VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

22.05.2006

Tid:

18:00 – 22.15.

Til stede:

30 representanter.
Robert Eriksson og Berit Musum fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 28/06.
Til stede: 28 representanter.
 

Dokumenter utdelt:

 1. Møteprotokoll fra møte den 03.04.06.

 2. Ny sakliste.

 3. Invitasjon til møte fra FAU Verdalsøra barneskole den 29. mai 2006.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP

Brit Fredriksen

Medlem

AP

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP

Trude Holm

Medlem

SP

Rigmor Hafell

Medlem

KRF

Robert Eriksson

Medlem

FRP

Thor Bertil Granum

Medlem

AP

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP

Bjarne Haugan

Medlem

AP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP

Leif Roger Kolberg

Medlem

FRP

Berit Musum

Medlem

FRP

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

H

Kjell Woll Sigurdsen

Medlem

AP

Marit Voll Skrove

Medlem

SP

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP

Einar Asbjørn Tromsdal

Medlem

AP

Rolf Tømmerås

Medlem

AP

Atle Vikan

Medlem

SP

Odd Helge Weisæth

Medlem

FRP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

SP

Jon Birger By

Medlem

SV

 

 

 

 

 

 

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Stiklestad

MEDL

SP

Kåre Norum

MEDL

H

Kjetil Aarstad

MEDL

AP

Lars Børre Hallem

MEDL

SV

Trine Synnøve Hallem

MEDL

UAV

Torill Elverum

MEDL

AP

John Hermann

MEDL

FRP

Lennart Johansson

MEDL

UAV

Nils Georg Leirset

MEDL

V

Sverre Bugge Midthjell

MEDL

AP

Bjørn Aarstad

MEDL

AP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Knut Fortun

John Hermann

FRP

Torill Åbotnes Iversen

Bjørn Aarstad

AP

Anne-Eli Kjesbu

Kjetil Aarstad

AP

Tor Erik Malmstein

Kåre Norum

H

Stein Are Myhre

Lars Børre Hallem

SV

Karin Irene Rekve

Kjell Stiklestad

SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Førstesekretær

 

Atle Vikan etterlyste brev til kommunestyrets representanter når kommunestyrets møte ble flyttet fra den 15. mai 2006 til den 22. mai 2006.

Ordføreren orienterte kommunestyret at Trine Hallem og Lennart Johansson har meldt seg ut av SV og møter for resten av valgperioden som uavhengige representanter både i kommunestyret og i utvalg oppnevnt av kommunestyret.

Jordmor Gunn H. Tronsen og diakon Rune Mahlum orienterte om:
”Godt samliv”. Et prosjekt initiert av barne- og familiedirektoratet. Formålet er å bidra til å styrke samliv og foreldreskap for nybakte foreldre. Det å bli foreldre er en stor overgangsfase i livet, og kurset er ment som en støtte i en ellers krevende hverdag .
Verdal kommune har vært pilotkommune  i dette prosjektet, med oppstart høsten 2004. De presentere erfaringer fra kurset og verdien av å drive en god familiepolitikk.


Sakliste

ZIP-fil som inneholder saksapapirer og vedlegg
Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
25/06 
  
  
  
  
  
  
  

Regnskap og årsrapport 2005
Saksframlegg
   (DOC)
 

Vedlegg:
Særutskrift av kontrollutvalgets møtebok, sak 009/06 m/vedlegg  (TIF)
Særutskrift av kontrollutvalgets møtebok, sak 010/06   (TIF)

Årsregnskap 2005   (TIF)
Årsrapport 2005   (TIF)


26/06  
  

Regnskap 2005, disponering av overskudd
Saksframlegg
   (DOC)
27/06
 
 
 
  

Kvartalsrapport pr. 31.03.06
Saksframlegg
   (DOC)
 

Vedlegg:
Budsjettsituasjonen pr. 31.03.06


28/06
 

Ny 1.utrykningsbil i 2007 - innkjøp og finansiering
Saksframlegg   (DOC)
29/06
 
 
 
 

Evaluering av ungdomskontakten (utekontakten)
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg:
Evaluering av ungdomskontakten (utekontakten)   (DOC)


30/06
 

Etablering av frivillighetssentral
Saksframlegg   (DOC)
31/06 
  
  
  
  
  

Søknad om kompetansemidler fra utdanningsdirektoratet i samarbeid mellom Verdal kommune og HiNT. Prosjekttittel: "Gården og nærområdet som læringsrom"
Saksframlegg   (DOC)
  

Vedlegg:
Program for skoleutvikling -søknad   (PDF)


32/06
 
  

Anbud nytt avløpsanlegg Leksdal - Finansiering - Revidering av investeringsplan for vann/avløpssektoren for økonomiplanperioden 2007 - 2010
Saksframlegg   (DOC)
33/06
 
 
 
 

Omsorgsboliger Reinsholm. Sluttrapport
Saksframlegg
   (DOC)
 

Vedlegg:
Regnskapsoversikt   (TIF)


34/06
 
 
 
 

Verdal bo- og helsetun, psykiatriboliger - Sluttrapport
Saksframlegg
   (DOC)
 

Vedlegg:
Regnskapsoversikt   (TIF)


35/06
 
 
 
  
  
  

Kunnskapsløftet: Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personale i grunnskolen - revidert plan.
Saksframlegg
   (DOC)
 

Vedlegg:
Kunnskapsløftet: Plan for kompetanseheving for pedagogisk personale i grunnskolene i Verdal og Levanger kommuner 2006-2008   (TIF)
Høringsuttalelser   (TIF)


36/06
 
 
 
  
  

Reguleringsplan Leklemsåsen boligfelt 
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg :
Plankart, dat. 07.11.05   (PDF)
Plan bestemmelser, sist rev. 07.04.06   (DOC)


37/06
 
 
 
 

NTE's framtidige eierskap
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg:
Brev av 20.03.06 med vedlegg fra KS i Nord-Trøndelag.   (TIF)


38/06
 
 
 
  
  
  
  

Orientering - saker fra Innherred samkommunestyre
Saksframlegg
 

Vedlegg:

Sak nr. 15/06 fra ISK

Sak nr. 17/06 fra ISK

Sak nr. 24/06 fra ISK

Sak nr. 25/06 fra ISK


39/06

Orientering


40/06
 

Spørsmål : Utleieforholdene av Fritidssenteret
Saksframlegg
   (DOC)


41/06
 

Spørsmål: Store investeringer på skolesektoren i åra framover
Saksframlegg
   (DOC)


 


 

PS 25/06 Regnskap og årsrapport 2005

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2006

BEHANDLING:

Revisor Tove Melgård var til stede under behandlingen av denne sak.

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 

VEDTAK:

 1. Verdal kommunes årsregnskap for 2005 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk(overskudd) på kr. 2.330.494,99.

 2. Rådmannens årsrapport for 2005 tas til orientering.

 

 

 

PS 26/06 Regnskap 2005, disponering av overskudd

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2006

BEHANDLING:

Rådmann orienterte om at punktet om økt driftstilskudd til Stiklestadmuseene skal være kr 234.000,- og ikke kr 290.000,-.

FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 1:
”1. Kommunestyret vedtar følgende disponering av det regnskapsmessige overskuddet 2005 på kr 2.330.494,99:

-         Overføring av tilskudd gjeldssanering SNK fra investerings til driftsbudsjett, kr 1.100.000,-. Midlene omdisponeres og overføres pleie- og omsorgssektoren. Kommunens bidrag til gjeldssanering SNK utsettes.

-         Økt driftstilskudd Stiklestadmuseene, kr 234.000,-. Det søkes departementet om fritak fra kommunens andel på kr 234.000,-. Dette begrunnes med den svært kritiske situasjonen innen pleie- og omsorg.

-         Styrking av oppvekstsektoren, kr 680.000,-.

-         Partnerskapsavtale, fysisk aktivitet for ungdom, kr 130.000,-.

-         Utbedring ballbinge Tinden, kr 75.000,-.

-         Ulike HMS-tiltak.”

 

AP v/Svein Svensson foreslo følgende disponering av korreksjon på kr 56.000,-, under pkt. 1 om Stiklestadmuseene:
”Formannskapets pkt.1 kulepunkt 6 – Ulike HMS-tiltak økes med kr 56.000,-.”

 

AP v/Svein Svensson fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:
”4. HMS styrkes med kr 200.000,- som tas fra disposisjonsfond.”

 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret vedtar følgende disponering av det regnskapsmessige overskuddet for  2005 på kr 2.330.494,99,- :

 1. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 2. I følge dokument for valg av kommunens forsikringer i KLP ble det gitt klare signaler om midler til HMS-arbeidet. Det forventes at KLP støtter HMS-arbeidet med ca. kr 350 000,- for at tidligere satsing på området kan videreføres på virksomhetsområdene.

 

 

 

PS 27/06 Kvartalsrapporter pr. 31.03.06

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2006

BEHANDLING:

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 

VEDTAK:
 

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.03.06 til etterretning.
 2. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av at virksomhetsområdene tilpasser aktiviteten til de økonomiske rammene.
 3. Kommunestyret vedtar budsjettendringer som foreslått i rapportens kapittel 7.
 4. Nedleggelse av fritidsbasen i kinokjelleren tas ut av tiltakspakken for innsparing i Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde. Rådmannen bes innarbeide alt. forslag til innsparing.

 

 

PS 28/06 Ny 1.utrykningsbil i 2007 - innkjøp og finansiering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2006

BEHANDLING:

Robert Eriksson og Berit Musum fikk permisjon og forlot møtet. Til stede: 28 representanter.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kommunestyret slutter seg til at administrasjonen igangsetter arbeidet med å anskaffe ny 1. utrykningsbil.

Investeringen blir å innarbeide i budsjettet for 2007.

 

 

 

 

PS 29/06 Evaluering av ungdomskontakten (utekontakten)

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2006

BEHANDLING:

SP v/Tomas Hallem fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 2:
” 2. Oppstarten av kinokjelleren var et viktig politisk prioritert tiltak. Derfor kan vi ikke endre bruken av ressursene som er avsatt til drifting av kinokjelleren. Vurderingene som er skissert i rapporten med at det skal opprettes et styre for Kinokjelleren kan sikkert være bra. Rapporten peker ikke på hvem dette skal være og mangler dermed forankring i et eierskap som er helt nødvendig for at en slik modell skal lykkes. Kinokjelleren bør derfor driftes av utekontakten i samarbeid med kultur og virksomhetsområdene for skole.”
 

KRF v/Rigmor Hafell fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet:
”Kommunestyret ønsker å organisere Ungdomskontakten under Barn- og familietjenesten da en slik tilknytning vil styrke ungdomskontakten og det tilbudet de skal gi.”
 

 

VEDTAK:

1.         Kommunestyret gir sin tilslutning til at målsettingen med Ungdomskontakten opprettholdes, men oppgaver endres noe ut ifra de erfaringer som er høstet:

Målsetting

Hovedmålet for ungdomskontaktens arbeid er å oppsøke ungdom som trenger råd, veiledning og støtte, men som ikke eller i utilstrekkelig grad, nås av andre deler av hjelpeapparatet.
 
Oppgaver

Målgruppe

Barn og unge fra 12-18 år som risikerer å utvikle atferdsproblemer, rusmisbruk og eller kriminalitet.

 

2.         Kommunestyret viser til rapporten og gir sin tilslutning til de øvrige forslag som ligger i den med det forbehold at utvidelse med 50 % stilling må behandles i forbindelse med høstens budsjettbehandling.

 

Oversendelsesforslag til formannskapet:
Kommunestyret ønsker å organisere Ungdomskontakten under Barn- og familietjenesten da en slik tilknytning vil styrke ungdomskontakten og det tilbudet de skal gi

 

 

 

PS 30/06 Etablering av frivillighetssentral

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2006

BEHANDLING:

Representanten Kjell Woll Sigurdsen (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
”Saken utsettes. Vurderes sammen med budsjettbehandlingen for 2007. Det betyr at stillingen tidligst kan bli opprettet engang i 2007.”

Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 15 mot 13 stemmer.

 

VEDTAK:

Saken utsettes. Vurderes sammen med budsjettbehandlingen for 2007. Det betyr at stillingen tidligst kan bli opprettet engang i 2007

 

 

 

PS 31/06 Søknad om kompetansemidler fra utdanningsdirektoratet i samarbeid mellom Verdal kommune og HiNT. Prosjekttittel: "Gården og nærområdet som læringsrom"

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2006

BEHANDLING:

Saken trekkes fra saklisten pga. negativt svar på søknad fra departementet.

 

 

 

PS 32/06 Anbud nytt avløpsanlegg Leksdal - Finansiering - Revidering av investeringsplan for vann/avløpssektoren for økonomiplanperioden 2007 - 2010

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Den framlagte saken tas til etterretning.

 2. Rådmannen bes om å innarbeide de nødvendige investeringer innenfor vann/avløpsektoren i økonomiplanen for 2007-2010.

 3. Nødvendige områder for satsing på vann/avløp 2007-2010 i uprioritert rekkefølge:

  ·        Fætten

  ·        Ferdigstillelse Ørmelen

  ·        Vinne fra Shell-stasjonen mot Rinnelva og til Hallbakkan

  ·        Fleskhus/Leklemsåsen.

 

 

 

PS 33/06 Omsorgsboliger Reinsholm. Sluttrapport

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Sluttrapport for utbygging av omsorgsboliger Reinsholm tas til etterretning.

 2. Gjenstående prosjektmidler på kr.750.000,- avsettes på kommunens fond for ubrukte lånemidler.

 

 

 

 

PS 34/06 Verdal Bo og Helsetun, Psykiatriboliger - Sluttrapport

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Sluttrapport m/regnskap for utbygging av Psykiatriboliger Verdal Bo og Helsetun tas til etterretning.

 2. Gjenstående prosjektmidler på kr.600.000,- avsettes på kommunens fond for ubrukte lånemidler.

 

 

 

PS 35/06 Kunnskapsløftet: Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personale i grunnskolen - revidert plan

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2006

BEHANDLING:

Ass. rådmann Arvid Vada orienterte om saken.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Forslag til plan for kompetanseutvikling for skoleåret 2006/2007 og den kompetanseutviklingsstrategi for perioden 2006 – 2008 som er beskrevet i ”KUNNSKAPSLØFTET: Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personale i grunnskolene i Levanger og Verdal” vedtas.

 

 

 

 

PS 36/06 Reguleringsplan Leklemåsen boligfelt

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for Leklemåsen boligfelt dat. 07.11.05 med bestemmelser sist rev. 07.04.06.

Det inngås avtale med utbygger som skal sikre nødvendig utbygging av veger, vann- og avløpsanlegg i forbindelse med boligutbyggingen i Leklemåsen.

 1. Tiltakshaver må sammen med Verdal kommune sikre at det blir bygget fortau langs kommunevegen gjennom det eksisterende boligfeltet.
 1. Ved en ytterligere utvidelse av boligfeltet må det bygges en egen tilførselsvei for dette området.

 

 

 

PS 37/06 NTE' framtidige eierskap

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2006

BEHANDLING:

Representanten Trude Holm (SP) fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 1 og nytt forslag til
pkt. 2:
”1. Et eventuelt framtidig kommunalt eierskap av NTE etableres i samsvar med modell alt. 2, 3- 2-1-modellen.

2.   Hvis de innkomne høringene ikke gir bakgrunn for videre anbefalinger til fylkestinget, ber vi komitèen arbeide videre med et kompromissforslag som kommunene kan samle seg om.”

Det ble først votert over formannskapets innstilling pkt. 1 alternativt mot representanten Holm sitt forslag til pkt. 1, der formannskapets innstilling ble vedtatt med  27 stemmer. 1 stemme ble avgitt for Holm sitt forslag.

Det ble så votert over representanten Holm sitt forslag til nytt pkt. 2 som falt med 26 mot 2 stemmer. 

 

VEDTAK:

Kommunestyret i Verdal går inn for at fremtidig kommunalt eierskap av NTE etableres i samsvar med modell alternativ 3 ”Folketall” – hvor 15% av eierskapet fordeles til kraftkommuner i forhold tilkraftproduksjonen, 70% av eierskapet fordeles i forhold til folketall, 15% fordeles likt mellom alle kommuner.

 

 

 

PS 38/06 Orientering - saker fra Innherred samkommunestyre

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Sakene tas til orientering.

 

 

 

 

PS 39/06 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2006

BEHANDLING:

Ordføreren orienterte om:
Næringsminister Odd Eriksen sitt besøk i Verdal den 15. mai 2006 – hadde gjennomgang av vår omstilling de siste årene. Innføring fra Innherred Vekst, IndPro, Ecopro, Verdalskalk, Tindved Kulturhage.

 

Rådmannen orienterte om:

Habilitet for ordfører i rollen som styremedlem i Innherred Vekst. Er et aksjeselskap der kommunene har mindretall (40%). Dette betyr at habilitetsreglene i forvaltningslovens § 6 kommer til anvendelse. Dvs. at ordfører med sitt medlemskap i styret vil være inhabil ved kommunens budsjettbehandling, pga tilskudd til Innherred Vekst blir vedtatt der. Hvordan løses dette? Løsningen ligger i at handlingsplanen for utviklingsselskapet som vi behandler på nyåret hvert år, blir behandlet før budsjettbehandlingen (året før) med tilskuddsbehandling, slik at ordfører blir inhabil i den saken og ikke i budsjettbehandlingen senere på året.

 

 

 

PS 40/06 Spørsmål: Utleieforholdene av Fritidssenteret

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2006

BEHANDLING:

Verdal Høyre v/Knut Snorre Sandnes fremmet sine spørsmål og ordføreren svarte slik: 

Det har tidligere i media vært stilt spørsmål om utleieforholdene rundt Fritidssenteret. Det ble i fjor skrevet ett innlegg i Innherred Folkeblad, der det etterlyses svar på kontraktforholdene mellom kommunen og Innspæll AS angående leie av Fritidssenteret.

Det ble da i svar fra Rådmannskontoret sagt at det ikke var noen kontrakt om dette utleieforholdet. Det ble også opplyst at kommunen ikke hadde noen leieinntekter, men driftsutgifter på ca. 200.000kr.

 Svar vi har fått fra Rådmannskontor vedrørende Fritidssenteret:

Leieinntekter 2004. Kr. 0

Årlige kommunale driftsutgifter, Fritidssentret: Ca. kr 200.000,-.

Leieavtale: Ingen

 

1.       Ble det noen gang opprettet en kontrakt om dette leieforholdet? Og dersom det ble det, hva slags avtale ble gjort?

Svar:
Innspæll benyttet Fritidssentret til teaterundervisning skoleårene 2002/03 og 2003/04.

Det ble ikke opprettet skriftlig avtale om utleie av Fritidssentret til Innspæll AS.

 

2.       Hva er årsaken til at dette ikke ble gjort før leieforholdet startet?

Saken om Fritidssentret ble lagt fram som orienteringssak i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte 21.08.02. I rådmannens saksframstilling sto det bl.a. følgende: ”Det arbeides med en avtale som formaliserer leieforholdet, bl.a. i forhold til arealdisponering, pris, leieperiode osv.”.

Svar:
Årsaken er at det var sterkt ønskelig å skaffe lokaler for teaterundervisninga slik at den kunne etableres permanent i Verdal. Ønsket om permanent teaterundervisning i Verdal er nå innfridd ved at Høgskolen i Nord-Trøndelag har etablert dette høgskoletilbudet i Tindved kulturhage.

Kommunens kulturskole har holdt til i Fritidssentret fram til innflytting i Tindved kulturhage i april 2006.

 

3.       Hovedutvalg for kultur og oppvekst gjorde i samme møte 21.08.02 følgende vedtak:
”Brukergrupper som nå mister sitt tilbud, må snarest mulig tilbys lokaler slik at tilbudene kan opprettholdes”.
Hva er status på dette? Har brukerne fått nye tilbud?

Svar:
Den brukergruppen som mistet sitt tilbud i Fritidssentret, var Dag- og velferdssentret. De fikk tilbud om lokaler i Stekke. Da det disponible arealet der var mindre enn de lokalene som ble benyttet i  Fritidssentret, fikk Dag- og velferdssentret utbetalt kr 20.000 til opprusting av sanitetshuset.

Dagtilbudet for funksjonshemmede som flytter fra Noahs ark til Fritidssentret høsten 2006, er en avdeling under virksomhetsområdet Øra pleie- og omsorgsdistrikt. Dette virksomhetsområdet skal fra samme tidspunkt overta administrasjonen av Fritidssentret. De er i dialog med Pensjonistforeningen og Dag- og velferdssentret om leie av lokaler i Fritidssentret når lokalene ikke disponeres av dagtilbudet og frivillighetssentralen.

 

4.       Blir fritidssenteret nå satt tilbake i den stand det var før utleieforholdet til Innspæll AS?
Hvor stor er denne kostnaden, og hvem må ta denne?

Svar:
Fritidssentret vil bli renovert slik at det kan ta i mot Verdal frivillighetssentral, flyktningguideprosjektet og Dagtilbudet for funksjonshemmede. Renoveringen vil også innebære at Dagtilbudet kan ta i mot flere brukere og tilby flere aktiviteter.

Den delen av renoveringskostnadene i Fritidssentret som kan føres tilbake til Innspælls bruk av lokalet, dreier seg om anslagsvis kr 50.000. Denne kostnaden må bæres av Verdal kommune.

I møte torsdag 18. mai d.å. drøftet Det kommunale råd for funksjonshemmede tilbudet til funksjonshemmede når Dagtilbudet flytter fra Noahs ark til Fritidssentret.

Rådet konkluderte bl.a. med at det er bør etableres heis i bygningen slik at bevegelseshemmede har tilgang til 2. etasje.

Vi konstaterer at Verdal kommunes aktive arbeid for å tilrettelegge for at Høyskolen i Nord-Trøndelag skulle etablere sin nystartede teaterutdanning hos oss lyktes. Dette var igjen en avgjørende forutsetning for å få realisert Tindved Kulturhage.

Vi kan i ettertid konstatere at Verdal Kommune lyktes med sin offensive strategi på dette området, noe vi tror vil bli av stor betydning i den videre utviklingen hos oss i  et bredt, samfunnsmessig perspektiv.

Vi kan videre fastslå at det var bred politisk oppslutning om disse målsettingene.

Videre har Verdal kommune hele tiden prøvd å være seg sitt ansvar bevisst i forhold brukergrupper som ble berørt  av ovennevnte arbeid.”

 

Høyre v/Knut S. Sandnes takket for svaret.

 

 

 

 

 

PS 41/06 Spørsmål: Store investeringer på skolesektoren i åra framover

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2006

BEHANDLING:

Representanten Atle Vikan fremmet sine spørsmål og ordføreren svarte slik:

Jeg takker for representanten Atle Vikans spørsmål. Jeg vil prøve å svare så godt jeg kan, men tar i dette innlegget ikke sikte på noen form for komplett argumentasjon i forhold til spørrerens intensjoner. Det vil gå langt ut over dagens tidsrammer.

En ungdomsskole i Verdal

Litt ”historikk”

Kommunestyret behandlet i møte 18. juni 2001 sak 0058/01 Verdal som nyskapings- og utviklingskommune.

I møteboka heter det:

      Senterpartiet v/Tomas Hallem satte fram følgende forslag som forslås oversendt til Verdal Vekst:

      ”Verdal kommunestyre foreslår at det kjøres et nærmiljøprosjekt i regi av Verdal Vekst der ett av prosjektene er å utrede mulighetene for 1 ny ungdomsskole.”

      Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Videre ble SP’s forslag vedtatt oversendt til Verdal Vekst. 

Styret for Verdal Vekst behandlet i møte 12.04.02 sak 18.02 Forstudie: ”Ungdomsskolene i Verdal – en arena for positiv stedsutvikling og utvikling av ungdomskulturen”.

I styremøtet 12.04.02 ble saken utsatt.

Saken ble behandlet på nytt i styret for Verdal Vekst  24.05.02, der følgende vedtak ble fattet:

”Styret godkjenner saken på prinsipielt grunnlag og overlater saken til administrativ behandling.”
 
(på bakgrunn av nylig vedtatt delegasjonsreglement for Verdal Vekst AS).

Etter dette bevilget administrasjonen i Verdal Vekst kr 50.000.

I saksframlegget til styret for Verdal Vekst heter det at Verdal kommune er prosjekteier, kultur- og oppvekstsjef Arvid Vada prosjektansvarlig og Marit Kvålen Ness prosjektleder.

Marit Kvålen Ness fikk ikke anledning til å ferdigstille denne prosjektplanen fordi hun, som et ledd i innsparingstiltakene, ble overført fra kultur- og oppvekstsjefens kontor, til lærerstilling i grunnskolen. Kultur- og oppvekstsjefen ble fra samme tidspunkt engasjert i arbeidet med å forberede overgangen til ny organisasjonsstruktur pr 1. januar 2003.

Arbeidet med forstudien ”Ungdomsskolene i Verdal – en arena for positiv stedsutvikling og utvikling av ungdomskulturen” ble derfor ikke igangsatt.

I prosjektoversikten til Verdal Vekst heter det om denne forstudien som hadde prosjektnr 6/002:

Status: ”Trukket”.


Vurdering av muligheten for utbygging av en ungdomsskole i Verdal

Utbygging av en ungdomsskole i kommunen innebærer at virksomheten ved Verdalsøra ungdomsskole ( 4x30 elever pr årstrinn) og ungdomstrinnet ved Vuku oppvekstsenter (3x30 elever pr årstrinn) nedlegges og overføres til en ungdomsskole som føres opp på et egnet tomteareal i kommunen.

La oss se på noen av de

Fordeler og ulemper vi kan identifisere ved en ungdomsskole for alle elevene i kommunen

Ingen av de to ungdomsskolene i Verdal er store skoler i landssammenheng.

Fordelen med en (større) ungdomsskole i kommunen vil være bedre ressursutnyttelse:

Flere av disse kan selvfølgelig diskuteres.

Noen vil hevde at en ”7-parallellers” ungdomsskole med vel 600 elever, vil være så stor at det vil gå ut over elevenes trivsel og læringsmiljø. Dette avhenger i stor grad av hvordan skoleanlegget utformes og av hvordan skolen organiseres, vil derimot andre hevde.

Opplevelsen av en for stor skoleenhet rent fysisk, kan reduseres ved å utforme den med for eksempel tre fløyer med hvert sitt inngangsparti og med spesialrom, administrasjon, kantine i sentrum.

Mye kan også gjøres ved å organisere skolen med en ledelse for hvert trinn, samtidig som at ledergruppen under rektors ledelse er bevisst på å unngå at det utvikles tre uavhengige enheter (skoler) i skolen. Dermed vil elevene kunne bli fulgt opp og oppleve følelsen av å ”bli sett” i like stor grad som ved dagens ungdomsskoler. En annen svært viktig for at en skal lykke med dette, er – uavhengig av skolestørrelse –at skolens personale utvikler en felles verdiplattform med et felles elevsyn som bl.a. går ut på at absolutt en hver elev ved skolen, er VÅR elev.

En annen motforestilling kan være at elever som i dag går på ungdomstrinnet ved Vuku oppvekstsenter får lengre skoleveg dersom kommunens ene ungdomsskole plasseres på Verdalsøra.

Over halvparten av ungdomsskoleelevene ved Vuku oppvekstsenter, dvs vel 50 elever pr årstrinn, kommer fra Leksdal skole, Stiklestad skole og Ness oppvekstsenter. Disse elevene vil ikke få lengre skoleveg til Verdalsøra enn til Vuku. En stor del av disse elevene vil faktisk få kortere veg til skolen. Resten av ungdomsskoleelevene i Vuku vil få ca 20 minutter lengre skoleveg hver vei.

La oss se litt på økonomiske konsekvenser så langt vi kan ha oversikt på det nåværende tidspunkt.

 

Bygging av en skole

Kostnader

Utbyggingskostnader

Ved henvendelse til kommunaldirektøren for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune, som er inne i en periode med svært aktiv utbygging og ombygging av skolebygg, får rådmannen opplyst at en ungdomsskole av denne størrelse (såkalt 7-paralleller med plass for inntil 210 (7x30) elever pr årstrinn) behøver et tomteareal på 15 mål.

Kommunaldirektøren opplyser at prisen for bygging av en ungdomsskole av denne størrelse kommer seg på ca 150 millioner kroner inkl. merverdiavgift. Beløpet omfatter 8000 kvadratmeter brutto golvareal, inventar og opparbeidet tomteareal, men ikke tomtepris. Tomteprisen kommer altså i tillegg.

En 7-parallellers ungdomsskole ligger imidlertid på grensen til at antallet spesialrom (musikk, kunst og håndverk, mat og helse) må økes fra ett til to. Dette må undersøkes nærmere.

I Trondheim kommune er tomtearealet til en slik skole ca 15 mål.

 

Driftskostnadene

Minimumstiden til ledelse vil reduseres med anslagsvis 60 % stilling tilsvarende kr 300.000 pr år. Med de store og økende sosiale utfordringene skolene har, vil ikke rådmannen tilrå at en ungdomsskole tildeles mindre tid til ledelse enn det de to ungdomsskolene tildeles i dag.

En ny ungdomsskole vil nødvendigvis medføre reduserte vedlikeholdskostnader de første årene.

 

Plassering

Dersom det skal bygges en ungdomsskole for hele kommunen, vil det etter rådmannens mening være mest hensiktsmessig å bygge den i nærheten av Verdal videregående skole:

o       De nye læreplanene (Kunnskapsløftet) legger opp til et 13-årig skoleløp der elevene opplever helhet og sammenheng mellom årstrinnene

o       Fysisk nærhet mellom ungdomstrinn og videregående skole vil øke mulighetene for samarbeid mellom ledelse og yrkesveiledere og mellom faglærere i de to skoleslagene, både faglig og pedagogisk

o       Elever på ungdomstrinnet skal bl.a. kunne ta fag på grunnkursnivå i videregående skole

o       For å bedre yrkesveiledningen skal det innføres et nytt fag på ungdomstrinnet, programfag, der noe av undervisningen må foregå i lokalene til en videregående skole

Tomtemuligheter og tomtekostnader for øvrig er ikke drøftet nærmere i denne sammenhengen.

Arealmessig er det mulig å bygge en ungdomsskole både øst for Verdal vgs og sør for skolen på andre siden av Stiklestadallèen. Det siste forutsetter gangbru over alleen.

 

Eksisterende skolebygg

Skolebygget i Vuku har plass for alle elevene ved Volden skole og ved Garnes oppvekstsenter. Likevel blir det bare en parallell ved Vuku barneskole.

Dessuten kan virksomheten i Vuku barnehage, som i dag leier lokale i  klubbhuset tilhørende Vuku idrettslag, flyttes inn i skolebygget. En del bygningsmessige arbeider gjennomføres.

Dessuten kan en del av eksisterende bygningsmasse rives.

 

Verdalsøra ungdomsskole vil ha plass for mesteparten av virksomheten ved Verdalsøra barneskole. En del bygningsmessige arbeider må gjennomføres. Mesteparten av bygningsmassen til Verdalsøra barneskole vil bli overflødig som skolebygg og kan fjernes. På denne måten vil det bli frigjort grunn til å øke uteareal i dette skoleområdet. Fokus på utearealet som en viktig del av læringsmiljøet er økende.

De bygningsmessige arbeidene som må gjennomføres ved de to eksisterende ungdomsskolebyggene for at de skal være hensiktsmessige for undervisning for barnetrinnet, anslås til 40 – 50 millioner kroner.

 

Totale kostnader

for bygging av en ungdomsskole og tilpassing av eksisterende lokaler ved Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter anslås til 190 - 200 mill. kroner. I økonomiplanen for 2006-2009 ligger totale kostnader på 39 mill. kroner til skoleutbygginger, fordelt med 29 mill på de to ungdomsskolene og 10 mill. kroner på Verdalsøra barneskole.

Selv om det skulle bli nødvendig å oppjustere disse beløpene i betydelig grad er det altså all grunn til å anta at kostnadene ved de løsninger Atle Vikan etterspør vil bli betydelig høyere enn ved å renovere og bygge ut de eksisterende skoleanlegg.

Ordføreren registrerer videre at det kan påregnes beskjedne økonomiske stordriftsfordeler med ett stort skoleanlegg kontra en videre satsing på dagens to ungdomsskoler som også drives særdeles effektivt og med fulle klasser.

På bakgrunn av det som her er sagt ser ikke ordføreren det som aktuelt å ta de initiativ representanten Atle Vikan etterspør.”

 

Representanten Atle Vikan takket for svaret.