VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

3. etasje, Herredshuset

Dato:

13.11.2006

Tid:

13:00 -14.10

Til stede:

9 representanter.

Sak nr. 108/06 ble behandlet som siste sak i lukket møte.

Dokumenter utdelt:

 1. Møteprotokoll fra møte i formannskapet 19.10.06.

 2.  St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Lennart Johansson

MEDL

UAV

 

 

 

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Lars Børre Hallem

Lennart Johansson

SV-V

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Førstesekretær


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer PDF   Word-versjon


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
101/06
 
  

Utviding av eiendomsskatt til å gjelde i hele kommunen
Saksframlegg
   (word)

Vedlegg:
Utdrag av Ot.prp. nr. 77, kapittel 14 Utviding av verkeområdet for eigendomsskattelova
   (PDF)
Lov av 16.6.2006 om endringar i eigedomsskatt til kommunane 
  (PDF)
Brev fra finansdepartementet til Norges Bondelag av 10.3.2006   (PDF)


102/06 
  
  
 
  

Kvartalsrapport 3. kvartal 2006 - Verdal kommune
Saksframlegg
   (word)

Vedlegg:
Kvartalsrapport 3. kvartal 2006 - Verdal kommune   (PDF)


103/06 
  
 

ASCO Invest AS. Kjøp av tomt på Suljordet.
Saksframlegg
   (word)


104/06
 

Håvar Olsen. Johannes Bruns gt. 18.  Søknad om makeskifte.
Saksframlegg   (word)
105/06  
  
 
Kjell Johan Nestvold. Søknad om kjøp av tilleggsareal til boligtomt.
Saksframlegg   (word)
106/06
  

Søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikke - Meny Verdal
Saksframlegg
   (word)
107/06
 

Orientering
 

108/06
  

B-SAK. Klage på søknad om parkeringstillatelse for forflyttningshemmede
 
109/06
 Tilleggssak 

Kjøp av næringsareal på Ørin industriområde fra Anne-Lise Rosvold.
Saksframlegg
   (word)
110/06
Tilleggssak

Feste av næringsarealer på Ørin industriområde fra Reidar Berg .
Saksframlegg
   (word)

 


 

PS 101/06 Utviding av eiendomsskatt til å gjelde i hele kommunen

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.11.2006

BEHANDLING:

Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding med følgende resultat:

 

INNSTILLING:

1.      Det innføres eiendomsskatt i hele Verdal kommune fra 01.01.2007.

2.      a)   Verdal kommunestyre vedtar å utskrive eiendomsskatt på faste eiendommer i hele
kommunen i medhold av eiendomsskattelovens § 3.
Skattesatsen for 2007 settes til 4 0/00, med unntak av værk og bruk som settes til 6 0/00.
Eiendomsskattetaksten settes til ¾ av omsetningsverdien.

b) I medhold av lov om eiendomsskatt § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
- Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.

For øvrig fritas:
- Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
- Verdal videregående skoles eiendommer
- Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S’ eiendommer
- Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
- Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
- Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
- Innherred Renovasjons eiendommer
- Indre Trondheimsfjord havnevesens eiendommer

c) Reviderte vedtekter for eiendomsskatt i hele Verdal kommune som regulerer de praktiske sider ved skatteutskrivingen legges fram til justering i egen sak.

3.      Kommunestyret presiserer at det gis anledning for minstepensjonister og andre med liten inntektsevne å fritas eiendomsskatt etter søknad.

4.      Kommunen praktiserer en liberal holdning ved vurdering av søknad om nedsetting eller ettergiving av eiendomsskatt, med hjemmel i § 28 i lov om eiendomsskatt.

5.      Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre taksering av nye eiendommer.

 

 

 

PS 102/06 Kvartalsrapport 3. kvartal 2006 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.11.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1.      Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.09.06 til etterretning.

2.      Kommunestyret slutter seg til de foreslåtte justering av budsjettene for virksomhetsområdene. Rådmann får fullmakt til å foreta de tekniske budsjettjusteringene.

 

 

PS 103/06 ASCO Invest AS. Kjøp av tomt på Suljordet.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.11.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Søknad fra ASCO Invest AS om kjøp av ca. 274 m2 av kommunens eiendom gnr. 19, bnr. 384 i samsvar med ”Reguleringsplan Suuljordet Nord” imøtekommes.

 2. Prisen settes til kr. 300,- pr. m2. Kostnader i forbindelse med overdragelsen er kjøpers ansvar.

 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salget.

 

 

 

PS 104/06 Håvar Olsen. Johannes Bruns gt. 18.  Søknad om makeskifte.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.11.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1.      Søknad fra Håvar Olsen om makeskifte for deler av sin eiendom gnr. 18, bnr. 213, ca. 744 m2 veigrunn (deler av Johannes Bruns gt. og Asbjørnsens gt.) mot del av kommunens eiendom gnr. 16, bnr. 296, ca. 187 m2 skråning øst for Håkon d. VII alle og nord for ”Radmann-bygget”, slik det framgår av situasjonskart, imøtekommes.

2.      Kostnader i forbindelse med makeskiftet er søkers ansvar.

3.      Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget med basis i standard kjøpevilkår.

 

 

 

PS 105/06 Kjell Johan Nestvold. Søknad om kjøp av tilleggsareal til boligtomt.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.11.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Kjell Johan Nestvold tilbys å kjøpe parsell av kommunens eiendom gnr. 18, bnr. 345 som omsøkt og med de forutsetninger som framgår av saken.

 2. Arealprisen settes til kr. 250,00 pr. m2. Salget skjer på standard kjøpevilkår.

 3. Kostnader i forbindelse med overdragelsen bekostes av kjøper.

 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salget.

 

 

 

PS 106/06 Søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikke - Meny Verdal

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.11.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Meny Verdal gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1.

Bevillingen gis for perioden 14. desember 2006 – 30. juni 2008.

Formannskapet godkjenner som:
Bevillingsinnehaver:                        Norgesgruppen Meny Midt-Norge AS med Geir Bjarne Hov som daglig leder.
Styrer for bevillingen:                     Unni Kummernes.
Stedfortreder for styrer:                 Rune Reinaas.

 

 

 

PS 107/06 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.11.2006

BEHANDLING:

Ordføreren orienterte om:

Varaordfører orienterte om:

Rådmann orienterte om:

 

 

 

 

PS 108/06 B-SAK. Klage på søknad om parkeringstillatelse for forflyttningshemmede

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.11.2006

BEHANDLING:

Saksframlegg ble utdelt.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Innkommet klage fra NN over vedtak 26.09.06 vedrørende avslag på parkeringstillatelse for forflytningshemmede tas ikke til følge og rådmannens avslag opprettholdes. Vedtaket kan ikke påklages.

 

 

 

PS 109/06 Kjøp av næringsareal på Ørin industriområde fra Anne-Lise Rosvold.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.11.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner kjøp av gnr. 283, bnr. 179, ca 6 da, fra Anne-Lise Rosvold til næringsformål med kr. 100,- pr. m2.

 2. Kjøpesummen og offentlige utgifter belastet kapitalfondet.

 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre kjøpet.

 

 

 

PS 110/06 Avtale om feste for næringsarealer på Ørin.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.11.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner forslag til festekontrakt for gnr. 277, bnr. 318, mellom Verdal kommune og Reidar Berg.

 2. Festeavgiften for 2007 belastes disposisjonsfondet. For senere år innarbeides avgiften i det ordinære driftsbudsjett.

 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten og foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.