VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

28.09.2006

Tid:

10:00 – 11.30 

Til sted:

8 representanter. Torill Elverum fratrådte som inhabil i sak nr. 89/06.
Til stede 7 representanter.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

UAV

Berit Musum

Medlem

FRP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kåre Norum

MEDL

H/KRF

Svein Jørgen Svensson

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Torill Elverum

Svein Jørgen Svensson

AP/SP

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Førstesekretær


Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
88/06
    

Stiklestad sokn - Kjøp av prestebolig
Saksframlegg
   (DOC)


89/06
    
  
  
  

Krisesenteret i Nord-Trøndelag budsjett 2007
Saksframlegg
   (DOC)

Vedlegg:
Forslag til budsjett 2007
   (PDF)


90/06 
  

Søknad om fritak fra kommunale verv - Hildur Matberg
Saksframlegg
   (DOC)


91/06
 

Søknad om fritak fra kommunale verv - Petter Dalsve Skogly
Saksframlegg   (DOC)
92/06  
  

Søknad om fritak fra kommunale verv - Sverre Bugge Midthjell
Saksframlegg   (DOC)
93/06
 

Orientering
 

 


 

PS 88/06 Stiklestad sokn. Kjøp av prestebolig.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.09.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:
 

 1. Verdal kommunestyre godkjenner kjøp av Forbregdvegen 183 som prestebolig for soknepresten i Stiklestad.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre kjøpet.
 3. Kjøpesummen og offentlige avgifter belastet kapitalfondet.

 

 

 

PS 89/06 Krisesenteret i Nord-Trøndelag budsjett 2007

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.09.2006

BEHANDLING:

Torill Elverum ba om å fratre som inhabil. Er ansatt på Krisesentret og vil her komme under forvaltningslovens § 6, 2. ledd om særlige grunner. Formannskapet behandlet inhabilitetsspørsmålet og kom fram til at Toril Elverum fratrer ved behandling av denne sak. Til stede: 7 representanter.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:
 

 1. Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2007 for Krisesenteret i Nord-Trøndelag.
 1. Kommunestyret vedtar at Verdal kommune som vertskommune for Krisesenteret i Nord-Trøndelag, forskutterer den kommunale andelen av Krisesenterets finansiering for 2007.

  Kommunen vil kreve refusjon fra de øvrige kommunene i Nord-Trøndelag ut ifra folketallet i den enkelte kommune. Dette er i samråd med Krisesenteret i Nord-Trøndelag.

 

 

 

 

PS 90/06 Søknad om fritak fra kommunale verv - Hildur Matberg

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.09.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:
 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Hildur Matberg om fritak som varamedlem i kommunestyret, medlem i det kommunale råd for funksjonshemmede og som varamedlem i plan- og utviklingskomiteen for resten av valgperioden.
 2. Resten av varamedlemmene i kommunestyret for Kristelig Folkeparti rykker opp tilsvarende.

 

 

 

PS 91/06 Søknad om fritak fra kommunale verv - Petter Dalsve Skogly

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.09.2006

BEHANDLING:

Ved votering  ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:
 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Petter Dalsve Skogly om fritak som varamedlem i kommunestyret og i plan- og utviklingskomiteen for resten av valgperioden.
 2. Resten av varamedlemmene i kommunestyret for Kristelig Folkeparti rykker opp tilsvarende.

 

 

 

PS 92/06 Søknad om fritak fra kommunale verv - Sverre Bugge Midthjell

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.09.2006

BEHANDLING:

AP v/Brit Fredriksen fremmet følgende forslag:
”3. Nye varamedlemmer/endret rekkefølge formannskapet/administrasjonsutvalget:

1. Torill Elverum (AP)

2. Thor Bertil Granum (AP)

3. Kjell Stiklestad (SP)

4. Marit Voll Skrove (SP)

5. Knut Tveita (AP)

6. Anita Steinkjer (AP)

 

4. Nye varamedlemmer/endret rekkefølge samkommunestyret:

1. Knut Tveita (AP)

2. Torill Elverum (AP)

3. Kjell Stiklestad (SP)

4. Thor Bertil Granum (AP)

5. Anita Steinkjer (AP)

6. Marit Voll Skrove (SP)

 

5. Nytt varamedlem valgstyret:

1. Bjarne Haugan (AP)”

 

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

Forslag fra AP v/Brit Fredriksen:

3. Nye varamedlemmer/endret rekkefølge formannskap/administrasjonsutvalget – enstemmig
    vedtatt.

4. Nye varamedlemmer/endret rekkefølge  samkommunestyret – enstemmig vedtatt.

5. Nytt varamedlem valgstyret – enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:
 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Sverre Bugge Midthjell om fritak fra sine verv som medlem i kommunestyret og som varamedlem til formannskapet, administrasjonsutvalget, valgstyret og samkommunestyret for resten av valgperioden.
 2. Jostein Dahle rykker inn som fast medlem i kommunestyret for resten av valgperioden for arbeiderpartiet.
 3.  Nye varamedlemmer/endret rekkefølge formannskapet/administrasjonsutvalget:

1. Torill Elverum (AP)

2. Thor Bertil Granum (AP)

3. Kjell Stiklestad (SP)

4. Marit Voll Skrove (SP)

5. Knut Tveita (AP)

6. Anita Steinkjer (AP

4. Nye varamedlemmer/endret rekkefølge samkommunestyret:

1. Knut Tveita (AP)

2. Torill Elverum (AP)

3. Kjell Stiklestad (SP)

4. Thor Bertil Granum (AP)

5. Anita Steinkjer (AP)

6. Marit Voll Skrove (SP)

 

5. Nytt varamedlem valgstyret:

1. Bjarne Haugan (AP)

 

 

PS 93/06 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.09.2006

BEHANDLING:

Ordføreren orienterte om:

-         Politisk organisering. Innstilling fra utvalg kommer til politisk behandling i kommunestyret 30. oktober.

-         Trafikksikkerhetsutvalget invitert til Verdal 4. oktober. Vi har 2 timer til å orientere om aktuelle prosjekt her i Verdal. 3 saker spilt inn fra ordfører; veiføring Stiklestad, riksveg 759 gangvei Valum – Hallem og Havnevegen. Trafikksikkerhetsutvalget skal bli med på befaring.

-         Arealproblematikken Verdal.

 

Rådmann orienterte om:

-         Slakterisaken. Verdal tapte. Våre virkemidler strakk ikke til i forhold til kraftpenger i Malvik kommune.

-         Har vært i møte om utbygging av Aulaen ved Verdal videregående skole. Verdal kommune har gått inn med 1 million gjennom økonomiplanen til dette prosjektet.

-         NAV-kontoret skal åpne mandag 2. oktober og det meste er på plass nå.

-         Gjennomført kurs for alle ansatte innen skoler og barnehager (kommunale og private) om kunnskapsløftet, til sammen 430 deltakere – pedagogisk senter Skien som holdt kurset.

-         Vi er vertskommune sammen med Nord-Trøndelag fylkeskommune og Frivillighet Norge for Frivillighetsprisen 2006 – blir utdelt 5. desember. 

-         OL 2018. Hele fylket blir utfordret slik at det blir et trøndelagsarrangement. Verdal kommune fått en del orientering om prosjektet. Strategisk rett av oss å være med på dette bl.a. i forhold til infrastruktur.

 

Møtet ble lukket etter kommunelovens § 31.3 for orienteringer av forretningsmessig art.