VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  (PDF)  Word-versjon

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

30.10.2006

Tid:

18:00 – 21.50

Til stede:

32 representanter.
Pål Sverre Fikse Pedersen fratrådte som inhabil i sak nr. 110/06.
Til stede: 31 representanter.
Odd-Helge Weisæth fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 110/06.
Til stede. 30 representanter.

Dokumenter utdelt:

 1. Møteprotokoll fra møte 02.10.06.

 2.  Infoskriv Verdalsprosjektet og kopi av presentasjonsark. Til orientering av Toril Leirset.

 3. Forslag til vedtak fra SP til sak nr. 113/06. Interpellasjon.

 4. Rapport Budsjettsituasjonen pr. 30.09.06.

 5. Rådmannens forslag til budsjett for 2007.   (PDF)  Word-versjon

 6. Oppdatert sakliste.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kåre Norum

Medlem

H

Kjetil Aarstad

Medlem

AP

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP

Brit Fredriksen

Medlem

AP

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP

Trude Holm

Medlem

SP

Lars Børre Hallem

Medlem

SV

Trine Synnøve Hallem

Medlem

UAVHENGIG

Rigmor Hafell

Medlem

KRF

Katrine Bruvold

Medlem

SV

Torill Elverum

Medlem

AP

Thor Bertil Granum

Medlem

AP

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP

Bjarne Haugan

Medlem

AP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP

Lennart Johansson

Medlem

UAVHENGIG

Leif Roger Kolberg

Medlem

FRP

Nils Georg Leirset

Medlem

V

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

H

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP

Einar Asbjørn Tromsdal

Medlem

AP

Rolf Tømmerås

Medlem

AP

Atle Vikan

Medlem

SP

Odd Helge Weisæth

Medlem

FRP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

SP

Jostein Dahle

Medlem

AP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Stiklestad

MEDL

SP

Robert Eriksson

MEDL

FRP

John Hermann

MEDL

FRP

Berit Musum

MEDL

FRP

Kjell Woll Sigurdsen

MEDL

AP

Marit Voll Skrove

MEDL

SP

Bjørn Aarstad

MEDL

AP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Torill Åbotnes Iversen

Kjell Woll Sigurdsen

AP

Anne-Eli Kjesbu

Bjørn Aarstad

AP

Inga Berit Lein

Marit Voll Skrove

SP

Karin Irene Rekve

Kjell Stiklestad

SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Førstesekretær

 

Rådmann orienterte om:


Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
100/06 
  
  
  
  

Rapport fra Ungdomskonferansen 2006
Saksframlegg
   (DOC)
   

Vedlegg:
Rapport fra Ungdomskonferansen i Verdal 10. mars 2006   (PDF)


101/06  
   
  
  
   
  
  
  

Vedtektene for Verdal Ungdomsråd - endringer
Saksframlegg
   (DOC)
  

Vedlegg:
Gjeldende vedtekter Verdal Ungdomsråd   (DOC)
Forslag til vedtekter for Verdal Ungdomsråd   (TIF)
Evaluering av driften av Verdal Ungdomsråd   (DOC)
Vedtekter for Verdal Ungdomsråd - rådmannens forslag   (DOC)


102/06  
   
  
  
  
  
  
  
   

Brannskade Ørmelen skole 30.03.2004
Saksframlegg
   (DOC)
  

Vedlegg: (PDF)
Brev fra advokatfirmaet Bjekan Stav til Forsikringsklagekontoret datert 05.11.2004
Brev fra Avkortningsnemnda for forsikringssaker datert 10.05.2006
Brev fra advokatfirmaet Bjerkan Stav ANS datert 16.05.2006
Brev fra KLP Skadeforsikring datert 18.05.2006
Brev fra KLP Skadeforsikring A/S datert 13.09.2006


103/06  
   
  
  
   
  
  
  

Søknad om prosjektgodkjenning for istandsetting av kirkebygg - Stiklestad kirke
Saksframlegg
   (DOC)
  

Vedlegg:
Stiklestad kirke - Søknad om prosjektgodkjenning for istandsetting av kirkebygg    (PDF)
Søknad om prosjektgodkjenning for istandsetting av kirkebygg og kirkeinventar   (PDF)
Notat - Stiklestad kirke - reparasjoner og diverse enøk tiltak
   (PDF)
HB 8.B.16 - Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til istandsetting av kirker og kirkeinventar 04.2006
   (TIF)


104/06  
   
  
  
   
  

Prosjektrapport - Digitalt utstyr og kompetanse - utviklinger frem mot 2008
Saksframlegg
   (DOC)
  

Vedlegg:
Prosjektrapport - Digitalt utstyr og kompetanse - utviklingslinjer frem mot 2008    (TIF)
PAs kommentarer til Forprosjektet "Digitalt utstyr og kompetanse - utviklingslinjer frem mot 2008"   (TIF)


105/06  
   
  
  
  

Anmodning av bosetting av flyktninger i 2007
Saksframlegg
   (DOC)
  

Vedlegg:
Anmodning om bosetting av flyktninger 2007 - Verdal kommune
   (PDF)


106/06  
   
  
  
    
  

Godkjenning av selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt IKS (IIL IKS) - den interkommunale legevakten mellom Inderøy, Frosta, Levanger og Verdal
Saksframlegg
   (DOC)
  

Vedlegg:
Selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt IKS datert 5.10. 2006   (PDF)


107/06  
   
  
  
   
  
  

Reguleringsplan Syd-Innsvann - endring
Saksframlegg
   (DOC)
  

Vedlegg :
Plankart dat. 09.08.2006   (PDF)
Planbestemmelser sist rev. 03.10.2006   (DOC)
Oversiktskart   (PDF)


108/06  
   

Søknad om fritak som meddommer i Stjør- og Verdal tingrett - Sigrun Espelien Aasen
Saksframlegg
   (DOC)
109/06  
   

Søknad om fritak fra kommunale verv - Bård Arne Kalland
Saksframlegg
   (DOC)
110/06  
   

Verdal kommune som olympisk sone
Saksframlegg
   (DOC)
111/06  
   

NOU 2006:2 Staten og den norske kirke - oppnevning av høringsutvalg
Saksframlegg
   (DOC)
112/06
 

Orientering 
 

113/06  
   

Interpellasjon fra Verdal SP - Forverring av rovdyrsituasjonen i Verdal kommune
Saksframlegg
   (DOC)
114/06  
tilleggssak 
  
  
  

Forsøk med direkte valg av ordfører ved lokalvalget i 2007
Saksframlegg
   (DOC)
 
Vedlegg :
Invitasjon til å delta i forsøk ved lokalvalget i 2007

 


 

PS 100/06 Rapport fra Ungdomskonferansen 2006

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.10.2006

BEHANDLING:

Leder av ungdomsrådet, Helga Rognstad , orienterte om saken.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Rapporten tas til orientering.

 

 

 

 

PS 101/06 Vedtektene for Verdal ungdomsråd - endringer

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.10.2006

BEHANDLING:

Leder av ungdomsrådet, Helga Rognstad , orienterte om saken.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til nye vedtekter for Verdal ungdomsråd.

 

 

 

 

PS 102/06 Brannskade Ørmelen skole 30.03.2004

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.10.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Verdal kommunestyre godtar Avkortningsnemndas kjennelse i henhold til brev av 10.05.2006.

 2. Ufinansiert beløp på kr. 3.416.675,- finansieres ved bruk av kapitalfondet.

 3. Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.

 

 

 

PS 103/06 Søknad om prosjektgodkjenning for istandsetting av kirkebygg - Stiklestad kirke

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.10.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Verdal kommune tar opp et lån på inntil 4,2 mill. kroner i forbindelse med istandsetting av Stiklestad kirke. Beløpet innarbeides i budsjettet for 2007.

 

 

 

PS 104/06 Prosjektrapport - Digitalt utstyr og kompetanse - utviklinger frem mot 2008

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.10.2006

BEHANDLING:

SV v/Lars Børre Hallem fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
”Kommunestyret ber administrasjonen utrede muligheten for bruk av egen pc i undervisningen.  En forutsetning er at Verdal kommune stiller med pc til de elever som ikke har sin egen.”

Det ble votert punktvis over driftskomiteens innstilling pkt. 1 og 2 med følgende resultat:

Det ble så votert alternativt mellom pkt. 3 i driftskomiteens innstilling og forslaget fra SV til pkt. 3, der driftskomiteens innstilling ble vedtatt med 25 stemmer. 7 stemmer ble avgitt for forslaget fra SV.

 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret viser til Prosjektrapporten, Prosjektansvarliges (PA) kommentarer og tar til orientering hovedtrekkene i rapporten med de merknader som PA har gitt.

 2. Rådmannen får i oppdrag å iverksette nødvendige tiltak innenfor de rammer som budsjett og fysiske lokaler til en hver tid gir muligheter for.

 3. Kommunestyret ber administrasjonen sette i gang forsøk med bruk av bærbare PC-er fra høsten 2007.

 

 

 

 

PS 105/06 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2007

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.10.2006

BEHANDLING:

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 

VEDTAK:

 1. Bosetting av flyktninger i Verdal kommune videreføres med bosetting av 35 flyktninger i 2007.

 2. Ut fra behov for best mulig planlegging og forutsigbarhet vil Verdal kommune inngå 2-årig intensjonsavtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDI, om bosetting av inntil 60 flyktninger i perioden 2007-2008.

 

 

 

 

PS 106/06 Godkjenning av selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt IKS (IIL IKS) - den interkommunale legevakten mellom Inderøy, Frosta, Levanger og Verdal

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.10.2006

BEHANDLING:

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 

VEDTAK:
 

 1. Foreslåtte selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt IKS datert  5.oktober 2006, godkjennes.
 1. Kommunestyret oppnevner følgende som medlemmer og personlige varamedlemmer til  representantskapet i selskapet:

  Medlemmer:                                                               Personlige varamedlemmer:

Bjørn Iversen                                                               Kristin J. Hildrum
Marit Voll Skrove                                                       Tomas Iver Hallem

 

 

 

 

PS 107/06 Reguleringsplan Syd Innsvann - endring

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.10.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for Syd Innsvann – endring dat. 09.08.06 og bestemmelser sist rev 03.10.06.

 

 

 

PS 108/06 Søknad om fritak som meddommer i Stjør- og Verdal tingrett - Sigrun Espelien Aasen

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.10.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Sigrun Espelien Aasen fritas som meddommer i Stjør- og Verdal tingrett for resten av valgperioden 1. mai 2004 – 30. april 2008.

 

 

 

 

PS 109/06 Søknad om fritak fra kommunale verv - Bård Arne Kalland

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.10.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Bård Arne Kalland om fritak som varamedlem i kommunestyret.
 2. Resten av varamedlemmene for Fremskrittspartiet i kommunestyret rykker opp tilsvarende.

 

 

 

 

PS 110/06 Verdal kommune som olympisk sone

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.10.2006

BEHANDLING:

Pål Sverre Fikse Pedersen fratrådte som inhabil. Til stede: 31 representanter.

Odd-Helge Weisæth fikk permisjon og forlot møtet. Til stede: 30 representanter.

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
”Verdal kommune støtter helhjertet søknaden om Olympiske Vinterleker til Trondheim og Trøndelag i 2018. Verdal kommune erklæres som olympisk sone.”

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Verdal kommune støtter helhjertet søknaden om Olympiske Vinterleker til Trondheim og Trøndelag i 2018. Verdal kommune erklæres som olympisk sone.

 

 

 

PS 111/06 NOU 2006:2 Staten og den norske kirke - oppnevning av høringsutvalg

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.10.2006

BEHANDLING:

AP/SP v/ Brit Fredriksen fremmet følgende forslag på medlemmer:
Kjell Woll Sigurdsen (AP)
Lennart Johansson (uavhengig)
Trude Holm (SP)

Høyre v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende forslag på medlem:
Rigmor Hafell (KRF)

SV v/Lars Børre Hallem fremmet følgende forslag på medlem:
Katrine Bruvold.(SV)

Ved votering ble alle forslagene enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kommunestyret oppnevner følgende representanter til høringsutvalg:

Kjell Woll Sigurdsen (SP)
Lennart Johansson (uavhengig)
Trude Holm (SP)
Rigmor Hafell (KRF)
Katrine Bruvold. (SV)

Administrasjonen er sekretariat for utvalget.

 

 

 

 

PS 112/06 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.10.2006

BEHANDLING:

Toril Leirset orienterte om Verdalsprosjektet - Krafttak for inkludering.

Ordfører orienterte om:

 

 

 

 

PS 113/06 Interpellasjon fra Verdal SP - Forverring av rovdyrsituasjonen i Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.10.2006

BEHANDLING:

SP v/ Trude Holm leste opp sin interpellasjon.

 

Ordføreren ga følgende svar:

”Ordføreren vil innledningsvis uttrykke stor forståelse for interpellasjonens innhold og hensikt.

Som Ordfører har jeg brukt og bruker stadig mye tid og ressurser på rovdyrspørsmålet og på beitenæringen. Jeg vil kalle dette et personlig engasjement. Det er i hovedsak fire ulike årsaker til at både Ordføreren personlig og Verdal Kommune som sådan har så vidt høyt fokus som vi har på dette sakskomplekset:

Selv om dette er en liten næring også i vår kommune målt i antall årsverk eller i omsetningsvolum spiller beitenæringen avgjørende rolle i utsatte deler av Verdal kommune. Den er langt viktigere for bosetning og som forvalter av tradisjon og kulturarv enn antall utøvere eller en ren økonomisk betraktning skulle tilsi.

Næringen er særdeles viktig i et landskapspleieperspektiv. Det at det i Verdal kommune slippes 10000 sauer på beite gjør noe med naturen vår, med kulturlandskapet vårt. Gjengroing og økende skogdekning holdes i sjakk – begge deler ser bare ut til å bli viktigere og viktigere, ikke minst i et reiselivsperspektiv.

Jeg er sterkt opptatt av de mentale sidene de økende bestander av rovdyr fører med seg. Det er min faste overbevisning at dette aspektet i alt for liten grad får det fokus det burde hatt i den offentlige debatten, Frykten for rovdyr – og ikke minst det faktum at saueeiere gjentatte ganger finner dyrekadaver eller sterkt skadede dyr – gjør selvfølgelig noe med livskvaliteten hos dem som har valgt å leve sine liv nært opp til naturen.

Det er etter mitt skjønn noe avgjørende feil med ”samfunnssamtalen” mellom storsamfunnet og små utkantsamfunn på dette området. Det gjenstår mye når det gjelder mange sentrale miljøers vilje – jeg tror vi må si det slik –  vilje til å møte små utkanter og deres næringer med den respekt og forståelse man ikke minst i pressede situasjoner har krav på å bli møtt med. Jeg er redd  også  mange oppfatter  sentrale og delvis regionale deler av forvaltningsapparatet slik.

Tiden tillater meg i liten grad å utdype denne generelle debatten ytterligere. Jeg registrerer at det reises tre ulike spørsmål i interpellasjonen, og vil svare direkte på disse.

Det første spørsmålet som reises går i forhold til Statens Natutoppsyns svar på vårt brev av 2/1-06.Svarbrev er datert 27/1-og har vært offentlig tilgjengelig via våre postlister siden det ble innstemplet hos oss et par dager seinere.

Svaret fra SNO er rimelig generelt, men det er i alle fall et faktum at det våren 2006 ble foretatt jervregistreringer også i Juldal/Kverndal som kommunen ønsket. Derfor tror vi brevet har hatt en viss påvirkningskraft. Det ble funnet mye spor, også såkalte mathi – men ingen ynglehi. Tapene denne sesongen har vist at registreringene bør fortsette da jerv ser ut til å ha blitt en stor tapsfaktor også i dette området. Mye taler for at det har vært en udokumentert yngling.

Verdal kommune er fortsatt ikke fornøyd med SNO’s vilje til praktisk organisering når det gjelder vaktordninger. Mangelen på en overordnet vaktberedskap - det er i hardt belastede perioder vanskelig for rovviltkontaktene å være tilgjengelige til enhver tid - er en av flere biter i ”rovviltsaken” som skaper frustrasjon.

For øvrig skriver SNO at kontrollgraden i Verdal kommune i 2005 er på 79%(andel kontrollerte av samtlige innmeldte kadaver) og at dette er over gjennomsnittet for Nord-Trøndelag. SNO opplyser videre at 90 % av meldingene ble kontrollert innen påfølgende døgn, og kun 4% senere enn to døgn etter funn. Tidsforløpet inkluderer også den tiden som går fra kadaver blir funnet til rovviltkontakten får melding.

Spørsmål to går på forholdene rundt fellingslag.

For 2007 er det satt av kr.50000 på kommunebudsjettet til kompensasjon for jaktlag. I løpet av vinteren vil kommunen i samarbeid med næringen og jegerne finne en bedre organisatorisk form på dette arbeidet. Kommunens viltfond har gitt noe støtte for eksempel til jegere som har tatt bjørnejegerkurs.Vi bør imidlertid ha en mer profesjonell ordning både juridisk, økonomisk og organisatorisk dersom jaktlag overhodet skal sendes ut. Gjennom et tidligere møte mellom Ordfører og Varaordfører og lederen for det kommunale jaktlaget har Verdal kommune godkjent refusjon av faktiske utgifter som reiseutg., kostdekning og telefon. Prinsipielt er det kommunens klare oppfatning at kostnadene med en statlig rovdyrpolitikk tilligger staten!

Jeg tror det er rett at vi minner hverandre på rollefordelingen i rovviltforvaltningen.

Det er Fylkesmannen som har ansvaret for å tildele erstatninger. SNO har ansvaret for å foreta registreringen, men kommunen bidrar med organisasjon og lokalkunnskap. Fylkesmannen og i noen tilfeller Direktoratet for Naturforvaltning tildeler fellingsløyvene, mens det er den regionale rovviltnemnda som forvalter den nasjonale rovviltpolitikken.

Kommunens formelle rolle er egentlig ganske begrenset i denne sammenhengen. Vår viktigste rolle – i tillegg til enkelte organisatoriske forhold, som allerede nevnt – er egentlig å være samspillsaktør både faglig og politisk i samhandling med næringen og med statlige og regionale myndigheter for å bidra til best mulige rammevilkår. Her forsøker Verdal kommune å bidra på ulike måter.

Vi er nå langt inne i svaret på det tredje spørsmålet, om kommunens planer for innsatsen framover på dette saksområdet. Pr.dato jobber vi opp mot Fylkesmann, Direktorat og vår nabokommune Meråker  om et møte der hovedtemaet er å diskutere muligheter og metoder for mer effektivt uttak av jerv og bjørn i våre felles grenseområder. Her inviteres også representanter for næringen og SNO. Andre tema som erstatningspraksis, midler til avbøtende tiltak mv. er også aktuelle. For øvrig har vi nok en gang en møteavtale med beitelagene, vi jobber politisk for tiden opp mot KS-konferansen 10/11 og vi har nylig deltatt i en stor ordføreraksjon rettet mot Miljøverndepartementet og Landbruks- og Matdepartementet.

Gjennom det siste året har kommunen arrangert eller deltatt i 11 større møter i tillegg  til de to ovennevnte som er under planlegging. Verdal kommune har i samme periode sendt i alt 11 brev eller søknader innenfor saksområdet rovvilt/beitenæring.  

Noen ord avslutningsvis innenfor den tidsramme jeg har å forholde meg til.

Rovdyrpolitikken dreier seg om et både-og, ikke et enten - eller.

Norge som en av verdens rikeste nasjoner er forpliktet gjennom flere internasjonale konvensjoner til å ivareta livskraftige rovdyrstammer. Dette er utgangspunktet for Verdal kommunes holdning og selvfølgelig også Ordførerens holdning i saken: Vi skal ha de store rovdyra våre i norsk fauna!

Det har gledet Ordføreren stort at han fremdeles etter sine mange møter med representanter også for beitenæringen har til gode å møte en eneste person som tar til orde for å skyte ned alle rovdyr. Det er altså ikke den karikerte svart-hvitt-debatten som er saken. Saueeiere flest er ikke rovdyrhatere!

Det som  er saken – både næringens sak og Verdal kommunes sak – er forvaltningen av rovviltpolitikken:

og en bedre ”samfunnssamtale” der fortvilte saueeiere og innbyggere for øvrig i rovdyraktuelle distrikter møtes med en større grad av respekt, der en får en bedre følelse av å bli trodd og å bli tatt på alvor.  

Det er Verdal kommunes og Ordførerens intensjoner fortsatt å ha høyt fokus og tilsvarende beredskap på den problematikken dagens interpellasjon tar opp.”

Representanten Trude Holm takket for svaret og fremmet følgende forslag til uttalelse:

”Kommunestyret i Verdal ser meget alvorlig på den økende mengde rovdyr i kommunen, og de belastningene dette påfører både sau- og reindriftsnæringen.

Kommunestyret går inn for at:

1.      Det må settes inn større ressurser i bestandsregistreringen av rovdyr. Registreringstallene må være mest mulig reelle og synliggjøre den totale rovdyrbelastningen. Bestandsregistreringen må baseres på lokal medvirkning og tillit.

2.      Nødvergeparagrafen må håndteres slik at det ikke blir reist straffesak når en forsvarer husdyr og hunder mot rovdyrangrep på innjord el. i utmark.

3.      Veien mellom meldt tap og uttak av skadedyr må bli kortere. Det må gis økonomiske ressurser til å dekke utgifter kommunene får ved innleiing av jaktlag.

4.      Det må settes ned klare retningslinjer for jaktlag til uttak av skadevoldere. Jegerne må få godtgjort den innsatsen de legger ned, og likeledes må det gis muligheter til opplæring både for jegere og hunder.

Interpellasjonen sammen med de 4 vedtatte punktene i saken sendes Landbruks- og matdepartementet, Direktoratet for Naturforvaltning og Fylkesmannen ved Landbruksavdelingen og Miljøavdelinga. Videre foreslås det at interpellasjonen med vedtak oversendes KS i Nord-Trøndelag.”

V v/Nils G. Leirset fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet:
”Administrasjonen bes, i samarbeide med faglaga i landbruket, å utarbeide forslag til innføring av en ordning med skuddpremie på lovlig skutte rovdyr i kommunen.”

Representanten Lennart Johansson fremmet følgende forslag:
”Saken utsettes. Rådmannen bes komme tilbake med en ny sak for kommunestyret.”

Det ble først votert over utsettelsesforslaget fra representanten Lennart Johansson , som falt med 4 mot 26 stemmer.

Det ble deretter votert punktvis over forslaget fra SP med følgende resultat:

Oversendelsesforslaget til formannskapet fra Venstre ble enstemmig vedtatt oversendt.

Kommunestyret ga til slutt sin tilslutning til forslaget fra SP om hvor interpellasjon og uttalelse skal sendes.

 

VEDTAK:

Kommunestyret i Verdal ser meget alvorlig på den økende mengde rovdyr i kommunen, og de belastningene dette påfører både sau- og reindriftsnæringen.

Kommunestyret går inn for at:

1.      Det må settes inn større ressurser i bestandsregistreringen av rovdyr. Registreringstallene må være mest mulig reelle og synliggjøre den totale rovdyrbelastningen. Bestandsregistreringen må baseres på lokal medvirkning og tillit.

2.      Nødvergeparagrafen må håndteres slik at det ikke blir reist straffesak når en forsvarer husdyr og hunder mot rovdyrangrep på innjord el. i utmark.

3.      Veien mellom meldt tap og uttak av skadedyr må bli kortere. Det må gis økonomiske ressurser til å dekke utgifter kommunene får ved innleiing av jaktlag.

4.      Det må settes ned klare retningslinjer for jaktlag til uttak av skadevoldere. Jegerne må få godtgjort den innsatsen de legger ned, og likeledes må det gis muligheter til opplæring både for jegere og hunder.

Interpellasjonen sammen med de 4 vedtatte punktene i saken sendes Landbruks- og matdepartementet, Direktoratet for Naturforvaltning og Fylkesmannen ved Landbruksavdelingen og Miljøavdelinga. Videre oversendes interpellasjonen med vedtak KS i Nord-Trøndelag.

Oversendelsesforslag til formannskapet:

Administrasjonen bes, i samarbeide med faglaga i landbruket, å utarbeide forslag til innføring av en ordning med skuddpremie på lovlig skutte rovdyr i kommunen.

 

 

 

PS 114/06 Forsøk med direkte valg av ordfører ved lokalvalget i 2007

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.10.2006

BEHANDLING:

AP v/ Svein Svensson fremmet følgende forslag til vedtak:
”Verdal kommune ønsker ikke å delta i forsøk med direkte valg av ordfører ved lokalvalget i 2007.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Verdal kommune ønsker ikke å delta i forsøk med direkte valg av ordfører ved lokalvalget i 2007.