VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

13.03.2006

Tid:

18:00 – 23.00

Til stede:

34 av 35 representanter. 
Bjørn Aarstad fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 9/06. 
Til stede: 33 representanter. 
Robert Eriksson og Kjell Woll Sigurdsen fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 10/06. 
Til stede: 31 representanter. 
Lars Børre Hallem fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 11/06. 
Til stede: 30 representanter. 
Ole Gunnar Hallager fratrådte som inhabil i sak nr. 15/06. Er i svogerskap med søker, jfr. FVL § 6 1. ledd b. 
Til stede: 29 representanter.

Dokumenter utdelt i møtet:

 1. Møteprotokoll fra møte 23.01.06.

 2. Faktaark og Politiske vedtak fra Kommunenes Sentralforbund.

 3. Kortutgave på rapport fra KS: Sterke regioner – premisser, oppgaver og inndeling ved en forvaltningsreform.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Stiklestad

Medlem

SP

Kåre Norum

Medlem

H

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP

Brit Fredriksen

Medlem

AP

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP

Trude Holm

Medlem

SP

Lars Børre Hallem

Medlem

SV

Rigmor Hafell

Medlem

KRF

Torill Elverum

Medlem

AP

Robert Eriksson

Medlem

FRP

Thor Bertil Granum

Medlem

AP

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP

Bjarne Haugan

Medlem

AP

John Hermann

Medlem

FRP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP

Lennart Johansson

Medlem

SV

Leif Roger Kolberg

Medlem

FRP

Nils Georg Leirset

Medlem

V

Sverre Bugge Midthjell

Medlem

AP

Berit Musum

Medlem

FRP

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

H

Kjell Woll Sigurdsen

Medlem

AP

Marit Voll Skrove

Medlem

SP

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP

Einar Asbjørn Tromsdal

Medlem

AP

Rolf Tømmerås

Medlem

AP

Atle Vikan

Medlem

SP

Odd Helge Weisæth

Medlem

FRP

Bjørn Aarstad

Medlem

AP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trine Synnøve Hallem

MEDL

SV

Jon Birger By

MEDL

SV

Arne Espen Dillan

MEDL

AP

 

 

 

 

 

 

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Kjetil Aarstad

Arne Espen Dillan

AP

Arne Harry Hallem

Jon Birger By

SV

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Førstesekretær


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
6/06
 
 
 
 
 
 
 

Nyskapings- og utviklingsprogrammet for Verdal og Levanger kommuner - Årsrapport 2005, Handlingsplan 2006 og Strategisk plan 2006-2007
Saksframlegg 
 

Vedlegg:
Årsrapport 2005   (TIF)
Strategisk plan 2006-2007   (TIF)
Handlingsplan 2006   (TIF)


7/06
 
 
 
 

Oppvekstmiljøet i Verdal - "Nye veier å gå ": Sluttrapport fra prosjektet
Saksframlegg
 

Vedlegg :
Rapport : "Oppvekstmiljøet i Verdal - Nye veier å gå"   (PDF)


8/06
 
 
 
 

Manglende forebyggende personell ved virksomhetsområdet brann og beredskap
Saksframlegg
 

Vedlegg :
Tilbakemelding på retting av avvik    (PDF)


9/06
 
 
 
 
 
 
 

Biogassanlegg i Skjørdalen - konsekvensutredning og reguleringsplan
Saksframlegg
 

Vedlegg :
Ecopros brev datert 09.02.06    (PDF)
Plankart sist rev. 10.02.06   (PDF)
Bestemmelser sist rev. 10.02.06   (DOC)
Konsekvensutredning    (PDF)


10/06
 
 
 
 

Driftsbudsjett 2006 - justering av fordelingen mellom oppvekstområdene pr 1. august 2006
Saksframlegg
 

Vedlegg:
Tabell: Ressursfordelingsmodell for grunnskolen i Verdal med innlagte tall pr. 21.02.06   (XLS)


11/06
 

 
 
 

Etablering av frivillighetssentral
Saksframlegg
  

Vedlegg :
Sluttrapport forprosjekt Etablering av frivillighetssentral   (DOC)

Vedtekter og budsjett for Verdal frivillighetssentral   (DOC)


12/06
 
 
 
 

Tomteprisutvalget 2006. Sluttrapport
Saksframlegg

Vedlegg :
Sluttrapport fra nedsatt utvalg    (TIF)


13/06
 

Brita Kleven og Dagfinn Thorsvik - Kjøp av kommunalt friareal.
Saksframlegg
14/06
  

AØ Eiendom AS. Søknad om kjøp av tilleggsareal.
Saksframlegg
15/06
 
 

 

Odd Erik Green. Kjøp av eiendom ved Skjækerfossen.
Saksframlegg

Vedlegg:
Brev av 16.03.05 fra Odd Erik Green om kjøp av eiendom gnr. 189 bnr. 3   (TIF)


16/06
 

Søknad om fritak fra kommunale verv - Arne Espen Dillan
Saksframlegg
17/06
 
 
 
 
 
 

Orientering - saker fra Innherred samkommunestyre
Saksframlegg

Vedlegg :
Sak nr. 03/06 fra ISK   (HTML)
Sak nr. 10/06 fra ISK   (HTML)
Referat nr. 3/06 fra ISK   (TIF)


18/06

Orientering


 


 

PS 6/06 Nyskapings- og utviklingsprogrammet for Verdal og Levanger kommuner - Årsrapport 2005, Handlingsplan 2006 og Strategisk plan 2006-2007

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 13.03.2006

BEHANDLING:

Daglig leder i Innherred Vekst, Svein Larsen, orienterte.

FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende oversendelsesforslag til Innherred samkommunestyre:
”Kommunestyret i Verdal er svært bekymret over den fremtidige kraftbalansen i Midt-Norge. Kommunestyret ber regjeringen forlenge konsesjonen til planene om etablering av varmekraftverk på Skogn. Kommunestyret ber regjeringen sørge for at staten tar de finansielle kostnadene ved krav om co2-håndtering. Kommunestyret ber regjeringen inngå dialog med Statoil med det formål å fremme et prissystem som gjør det lønnsomt å ta i bruk norsk gass til energiproduksjon.”

Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding  med følgende resultat:

Oversendelsesforslag til Innherred samkommunestyre fra FRP ble enstemmig oversendt.

 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar årsrapport for Innherred Vekst for 2005 til orientering.

 2. Kommunestyret godkjenner Strategisk plan 2006-2007 og Handlingsplan for 2006.

Oversendelsesforslag til samkommunestyret:

Kommunestyret i Verdal er svært bekymret over den fremtidige kraftbalansen i Midt-Norge. Kommunestyret ber regjeringen forlenge konsesjonen til planene om etablering av varmekraftverk på Skogn. Kommunestyret ber regjeringen sørge for at staten tar de finansielle kostnadene ved krav om co2-håndtering. Kommunestyret ber regjeringen inngå dialog med Statoil med det formål å fremme et prissystem som gjør det lønnsomt å ta i bruk norsk gass til energiproduksjon.

 

 

 

PS 7/06 Oppvekstmiljøet i Verdal - "Nye veier å gå ": Sluttrapport fra prosjektet

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 13.03.2006

BEHANDLING:

Endre Kanestrøm orienterte om sluttrapporten.

FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3 og 4:
”3. Kommunestyret ber å få seg forelagt egen sak i løpet av høsten 2007. Saken skal synliggjøre hvordan kommunen ligger an i forhold til målsetningen med prosjektet.
4. Kommunestyret ber om at tiltaksplanene fra virksomhetsområdene blir framlagt for  kommunestyret.”

Det ble votert punktvis over driftskomiteens innstilling og forslaget fra FRP til nytt pkt. 3 og 4 med følgende resultat:

 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret slutter seg til rådmannens konklusjon  i saksframlegget.

 2. Oppvekstområdene skal gjennomføre vedtatte kartlegging av de oppvekstfaglige utfordringer i oppvekstområdene.

 3. Kommunestyret ber å få seg forelagt egen sak i løpet av høsten 2007. Saken skal synliggjøre hvordan kommunen ligger an i forhold til målsetningen med prosjektet.

 4. Kommunestyret ber om at tiltaksplanene fra virksomhetsområdene blir framlagt for  kommunestyret

 

 

 

PS 8/06 Manglende forebyggendepersonell ved virksomhetsområdet brann og beredskap

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 13.03.2006

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Arnstein Kvelstad orienterte.

AP og SP v/Atle Vikan fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3 (pkt. 2 ved alternativ votering):
”3. Kommunestyret vil at prosjekt for tettere samarbeid innen området brann og beredskap i ISK tas opp igjen og at ny rapport foreligger innen 01.07.2006. Organisering og mandat bestemmes av samkommunestyret.”

FRP v/Odd-Helge Weisæth fremmet følgende forslag til vedtak:
”Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeidet med ansettelse av kvalifisert personell i stillingen slik at alle lovpålagte tilsyn blir utført i 2006 og de etterfølgende år.
Kommunestyret forutsetter at stillingen er besatt, senest innen 1. juli 2006.
Kommunestyret ber rådmannen fremlegge egen budsjettjusteringssak vedrørende finansiering av stillingen innen utgangen av mai. Budsjettjusteringssaken framlegges for formannskapet til godkjenning.”

Det ble mot en stemme votert som følger:

Det ble først votert over forslaget fra FRP som falt med 5 stemmer.
Det ble så votert over pkt. 1 i driftskomiteens innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble til slutt votert alternativt over fellesforslaget fra AP og SP og driftskomiteens innstilling pkt. 2, der fellesforslaget ble vedtatt med 21 mot 13 stemmer.

 

VEDTAK:

 1. Rådmannen viser til vedtak i 2005 og vurderer å foreslå at kr. 100.000,- av overskudd i kommunalt regnskap for 2005 brukes til kjøp av tjenester i 2006 slik at alle lovpålagte tilsyn blir utført i 2006.

 2. Kommunestyret vil at prosjekt for tettere samarbeid innen området brann og beredskap i ISK tas opp igjen og at ny rapport foreligger innen 01.07.2006. Organisering og mandat bestemmes av samkommunestyret.

 

 

 

PS 9/06 Biogassanlegg i Skjørdalen - konsekvensutredning og reguleringsplan

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 13.03.2006

BEHANDLING:

Bjørn Aarstad fikk permisjon og forlot møtet. 
Til stede 33 representanter.

Venstre v/Nils Georg Leirset fremmet følgende forslag til vedtak:
”1.  Verdal kommunestyre mener Ørin fortsatt er et aktuelt lokaliseringssted for et slikt biogassanlegg. Kommunestyret ber om at utbygger legger fram en utredning av fordeler og ulemper med dette lokaliseringsalternativ kontra lokalisering i Skjørdalen, før vedtak i saken fattes.

2.   Verdal kommunestyre ber om at utbygger ikke realiserer planene med biogassanlegget før overordna myndigheter har fått til en ordning med omsetning av grønne sertifikater, slik at driftsøkonomien med anlegget forbedres.”

Det ble votert punktvis over Venstre sine utsettelsesforslag med følgende resultat:

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling vedtatt med 26 mot 7 stemmer

 

VEDTAK:

Verdal kommune er kommet fram til at utredningsplikten for biogassanlegg i Skjørdalen/Skalet, i henhold til bestemmelsene om konsekvensutredning i plan- og bygningsloven, er oppfylt.

Tiltakshaver skal følge opp det overvåkingsprogram for lukt og fugle-/dyrelivet som er beskrevet i konsekvensutredningen.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for biogassanlegg Ravloskardet/utvidelse av Skjørdalen avfallsplass, sist revidert 10.02.2006.

 

 

 

PS 10/06 Driftsbudsjett 2006 - justering av fordelingen mellom oppvekstområdene pr 1. august 2006

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 13.03.2006

BEHANDLING:

Robert Eriksson og Kjell Woll Sigurdsen fikk permisjon og forlot møtet. 
Til stede: 31 representanter.

AP v/Svein Svensson fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 4:
”Kommunestyret forutsetter økte overføringer fra Staten i tråd med Regjeringas satsing på oppvekstsektoren.”

KrF v/Rigmor Hafell fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 3:
”Det gjøres ingen budsjettjusteringer for oppvekstområdene for 2006.”

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med tilleggsforslag til pkt. 4 fra AP og alternativ votering mellom formannskapets innstilling pkt. 3 og KrF sitt forslag til pkt. 3 med følgende resultat:

 

VEDTAK:

1.      Formannskapet understreker at det er behov for  å se på ressursfordeling mellom oppvekstområdene.

2.      Den framlagte ressursfordelingsmodellen sendes tilbake til komitéen for å vurdere kriteriene og justering av tallmodellen.  Nytt forslag må sendes ut til virksomhetsområdene for skriftlig høring.

3.      Justering fra 01.08.06.
Sektoren tilføres ressurser tilsvarende 3 lærerstillinger som fordeles på de 3 oppvekstområdene: Verdalsøra/Ørmelen, Verdalsøra ungdomsskole og Vuku/Volden/Garnes. Midlene for 2006 tas fra overskuddet 2005.

4.      Justering fra 01.08.07.
De samme tre oppvekstområdene tilføres ytterligere friske ressurser tilsvarende 3 lærerstillinger. Finansiering fra 01.01.07 på ordinær måte gjennom budsjettbehandling for 2007. Kommunestyret forutsetter økte overføringer fra Staten i tråd med Regjeringas satsing på oppvekstsektoren.

 

 

 

 

PS 11/06 Etablering av frivillighetssentral 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 13.03.2006

BEHANDLING:

Lars Børre Hallem fikk permisjon og forlot møtet. 
Til stede: 30 representanter.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:  

 1. Verdal frivillighetssentral etableres snarest mulig slik at den er i drift 1. juli d.å.

 2. Eier av Verdal frivillighetssentral er Verdal kommune. Virksomhetsleder for Kulturtjenesten representerer eier.

 3. Prosjektgruppas forslag til vedtekter og budsjett vedtas.

 4. Tidligere vedtak om salg av fritidssenteret oppheves.

 5. Sentralen plasseres i det tidligere fritidssentret.  

 6. Det tilsettes daglig leder i hel stilling.

 7. Til styret for sentralen velger kommunen og de frivillige organisasjonene tre representanter hver. Kommunen har styrelederen.

 8. Kultur- og kirkedepartementet søkes om tilskudd drift av sentralen.

 

 

 

PS 12/06 Tomteprisutvalget 2006. Sluttrapport.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 13.03.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Forslag i sluttrapport fra det nedsatte utvalg om hovedprinsipper for framtidig prising ved salg av kommunale arealer i Verdal sentrum, Verdal industripark og store boligområder vedtas.

 

 

 

PS 13/06 Brita Kleven og Dagfinn Thorsvik - Kjøp av kommunalt friareal.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 13.03.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:  
 

 1. Verdal kommune selger til Brita Kleven og Dagfinn Thorsvik inntil 100 m2 av gnr. 19, bnr. 352 og som grenser mot deres eiendom gnr. 19, bnr. 353.
 2. Kjøpesummen settes til kr. 300,- pr m2. Omkostninger for øvrig dekkes av kjøper
 3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre overdragelsen med grunnlag i standard kjøpevilkår.

 

 

 

PS 14/06 AØ Eiendom AS. Søknad om kjøp av tilleggsareal.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 13.03.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer ikke søknaden fra AØ Eiendom.

 2. Kjøpesummen synes for lav i forhold til potensialet for arealet.

 

 

 

 

PS 15/06 Odd Erik Green. Kjøp av eiendom ved Skjækerfossen

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 13.03.2006

BEHANDLING:

Ole Gunnar Hallager fratrådte som inhabil. Er i svogerskap med søker, jfr. FVL § 6 1. ledd b. 
Til stede: 29 representanter.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:  
 

 1. Verdal kommune tilbyr Odd Erik Green å kjøpe de dyrkede arealer, omlag 6 da på sørsiden av Helgådalsvegen, av gnr. 189, bnr. 3.
 2. Prisen fastsettes til kr. 2.500 pr. da.
 3. Oppmålings- og tinglysingskostnader dekkes av kjøper.
 4. Tilbudet gjelder fram til 01.07.06.
 5. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget.

 

 

 

PS 16/06 Søknad om fritak fra kommunale verv - Arne Espen Dillan

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 13.03.2006

BEHANDLING:

AP v/Svein Svensson fremmet følgende forslag:
”Nytt punkt 3.

Driftskomiteen

Nytt 3. varamedlem: Einar Asbjørn Tromsdal (Ap)

Det kom. råd for funksjonshemmede:

Medlemmer:

 1. Torill Elverum ,leder (Ap)

 2. Atle Vikan, nestleder (Sp)

 3. Bjarne Haugan (Ap)

Varamedlemmer

 1. Mari-Ann Green (Ap)

 2. Kjell Stiklestad (Sp)

 3. Tove Strand Trana (Ap)”

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling og AP sitt forslag til nytt pkt. 3 med følgende resultat:

 

VEDTAK:  
 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Arne Espen Dillan om fritak som medlem (varamedlem) i kommunestyret, vara i driftskomiteen, leder i det kommunale råd for funksjonshemmede og vara i samarbeidsutvalget ved Vuku oppvekstsenter, avd. skole.
 2. Kjetil Aarstad rykker inn som fast medlem i kommunestyret i Ragni E. Bye permisjonstid – fram til 01.06.06.
 3. Driftskomiteen  
  Nytt 3. varamedlem: Einar Asbjørn Tromsdal (Ap)

  Det kom. råd for funksjonshemmede:
   
  Medlemmer:  
  1. Torill Elverum ,leder (Ap)  
  2 Atle Vikan, nestleder (Sp)  
  3 Bjarne Haugan (Ap)  

  Varamedlemmer:
  1 Mari-Ann Green (Ap)  
  2 Kjell Stiklestad (Sp)
  3 Tove Strand Trana (Ap)

 

PS 17/06 Orientering - saker fra Innherred samkommunestyre

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 13.03.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Sakene tas til orientering.

 

 

 

PS 18/06 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 13.03.2006

BEHANDLING:

Ingen orienteringer.