VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

03.04.2006

Tid:

18:00 – 19.20.

Til stede:

34 representanter.
Jon Birger By fikk permisjon og fratrådte f.o.m. behandling av sak nr. 20/06.
Til stede: 33 representanter.
Jon Birger By tiltrådte f.o.m. behandling av sak nr. 22/06.
Til stede: 34 representanter.

Dokumenter utdelt:

 1. Møteprotokoll fra møte 13.03.06.
 2. Kortversjon av Regionalt Utviklingsprogram (RUP).
 3. Brev datert 04.03.06 fra Røde Kors Verdal. Nattevandring sommeren 2006.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Stiklestad

Medlem

SP-V

Kåre Norum

Medlem

H-V

Kjetil Aarstad

Medlem

AP-V

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP-V

Brit Fredriksen

Medlem

AP-V

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP-V

Trude Holm

Medlem

SP-V

Lars Børre Hallem

Medlem

SV-V

Trine Synnøve Hallem

Medlem

SV-V

Rigmor Hafell

Medlem

KRF-V

Torill Elverum

Medlem

AP-V

Robert Eriksson

Medlem

FRP-V

Thor Bertil Granum

Medlem

AP-V

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP-V

Bjarne Haugan

Medlem

AP-V

Bjørn Iversen

Ordfører

AP-V

Lennart Johansson

Medlem

SV-V

Leif Roger Kolberg

Medlem

FRP-V

Sverre Bugge Midthjell

Medlem

AP-V

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Knut Snorre Sandnes

Medlem

H-V

Kjell Woll Sigurdsen

Medlem

AP-V

Marit Voll Skrove

Medlem

SP-V

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP-V

Einar Asbjørn Tromsdal

Medlem

AP-V

Rolf Tømmerås

Medlem

AP-V

Atle Vikan

Medlem

SP-V

Odd Helge Weisæth

Medlem

FRP-V

Bjørn Aarstad

Medlem

AP-V

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

SP-V

Jon Birger By

Medlem

SV-V

 

 

 

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

John Hermann

MEDL

FRP-V

Nils Georg Leirset

MEDL

V-V

Pål Sverre Fikse Pedersen

MEDL

SP-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Knut Fortun

John Hermann

FRP-V

Brita Kleven Thorsvik

Nils Georg Leirset

V-V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Førstesekretær


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
19/06
  
  
  
  

Årsmelding Eldrerådet 2005
Saksframlegg 
 

Vedlegg:
Årsmelding eldrerådet 2005   (TIF)


20/06
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reguleringsplan Jernbanegata 7
Saksframlegg
 

Vedlegg :

Planbeskrivelse dat. 19.12.05    (PDF)
Plankart, sist rev. 22.03.06   (PDF)
Bestemmelser, sist rev. 22.03.06   (DOC)
Trafikkstøyberegninger - Multiconsult 05.12.05   (PDF)
Illustrasjonsplan   (PDF)

Snitt og illustrasjon   (PDF)


21/06
 
 
 
 
 
  

Reguleringsplan - Nord-Vera og Storlunet
Saksframlegg
 

Vedlegg :

Planbeskrivelse for del av eiendommen Nord-Vera gnr. 200 bnr 1 og Storlunet gnr 195 bnr 1   (DOC)

Reguleringsplan - Nord-Vera og Storlunet. Reguleringsbestemmelser.   (DOC)
Behandling av meklingsforslag : Reguleringsplan - Nord-Vera og Storlunet   (PDF)


22/06 
   
   
   
   
   
   
Forlengelse av Venusvegen på Ørin til nytt Gjenbrrukstorg Innherred renovasjon/ Nytt VA-Anlegg Havfruvegen på Ørin (Ved Grande)  - Forprosjekt
Saksframlegg
 

Vedlegg :
Forlengelse av Venusvegen på Ørin - Forprosjekt (datert oktober 2005).   (TIF)
VA-Anlegg Havfruvegen på Ørin (ved Grande, Havfruvegen 5) - Forprosjekt datert november 2005
   (TIF)


23/06
 
 
  
  

Verdal Vannverk - Forprosjekt oppgradering/rehabilitering av råvannspumpestasjon Leksdalsvatnet
Saksframlegg
 

Vedlegg:
Utdrag av forprosjekt utarbeidet av Asplan Viak A/S datert 14.03.06   (TIF)


24/06

Orientering


 


 

PS 19/06 Årsmelding Eldrerådet 2005

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 03.04.2006

BEHANDLING:

FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2 og punkt 3:

 1. Kommunestyret i Verdal vil understreke viktigheten av at alle saker som berører eldre oversendes eldrerådet for uttalelse. Det er videre ønskelig at de saker som oversendes eldrerådet blir referert i årsberetningen.

 2. Kommunestyret ber administrasjonen komme tilbake med egen sak, hvor det etableres forsøksordning med eldreombud. Det bes om at saken fremlegges i forbindelse med budsjettet 2007.

Det ble votert punktvis over tilrådinga og forslagene fra FRP med slikt resultat:

 

VEDTAK:

Kommunestyret tar meldingen fra Eldrerådet for år 2005 til orientering.

 

 

 

PS 20/06 Reguleringsplan Jernbanegata 7

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 03.04.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen ble utlagt.

Jon Birger By fikk permisjon og fratrådte møtet.
Til stede: 33 representanter.

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan Jernbanegata 7, sist revidert 20.03.2006.

 

 

 

PS 21/06 Reguleringsplan - Nord-Vera og Storlunet

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 03.04.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen ble utlagt.

Det ble votert punktvis over plan- og utviklingskomiteens innstilling med følgende resultat:

Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding med følgende resultat:

 

VEDTAK:

A.  Reguleringsplan Nord-Vera og Storlunet vedtas med følgende endringer som resultat av mekling:

 1. Veg 2 og 8 tas ut av planen.

 2. Ulovlig bygde veger opprettholdes i planen.  Nye byggesøknader sendes kommunen.

 3. Veg 1 og 7 utrustes med vegbom og sikkerhetslås. Plassering bestemmes i forbindelse med byggesøknader for vegene.

B.  Aktuelle videreføringer av PUK-vedtak 26.08.05:

 1. Reguleringsbestemmelsene endres iht. justering av planforslaget og innkomne kommentarer.

 2. Linjeføring for veg 1 endres i området mellom P7 – P8 og følger høyspentlinjen.

 3. P2 flyttes til veg 1, tilhørende veg tas ut.

 4. Avkjørsel for veg 1 må godkjennes av vegvesenet etter opparbeiding.

 5. Hytter som ligger maks. 40 m fra hyttevegen, kan bygge veg inntil hytta. Forutsetningen er at naturterrenget får minimalt inngrep.

 

 

 

PS 22/06 Forlengelse av Venusvegen på Ørin til nytt Gjenbrrukstorg Innherred renovasjon/ Nytt VA-Anlegg Havfruvegen på Ørin (Ved Grande)  - Forprosjekt

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 03.04.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet ble utlagt.

Jon Birger By tiltrådte møtet igjen.
Til stede. 34 representanter.

Ved  votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      Forprosjekt for forlengelse av Venusvegen datert oktober 2005 samt forprosjekt VA-anlegg Havfruvegen datert november 2005 godkjennes innenfor en kostnadsramme på 3,8 mill.kr.

2.      Kostnader til forlengelse av Venusvegen anslått til 1,3. mill.kr belastes kommunens kapitalfond.

3.      Kostnader til opparbeidelse av nytt vann/avløpsanlegg Venusvegen/Havfruvegen belastes ordinært investeringsbudsjett 2006 for vann/avløp innenfor en kostnadsramme på 2,5 mill.kr. Låneopptaket for 2006 økes tilsvarende..

4.      Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettekniske endringer.

 

 

 

PS 23/06 Verdal Vannverk - Forprosjekt oppgradering/rehabilitering av råvannspumpestasjon Leksdalsvatnet

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 03.04.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet ble utlagt.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      Forprosjekt for oppgradering/rehabilitering av eksisterende råvannspumpestasjon Leksdalsvatnet godkjennes innenfor en kostnadsramme på 3,0 mill.kr.

2.      Kostnaden innarbeides i investeringsbudsjettet for vannforsyning i 2007 ved den pågående revidering av økonomiplanen.

 

 

 

 

PS 24/06 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 03.04.2006

BEHANDLING:

Rolf Barli orienterte om mattematikknettverket.
 

Rådmannen orienterte om:

-         Regnskapsutviklingen 2006.

-         NAV-reformen. Verdal kommune pilotkommune. Rådmann var i Oslo forrige uke med samling med pilotkommunene. Imponert over den jobbens som skjer sentralt. Mange avklaringer skjer rundt og etter påske.
 

Ordføreren orienterte om:

-         Verdal kommune, Verdal Idrettsråd og Nord-Trøndelag idrettskrets har underskrevet gjensidig forpliktende avtale om idrettsanlegg. Styrke samarbeidet mellomkommunen og idretten. Hovedmål: Flere i fysisk aktivitet.