæring for flyktninger
Tilbud til Verdal kommune om overtakelse av voksenopplæringen for innvandrere bosatt i Verdal kommune

Vedrørende spørsmål om tilbud på overtakelse av voksenopplæringa for flyktninger bosatt i Verdal kommune

Notat av 12.09.06 fra Utdanningsforbundets klubb i Møllegt. 12: Argumenter for å beholde norskunderv. for innv. i Verdal kommune

Notat av 18.09.06 fra Utdanningsforbundets klubb i Møllegt. 12: Hvor bør innvandrerundervisningen plasseres administrativt?

Uttalelse av 03.11.06 fra Solvor Vikhamar, AT


123/06
 

Orientering 
 

 


 

 

PS 115/06 Kvartalsrapport 3. kvartal 2006 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.11.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.09.06 til etterretning.

2.      Kommunestyret slutter seg til de foreslåtte justering av budsjettene for virksomhetsområdene. Rådmann får fullmakt til å foreta de tekniske budsjettjusteringene.

 

 

 

 

PS 116/06 Nyskapings- og utviklingsprogrammet for Verdal og Levanger kommuner - Søknad om rammetilskudd for 2007

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.11.2006

BEHANDLING:

Ordfører Bjørn Iversen og varaordfører Tomas Hallem ba om å fratre som inhabil. Er medlem og varamedlem i styret i Innherred Vekst AS og vil her komme inn under forvaltningslovens § 6 1. ledd e. Kommunestyret behandlet inhabilitetsspørsmålet og vedtok enstemmig at Bjørn Iversen og Tomas Hallem fratrer ved behandling av denne sak. Til stede: 30 representanter.

 

Ordfører fremmet følgende forslag på møteleder:

 

Svein Svensson (AP).

 

Ved votering ble Svein Svensson enstemmig valgt som møteleder for sak nr. 116/06.

 

Daglig leder i Innherred Vekst, Svein Larsen, orienterte. Se hans orientering ved å klikke her (stor fil)

 

Venstre v/Nils G. Leirset fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet:

”4. Verdal kommunestyre beklager de dårlige statlige rammebetingelsene for produksjon av ny og miljøvennlig kraft, og de negative følger dette kan få for næringsutvikling på Innherred og i Midt-Norge som helhet.”

 

FRP v/John Hermann fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet:

”Innherred Vekst må forplikte seg til å videreutvikle og konkretisere samarbeidet mellom  næringslivet og ungdomsskolene samt de videregående skolene. Dette må forankres i handlingsplan for 2007.”

 

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

Oversendelsesforslagene fra Venstre og Fremskrittspartiet ble enstemmig vedtatt oversendt formannskapet.

 

VEDTAK:
 

1.      Kommunestyret tar foreløpig årsrapport for Innherred Vekst for 2006 til orientering.

2.      Kommunestyret godkjenner Strategisk plan 2007 og Handlingsplan for 2007.

3.      Kommunestyret bevilger kr 2.500.000,- til Innherred Vekst for 2007.

 

Oversendelsesforslag til formannskapet fra Venstre:

Verdal kommunestyre beklager de dårlige statlige rammebetingelsene for produksjon av ny og miljøvennlig kraft, og de negative følger dette kan få for næringsutvikling på Innherred og i Midt-Norge som helhet.

 

Oversendelsesforslag til formannskapet fra Fremskrittspartiet:

Innherred Vekst må forplikte seg til å videreutvikle og konkretisere samarbeidet mellom  næringslivet og ungdomsskolene samt de videregående skolene. Dette må forankres i handlingsplan for 2007.

 

 

 

 

 

PS 117/06 NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke - Høring

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.11.2006

BEHANDLING:

Spørreskjema ble utdelt til medlemmene. Hver av representantene krysser av på spørreskjemaet. Det skal ikke skrives på navn på utfyller.

 

Resultatet oppsummeres og sendes som Verdal kommunes høringssvar.

 

Kommunestyret blir rapportert om resultatene på møte den 11.12.06.

 

VEDTAK:

Resultatet av opptelling av spørreskjemaene oversendes Kultur- og kirkedepartementet i sin helhet.

 

 

 

 

 

PS 118/06 ASCO Invest AS. Kjøp av tomt på Suljordet.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.11.2006

BEHANDLING:

Katrine Bruvold fikk permisjon og forlot møtet. Til stede: 31 representanter.

 

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

 

Kjell Stiklestad ba om å fratre som inhabil. Er far til part og vil her komme inn under forvaltningslovens § 6 1. ledd b. Kommunestyret behandlet inhabilitetsspørsmålet og vedtok enstemmig at Kjell Stiklestad fratrer ved behandling av denne sak. Til stede: 30 representanter.

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      Søknad fra ASCO Invest AS om kjøp av ca. 274 m2 av kommunens eiendom gnr. 19, bnr. 384 i samsvar med ”Reguleringsplan Suuljordet Nord” imøtekommes.

2.      Prisen settes til kr. 300,- pr. m2. Kostnader i forbindelse med overdragelsen er kjøpers ansvar.

3.      Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salget.

 

 

 

 

 

 

PS 119/06 Avtale om feste for næringsarealer på Ørin.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.11.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

1.      Verdal kommunestyre godkjenner forslag til festekontrakt for gnr. 277, bnr. 318, mellom Verdal kommune og Reidar Berg.

2.      Festeavgiften for 2007 belastes disposisjonsfondet. For senere år innarbeides avgiften i det ordinære driftsbudsjett.

3.      Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten og foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.

 

 

 

 

 

 

PS 120/06 Kjøp av næringsareal på Ørin industriområde fra Anne-Lise Rosvold.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.11.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

1.      Verdal kommunestyre godkjenner kjøp av gnr. 283, bnr. 179, ca 6 da, fra Anne-Lise Rosvold til næringsformål med kr. 100,- pr. m2.

2.      Kjøpesummen og offentlige utgifter belastet kapitalfondet.

3.      Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre kjøpet.

 

 

 

 

 

 

PS 121/06 Håvar Olsen. Johannes Bruns gt. 18.  Søknad om makeskifte.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.11.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      Søknad fra Håvar Olsen om makeskifte for deler av sin eiendom gnr. 18, bnr. 213, ca. 744 m2 veigrunn (deler av Johannes Bruns gt. og Asbjørnsens gt.) mot del av kommunens eiendom gnr. 16, bnr. 296, ca. 187 m2 skråning øst for Håkon d. VII alle og nord for ”Radmann-bygget”, slik det framgår av situasjonskart, imøtekommes.

2.      Kostnader i forbindelse med makeskiftet er søkers ansvar.

3.      Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget med basis i standard kjøpevilkår.

 

 

 

 

 

 

 

PS 122/06 Voksenopplæringa for voksne innvandrere - administrativ organisering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.11.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      Den administrative og faglige ledelsen av voksenopplæringa i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere i Verdal kommune, jfr Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere kapittel 4, overføres til Verdal videregående skole fra 1. januar 2007 på følgende betingelser:

 

o       Verdal kommune betaler Verdal videregående skole en godtgjøring kr 3.717.000 i 2007 for voksenopplæringa, som omfatter i alt ca 60 deltakere fordelt på 5 grupper og et undervisningspersonale på 6,25 årsverk

o       Dersom deltakertallet endres slik at antallet grupper bør økes eller reduseres, skal det forhandles om justering av godtgjøringen, eventuelt om overføring av undervisningspersonell tilbake til Verdal kommune

o       Undervisningen foregår 25 uketimer mandag - fredag i 38 uker. I de resterende 7 ukene av arbeidsåret samarbeider Verdal videregående skole med NAV om gjennomføringen av introduksjonsprogrammet

o       Deler av undervisningen foregår i nåværende lokaler i Møllegata 12 inntil Verdal videregående skole har gjennomført neste byggetrinn. Verdal kommune dekker utgiftene til renhold, vaktmestertjeneste og energi i Møllegata 12

o       Verdal videregående skole videreutvikler det undervisningsopplegg som er gjennomført i Verdal kommune

o       Verdal videregående skole sørger for at deltakerne har et tilfredsstillende arbeids- og læringsmiljø og praktiserer Personalpolitisk handlingsplan for Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune i forhold til undervisningspersonale

2.      Verdal kommune beholder arbeidsgiveransvaret for de som nå er ansatt ved voksenopplæringa for innvandrere

3.      Det utarbeides avtale mellom Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune v/ Verdal videregående skole.

4.      Foreløpig evaluering av ordningen pr. 01.07.07. 

 

 

 

 

 

 

PS 123/06 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.11.2006

BEHANDLING:
 

Ordføreren orienterte om:

-         Har åpnet Nav - pilotkontor den 13. november med statsråden Bjarne H. Hansen. Vi er nasjonal pilot og det betyr veldig mye for oss. Verdal kommune må ha ambisjoner om hva vi vil bruke NAV-piloten til og går derfor tungt inn med mange områder i NAV.

-         Kommunestyrets møte mandag 11.12.06 starter med lunsj kl. 11.30 på Stiklestad Nasjonale Senter. Møtet er berammet til start kl. 12.15.