VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

28.08.2006

Tid:

18:00 – 22.00.

Til stede:

34 representanter.
Kjetil Aarstad fratrådte som inhabil i sak nr. 55/06. Til stede 33 representanter.
Kjell Stiklestad møtte f.o.m. sak nr. 58/06. Til stede 35 representanter.

Lars Børre Hallem fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 60/06. Til stede 34 representanter.
Rigmor Hallem fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 67/06. Til stede 33 representanter.
Bjørn Aarstad fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 68/06. Til stede 32 representanter.

 

Sak nr. 70/06 og 71/06 ble behandlet etter sak nr. 59/06. Sak nr. 69/06 ble behandlet som siste sak.

Dokumenter utdelt:

 1. Møteprotokoll fra møte 19.06.06.
 2. Ny saksliste.
 3. Styrevedtak nr. 4 fra KS, KS mener nr. 5 og Faktaark fra KS.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Stiklestad

Medlem

SP-V

Brit Fredriksen

Medlem

AP-V

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP-V

Trude Holm

Medlem

SP-V

Lars Børre Hallem

Medlem

SV-V

Trine Synnøve Hallem

Medlem

UAV

Rigmor Hafell

Medlem

KRF-V

Katrine Bruvold

Medlem

SV-V

Torill Elverum

Medlem

AP-V

Robert Eriksson

Medlem

FRP-V

Thor Bertil Granum

Medlem

AP-V

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP-V

Bjarne Haugan

Medlem

AP-V

John Hermann

Medlem

FRP-V

Bjørn Iversen

Ordfører

AP-V

Lennart Johansson

Medlem

UAV

Leif Roger Kolberg

Medlem

FRP-V

Nils Georg Leirset

Medlem

V-V

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

SP-V

Knut Snorre Sandnes

Medlem

H-V

Kjell Woll Sigurdsen

Medlem

AP-V

Marit Voll Skrove

Medlem

SP-V

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP-V

Einar Asbjørn Tromsdal

Medlem

AP-V

Rolf Tømmerås

Medlem

AP-V

Atle Vikan

Medlem

SP-V

Odd Helge Weisæth

Medlem

FRP-V

Bjørn Aarstad

Medlem

AP-V

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

SP-V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Ragni Elisabeth Bye

MEDL

AP-V

Kåre Norum

MEDL

H-V

Kristin Johanne Hildrum

MEDL

AP-V

Sverre Bugge Midthjell

MEDL

AP-V

 

 

 

 

 

 

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Kjetil Aarstad

Ragni Elisabeth Bye

AP-V

Torill Åbotnes Iversen

Kristin Johanne Hildrum

AP-V

Kjetil Bakkan

Sverre Bugge Midthjell

AP-V

Ingolv Bengtsen

Kåre Norum

H-V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Førstesekretær


Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
55/06 
  
  
  
  
  
   

Trygve Rotmo. Søknad om kjøp av tilleggsjord. Sagen  1721/243/3 -  Holmsenget 1721/217/4
Saksframlegg
   (DOC)
   

Vedlegg:
Søknad datert 28.06.06   (TIF)

Situasjonskart 1721/243/3 og 9   (TIF)

Situasjonskart Holmsenget 1721/217/4   (TIF)


56/06  
  

Bjørn Iversen - Korp. Skavhoggs veg - Kjøp av tilleggsareal - 1721/18/1106
Saksframlegg
   (DOC)
57/06
 
 
 
  

Søknad om makeskifte for eiendommen  Frydenlund   1721/19/5
Saksframlegg
   (DOC)
 

Vedlegg:
Søknad om makeskifte for eiendommen Frydenlund 1721/19/5.  (TIF)


58/06
   
  
  
  
   
   

Reguleringsplan slakteri på Ørin
Saksframlegg   (DOC).
  
Vedlegg :
Plankart - reguleringsplan slakteri på Ørin   (PDF)
Bestemmelser - reguleringsplan slakteri på Ørin   (PDF)
Samlet saksframstilling, 1. gangs beh., plan- og byggesakssjefen - delegert sak 485/06 datert 19.07.06   (TIF)

59/06
 
 
 
   
   
  
  
  

Reguleringsplan Ørin - endring terminalområde
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Reguleringsplan Ørin - endring terminalområde   (PDF)
Bestemmelser for reguleringsplan Ørin   (PDF)
Beskrivelse av NorFraKalk sitt tiltak, dat. 01.06.06.   (PDF)
Situasjonsplan av NorFraKalk sitt tiltak, tegn P2474-100   (PDF)
NorFraKalk - konsekvenser for miljø og samfunn   (PDF)


60/06
   
  
  
  
   
  

Reguleringsplan for Aker barnehage
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Plankart dat. 19.05.06   (PDF)
Bestemmelser sist rev. 27.06.06   (DOC)
Oversiktskart   (PDF)


61/06 
  
  
  
    
  
  

Reguleringsplan Valbekken - endring
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Plankart dat. 05.07.06   (PDF)
Kartutsnitt som viser eksisterende regulering, dat 05.06.2006.   (PDF)
Kartutsnitt som viser dagens situasjon, dat 05.06.2006.   (PDF)


62/06
 
   
  
  
  

Reguleringsplan Elvegården - gnr./bnr. 1721/18/148
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Bestemmelser 10.07.06  (DOC)

Plankart 03.07.06   (PDF)


63/06
 

Felles legevakt mellom Inderøy, Frosta, Levanger og Verdal
Saksframlegg
   (DOC)


64/06
 

Fordeling av investeringsmidler til idretts- og kulturanlegg, revidering
Saksframlegg
   (DOC) 


65/06
  
  
  
  

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006-Verdal kommune
Saksframlegg
   (DOC)
  

Vedlegg:
Kvartalsrapport 2. kvartal 2006-Verdal kommune   (DOC)


66/06
 
 
 
  

Helhetlig pleie- og omsorgsplan 2006 - 2009 
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg:
Helhetlig pleie- og omsorgsplan 2006 - 2009   (DOC)


67/06
 
 
 
  
  

Verdal Fjellstyres regnskap og årsberetning for 2005 
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Verdal Fjellstyres regnskap og årsberetning for 2005   (TIF)
Revisjonsberetning for regnskap 2005   (TIF)


68/06
 

Orientering 
 

69/06  
  

Interpellasjon fra Verdal FRP: Øremerking av økt skatteinngang 
Saksframlegg   (DOC)


70/06  
   
  
  
  
  
  
  

Reguleringsendring Kristens veg 12 Verdal til barnehage. 2. gangs behandling
Saksframlegg   (DOC)
  
Vedlegg :
Samlet saksframstilling sak 52/06   (TIF)
Reguleringsplan sist revidert 19.06.06   (TIF)
Reguleringsbestemmelser sist revidert 22.08.06   (TIF)
Vedlegg til klage fra Eli Berg og John Arild Ferstad   (TIF)


71/06  
  
 
 
 
 
 
 
 

Heidi Olsen : Søknad om reguleringsendring Nordåkeren 7 fra bolig til barnehage 1721/19/217
Saksframlegg   (DOC)
  
Vedlegg :
Samlet saksframstilling sak 53/06   (TIF)
Samlet saksframstilling sak 38/06   (TIF)
Forslag til reguleringsplan dat. 14.06.06   (TIF)
Forslag til reguleringsbestemmelser dat. 14.06.06 sist revidert 06.07.06   (TIF)
Illustrasjonsskisse   (TIF)


 


 

PS 55/06 Trygve Rotmo. Søknad om kjøp av tilleggsjord. Sagen  1721/243/3 -  Holmsenget 1721/217/4

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.08.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

Kjetil Aarstad fratrådte som inhabil. Er i svogerskap med søker, jfr. Forvaltningslovens § 6 1. ledd b. Til stede 33 representanter.

SP v/Atle Vikan fremmet følgende forslag:
”Saken utsettes”.

Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 26 mot 7 stemmer.

 

VEDTAK:

Saken utsettes.

 

 

 

 

PS 56/06 Bjørn Iversen - Korp. Skavhoggs veg - Kjøp av tilleggsareal - 1721/18/1106

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.08.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

 1. Verdal kommune tilbyr Bjørn Iversen å kjøpe deler av eiendommen gnr. 18, bnr. 1106.
 2. Kjøpesummen settes til kr. 200,- pr. m2 . Øvrige kostnader i forbindelse med overdragelsen dekkes av kjøper.
 3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget med basis i standard kjøpevilkår.

 

 

 

 

PS 57/06 Søknad om makeskifte for eiendommen  Frydenlund   1721/19/5

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.08.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

Rådmann fratrådte som inhabil.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

 1. Søknad fra Eldbjørg og Rudolf Holmvik om makeskifte av ca. 120 m2 av sin eiendom Frydenlund gnr. 19, bnr. 5 mot ca. 135 m2 av kommunens eiendom gnr. 18, bnr. 576 slik det framgår av situasjonskart, imøtekommes.
 2. Arealdifferansen betales med kr. 300,- pr. m2, som sammen med øvrige kostnader i forbindelse med makeskiftet er søkers ansvar.
 3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget med basis i standard kjøpevilkår.

 

 

 

 

PS 58/06 Reguleringsplan slakteri på Ørin

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.08.2006

BEHANDLING:

Saksframlegg med innstilling fra plan- og utviklingskomiteen ble utdelt.

Kjell Stiklestad møtte. Til stede 35 representanter.

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas Reguleringsplan slakteri på Ørin, datert 19.07.06.

 

 

 

 

PS 59/06 Reguleringsplan Ørin - endring terminalområde

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.08.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen ble utdelt.

Venstre v/Nils G. Leirset fremmet følgende forslag til vedtak:
”Tiltaket må konsekvensutredes før reguleringsplan behandles.”

Det ble votert alternativt mellom plan- og utviklingskomiteens innstilling og forslaget fra Venstre, der plan- og utviklingskomiteens innstilling ble vedtatt med 34 stemmer. Forslaget fra Venstre fikk 1 stemme.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for Ørin – endring terminalområde sist rev 17.08.06.

 

 

 

PS 60/06 Reguleringsplan for Aker barnehage

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.08.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen ble utdelt.

Lars Børre Hallem fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 34 representanter.

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for Aker barnehage, sist rev. 27.6.2006.

 

 

 

PS 61/06 Reguleringsplan Valbekken - endring

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.08.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen ble utdelt.

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for Valbekken – endring kontrollstasjon dat. 05.07.2006.

 

 

 

 

PS 62/06 Reguleringsplan Elvegården - gnr./bnr. 1721/18/148

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.08.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen ble utdelt.

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

Det gjøres følgende endringer i plankart datert 03.07.06 og bestemmelser datert 10.07.05:

·        § 7.1 i reguleringsbestemmelsene tas ut.

·        det påføres i tegnforklaring at omriss av bebyggelse er veiledende

Deretter vedtas reguleringsplan Elvegården, med tilhørende bestemmelser.

 

 

 

PS 63/06 Felles legevakt mellom Inderøy, Frosta, Levanger og Verdal

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.08.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      a.   Det opprettes interkommunal legevakt for kommunene Frosta, Inderøy, Levanger og Verdal under forutsetning av tilslutning fra alle kommunene.

      b. Legevakta gjelder for tidsrommet kl. 15.30 – 08.00 på hverdager og hele lørdager, søndager, helligdager og høgtidsdager.

      c.   Legevakta lokaliseres til Sykehuset Levanger.

      d.   Det forutsettes oppstart ca. 01.10.06.
 

2.      a.   Legevakta organiseres som interkommunalt selskap etter Lov om interkommunale selskap.

      b.   Rådmannen får fullmakt til, sammen med rådmennene i de andre deltakende kommuner, å forhandle fram en selskapsavtale. Denne legges fram til behandling i  kommunestyret.

      c.   Det interkommunale selskapet får fullmakt til å forhandle fram endelig avtale med Helse Nord-Trøndelag HF.
 

3.      a.   De årlige utgiftene er foreløpig beregnet til i alt kr. 5.612.700 og fordeler seg slik:

- Helse Nord-Trøndelag. Legevaktsentral                         kr. 1.856.200

- Helse Nord-Trøndelag. Hjelpepersonell, husleie m.m.     kr. 1.256.500

- Lønn og godtgjørelse leger                                              kr. 2.000.000

- Administrasjonsutgifter                                                    kr.    500.000

      b.       Utgiftene fordeles slik mellom kommunene:

            -  Utgiftene til Legevaktsentralen dekkes med p.t. kr. 46,- pr. innbygger.

            -  Øvrige utgifter dekkes med 40% likt fordelt mellom kommunene og 60 % etter innbyggertall.

      c.       Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet for 2006 på grunnlag av vedtaket.
 

4.    Legevaktordningen kan utvides til å omfatte flere kommuner dersom det anses faglig forsvarlig og ikke fører til økte utgifter for de deltakende kommuner.

 

 

PS 64/06 Fordeling av investeringsmidler til idretts- og kulturanlegg, revidering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.08.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Fordelingen av investeringsmidler til idretts- og kulturanlegg i økonomiplan 2006-2009 revideres som følgende:

 

        2006

        2007

        2008

        2009

        Sum

Motorsportanlegg

500.000

300.000

-

-

800.000

Trones golfbane

300.000

550.000

350.000

-

1.200.000

Udisponert

-

150.000

650.000

1.000.000

1.800.000

Sum

800.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.800.000

 

 

 

PS 65/06 Kvartalsrapport 2. kvartal 2006-Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.08.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt

FRP v/John Hermann fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 3:
3. Kommunestyret påpeker viktigheten av at de tidligere vedtatte innsparingstiltak følges opp og at det i hele organisasjonen foretas en streng budsjettering. Kommunestyret vil videre påpeke bekymring innen kvaliteten for tjenestene innen pleie- og omsorg og vil derfor be rådmannen fremlegge en budsjettjusteringssak til kommunestyremøte i september der sektoren tilføres 1 million kroner.”

Det ble først votert over pkt. 1 og 2 i formannskapets innstilling med følgende resultat:

Det ble deretter votert alternativt mellom formannskapets innstilling pkt. 3 og forslaget fra FRP til pkt. 3, der formannskapets innstilling til pkt. 3 ble vedtatt med 29 stemmer.  5 stemmer ble avgitt for forslaget fra FRP.

 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.06.06 til etterretning.

 2. Kommunestyret ser med tilfredshet på at de fleste av virksomhetsområdene ser ut til å holde sine budsjettrammer for 2006.

 3. Kommunestyret påpeker viktigheten av at de tidligere vedtatte innsparingstiltak nøye følges opp og at det i hele organisasjonen foretas en streng budsjettstyring.

 

 

 

PS 66/06 Helhetlig pleie- og omsorgsplan 2006 - 2009

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.08.2006

BEHANDLING:

Det ble votert punktvis over driftskomiteens innstilling med følgende resultat:

 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret vedtar Helhetlig pleie- og omsorgsplan 2006-2009 som grunnlag for arbeidet innen sektoren.

 2. Tiltak som går utover det vedtatte budsjett for 2006, må vurderes gjennom behandling av kommende økonomiplan og årsbudsjett.

 3. Arbeidet med å fjerne uønskede deltidsstillinger gjennom først å fjerne ufrivillige deltidsstillinger under 50 %, ”småstillingsprosjektet”, intensiveres.

 

 

PS 67/06 Verdal Fjellstyres regnskap og årsberetning for 2005

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.08.2006

BEHANDLING:

Rigmor Hallem fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 33 representanter.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kommunestyret tar Fjellstyrets regnskap for 2005 til orientering.

 

 

 

PS 68/06 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.08.2006

BEHANDLING:

Bjørn Aarstad fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 32 representanter.

Ordfører orienterte om:

-         Kommunestyrets møte den 25. september 2006 flyttet til 2. oktober 2006. Dette pga. av formannskapets innstilling i økonomiplansaken skal ligge ut til offentlig ettersyn i 14 dager før den behandles av kommunestyret.

-         Endringsforslag til økonomiplan bes sendt elektronisk til møtesekretær i forkant av møtet.

 

 

 

 

PS 69/06 Interpellasjon fra Verdal FRP: Øremerking av økt skatteinngang

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.08.2006

BEHANDLING:

FRP v/John Hermann leste opp sin interpellasjon.

Ordføreren ga følgende svar:
Skatteinntektene samlet for kommunene i landet viste i perioden januar – juni 2006 en økning på 9,6 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. I samme perioden økte skattinntektene i Verdal kommune med 6,3 prosent.

Anslaget fra departementet i forbindelse med framlegging av Revidert nasjonalbudsjett i vår er på årsbasis 5,8 prosent.

Etter framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett har kommunen kjørt en ny prognose for skatt og rammetilskudd basert på forutsetningene om en vekst i landet på 5,8 prosent. Dette resulterte i en samlet skatt og rammetilskudd til Verdal kommune på 371,4 mill. kroner mot budsjettert 369,7 mill. kroner. Rådmannen konkluderte i sin rapport for 1. halvår at dette ikke tilsa at en ville foreslå endringer i skatt og rammetilskudd nå.

Skatt og rammetilskudd henger svært nøye sammen. Således vet en ikke hva den samlede inngangen blir før det endelige skatteoppgjøret for 2006 er ferdig, dette vil si i slutten av januar/begynnelsen av februar 2007.

Inntektssystemet har i seg en inntektsutjevning som skal utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. For kommuner som Verdal innebærer denne modellen at kommunen blir kompensert slik:

·        Kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet blir kompensert for 55 prosent av differansen mellom egen skattinngang og landsgjennomsnittet.

·        I tillegg blir kommuner med skatteinntekter på under 90 prosent, og her ligger Verdal, blir i tillegg kompensert for 35 prosent av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 prosent av landsgjennomsnittet.

Dette kan en altså ikke regne ut før en kjenner inngang på landsbasis og egen skatteinngang, dvs. på nyåret 2007.

Som et tankeeksperiment har vi kjørt modellen på to alternativer:

1)      Med en inngang på landsbasis på 9,6 prosent og det samme for Verdal kommune.

2)      Med en inngang på landsbasis på 9,6 prosent og en inngang i Verdal på 6,3 prosent (samme økning som 1.halvår).

Alternativ 1gir skatt og rammetilskudd på 380,5 mill. kroner og alternativ 2 379,9 mill. kroner. Dette viser at økningen i kommunens skatteinntekter har forholdsvis liten betydning. Gjennom inntektsutjevningen er det den totale inngangen på landsbasis som har betydning. Skulle skatteinngangen ved årets slutt vise samme økning som for første halvår 2006 vil Verdal kommune kunne få en merinntekt på 9-10 mill. kroner.

Hvorvidt skatten vil øke i den størrelsesorden vi har sett første halvår er vanskelig for oss å gi noe bedre anslag på enn det departementet har gjort tidligere. Imidlertid ser skatteinngangen fortsatt meget bra ut ved utgangen av juli måned. Skatteveksten ved utgangen av juli er på landsbasis på 9,5 prosent, altså 0,1 prosent lavere enn ved utgangen av juni.

Selv om juli er en ”liten” skattemåned gir den en første pekepinne på utviklingen i etterkant av årets lønnsoppgjør. For kommunene vokser tallene isolert for juli måned med 9,1 prosent.

Det er grunn til å tro at årets skatteinngang for kommuner vil kunne bli vesentlig høyere enn anslaget for i år. Men først etter at resultatene fra ligning/avregning foreligger senere i høst og skattetall for den neste store skattemåneden september foreligger medio oktober, er det mulig å spå mer nøyaktig om utviklingen.

 

Representanten John Hermann takket for svaret.

FRP v/John Hermann fremmet med bakgrunn i ordførerens svar følgende forslag:
”Kommunestyret vedtar at de ekstraordinære skattemidlene øremerkes oppvekst og pleie- og omsorgssektoren.”.

Ved votering stemte 22 av 32 representanter i mot å behandle forslaget fra FRP i henhold til kommunestyrets reglement pkt. 19 der det står at forslag i sammenheng med interpellasjoner ikke kan avgjøres på møtet dersom ordførere eller 1/3 av de møtende representanter motsetter seg dette.

 

 

 

 

PS 70/06 Reguleringsendring Kristens veg 12 Verdal til barnehage. 2. gangs behandling

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.08.2006

BEHANDLING:

Saksframlegg med plan- og utviklingskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Venstre v/Nils Georg Leirset fremmet følgende forslag:
”Saken utsettes”.

Ved votering falt utsettelsesforslag med 34 mot 1 stemme.

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling vedtatt med 34 mot 1 stemme.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27-2 vedtas reguleringsplan for Kristensv. 12 med følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

4.1a     I området kan det føres opp bygg for barnehage/bolig i inntil 2 etasjer. Barnehagen skal ha tilhold i underetasjen.

4.1b     Grad av utnytting (%BYA, som definert i NS 3940, pkt. 6.1) skal ikke overstige BYA = 40 %. Minimum 40 % av tomta skal benyttes til boligformål. Resterende uteareal mot øst kan benyttes til lek/uteaktiviteter for barnehagen.

 

 

 

 

PS 71/06 Heidi Olsen : Søknad om reguleringsendring Nordåkeren 7 fra bolig til barnehage  1721/19/217

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.08.2006

BEHANDLING:

Saksframlegg med plan- og utviklingskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling vedtatt med 34 mot 1 stemme.

 

VEDTAK:

 1. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27-2 vedtas reguleringsplanen for Nordåkeren 7.

 2. En forutsetning er at støyforholdene tilfredsstiller kravene for barnehagedrift.”