VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll    
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

23.11.2006

Tid:

10:00 - 13.30

Til stede: 8 representanter. Kristin Hildrun fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 122/06. Til stede: 7 representanter.

Dokumenter utdelt:

 1. Møteprotokoll fra møte i formannskapet 13.11.06  PDF

Sak nr. 123/06 som er satt opp på saklista går ut. Ansettelse blir foretatt i formannskapet 14.12.06.

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Lennart Johansson

MEDL

UAV

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

     

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Berit Musum

Medlem

FRP-V

 

 

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Ingen    
     

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Førstesekretær

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer PDF


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
111/06


  
  

Budsjett 2007 - Verdal kommune
Saksframlegg
  (PDF)  
  
Vedlegg : (PDF)
Rådmannens forslag til budsjett 2007 med betalingssatser og gebyrer
Forslag til økonomireglement for 2007
Samlet saksframstilling kontrollutvalgets sak 23/06. Forslag til driftsbudsjett for 2007 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Verdal kommune
Nytt vedlegg - notat til budsjettbehandlinga i Verdal kommune datert 8.11.06
Nytt vedlegg - Brev datert 15.11.06 fra Den norske kirke - Kirkens budsjett for 2007


112/06 
  
  
  
  

Gebyr renovasjon og slamtømming for 2007
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Brev fra Innherred Renovasjon datert 15.11.06


113/06 
   
  

Reviderte vedtekter for eiendomsskattetakster for Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg: (PDF)
Reviderte vedtekter for eiendomsskattetakster for Verdal kommune


114/06
  
Vuku Oppvekstsenter byggetrinn 1 - Sluttrapport
Saksframlegg   (PDF)

 

Vedlegg: (PDF)
Utdrag fra sluttrapport/byggeregnskap pr. 24.10.06 utarbeidet av RG-Prosjekt A/S for Vuku Oppvekstsenter, byggetrinn 1


115/06  
   
  
Ørmelen Bo og Helsetun byggetrinn 1 (Bygg A-H) - Sluttrapport
Saksframlegg   (PDF)
  

Vedlegg: (PDF)
Sluttrapport

Forslag til sluttregnskap byggetrinn 1. Ørmelen Bo- og Helsetun


116/06
  

Oversendelsesforslag - skuddpremieordning
Saksframlegg
   (PDF)
117/06

  
  
  

Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)
 

Vedlegg: (PDF)
Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune - planrapport rev 02.11.2006


118/06

  
  
  

Møteplan 2007
Saksframlegg
   (PDF)
  

Vedlegg: (PDF)
Forslag til møteplan 2007


119/06

  
  
  

Prosjekt politisk organisering - innstilling fra nedsatt prosjektgruppe
Saksframlegg
   (PDF)
  

Vedlegg: (PDF)

Innstilling fra nedsatt prosjektgruppe - politisk organisering


120/06

  
  
  

Verdalsøra ungdomsskole - Oppfølging av brukerundersøkelsen 2006
Saksframlegg
   (PDF)
  

Vedlegg: (PDF)
Oppfølging av brukerundersøkelsen 2006 - Tiltaksplan


121/06
 

Orientering
 

122/06
  
  
  

B-sak. Verdal kommunes kulturpris 2006
  

Vedlegg: (PDF)
Statutter - Verdal kommunes kulturpris 

123/06
PE-sak. Tilsetting av kommunalsjef oppvekst - Saken utgår

 

 

PS 111/06 Budsjett 2007 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.11.2006

BEHANDLING:

Behandling i arbeidsmiljøutvalget ble utdelt.

AP/SP v/Svein Svensson fremmet følgende 3 verbalforslag:

"Verbalforslag 1 fra Verdal Arbeiderparti og Verdal Senterparti.

Verdal Arbeiderparti/Verdal Senterparti registrerer med bekymring den anstrengte ressurssituasjonen innen hjemmebasert omsorg. På bakgrunn av denne støtter Arbeiderpartiet/Senterpartiet den foreslåtte omleggingen av en del av ressursbruken i sektoren .Ikke minst de gode resultater en har sett i vår kommune de siste par årene med tilsvarende omlegging taler for fortsatt ressursvridning slik Rådmannens budsjettforslag og faglige råd forøvrig legger opp til.

Verdal Arbeiderparti/Verdal Senterparti ser at Rådmannens forslag til budsjett fortsetter den styrking av Pleie- og omsorgssektoren kommunen har gjennomført de siste årene. Likevel understreker begge partier at situasjonen må følges nøye. Driftskomite og Formannskap holdes løpende orientert om utviklingen i saken. Behovet for å vri ressursbruken mot en reåpning av tradisjonelle institusjonsplasser vurderes fortløpende.

Verbalforslag 2 fra Verdal Arbeiderparti og Verdal Senterparti.

 1. Bevilgning HMS-arbeid ansatte Verdal kommune dekkes innen ordinært driftsbudsjett, ikke via fond – som i Rådmannens budsjettforslag.
  Inndekning fra økt rammetilskudd til Verdal kommune.
 2. Ekstraordinært rammetilskudd forøvrig avsettes budsjettpost øremerket "Driftsreserve 2007."

Verbalforslag 3 fra Verdal Arbeiderparti og Verdal Senterparti.

Økt rammetilskudd utover Økonomiplanens rammer gir Verdal kommune noe økt handlefrihet i årene framover også på investeringsbudsjettet.

Utbygging Verdalsøra ungdomsskole framskyves derfor ett år i forhold til Rådmannens forslag, og plasseres dermed i 2008 og 2009.

Inndekning fra økt rammetilskudd fra Verdal kommune."

Rådmann fremmet følgende tillegg til pkt. 12 i tilrådinga – nytt pkt. 10.4 i Økonomireglementet:

"10.4 Fakturering av kommunale gebyr og eiendomsskatt.

Kommunale gebyr og eiendomsskatt faktureres i tre terminer med forfall 20. mars, 20. juni og 20. september. Feiegebyret faktureres i sin helhet på 1. termin."

Ordføreren fremmet følgende verbalforslag:

"Formannskapet ser positivt på arbeidsmiljøutvalgets forslags intensjoner. Forslaget oversendes rådmannen for saksbehandling. Politisk realitetsbehandling skjer i forbindelse med regnskapsavslutningen av 2006-budsjettet."

VOTERING:

Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding i 12 punkt med rådmannens tillegg til pkt. 12 – der alle punkt ble enstemmig vedtatt.

Verbalforslag fra AP/SP:

1. Pleie- og omsorgs - enstemmig vedtatt.

2. HMS –enstemmig vedtatt.

3. Verdalsøra ungdomsskole – enstemmig vedtatt.

4. Verbalforslag fra ordføreren – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret vedtar Budsjett 2007 for Verdal kommune. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av budsjett for 2007 på det enkelte virksomhetsområde. Beløpet for den enkelte virksomhet er gitt som netto utgiftsrammer.

 

Forslag budsjett

 

2 007

Skatt på inntekt og formue

-213 346 000

Rammetilskudd

-179 533 000

Sum

-392 879 000

Eiendomsskatt

-13 500 000

Integreringstilskudd flyktninger

-15 500 000

Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger

-3 000 000

Kompensasjonstilskudd skoler

-2 000 000

Momskompensasjon

-7 000 000

Sum inntekter

-433 879 000

Renter

20 500 000

Avdrag

22 000 000

Netto kapitalutgifter

42 500 000

Bruk av overskudd

500 000

Inndekning tidl. års underskudd

0

Overføring investeringsregnskapet

0

Avsatt til disposisjonsfond

0

Gjeldssanering Stiklestad

0

Tilskudd og formidlingslån Husbanken

0

Frie inntekter, kapitalutgifter og underskudd

-391 879 000

Reservert bevilgning lønnsoppgjør

8 000 000

Avsatt forebyggende tiltak/frivillighetssentral/HMS

2 000 000

Ramme til fordeling

-381 879 000

Rådmannens stab

16 468 000

Oppvekstområdene

144 930 289

Ressurssenter oppvekst *

28 011 855

Vuku, Garnes og Volden

25 051 515

Stiklestad og Leksdal

16 833 084

Ørmelen og Verdalsøra

33 633 085

Verdalsøra ungdomsskole

22 635 606

Vinne og Ness

18 765 144

Pleie og omsorg og funksjonshemmede

124 443 767

Vinne pleie- og omsorgsdistrikt

43 850 785

Øra pleie- og omsorgsdistrikt

68 217 392

Vuku pleie- og omsorgsdistrikt

12 375 590

Ressurssenter helse og velferd**

15 745 089

Sosialtjenesten

14 365 369

Kulturtjenesten

10 718 445

Flyktningtjenesten

12 905 312

Teknisk drift

11 223 900

Brann/beredskap

5 211 830

Kirken

5 367 000

Fordelt ramme Verdal

361 379 000

Ramme på tjenesteomr ISK (netto):

20 500 000

Resultat

0

2. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2007 for det enkelte virksomhetsområde på detaljnivå.

3. Kommunestyret vedtar slike investeringer for perioden 2007.

Tiltak

2007

IT-investeringer

2,0

Vuku oppvekstsenter

7,0

Verdalsøra ungdomsskole

0,0

Verdal svømmehall

0,0

Verdalsøra barneskole

9,0

Ørmelen barnehage

4,0

Reinsholm barnehage

14,0

Mindre tiltak på skoler

1,0

Mindre tiltak barnehager

0,5

Rehabilitering av den kommunale bygningsmasse

1,0

Påbygg Verdal bo- og helsetun

0,0

Idretts- og kulturanlegg

1,0

Aula/foaje VVGS

0,0

Kirker/kirkegårder

4,7

Utvikling Stiklestad

0,5

Utvikling sentrum/ Industriområdet

3,0

Ny brannstasjon

0,0

Ny brannbil

3,5

Enøk tiltak

0,5

Utskifting PCB gatelys

1,0

Maskiner

0,3

Kommunale veger

2,0

Egenkapitalinnskudd KLP

3,5

Til sammen

58,5

 

Tiltak

2007

Hovedplan vannforsyning

14,0

Sanering eksisterende kloakk

4,5

Spredt avløp

9,0

Feiebil m/ utstyr

0,0

Til sammen

27,5

 

Nedenfor vises finansieringen av investeringene. Som det framgår av denne, er det ikke planlagt egenfinansiering for noen av investeringene.

Finansiering

 

2007

Totale investeringer

86,0

Finansiering:

 

Bruk av lån

79,3

Momspompensasjon barnehage Reinsholm

2,7

Bruk av tilskudd/salg

4,0

 

4. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 79.300.000,-. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.

5. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 8%.
Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2007 settes til:
På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor kommunens grenser – kr 4,00 (4 promille), for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.

6. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt.

For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing starter ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2007 og vil gå over 5 år til og med 2011.

7. Det tas opp inntil 8 mill. kroner i Startlån i år 2007. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.

8. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2007 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.

9. Det er avsatt 8 mill. kroner i budsjettet til dekning av økte lønnsutgifter i 2007 på grunn av kommende lønnsoppgjør. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.

10. Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2007.

11. Rammen for Innherred samkommune settes til 20.500.000 kroner.

12. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2007 vedtas med følgende nytt pkt. 10.4 Fakturering av kommunale gebyr og eiendomsskatt.

Kommunale gebyr og eiendomsskatt faktureres i tre terminer med forfall 20. mars, 20. juni og 20. september. Feiegebyret faktureres i sin helhet på 1. termin

13. Verdal Arbeiderparti/Verdal Senterparti registrerer med bekymring den anstrengte ressurssituasjonen innen hjemmebasert omsorg. På bakgrunn av denne støtter Arbeiderpartiet/Senterpartiet den foreslåtte omleggingen av en del av ressursbruken i sektoren. Ikke minst de gode resultater en har sett i vår kommune de siste par årene med tilsvarende omlegging taler for fortsatt ressursvridning slik Rådmannens budsjettforslag og faglige råd forøvrig legger opp til.

Verdal Arbeiderparti/Verdal Senterparti ser at Rådmannens forslag til budsjett fortsetter den styrking av Pleie-og omsorgssektoren kommunen har gjennomført de siste årene. Likevel understreker begge partier at situasjonen må følges nøye. Driftskomite og Formannskap holdes løpende orientert om utviklingen i saken. Behovet for å vri ressursbruken mot en reåpning av tradisjonelle institusjonsplasser vurderes fortløpende.

14. Bevilgning HMS-arbeid ansatte Verdal kommune dekkes innen ordinært driftsbudsjett, ikke via fond – som i Rådmannens budsjettforslag.
Inndekning fra økt rammetilskudd til Verdal kommune.

Ekstraordinært rammetilskudd forøvrig avsettes budsjettpost øremerket "Driftsreserve 2007.

15. Økt rammetilskudd utover Økonomiplanens rammer gir Verdal kommune noe økt handlefrihet i årene framover også på investeringsbudsjettet.

Utbygging Verdalsøra ungdomsskole framskyves derfor ett år i forhold til Rådmannens forslag, og plasseres dermed i 2008 og 2009.

Inndekning fra økt rammetilskudd fra Verdal kommune.

16. Formannskapet ser positivt på arbeidsmiljøutvalgets forslags intensjoner. Forslaget oversendes rådmannen for saksbehandling. Politisk realitetsbehandling skjer i forbindelse med regnskapsavslutningen av 2006-budsjettet.

 

 

 

 

PS 112/06 Gebyr renovasjon og slamtømming for 2007

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.11.2006

BEHANDLING:

Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding med følgende resultat:

Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Med hjemmel i forurensingslovens §34 økes ordinert renovasjonsgebyr med 8% fra 2006 til 2007 til kr.2.126,- eks.mva. Det gis mulighet til differensiering av gebyr i henhold til gjeldende regelverk og satser vedtatt av Innherred Renovasjon.
 2. Det vedtas en økning på 6% i prisene for tømming av septiktanker, tette tanker og lignende. (Slamprisene)
 3. Verdal kommune tar forbehold om at Innherred Renovasjon Representantskap godkjenner det framlagte forslag til budsjett for selskapet.

 

 

 

PS 113/06 Reviderte vedtekter for eiendomsskattetakster for Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.11.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar vedtektene for eiendomsskattetakster for Verdal kommune. Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar 2007.

 

 

 

PS 114/06 Vuku Oppvekstsenter byggetrinn 1 - Sluttrapport

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.11.2006

BEHANDLING:

Det ble votert punktvis over driftskomiteens innstilling med følgende resultat:

Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Sluttrapport for 1.byggetrinn Vuku Oppvekstsenter godkjennes.

 2. Overforbruk på kr.1.264.700,- finansieres ved bruk av gjenstående prosjektmidler "Omsorgsboliger Reinsholm" og "Psykiatriboliger Verdal Bo og Helsetun".

 

 

 

PS 115/06 Ørmelen Bo og Helsetun byggetrinn 1 (Bygg A-H) - Sluttrapport

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.11.2006

BEHANDLING:

Det ble votert punktvis over driftskomiteens innstilling med følgende resultat:

Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Sluttrapport/sluttregnskap for byggetrinn 1 Ørmelen Bo og Helsetun godkjennes.
 2. Kommunestyret ber om at det fremlegges et samlet sluttregnskap for byggetrinn 1 og byggetrinn 2 Ørmelen Bo og Helsetun så raskt som mulig etter at de siste utomhusarbeidene er avsluttet våren 2007.

 

 

 

PS 116/06 Oversendelsesforslag - skuddpremieordning

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.11.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Formannskapet ser det ikke som aktuelt å søke om en skuddpremieordning. Administrasjonen bes å arbeide videre for å bedre lovlig beskatning gjennom andre virkemidler.

 

 

 

PS 117/06 Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.11.2006

BEHANDLING:

AP/SP v/Brit Fredriksen fremmet følgende tillegg til PUK-innstilling pkt.2:

"Kommunestyret kommer tilbake til inndekning og disponering av de ekstra trafikksikkerhetsmidlene i forbindelse med regnskapsavslutningen av 2006 – budsjettet.

Styrking av både drifts – og investeringsbudsjettet kan være aktuelt."

Det ble votert punktvis over plan- og utviklingskomiteens innstilling og forslaget fra AP/SP med følgende resultat:

Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

Forslag fra AP/SP – enstemmig vedtatt.

Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Trafikksikkerhetsplanen for Verdal kommune 2007 – 2010 vedtas lagt til grunn for kommunens arbeid med trafikksikkerhetssaker.

 2. Det opprettes egen budsjettpost for kommunalt trafikksikkerhetsarbeid med bevilgning på kr. 500.000 fra år 2007. Kommunestyret kommer tilbake til inndekning og disponering av de ekstra trafikksikkerhetsmidlene i forbindelse med regnskapsavslutningen av 2006 – budsjettet.
  Styrking av både drifts – og investeringsbudsjettet kan være aktuelt.

 3. Kommunen vedtar å prioritere gang- og sykkelveg langs fylkesveg 173, Ydsekorsen – Fleskhus foran gang- og sykkelveg langs fylkesveg 167, Bakketun – Minsås.

 

 

 

PS 118/06 Møteplan 2007

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.11.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for året 2007.

 

 

 

PS 119/06 Prosjekt politisk organisering - innstilling fra nedsatt prosjektgruppe

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.11.2006

BEHANDLING:

Representanten Lennart Johansson fremmet følgende forslag til vedtak:

"Formannskapet viser til driftskomiteens vedtak og slutter seg til prosjektgruppens innstilling."

Ved votering ble forslaget fra representanten Johansson enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Formannskapet viser til driftskomiteens vedtak og slutter seg til prosjektgruppens innstilling.

 

 

 

PS 120/06 Verdalsøra ungdomsskole - Oppfølging av brukerundersøkelsen 2006

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.11.2006

BEHANDLING:

Ordføreren opplyste om at det i innstillingen fra driftskomiteen skal stå formannskapet og ikke kommunestyret.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Formannskapet er godt fornøyd med Verdalsøra ungdomsskoles tiltaksplan for forbedringer målt ved framtidige brukerundersøkelser, og tar planen til orientering.

 

 

 

PS 121/06 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.11.2006

BEHANDLING:

Svein Svensson orienterte om:

- Hagergrynkompaniet – Åpning søndag 3. desember på Tindved Kulturhage. Formannskapet og kommunens ledelse invitert.

 

 

 

 

PS 122/06 B-sak. Verdal kommunes kulturpris 2006

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.11.2006

BEHANDLING:

Kristin Hildrum fikk permisjon og forlot møtet. Til stede: 7 representanter.

Saksframlegg og innstilling ble utdelt.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Formannskapet vedtar utvalgets innstilling på kandidat til Verdal kommunes kulturpris 2006.