VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

19.06.2006

Tid:

18:00 – 21.15

Til stede:

32 representanter.
Rigmor Hafell fikk permisjon og forlot møtet f.o.m sak nr. 43/06.
Til stede: 31 representanter.

Dokumenter utdelt i møtet:

 1. Møteprotokoll fra møte 22.05.06.
 2. Arena Trøndelag 1/2006. 
 3. Styrevedtak nr. 3 fra KS.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP

Brit Fredriksen

Medlem

AP

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP

Trude Holm

Medlem

SP

Lars Børre Hallem

Medlem

SV

Rigmor Hafell

Medlem

KRF

Torill Elverum

Medlem

AP

Robert Eriksson

Medlem

FRP

Thor Bertil Granum

Medlem

AP

Bjarne Haugan

Medlem

AP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP

Lennart Johansson

Medlem

UAVHENGIG

Leif Roger Kolberg

Medlem

FRP

Nils Georg Leirset

Medlem

V

Berit Musum

Medlem

FRP

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

SP

Kjell Woll Sigurdsen

Medlem

AP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP

Einar Asbjørn Tromsdal

Medlem

AP

Rolf Tømmerås

Medlem

AP

Atle Vikan

Medlem

SP

Bjørn Aarstad

Medlem

AP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

SP

Jon Birger By

Medlem

SV

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Stiklestad

MEDL

SP

Kåre Norum

MEDL

H

Trine Synnøve Hallem

MEDL

UAVHENGIG

Ole Gunnar Hallager

MEDL

AP

John Hermann

MEDL

FRP

Sverre Bugge Midthjell

MEDL

AP

Knut Snorre Sandnes

MEDL

H

Marit Voll Skrove

MEDL

SP

Anita Dagrun Steinkjer

MEDL

AP

Odd Helge Weisæth

MEDL

FRP

Ragni E. Bye

MEDL

AP

 

 

 

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Knut Fortun

John Hermann

FRP

Torill Åbotnes Iversen

Anita Dagrun Steinkjer

AP

Berit Gustad Nessø

Ragni Elisabeth Bye

AP

Tor Erik Malmstein

Kåre Norum

H

Karen Elisabeth Rotmo

Trine Synnøve Hallem

SV

Inga Berit Lein

Kjell Stiklestad

SP

Karin Irene Rekve

Marit Voll Skrove

SP

Jostein Dahle

Sverre Bugge Midthjell

AP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Førstesekretær

 

Ordføreren opplyste at sak nr. 49/06 er trukket fra saklisten. Rådmann orienterte, etter spørsmål, om bakgrunn for at saken er trekt.

Øivind Holand hadde i starten av møtet presentasjon av E6-skulpturen. Til sak nr. 44/06

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
42/06 
  
  
  
  
  

Oppfølging av sak om budsjettsituasjonen pr. 31.03.06
Saksframlegg
   (DOC)
  

Vedlegg:
Budsjettbalanse 2006 Pleie- og omsorg Verdal kommune   (PDF)

Pålagte sparetiltak 2006 - uttalelse fra Utdanningsforbundet Verdal   (PDF)


43/06  
  
  
  
   

Utbygging Ørmelen barnehage - finansiering
Saksframlegg
   (DOC)
 

Vedlegg:
Kostnadsoverslag etter anbud   (TIF)


44/06
 
 
 
   
  
  
  

E6 - skulptur som utsmykning og identitetsskaper
Saksframlegg
   (DOC)
 

Vedlegg :
Kart   (TIF)

Skisse, oppriss 1:100   (TIF)

Horisontalsnitt 1:20   (TIF)

Fotomontasje   (TIF)


45/06
  
  
  
  
  

Reguleringsplan for rv. 72 Baglan - Vinne, gang- sykkelveg
Saksframlegg   (DOC)
  
Vedlegg :
Planbeskrivelse, bestemmelser og plankart rev. mai 2006   (PDF)
Plankart målestokk 1:1000   (PDF)

46/06
 
 
 
   
  

Erosjonsikring mot Helgåa ved Åkerenget. Hastesak etter flommen januar/februar 2006 - Garantivedtak
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg:
Brev fra NVE datert 06.04.06   (TIF)

Skjema for kommunevedtak   (TIF)


47/06
   
  
  
  
  

Anne Grethe Johnsen. Kjøp av tilleggsareal.
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg:
Udatert søknad (november 2005) fra Anne Grethe Johnsen om kjøp av nye tilleggsareal.   (TIF)

Uttalelse av 08.03.06 fra Brannan Velforening   (TIF)


48/06 
  
  
  
    
  
  
  

Verdal prestegård. Leie og kjøp av areal.
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg:

Opplysningsvesenets fond. Brev av 15.11.05 med kjøpekontrakt.   (TIF)

Opplysningsvesenets fond. Brev av 07.04.06 med jordleiekontrakt.   (TIF)

Oversiktskart "arealer som må innløses"   (TIF)

Situasjonskart over arealer som kjøpes   (TIF)


49/06
 
   
  
  
  
  
  
  
 
 

Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscootere og liknende fatøyer, Verdal kommune, Nord-Trøndelag -  jamfør Søknad om snøscooterdrag  Saken trekt.
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg:
Søknad om snøscooterdrag   (PDF)

Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscootere og liknende fartøyer, Verdal kommune, Nord-Trøndelag (DOC)

Kart   (PDF)

Høringsbrev, datert 06. juni 2006   (DOC)
Alle høringsuttalelser   (PDF)


50/06
 
 
 
 

Helhetlig pleie- og omsorgsplan 2006 - 2009
Saksframlegg
   (DOC)
  

Vedlegg :
Helhetlig pleie- og omsorgsplan 2006 - 2009    (HTM)


51/06
 
 
 
 

Revidering av driftsavtale mellom Verdal kommune og Verdal il om drift av sentralidrettsanlegget
Saksframlegg
   (DOC) 
 

Vedlegg:
Eksisterende avtale datert 18.01.04   (TIF)


52/06
 

Endring av selskapsavtale, Lierne Nasjonalparksenter IKS
Saksframlegg
   (DOC)


53/06
 
 
 
  
  

Kontrollutvalgets virksomhet 2005 
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Årsrapport for 2005   (TIF)
Samlet saksframstilling av kontrollutvalgets behandling   (TIF)


54/06

Orientering


 


 

PS 42/06 Oppfølging av sak om budsjettsituasjonen pr. 31.03.06

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.06.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet og uttalelse fra Norsk Sykepleierforbund Verdal og Utdanningsforbundet ved Ness oppvekstsenter ble utlagt.

FRP v/Robert Eriksson fremmet  følgende tilleggsforslag til pkt. 3:
”Ber rådmannen se på andre muligheter for å finne dekning på merforbruket i oppvekstområdene totalt 1,1 mill. kroner. Ber da rådmannen spesielt se på ikke lovpålagte oppgaver.”

Det ble først votert over tilleggsforslaget til pkt. 3 fra FRP som falt med 4 mot 28 stemmer.

Det ble deretter votert punktvis over rådmannens tilråding med følgende resultat:

   

VEDTAK:

 1. Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til tiltak for å tilpasse driftsnivået til de økonomiske rammer.

 2. Udekket beløp, kr 800.000,- finansieres slik:

a.                  Bruk av psykiatrifond, kr. 480.000,-.

b.                  Bruk av disposisjonsfond, kr 320.000,-.

 1. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 

 

 

PS 43/06 Utbygging Ørmelen Barnehage - Finansiering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.06.2006

BEHANDLING:

Rigmor Hafell fikk permisjon og forlot møtet. Til stede: 31 representanter.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Utbyggingen av Ørmelen barnehage godkjennes innenfor en kostnadsramme på 6.500.000,-.

 2. Investeringen finansieres slik:

·                    Avsatt i budsjett 2006/Øk.plan 2007:         Kr.6.000.000,-

·                    Bruk av ubundne kapitalfond:                 Kr.   500.000,-

 1. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de budsjettekniske endringer.

 

 

 

PS 44/06 E6 - skulptur som utsmykning og identitetsskaper

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.06.2006

BEHANDLING:

Øivind Holand presenterte E6-skulpturen.

SV v/Lars Børre Hallem fremmet forslag om at saken utsettes.

Ved votering falt utsettelsesforslaget med 6 mot 25 stemmer.

Det ble deretter votert over innstilling fra plan- og utviklingskomiteen som ble vedtatt med 25 mot 6 stemmer.

 

VEDTAK:

Administrasjon får fullmakt til å arbeide videre med prosjektet ”E6 skulptur som utsmykning og identitetsskaper”.

Før gjennomføring ber kommunestyret seg forelagt finansieringsplan og gjennomføringsplan.

 

 

 

PS 45/06 Reguleringsplan for rv. 72 Baglan  - Vinne, gang- sykkelveg

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.06.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for rv. 72, Baglan – Vinne, gang- og sykkelveg, sist revidert mai 2006.

 

 

 

 

PS 46/06 Erosjonsikring mot Helgåa ved Åkerenget. Hastesak etter flommen januar/februar 2006 - Garantivedtak

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.06.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Verdal kommune garanterer for et distriktstilskudd på 20% av anleggskostnaden beregnet til kr.50.800,- i forbindelse med erosjonssikring av Helgåa ved  Åkerenget. Dette er et hastetiltak etter flommen januar/februar 2006.

 2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.

 3. Det forventes at uttalelsene fra grunneierne, brev datert 27.02.06 til NVE og brev datert 03.05.06 til Verdal kommune, legges til grunn da disse sitter med god lokalkunnskap i forhold til elva og nærmiljøet.

 

 

 

PS 47/06 Anne Grethe Johnsen. Kjøp av tilleggsareal.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.06.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

Følgende feil er rettet opp i innstillingas pkt. 1 fra formannskapet:
...”areal merket A og B, til sammen....” skal være areal merket A og C, til sammen...”.

Ved votering ble formannskapets innstilling med oppretting av pkt. 1 enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

 1. Verdal kommune tilbyr Anne Grethe Johnsen å kjøpe areal merket A og C, til sammen ca. 243 m2 som tilleggsareal til sin eiendommen Kristens veg 12, slik det framgår av situasjonskart som følger saken.
 2. Prisen settes til kr. 100,- pr. m2  og kjøper forutsettes å dekke omkostningene i forbindelse med kjøpet.
 3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget.

 

 

 

 

PS 48/06 Verdal prestegård. Leie og kjøp av areal.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.06.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

Ved votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 26 mot 5 stemmer.

 

VEDTAK:
 

 1. Verdal kommunestyre tar til etterretning inngått jordleiekontrakt mellom Opplysningsvesenets fond og Verdal kommune om leie av 256 da av "Prestgårdsjorda" for perioden 01.0506 - 30.04.07 og at arealene utleies videre på samme vilkår.
 2. Verdal kommunestyre godkjenner forslag til kjøpekontrakt mellom Opplysningsvesenets fond og Verdal kommune om kjøp av 134,1 da av "Prestgårdsjorda" slik det framgår av målebrev for gnr. 27, bnr. 6, 7 og 8.
 3. Investeringsbudsjettet økes med 2,6 mill. kroner. Dette finansieres slik:
  1. Omdisponering av 1,1 mill. kroner fra tidligere avsetning Gjeldssanering SNK.
  2. Det opptas 1,5 mill. kroner i nytt lån.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer og å gjennomføre kjøpet.

 

 

 

 

PS 49/06 Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscootere og liknende fatøyer, Verdal kommune, Nord-Trøndelag -  jamfør Søknad om snøscooterdrag

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.06.2006

BEHANDLING:

Saken trekt.

 

 

 

 

PS 50/06 Helhetlig pleie- og omsorgsplan 2006 - 2009

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.06.2006

BEHANDLING:

Representanten Bjørn Aarstad (AP) fremmet følgende forslag:
”Saken utsettes og oversendes driftskomiteen til behandling.”

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken utsettes og oversendes driftskomiteen til behandling.

 

 

PS 51/06 Revidering av driftsavtale mellom Verdal kommune og Verdal il om drift av sentralidrettsanlegget

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.06.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Pkt. 7 i  avtale mellom Verdal kommune og Verdal il om drift av sentralidrettsanlegget endres til:

Verdal IL stiller eksisterende maskinelt utstyr ved anlegget til disposisjon.

Maskinelt utstyr til drift av kunstgressbanen eies av Verdal kommune, og leies ut vederlagsfritt til Verdal il. Verdal il dekker løpende driftskostnader på utstyret.

 

 

 

 

PS 52/06 Endring av selskapsavtale, Lierne Nasjonalparksenter IKS

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.06.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Verdal kommunestyre vedtar følgende delvise endring av § 19 i selskapsavtalen for Lierne Nasjonalparksenter IKS:
”Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på 1,5 mill kroner”

Forandringen gjelder frem til 1. oktober 2007. Etter den tid går avtalen tilbake til gjeldende lånebeløp. (Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på kr 200.000.-)

Resten av ordlyden beholdes som før. Lånet kan ikke brukes til drift av senteret.

 

 

 

PS 53/06 Kontrollutvalgets virksomhet 2005

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.06.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2005 til orientering.

 

 

 

PS 54/06 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.06.2006

BEHANDLING:

Ordføreren orienterte om:

-         Vennskapsbesøk gjennomført i starten av juni i Hallstahammars kommun, Sverige. Ordfører, rådmann og Trude Holm deltok. Verdal utfordret vennskapskommunene i Sverige, Finland og Danmark til et felles teaterprosjekt som kan ende opp med internasjonal deltakelse i hæren i ”Spelet om Heilag Olav”. Neste vennskapsbesøk blir her i Verdal i 2008.

-         Vedtak (redegjørelse for vedtak)  i Innherred samkommune i møte 13. juni 2006 i sak om midtveisevaluering.