VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

02.10.2006

Tid:

18:00 – 21.55.

Til stede:

32 representanter.
Kjell Woll Sigurdsen fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 76/06. Torill Iversen tiltrådte som vara. Til stede 32 representanter.
Torill Elverum fratrådte som inhabil i sak nr. 76/06. Til stede 31 representanter.
Lennart Johansson fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 82/06. Til stede: 31 representanter.
Trude Holm fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr 89/06. Til stede 30 representanter.

Dokumenter utdelt:

 1. Møteprotokoll fra møte 28.09.06.

 2. Brev datert 28.09.06 fra Trygge Barnehager AS. Søknad om tomt og barnehageetablering på Reinsholm.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP

Brit Fredriksen

Medlem

AP

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP

Trude Holm

Medlem

SP

Lars Børre Hallem

Medlem

SV

Rigmor Hafell

Medlem

KRF

Katrine Bruvold

Medlem

SV

Torill Elverum

Medlem

AP

Thor Bertil Granum

Medlem

AP

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP

Bjarne Haugan

Medlem

AP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP

Lennart Johansson

Medlem

UAVHENGIG

Leif Roger Kolberg

Medlem

FRP

Nils Georg Leirset

Medlem

V

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

H

Kjell Woll Sigurdsen

Medlem

AP

Marit Voll Skrove

Medlem

SP

Einar Asbjørn Tromsdal

Medlem

AP

Rolf Tømmerås

Medlem

AP

Atle Vikan

Medlem

SP

Odd Helge Weisæth

Medlem

FRP

Bjørn Aarstad

Medlem

AP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Stiklestad

Medlem

SP

Ragni Elisabeth Bye

Medlem

AP

Kåre Norum

Medlem

H

Trine Synnøve Hallem

Medlem

UAVHENGIG

Robert Eriksson

Medlem

FRP

John Hermann

Medlem

FRP

Sverre Bugge Midthjell

Medlem

AP

Berit Musum

Medlem

FRP

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP

 

 

 

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Kjetil Aarstad

Ragni Elisabeth Bye

AP

Knut Fortun

Robert Eriksson

FRP

Anne-Eli Kjesbu

Anita Dagrun Steinkjer

AP

Berit Gustad Nessø

Svein Jørgen Svensson

AP

Tor Erik Malmstein

Kåre Norum

H

Arne Harry Hallem

Trine Synnøve Hallem

SV

Jostein Dahle

Sverre Bugge Midthjell

AP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Førstesekretær

 

Merknader til innkalling/sakliste:

Venstre v/Nils G. Leirset: For mange saker til ett møte. Frist for utsending burde også vært endret, slik at representantene får lengre tid å sette seg inn i de omfattende sakene.

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer PDF

Saksnr

Sakstittel

PS 75/06

Økonomiplan 2007-2010 - Verdal kommune (DOC)
Vedlegg:
Økonomiplan 2007-2010 - Verdal kommune  (DOC)
Forslag (fremmes i møtet):
Alternativt forslag til Økonomiplan 2007-2010 - Verdal kommune PDF - Verdal Fremskrittsparti

PS 76/06

Krisesenteret i Nord-Trøndelag budsjett 2007 (DOC)
Vedlegg:
Forslag til budsjett 2007 fra Krisesenteret i Nord-Trøndelag PDF

PS 77/06

Avtale mellom Statens Vegvesen og Verdal kommune - Forskuttering av gang/sykkelveg RV72 Baglan-Vinne (DOC)

PS 78/06

Komplettering av kommunaltekniske anlegg i boligfeltene Forbregd/Lein og Trones - Finansiering (DOC)

PS 79/06

Stiklestad sokn. Kjøp av prestebolig (DOC)

PS 80/06

Reisemålsutvikling på Innherred - felles destinasjonssamarbeid (DOC)
Vedlegg:
Destinasjonsprosjektet – Reisemålsutvikling på Innherred Søknad om kommunal medfinansiering + invitasjon til fellesmøte   (PDF)
Destinasjonsløsning for Innherred.
Notat fra styringsgruppen i ”Reisemål Innherred” av 12. juni 2006
   (PDF)

PS 81/06

Administrativ organisering Verdal kommune 2006 - Forprosjektrapport (DOC)
Vedlegg:
Administrativ organisasjonplan for Verdal kommune   (TIF)
Høringsuttalelser - administrativ organisasjonplan Verdal kommune   (TIF)
Organisasjon - rapport fra forprosjekt   (DOC)

PS 82/06

Felles ruspolitisk handlingsplan for Levanger og Verdal 2006-2008 (DOC)
Vedlegg:
Ruspolitisk handlingsplan (PDF)
Prinsipp og tiltaksdel (PDF)

PS 83/06

Strategiplan for oppvekstsektoren 2006 - 2008 (DOC)
Vedlegg:
Strategiplan for oppvekstsektoren 2006 - 2008   (DOC)
Program for innføring av metodene Mange Intelligenser, Læringsstiler, Læringsstrategier   (DOC)
Høringsuttalelser   (DOC)

PS 84/06

Strategisk plan for kompetanseutvikling (DOC)
Vedlegg:
Strategisk plan for kompetanseutvikling i Verdal kommune   (DOC)
Høringsuttalelser   (DOC)

PS 85/06

Bruk av utbyggingsavtaler i Verdal kommune (DOC)
Vedlegg:
Lovtekst: Nytt kapittel XI-A ”utbyggingsavtaler” i plan og bygningsloven

PS 86/06

Idrettspolitisk manifest (DOC)
Vedlegg:
”Flest i bredden – best i toppen”. Idrettspolitisk manifest (PDF)

PS 87/06

Sykefraværsutviklingen første halvår 2006 (DOC)

PS 88/06

Brukerundersøkelsen 2006 (DOC)

Vedlegg:
Gjennomsnittlig brukertilfredshet barnehage   (PDF)
Status tjeneste barnehage   (PDF)
Brukertilfredshet den enkelte barnehage   (PDF)

Brukertilfredshet samtlige barnehager i Verdal 2003 og 2006   (PDF)

Gjennomsnittlig brukertilfredshet, foreldre, alle kartlagte trinn   (PDF)

Gjennomsnittlig brukertilfredshet 7. trinn   (PDF)

Gjennomsnittlig brukertilfredshet 7. trinn fordelt på skoler   (PDF)

Status skole   (PDF)
Gjennomsnittlig brukertilfredshet ungdomstrinn   (PDF)

Elevenes motivasjon i ungdomsskolen   (PDF)

Elevens trivsel   (PDF)

Mobbing ungdomsskolen   (PDF)

Arbeidsmiljø ungdomsskolen   (PDF)

Motiverende lærere ungdomsskole   (PDF)

Gjennomsnittlig brukertilfredshet pårørende institusjon   (PDF)

Gjennomsnittlig brukertilfredshet hjemmetjeneste   (PDF)

Status hjemmebasert omsorg   (PDF)

Status institusjon   (PDF)

PS 89/06

Godkjenning av felles renovasjonsforskrifter for eierkommunene i Innherred Renovasjon (DOC)
Vedlegg :
Særutskrift av møtebok fra representantskapet i Innherred Renovasjon, sak 9/05.    (TIF)

Kopi av renovasjonsforskrifter   (TIF)

PS 90/06

Endring av selskapsavtale KomSek Trøndelag IKS (DOC)

PS 91/06

Endring av selskapsavtalen for KomRev Trøndelag IKS (DOC)

PS 92/06

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2007 - fastsetting av valgdag (DOC)

PS 93/06

Reguleringsplan Suuljordet Nord (DOC)
Vedlegg:
Plankart dat. 09.06.06  (PDF)
Planbestemmelser sist rev. 21.09.06
  (PDF)

PS 94/06

Søknad om fritak fra kommunale verv - Ragni Elisabeth Bye (DOC)

PS 95/06

Søknad om fritak fra kommunale verv - Vidar Segtnan (DOC)

PS 96/06

Søknad om fritak fra kommunale verv - Hildur Matberg (DOC)

PS 97/06

Søknad om fritak fra kommunale verv - Petter Dalsve Skogly (DOC)

PS 98/06

Søknad om fritak fra kommunale verv - Sverre Bugge Midthjell (DOC)

PS 99/06

Orientering

 


 

PS 75/06 Økonomiplan 2007-2010 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.10.2006

BEHANDLING:

Uttalelse fra Verdal Ungdomsråd og Eldrerådet ble utdelt.

 

FRP v/Odd-Helge Weisæth fremmet følgende alternativt forslag til økonomiplan 2007-2010:

ALTERNATIVT FORSLAG TIL 
ØKONOMIPLAN 
(2007 – 2010)

 

 

VERDAL KOMMUNE

 

Verdal Fremskrittsparti

 

Innledning:

Verdal Fremskrittsparti fremlegger med dette frem sitt forslag til alternativ Økonomiplan for perioden 2007 – 2010. Vårt økonomiplanforslag bygger på Verdal Fremskrittsparti sitt lokalpolitiske handlingsprogram for 2003 – 2007, tidligere års alternative budsjettforslag, samt til rådmannens forslag til økonomiplan for nevnte periode.

Verdal Fremskrittsparti vil ved dette dokumentet forsøke å vise hvilken retning partiet ønsker å legge til grunn for hvordan kommunen skal styres i den kommende 4-årsperioden. Vi vil komme nærmere tilbake med en mer detaljert beskrivelse av hvordan vi ønsker at våre forslag og politikk skal gjennomføres i forbindelse med behandlingen av kommunens budsjett for 2007.

 

Om den økonomiske situasjonen:

God økonomistyring må ligge på plass for å sikre positiv utvikling for kommunen. God økonomistyring betyr tilpasning av aktivitet til økonomiske rammer, og for å oppnå dette, er Verdal Fremskrittsparti kjent med at, rådmannen har skissert følgende tre strategier :

-  Kutt i aktivitet for å redusere utgiftene

-  Omlegging av aktivitet for å redusere utgiftene

-  Ingen ny aktivitet på drift og investering før de økonomiske rammene gir rom for dette.

Rådmannen har i sitt forslag til økonomiplan 2007 – 2010 utfordret kommunestyret til å velge hvilke strategier som skal legges til grunn for kommunes drift i tiden framover.

Verdal Fremskrittsparti vil understreke at de siste årene har det for enkelte områder vært en stadig økning i aktiviteten uten at rammene er økt tilsvarende. Dette har skjedd samtidig med at forutgående regnskapsår har vist merforbruk i driften. Enkelte virksomhetsledere bruker hvert år mye tid og energi på kortsiktige sparetiltak som ikke gir varig virkning, noe som igjen gir stor slitasje i organisasjonen.

Verdal Fremskrittsparti har merket seg at rådmannes forslag legger opp til at kommunens lånemasse vil øke med ca. 120 mill. kroner  fra 2007 – 2010. Dette innebærer at kapitalkostnadene øker med ca. 11 mill. kr. I perioden.

 

Innvesteringsbudsjett:

 

 Utbygging av barnehage:

Verdal Fremskrittsparti viser til utvidelse av Ørmelen barnehage forventes ferdigstilt i løpet av 2007. Kommunestyret har vedtatt finansieringen på 6,5 mill. kroner.

Verdal Fremskrittsparti mener det er både framtidsrettet og riktig å ha et bredt og moderne barnehagetilbud. Verdal Fremskrittsparti ønsker derfor at man i planperioden skal prioritere utbygging av ny barnehage ved Rensholm. En slik utbygging vil medføre et økt investeringsbehov på ca. 11 mill. kroner. Det forutsettes da at kommunen foretar utbyggingen selv.

Verdal Fremskrittsparti mener kommunen bør arbeide videre med å se på alternative måter å foreta en slik utbygging på. Ett av alternativene kan være å få private til å bygge ut og at kommunen går inn som en langsiktig leiepartner. Ved å tenke alternativt kan man oppnå å redusere kommunes investeringsbehov.

For å være på den sikre siden har Verdal Fremskrittsparti valgt å øke innvesteringsbudsjettet med 6 millioner kroner i 2009 og 5 millioner kroner 2010, totalt 11 mill. kroner. Det forventes at 4 mill. kroner finansieres ved tilskudd slik at det totale finansieringsbehovet er 15 mill. kroner. Dette vil i tillegg øke kapitalkostnadene med 990 000 kroner.

Verdal Fremskrittsparti vil be om at det jobbes videre med å finne alternative måter for å få realisert utbyggingen på Stekket. Egen sak om dette legges fram for kommunestyret i løpet av 1. halvår 2008.

 

Verdalsøra barneskole:

Ved Verdalsøra barneskole som er bygd i 1954, er det stort behov for bygningsmessige tilpasninger til nye undervisningsformer. Overgangen fra klasser til grupper medfører behov både for større og mindre undervisningsrom enn dagens romløsning kan gi. En har pr. i dag ikke noe eksakt overslag over den totale økonomiske utfordring for modernisering/utbygging av skolen. Det vises til at rådmannen foreslår at det bevilges 9 mill. kroner i 2007 og 8  mill. kroner i 2008, totalt 17 mill. kroner.

Verdal Fremskrittsparti mener det vil være mer hensiktsmessig og fornuftig å tenke langsiktig. Verdal FrP tror at det vil være riktig å la dagens barneskole overta skolebygningene til Verdalsøra Ungdomsskole, og at det bygges en helt ny og moderne ungdomsskole i kommunen.

Som en konsekvens av dette vil dagens ungdomstrinn i henholdsvis Verdalsøra og Vuku bli slått sammen og lokalisert ved den nye ungdomssskolen.

På denne bakgrunn vil Verdal FrP gå i mot rådmannens foreslåtte bevilgninger på investeringsbudsjettet, samt at vi foreslår å få lagt fram en egen sak vedrørende å bygge en helt ny ungdomsskole. Det forventes at en slik sak blir fremmet til behandling for kommunestyret innen februar 2008.  Dette vil redusere investeringsbudsjettet for kommende økonomiplanperiode med 17 mill. kroner. I tillegg vil det redusere kapitalutgiftene med 1 530 000 kroner.

 

Verdalsøra Ungdomsskole, Vuku oppvekstsenter:

Verdal Fremskrittsparti er kjent med at første trinn av utbyggingen ved Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter er nå sluttført. I budsjettet for 2005 ble det avsatt 1 mill. kroner til planlegging av andre byggetrinn på begge ungdomsskolene. Under forprosjektarbeidene viser det seg at det er et totalt investeringsbehov for begge ungdomsskolene på 80 mill. kroner. Dette er samlet fulgt opp. Rådmannen vurderer det dit hen at det ikke vil være mulig å gjennomføre disse tiltakene samtidig.

Når det gjelder Verdalsøra ungdomsskolen, peker rådmannen på at det, vil være både praktisk og økonomisk lønnsomt å gjennomføre denne utbyggingen samtidig med Verdal svømmehall. Rådmannen foreslår at Vuku oppvekstsenter tas først av disse investeringene.

Det er totalt avsatt 35 mill. kroner til Vuku oppvekstsenter og 45 mill. kroner til Verdalsøra ungdomsskole.

Verdal Fremskrittsparti mener at investeringene ved utbygging av trinn 2 ved Verdalsøra ungdomsskole må sees i sammenheng med bygging av en eventuell ny ungdomsskole. Verdal FrP mener derfor det er riktig å ta ut de 45 mill. kronene fra denne økonomiplanen og heller legge dem inn i prosjektet ” ny ungdomsskole” . Det forutsettes at eventuelle kostnader knyttet til dette prosjektet innarbeides gjennom de årlige rulleringer av økonomiplanen.

Skulle det vise seg at man ikke kommer i gang med bygging av ny ungdomsskole før økonomiplanperioden 2011 – 2014, vil dette redusere investeringsbehovet i kommende planenperiode med 20 mill. kroner i 2009 og 25 mill. kroner i 2010.  Dette vil videre redusere kapitalkostnadne med henholdsvis 1 800 000 kroner i 2009 og 2 250 000 kroner i 2010. Verdal FrP gjør oppmerksom på at man ikke har lagt inn denne besparelsen i sitt alternative forslag.

 

Utvikling Stiklestad:

Rådmannen foreslår at det avsettes 0,5 mill. kroner i 2007 til noen mindre infrastrukturtiltak.

Verdal Fremskrittsparti mener SNK bør foreta inndektning av dette beløpet. Det minnes om tidligere gjeldssannering ved SNK, samt til øke omsetningstall for kultursenteret.

Dette vil gi en besparelse på investeringsbudsjettet med 0,5 mill. kroner i 2007 og reduserte kapitalkostnader med 45 000 kroner i 2007.

Utvikling av sentrumsområdet/industriområdet:

I sentrum gjenstår utbygging av ny undergang under jernbanen. Foreløpige beregninger viser en kostnad på ca. 17 mill. kroner. Prosjektet er tidligere forutsatt finansiert i et partnerskap mellom kommunen, næringslivet og Jernbaneverket. Jernbaneverket har allerede overført 5 mill. kroner til kommunen til prosjektet. Det legges til grunn ytterligere 1 mill. kroner fra

Jernbaneverket. I tillegg må det forhandles med næringslivet om deltakelse i prosjektet. Et forsiktig anslag vil være et bidrag på 2 mill. kroner. Det forutsettes at kommunen bruker 4 mill. kroner til restaurering av vann og kloakkanlegg i dette området i forbindelse med utbyggingen. Det gjenstår etter dette 5 mill. kroner for fullfinansiering. Rådmannen kan ikke se annen mulighet enn at kommunen må bære resterende finansiering for å få prosjektet realisert. Det foreslås avsatt 5 mill. kroner i 2007 og 2008.

Verdal Fremskrittsparti viser til kommunes økt behov for investeringer innen pleie- og omsorg samt innen oppvekst. På bakgrunn av dette kan ikke Verdal Fremskrittsparti se at det er mulig å foreta investeringene i løpet av kommende økonomiplanperiode. Tiltaket er på denne bakgrunn tatt ut av planen for perioden 2007 – 2010.  Dette gir et redusert investeringsbehov på 3 mill. kroner i 2007 og 2 mill. kroner i 2008. Totalt 5 mill. kroner. Dette vil igjen føre til reduserte kapitalkostnader på henholdsvis 270 000 kroner i 2007 og 180 000 kroner i 2008. Totalt 450 000 kroner.

 

Maskiner:

I maskinparken er det behov for utskifting av vegskrape, dagens marskin er fra 1992 og bør utskiftes innen en toårsperiode. Kostnaden for denne ligger på ca 2,5 mill. kroner. Dette føres opp i 2008. For de øvrige årene i planperioden føres det opp til sammen 1 mill. kroner.

Verdal Fremskrittsparti mener det vil være langt mer fornuftig å leie enn å kjøpe nytt marskinelt utstyr. Det bør videre tilrettelegges for økt bruk av konkurranseutsetting noe som vil medføre reduserte investeringsbehov innenfor dette område. Dette vil redusere investeringsbehov med 3,5 mill. kroner i planperioden. I tillegg vil det redusere kapitalkostnadene med 315 000 kroner.

 

Påbygg Verdal Bo- og helsetun:

Verdal Fremskrittsparti beklager at rådmannen ikke har funnet rom til å gjennomføre bygging av 2. etasje på administrasjonsfløya ved Verdal Bo- og helsetun.  Verdal Fremskrittsparti vil understreke at det i gjeldende plan var avsattt 5 mill. kroner til dette.

Verdal Fremskrittsparti vil foreslå å innlemme dette investeringsprosjektet i økonomiplanen 2007 – 2010. Dette gjøres ved at det avsettes 2,5 mill. kroner i 2008 og 2,5 mill. kroner i 2009.

Dette vil i tillegg føre til at kapitalutgiftene øker med 225 000 kroner i henholdsvis 2007 og 2008. Totalt 450 000 kroner.

 

Tabell oversikt over Fremskrittspartiets endringer:

 

Tekst

2007

2008

2009

2010

Reduserte invest.

12,8

12,5

0,4

0,3

Økte invest.

0,0

2,5

8,5

5,0

Netto reduserte invest.

12,8

10,0

8,1

4,7

Reduserte kapital kostn.

1,1

1,125

0,036

0,027

Økte kapital kostn.

0,0

0,225

0,765

0,450

Netto reduserte kapital kostn.

1,152

0,900

+0,729

+0,423

Tallene i tabellen er i mill. kroner.

 

Totalt vil dette gi sparte kapitalkostnader i løpet av planperioden på ca. 1 mill. kroner.


Eiendomsskatt

Verdal Fremskrittsparti viser til at regjeringen åpner for at det kan utskrives eiendomsskatt for hele kommunen fra 2007. I 2006 vil kommunen få inn ca. 10,2 mill. kroner i samlet eiendomsskatt. Av dette utgjør 3,2 mill. kroner eiendomsskatt for Værker og Bruk og 7 mill. kroner fra odinær eiendomsskatt.

Rådmannen har i sitt forslag til økonomiplan lagt inn en utvidelse av eiendomsskattegrunnlaget, slik regjeringen åpner for. Dagens promillesats på 4 er lagt til grunn for beregningene. På bakgrunn av dette har rådmannen lagt inn en inntekt på 2,5 mill. kroner i 2007, økende til 3,5 mill. kroner i 2008.

Verdal Fremskrittsparti har hele tiden vært i mot innføring av eiendomskatt, og har derfor også konsekvent stemt i mot. Verdal Fremskrittsparti mener at man i stede for å utvide eiendomsskattegrunnlaget bør man gjennomføre en nedtrappingsplan, slik at eiendomsskatten kan avvikles.

Verdal Fremskrittsparti vil gå i mot utvidelsen av eiendomsskatten. Videre vil Verdal FrP foreslå at det iverksettes en nedtrappingsplan med sikte på å få avviklet eiendomsskatten innen 2010. De årlige inntektsendringer vil man måtte komme tilbake til ved den årlige rullering av økonomiplanen.

 

Tekst

2007

2008

2009

2010

Red. inntekt

2,5

3,5

3,5

3,5

Tall i tabellen er i mill. kr.

 

 

Driftsbudsjett:

Generelle strukturendringer:

Verdal Fremskrittsparti viser til at kommunen har gjennomført en rekke tiltak de siste årene for å oppnå økonomisk handlefrihet. Ny organisasjon fra 1.1.2003 med tilhørende nedbemanning på ca. 60 årsverk, etablering av Arbeid og Velferd og Innherred Samkommune har vært meget viktige strategiske grep for å kunne nå de økonomiske omstillingsmål.

Verdal Fremskrittsparti vil likevel påpek at kommunen har benyttet konkurranseutsetting i svært liten grad for å få utnyttet ressursene bedre og mer effektivt. Verdal Fremskrittsparti er av den oppfatning at det er langt mer fornuftig  å hente ut ytterligere innsparinger ved å benytte konkurranseutsetting, fremfor det velbrukte ”ostehøvel” prinsippet.

Ut fra forsiktige anslag mener Verdal Fremskrittsparti at det bør være mulig å foreta ytterligere effektivisering med 3% i forhold til rådmannens forslag til budsjett, samt at man åpner i langt større grad for konkurranseutsetting.

Verdal Fremskrittsparti er kjent med regjeringens talleksempel når det gjelder effektiviseringsgevinster i kommunesektoren. Verdal FrP har basert sitt innsparingspotensialet på blant annet utredninger foretatt av konkurransetilsynet. Vi vil understreke at vårt forslag til effektivisering er langt mer nøkternt enn hva konkurransetilsynet mener er mulig.

På denne bakgrunn foreslår Verdal Fremskrittsparti å legge inn 3 % effektivisering innen følgende områder:

 

Rådmannens stab                           500 000 kroner

Sosialtjenesten                               420 000 kroner

Kulturtjenesten                                310 000 kroner

Fylktningetjenesten                  :        387 000 kroner

Teknisk drift                                             270 000 kroner

Sum besparelse                              1. 887 000 kroner

 

Verdal Fremskrittsparti mener det ikke er forsvarlig med ytterligere reduksjoner innen oppvekstområdene og på pleie, omsorg og funksjonshemmede, og har derfor holdt disse områdene utenfor.

 

Tabell på tjenesteomr. ” Morkommune”  (FrPs endringer)

Tekst

2007

2008

2009

2010

Endringer generelle strukturendringer

- 1. 887

-1. 887

-1. 887

-1. 887

Tabellen er i mill. kroner.

 

Innherred Samkommune (ISK):

Verdal Fremskrittsparti viser til at rådmannen har lagt inn en effektiviseringsgevinst innen ISK på 1 prosent hvert av årene i 2007 – 10. Det pekes videre på at de to største enhetene i ISK skal tilbakeføres til morkommunen innen 1. oktober 2006, og at dette kompliserer bildet.

Verdal Fremskrittsparti viser videre til at forsøket med ISK vil avsluttes eller gå over i ny form i løpet av kommende planperiode. Dette forholdet burde vært omtalt på en langt grundigere måte i rådmannens forslag til økonomiplan. Det bør videre fremlegges en kontret sak vedrørende dette. Økonomiplanen  burde også ha tatt for seg hvilke resultater som er oppnådd, så langt,  gjennom etableringen av ISK. Naturlige spørsmål å stille er hvorvidt man har lyktes i å  redusert utgiftene?. Et annet sentralspørsmål er om man har klart å få bedre kvalitet og på tjenestene gjennom dette samarbeidet?

Verdal Fremskrittsparti mener rådmannens forslag til effektiviseringsgevinst virker noe beskjedent. Verdal Fremskrittsparti har i sitt alternative forslag lagt inn en effektiviseringsgevinst på 3% i 2007 og ytterligere 300 000 kr i hvert av de påfølgende år.  I tabellen nedenfor vises Verdal FrPs forslag sammenlignet med rådmannens forslag.

 

Tekst

2007

2008

2009

2010

Fremskrittspartiet

50 150

49 850

49 550

49 250

Rådmann

51 700

51 200

50 700

50 200

Differanse

- 1 550

- 1 350

- 1 150

- 950

Tallene er i hele 1000- kr.

 

Konkurranseutsette kommunens pensjonsordninger:

Verdal Fremskrittsparti viser til tidligere utredninger vedrørende å konkurranseutsette kommunens pensjonsordninger. Verdal FrP mener dette vil være fornuftig med tanke på å sikre de ansatte en best mulig pensjonsordning som mulig. I tillegg vil en konkurranseutsetting kunne medføre betydelig besparelser for kommunen i form av redusert innbetalt premie, uten at dette går utover den ytelsen som skal leveres tilbake til den enkelte ansatte.

Verdal Fremskrittsparti har tatt utgangspunkt i de tidligere utredninger og mener at en konkurranseutsetting vil kunne medføre besparte pensjonskostnader på 1 mill kroner i 2007, noe som vi mener er et forsiktig estimat. Verdal FrP mener det mulig å oppnå ytterligere 250 000 kroner i effektiviseringsgevinst i hvert av de påfølgende år i planperioden.

 

Tekst

2007

2008

2009

2010

FrPs forslag

- 1 000

- 1 250

- 1 500

- 1 750

Tabellen er i 1000-kroner.

 

Oppvekst:

Verdal Fremskrittsparti har merket seg at fire av fem oppvekstområder vurderer rammene som for liten i forhold til arbeidsoppgavene, og må som følge av dette gjennomføre sparetiltak i 2006 på til sammen ca. 1,4 mill. kroner. Sparetiltakene medfører reduksjon i aktiviteten og stillingskutt. Konsekvensene er bl.a. mindre voksentetthet, noe som kan føre til at flere unger utvikler større adferdsvansker og lærevansker. Voksentetthet er med på å forebygge utagering og dermed gi forutsigbare og gode opplæringsforhold. Slitasje på personell øker når timene reduseres.

Verdal Fremskrittsparti mener dette er en uholdbar situasjon som kommunen ikke kan være seg bekjent. Det vil være dramatisk om man havner i en situasjon der de kommunale skolene skal produsere  ”tapere”.

Verdal Fremskrittsparti er bekymret over at man også vil oppleve økt sykefravær ved tanke på at de foreslåtte økonomiske rammene vil øke slitasjen på personellet. Verdal Fremskrittsparti vil på denne bakgrunn foreslå og styrke bevilgningene til oppvekstsektoren med 1,4 mill. kroner i 2007, og for resten av perioden.  Dette vi praksis bety at oppvekstsektoren får tilbakeført bevilgningen de måtte spare i 2006.

 

Tekst

2007

2008

2009

2010

FrPs forslag

+ 1 400

+ 1 400

+ 1 400

+ 1 400

Tabellen er i 1000- kroner.

 

Pleie og omsorg samt aktiviteter for eldre og funksjonshemmede

Verdal Fremskrittsparti har merket seg at pleie- og omsorg står ovenfor en svært krevende situasjon innenfor hjemmebasert omsorg og med manglende finansiering av driften av psykiatriboligene på Kvisla.

Verdal Fremskrittsparti påpeke at de 4 plassene for kreft/alvorlig syke er meget krevende, og at det her kan bli nødvendig med mer ekstrahjelp i perioder.

Verdal Fremskrittsparti mener det er god forebygging å ha et godt dagtilbud/aktivitetstilbud for eldre og funksjonshemmede. Det er derfor helt avgjørende at kommunen sikrer finansiering av et verdig tilbud innenfor dette området.

Verdal Fremskrittsparti har videre merket seg at sykefraværet er meget høyt innen pleie- og omsorg, og mener dette har en klar sammenheng med stor slitasje av de ansatte. En økt grunnbemanning ville ha sikret bedre tjenester, mindre press på de ansatte og ikke minst ville ha ført til redusert sykefravær.

Verdal Fremskrittsparti tar sterk avstand fra at man ved Ørmelen bo- og helsetun ble pålagt strenge innsparingskrav som gikk utover sterkt pleietrengende og alvorlig syke pasienter.

På denne bakgrunn vil Verdal FrP foreslå og øke bevilgningene med 2 mill. kroner fra 2007 og for resten av perioden. De økte bevilgningene skal først og fremst gå til å øke grunnbemanningen slik at kvalitet og kvantitet på tjenestene kan bedres.

 

Tekst

2007

2008

2009

2010

FrPs forslag

+ 2 000

+ 2 000

+ 2 000

+ 2 000

Tabellen er i 1000- kroner.

 

Avsatt forebyggende tiltak

Det vises til at rådmannen har avsatt 1 mill. kroner hvert år i planperioden til forebyggende tiltak. Verdal FrP mener dette er fornuftig, men mener at disse midlene i sin helhet bør tilføres oppvest, samt pelei- og omsorgssektoren.

Verdal FrP har i sitt alternative forslag til økonomiplan foreslått å overføre disse midlene til de to ovennevnte etater. Dette vil være svært viktig for å foresøke å unngå ytterligere nedskjæringer som vil få negative konsekvenser på tjenestetilbudet.

 

Resultatsituasjonen:

Verdal Fremskrittsparti har merket seg at rådmannen i sitt forslag til økonomiplan har lagt opp til følgende resultat:

 

2007         1,5 mill. kroner 
2008  :        3,2 mill. kroner 
2009         3,8 mill. kroner 
2010         4,9 mill. kroner

 

Verdal Fremskrittspartis har lagt opp til følgende resultat i sitt alternative forslag til økonomiplan for perioden 2007 – 2010:

 

2007         2, 189 mill. kroner 
2008  :        2, 687 mill. kroner 
2009  :        1, 708 mill. kroner 
2010  :        3, 164 mill. kroner

 

Verdal Fremskrittsparti legger opp til et større overskudd enn hva rådmannen legger opp til i 2007.

For de øvrige årene har Verdal FrP valgt å legge opp til et noe mindre overskudd enn hva rådmannen har foreslått i sitt forslag. Dette begrunnes med at vi ser det som svært lite ansvarlig og foreta en budsjettering som bryter med lovgivningen innen pleie- og omsorg, samt oppvekssektoren.

 

Oppsummering:

I tabellen nedenfor er Fremskrittspartiets forslag oppsummert:

 

Tekst

2007

2008

2009

2010

Innsparinger:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redusert kap. Kostn.

- 1152

-900

 

 

Generelle strukturtiltak

- 1 887

- 1 887

- 1887

- 1887

Effektivisering ISK

- 1 550

- 1 350

- 1 150

- 950

Konk.utsetting av pensjon

- 1 000

- 1 250

- 1 500

- 1 750

Avsatt forebygging omprioritert

- 1 000

- 1 000

- 1 000

- 1 000

 

 

 

 

 

Sum Innsparinger

- 6 589

- 6 387

- 5 537

- 5 587

 

 

 

 

 

Påpussinger:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke innføring av økt eiendomsskatt

+ 2 500

+ 3 500

+ 4 229

+ 3 923

Pleie- og omsorg

+ 2 000

+ 2 000

+ 2 000

+ 2 000

Oppvekst

+ 1 400

+ 1 400

+ 1 400

+ 1 400

 

 

 

 

 

Sum påplussinger

+ 5 900

+ 6 900

+ 7 629

+ 7 323

 

 

 

 

 

Endring Resultat

+ 689

- 513

- 2 092

- 1 736

Resultat m/ FrP

2 189

2 687

1 708

3 164

Tallene i tabellen er i 1000-kr. ”

 

 

Venstre v/Nils G. Leirset fremmet følgende forslag til vedtak:
”1.    Området for eiendomsskatt utvides ikke i planperioden.

2.      Rådmannen bes på nytt å innhente tilbud på leveranse av pensjonsforsikring fra aktuelle leverandører, samt å framlegge forslag til skifte av leverandør til politisk behandling så raskt som mulig.”

SP v/Atle Vikan fremmet følgende forslag til vedtak:
”Under prioriteringer kapittel 4, 4-1, Spredt avløp, må hele vedtaket i sak 32/06 angående prioriteringer inn for å synliggjøre dette i økonomiplandokumentet.”

H v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende forslag til vedtak:
Verdal Høyre ønsker å få utredet konsekvenser av bygging av ny u-skole i Verdal kommune, som alternativ til videre investering som beskrevet i Økonomiplan 2007-2010 for Vuku oppvekstsenter, Verdalsøra u-skole og Verdalsøra b-skole.  Utredning må inneholde økonomiske, pedagogiske, geografiske, planmessige og andre relevante betraktninger for en ny u-skole kontra videre gjennomføring av eksisterende planer som vist i pkt. 4, prioriteringer i forslag til økonomiplan for 2007-2010.”

 

VOTERING:

 1. Forslag fra Høyre - falt med 6 mot 26 stemmer.

 2. Forslag fra Venstre pkt. 1 - falt med 9 mot 23 stemmer.

 3. Forslag fra Venstre pkt. 2 - falt med 6 mot 26 stemmer.

 4. Forslag fra SP - enstemmig vedtatt.

 5. Formannskapets innstilling pkt. 1 alternativt mot FRP sitt alternative forslag til økonomiplan. 
  Formannskapets innstilling vedtatt med 27 mot 5 stemmer.

 6. Formannskapets innstilling pkt. 2 – vedtatt med 25 mot 7 stemmer.

 7. Formannskapets innstilling pkt. 3 – enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      Verdal kommunestyre vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2007-2010 for Verdal kommune.

2.      For å sikre full barnehagedekning og en avlastning av Veslefrikk barnehage foreslår SP at bygging av barnehage på Reinsholm startes i 2007. Låneopptaket økes med 10 mill. Kostnadene dekkes av driftsreservene for 2007.

3.      Etterspørselen etter industriareal i Verdal kommune har de siste årene vært økende. Tilgangen på nytt industriareal på Ørin er begrenset. Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener derfor at man må starte arbeider med å klargjøre Ørin Nord.

Verdal kommune har over lengre tid arbeidet opp mot Storting og Regjering med sikte på å utløse statlige virkemidler til å dekke ”miljøbiten” på Ørin Nord. Verdal kommune forventer at statsbudsjettet for 2007 inneholder overnevnte bevilgning.

Ap og Sp ber rådmannen lage flere forretningsmodeller med tanke på finansiering og eierforhold slik at man får oversikt over hvilke muligheter man har for å realisere utbygging på Ørin Nord.

Under prioriteringer kapittel 4, 4-1, Spredt avløp, må hele vedtaket i sak 32/06 angående prioriteringer inn for å synliggjøre dette i økonomiplandokumentet.

 

 

PS 76/06 Krisesenteret i Nord-Trøndelag budsjett 2007

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.10.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

Kjell Woll Sigurdsen fikk permisjon og forlot møtet. Torill Iversen tiltrådte som vara. Til stede 32 representanter.

Torill Elverum ba om å fratre som inhabil. Er ansatt på Krisesentret og vil her komme under forvaltningslovens § 6, 2. ledd om særlige grunner. Kommunestyret behandlet inhabilitetsspørsmålet og kom fram til at Toril Elverum fratrer ved behandling av denne sak. Til stede: 31 representanter.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

 1. Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2007 for Krisesenteret i Nord-Trøndelag.
 1. Kommunestyret vedtar at Verdal kommune som vertskommune for Krisesenteret i Nord-Trøndelag, forskutterer den kommunale andelen av Krisesenterets finansiering for 2007.

Kommunen vil kreve refusjon fra de øvrige kommunene i Nord-Trøndelag ut ifra folketallet i den enkelte kommune. Dette er i samråd med Krisesenteret i Nord-Trøndelag.

 

 

 

PS 77/06 Avtale mellom Statens Vegvesen og Verdal kommune - Forskuttering av gang/sykkelveg RV72 Baglan-Vinne

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.10.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Verdal kommune garanterer for et beløp på inntil 5,0 mill.kr til bygging av ny gangveg langs RV72 i Vinne på vegne av Verdalskalk A/S og Innherred Renovasjon.

 2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de aktuelle forhandlinger/avtaler.

 3. Forskutteringsbeløp fra Innherred Renovasjon belastes kommunens balansekonto 2.3250600 samt kommunens fondskonto 99500.1410.3330.5193 Gangveg Vinne.

 

 

 

PS 78/06 Komplettering av kommunaltekniske anlegg i boligfeltene Forbregd/Lein og Trones - Finansiering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.10.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

 1. Verdal kommunestyre godkjenner at det igangsettes nødvendige arbeider på kommunaltekniske anlegg i de eksisterende boligfeltene Forbregd/Lein og Trones innenfor en økonomisk ramme på kr.1.800.000,-.
 2. Kostnaden belastes bruk av kapitalfond tiltak 5123 Salg av boligtomter.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.

 

 

 

PS 79/06 Stiklestad sokn. Kjøp av prestebolig.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.10.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

 1. Verdal kommunestyre godkjenner kjøp av Forbregdvegen 183 som prestebolig for soknepresten i Stiklestad.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre kjøpet.
 3. Kjøpesummen og offentlige avgifter belastet kapitalfondet.

 

 

 

PS 80/06 Reisemålsutvikling på Innherred - felles destinasjonssamarbeid

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.10.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.
 

VEDTAK:
 

 1. Verdal kommune inngår avtale med destinasjonsselskapet under etablering for perioden 2007-2010.
 1. Kommunestyret anmoder Innherred Vekst om å ta kostnader med etablering av vertsfunksjonen i etableringsåret 2007, kroner 160 000 eks mva. for Verdal.

 

 

 

 

PS 81/06 Administrativ organisering Verdal kommune 2006 - Forprosjektrapport

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.10.2006

BEHANDLING:

SP v/Trude Holm fremmet følgende forslag til vedtak:
”Kommunalsjef for området helse/omsorg/velferd gis tittelen kommunalsjef helse og velferd.”

SV v/Lars Børre Hallem fremmet følgende forslag til vedtak:
”Endring av tittel.
- kommunalsjef Helse og velferd.

- Helse og velferd, Vinne og Vuku.

- Helse og velferd, Øra.

- Ressurssenter Helse og Velferd.”

 

Det ble først votert over forslaget fra SV som falt med 6 mot 25 stemmer.

Det ble så votert alternativt mellom formannskapets innstilling og forslaget fra SP, der formannskapets innstilling ble vedtatt med 19 stemmer. 12 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP.

 

VEDTAK:
 

Kommunestyret slutter seg til de foreslåtte anbefalinger med rådmannens kommentarer og vedtar den foreslåtte administrative hovedstrukturen for Verdal kommune. Kommunalsjef for området helse/omsorg/velferd gis tittelen kommunalsjef velferd.

 

 

 

PS 82/06 Felles ruspolitisk handlingsplan for Levanger og Verdal 2006-2008

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.10.2006

BEHANDLING:

Lennart Johansson fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 31 representanter.

SP v/Atle Vikan fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:
”4. Rådmannen bes innarbeide rapporteringsrutiner i forhold til det rusforebyggende arbeidet som gjøres i h.h.t. planen i kvartalsrapportene og årsrapporten for virksomhetsområdene.

Det ble først votert over rådmannens tilråding som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over forslaget fra SP til nytt pkt. 4 som ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Verdal kommune vedtar den fremlagte ruspolitiske handlingsplan.
 2. Tiltaksdelen blir grunnlagsmateriale for budsjettarbeid og økonomiplan.
 3. Planen rulleres første gang årsskiftet 2007-2008.
 4. Rådmannen bes innarbeide rapporteringsrutiner i forhold til det rusforebyggende arbeidet som gjøres i h.h.t. planen i kvartalsrapportene og årsrapporten for virksomhetsområdene.

 

 

 

PS 83/06 Strategiplan for oppvekstsektoren 2006 - 2008

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.10.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kommunestyret vedtar Strategiplan for oppvekstsektoren 2006 -2008 m/ vedlegg.

 

 

 

PS 84/06 Strategisk plan for kompetanseutvikling

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.10.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kommunestyret vedtar Strategisk plan for kompetanseutvikling i Verdal kommune.

 

 

 

PS 85/06 Bruk av utbyggingsavtaler i Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.10.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen ble utdelt.

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 64 og kommuneplanens Arealdel, vedtar Verdal kommunestyre at hele kommunen omfattes av adgangen til å kreve utbyggingsavtaler når øvrige forutsetninger for avtaleinngåelse er tilstede.

 2. Utbyggingsavtale forutsettes inngått før igangsettingstillatelse gis. I hovedsak vil utbyggingsavtale etter behov kunne omfatte følgende tiltak:

 1. Vedtaket begrunnes med ønsket om et likhetsprinsipp for hele kommunen, økt forutsigbarhet og behovet for en riktigere kostnadsfordeling mellom utbygger og kommune enn tidligere.

 2. Vedtaket gis videre oppfølging ved rullering av kommuneplanen.

 

 

 

PS 86/06 Idrettspolitisk manifest

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.10.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Verdal kommune slutter seg til høringsutkastet til Idrettspolitisk manifest.

 

 

 

PS 87/06 Sykefraværsutviklingen første halvår 2006

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.10.2006

BEHANDLING:

Uttalelse fra arbeidsmiljøutvalget ble utdelt.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kommunestyret ber rådmannen iverksette nødvendige tiltak for å redusere sykefraværet i kommunen.

 

 

 

PS 88/06 Brukerundersøkelsen 2006

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.10.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Verdal kommunestyre er fornøyd med at Verdal på flere områder skårer høyt i brukertilfredshet når en sammenligner med landsgjennomsnittet og nettverkskommunene.

 2. Verdal kommunestyre ser med bekymring på enkelte resultat som brukerundersøkelsen avdekker ved Verdalsøra ungdomsskole.

 3. Rådmannen bes legge fram en tiltaksplan for skolen med sikte på forbedringer målt ved framtidige brukerundersøkelser.
        Planen legges fram i driftskomitè og formannskap i løpet av oktober -06.

 4. Verdal formannskap ber om å bli holdt løpende orientert.”

 

 

 

PS 89/06 Godkjenning av felles renovasjonsforskrifter for eierkommunene i Innherred Renovasjon

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.10.2006

BEHANDLING:

Trude Holm fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 30 representanter.

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Verdal kommune vedtar nye felles renovasjonsforskrifter for eierkommunene i Innherred Renovasjon for følgende områder:

 1. Innsamling av husholdningsavfall med unntak av § 2.2 i forskriften som gjelder hytterenovasjon. Hytterenovasjon unntas fra forskriften.
 2. Innsamling og behandling av slam
 3. Innsamling og behandling av matrester og organiske restprodukter.

 

 

 

PS 90/06 Endring av selskapsavtale KomSek Trøndelag IKS

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.10.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kommunestyret slutter seg til de foreslåtte endringer i selskapsavtalens § 7, § 8 og § 9 for KomSek Trøndelag IKS.

 

 

 

PS 91/06 Endring av selskapsavtalen for KomRev Trøndelag IKS

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.10.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kommunestyret slutter seg til de foreslåtte endringer i selskapsavtalens §§ 7, 8 og 9 for KomRev Trøndelag IKS.

 

 

 

PS 92/06 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2007 - fastsetting av valgdag

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.10.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2007 også holdes valg søndag 9. september 2007.

 

 

 

PS 93/06 Reguleringsplan Suuljordet Nord

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.10.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen ble utdelt.

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for Suuljordet nord, plankart dat. 09.06.06 og bestemmelser sist revidert 21.09.06.

 

 

 

PS 94/06 Søknad om fritak fra kommunale verv - Ragni Elisabeth Bye

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.10.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Ragni Elisabeth Bye om fritak som medlem i kommunestyret, driftskomiteen, utmarksnemnda samt som personlig varamedlem i overskattetakstnemnda.

2.      Kjetil Aarstad rykker inn som fast medlem i kommunestyret i nevnte tidsrom for arbeiderpartiet.

3.      Følgende oppnevnes etter Ragni E. Bye:
Nytt medlem driftskomiteen – Torill Elverum
Nytt 6 varamedlem i driftskomiteen – Berit G. Nessø. Opprykk på resten av varamedlemmene.
Nytt medlem i utmarksnemnda – Signe Myrmo.
Nytt 3. varamedlem i utmarksnemnda – Anne Eli Kjesbu.
Nytt Personlig varamedlem i overskattetakstnemnda for eiendomsskatt – Tove Strand Trana.

 

 

 

PS 95/06 Søknad om fritak fra kommunale verv - Vidar Segtnan

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.10.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Vidar Segtnan om fritak som varamedlem i kommunestyret.

2.      Resten av varamedlemmene for Senterpartiet i kommunestyret rykker opp tilsvarende.

 

 

 

PS 96/06 Søknad om fritak fra kommunale verv - Hildur Matberg

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.10.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

FrP/H/KRF v/Rigmor Hafell fremmet følgende forslag:
Nytt medlem i Det kommunale råd for funksjonshemmede: Marita Gustad (KRF).

Nytt 4. varamedlem i plan- og utviklingskomiteen: Rigmor Hafell (KRF).

Det ble votert samlet over formannskapets innstilling og forslaget fra FrP/H/KRF der alle punkt ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Hildur Matberg om fritak som varamedlem i kommunestyret, medlem i det kommunale råd for funksjonshemmede og som varamedlem i plan- og utviklingskomiteen for resten av valgperioden.
 2. Resten av varamedlemmene i kommunestyret for Kristelig Folkeparti rykker opp tilsvarende.
 3. Nytt medlem i Det kommunale råd for funksjonshemmede: Marita Gustad (KRF).
  Nytt 4. varamedlem i plan- og utviklingskomiteen: Rigmor Hafell (KRF).

 

 

 

 

PS 97/06 Søknad om fritak fra kommunale verv - Petter Dalsve Skogly

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.10.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

FrP/H/KRF v/Rigmor Hafell fremmet følgende forslag:
”Nytt 3. varamedlem plan- og utviklingskomiteen – Johnny Myhre (KRF).

 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Petter Dalsve Skogly om fritak som varamedlem i kommunestyret og i plan- og utviklingskomiteen for resten av valgperioden.
 2. Resten av varamedlemmene i kommunestyret for Kristelig Folkeparti rykker opp tilsvarende.
 3. Nytt 3. varamedlem plan- og utviklingskomiteen – Johnny Myhre (KRF).

 

 

 

PS 98/06 Søknad om fritak fra kommunale verv - Sverre Bugge Midthjell

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.10.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Sverre Bugge Midthjell om fritak fra sine verv som medlem i kommunestyret og som varamedlem til formannskapet, administrasjonsutvalget, valgstyret og samkommunestyret for resten av valgperioden.
 2. Jostein Dahle rykker inn som fast medlem i kommunestyret for resten av valgperioden for arbeiderpartiet.
 3.  Nye varamedlemmer/endret rekkefølge formannskapet/administrasjonsutvalget:

1. Torill Elverum (AP)

2. Thor Bertil Granum (AP)

3. Kjell Stiklestad (SP)

4. Marit Voll Skrove (SP)

5. Knut Tveita (AP)

6. Anita Steinkjer (AP

4. Nye varamedlemmer/endret rekkefølge samkommunestyret:

1. Knut Tveita (AP)

2. Torill Elverum (AP)

3. Kjell Stiklestad (SP)

4. Thor Bertil Granum (AP)

5. Anita Steinkjer (AP)

6. Marit Voll Skrove (SP)

 

5. Nytt varamedlem valgstyret:

1. Bjarne Haugan (AP)

 

 

 

PS 99/06 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.10.2006

BEHANDLING:

Ingen orienteringer.