VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

14.09.2006

Tid:

09:30 14.35.

Til stede:

9 representanter. Lennart Johansson fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 84/06. Til stede: 8 representanter.

Dokumenter utdelt i møtet:

 1. Møteprotokoll fra møte i formannskapet 24.08.06.

 2. Midt-Norsk Oljeavis nr. 3.

  

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

UAV

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kåre Norum

MEDL

H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Rigmor Hafell

Kåre Norum

H/KRF

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Førstesekretær


Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
74/06
    
  
  
  

Økonomiplan 2007-2010 - Verdal kommune
Saksframlegg
   (DOC)
 

Vedlegg:
Økonomiplan 2007-2010 - Verdal kommune   (DOC)


75/06 
  
  
  
  
  
  

Administrativ organisering Verdal kommune 2006 - Forprosjektrapport
Saksframlegg
   (DOC)
 

Vedlegg:
Administrativ organisasjonplan for Verdal kommune   (TIF)
Høringsuttalelser - administrativ organisasjonplan Verdal kommune   (TIF)
Organisasjon - rapport fra forprosjekt   (DOC)


76/06
 
 
 
  
    
  
  
  
  

NAV- pilot - Avtale mellom NAV Nord-Trøndelag og Verdal kommune
Saksframlegg - Word

Vedlegg:
Sluttrapport Forprosjekt "NAV - hva ønskes å legge inn fra kommunens  side".            (TIF)
Prosjektansvarliges (PAs) kommentarer til sluttrapport   (TIF)
Formannskapssak 48/06. Forhandlinger mellom Verdal kommune og NAV-interim.   (TIF)
Rammeavtale mellom KS og Arbeids- og Inkluderingsdepartementet   (TIF)
Forslag til lokal samarbeidsavtale mellom Arbeids- og velferdsetaten i Nord-Trøndelag og Verdal kommune
   (TIF)


77/06  
  
  
    
    
  
  

Prosjekt "Hugin og Munin" ved Verdal Skysstasjon
Saksframlegg   (DOC)
  

Vedlegg:
Brev av 08.05.06 fra Husbanken.  (TIF)
Brev av 13.07.06 fra RG-Prosjekt AS.  (TIF)
Prosjektbilde  (TIF)


78/06  
  

Søknad om fritak fra kommunale verv - Ragni Elisabeth Bye
Saksframlegg   (DOC)
79/06  
  

Søknad om fritak fra kommunale verv - Vidar Segtnan
Saksframlegg   (DOC)
80/06  
  

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2007 - fastsetting av valgdag
Saksframlegg   (DOC)
81/06   
  

Avtale mellom Statens Vegvesen og Verdal kommune - Forskuttering av gang/sykkelveg RV72 Baglan-Vinne
Saksframlegg
   (DOC)
82/06  
   

Komplettering av kommunaltekniske anlegg i boligfeltene Forbregd/Lein og Trones - Finansiering
Saksframlegg
   (DOC)
83/06  
   
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Brukerundersøkelsen 2006
Saksframlegg
   (DOC)
 

Vedlegg:
Gjennomsnittlig brukertilfredshet barnehage   (PDF)
Status tjeneste barnehage   (PDF)
Brukertilfredshet den enkelte barnehage   (PDF)

Brukertilfredshet samtlige barnehager i Verdal 2003 og 2006   (PDF)

Gjennomsnittlig brukertilfredshet, foreldre, alle kartlagte trinn   (PDF)

Gjennomsnittlig brukertilfredshet 7. trinn   (PDF)

Gjennomsnittlig brukertilfredshet 7. trinn fordelt på skoler   (PDF)

Status skole   (PDF)
Gjennomsnittlig brukertilfredshet ungdomstrinn   (PDF)

Elevenes motivasjon i ungdomsskolen   (PDF)

Elevens trivsel   (PDF)

Mobbing ungdomsskolen   (PDF)

Arbeidsmiljø ungdomsskolen   (PDF)

Motiverende lærere ungdomsskole   (PDF)

Gjennomsnittlig brukertilfredshet pårørende institusjon   (PDF)

Gjennomsnittlig brukertilfredshet hjemmetjeneste   (PDF)

Status hjemmebasert omsorg   (PDF)

Status institusjon   (PDF)


84/06  
   
  
  
   
  
  

Strategiplan for oppvekstsektoren 2006 - 2008
Saksframlegg
   (DOC)
  

Vedlegg:
Strategiplan for oppvekstsektoren 2006 - 2008   (DOC)
Program for innføring av metodene Mange Intelligenser, Læringsstiler, Læringsstrategier   (DOC)
Høringsuttalelser   (DOC)


85/06  
   
  
  
   
  

Strategisk plan for kompetanseutvikling
Saksframlegg
   (DOC)
  
Vedlegg:
Strategisk plan for kompetanseutvikling i Verdal kommune   (DOC)
Høringsuttalelser   (DOC)

86/06
 

Orientering
 

87/06
 

B-Sak. Transporttjenesten for funksjonshemmede klage på vedtak
 

 


 

PS 74/06 Økonomiplan 2007-2010 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.09.2006

BEHANDLING:

Behandling fra plan- og utviklingskomiteen, driftskomiteen og arbeidsmiljøutvalget i saken ble utdelt.

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende forslag til vedtak:
”For å sikre full barnehagedekning og en avlastning av Veslefrikk barnehage foreslår SP at bygging av barnehage på Reinsholm startes i 2007. Låneopptaket økes med 10 mill. Kostnadene dekkes av driftsreservene for 2007.”

AP v/Bjørn Iversen og SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende forslag til vedtak:
”Etterspørselen etter industriareal i Verdal kommune har de siste årene vært økende. Tilgangen på nytt industriareal på Ørin er begrenset. Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener derfor at man må starte arbeider med å klargjøre Ørin Nord.

Verdal kommune har over lengre tid arbeidet opp mot Storting og Regjering med sikte på å utløse statlige virkemidler til å dekke ”miljøbiten” på Ørin Nord. Verdal kommune forventer at statsbudsjettet for 2007 inneholder overnevnte bevilgning.

Ap og Sp ber rådmannen lage flere forretningsmodeller med tanke på finansiering og eierforhold slik at man får oversikt over hvilke muligheter man har for å realisere utbygging på Ørin Nord.”

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2007-2010 for Verdal kommune.

 2. For å sikre full barnehagedekning og en avlastning av Veslefrikk barnehage foreslår SP at bygging av barnehage på Reinsholm startes i 2007. Låneopptaket økes med 10 mill. Kostnadene dekkes av driftsreservene for 2007.

 3. Etterspørselen etter industriareal i Verdal kommune har de siste årene vært økende. Tilgangen på nytt industriareal på Ørin er begrenset. Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener derfor at man må starte arbeider med å klargjøre Ørin Nord.

  Verdal kommune har over lengre tid arbeidet opp mot Storting og Regjering med sikte på å utløse statlige virkemidler til å dekke ”miljøbiten” på Ørin Nord. Verdal kommune forventer at statsbudsjettet for 2007 inneholder overnevnte bevilgning.

  Ap og Sp ber rådmannen lage flere forretningsmodeller med tanke på finansiering og eierforhold slik at man får oversikt over hvilke muligheter man har for å realisere utbygging på Ørin Nord.

 

 

 

 

PS 75/06 Administrativ organisering Verdal kommune 2006 - Forprosjektrapport

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.09.2006

BEHANDLING:

Behandling fra plan- og utviklingskomiteen, driftskomiteen og arbeidsmiljøutvalget i saken ble utdelt.

Lennart Johansson fremmet følgende tilleggsforslag:
”Kommunalsjef for området helse/omsorg/velferd gis tittelen kommunalsjef velferd.”

Det ble først votert over rådmannens tilråding som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over forslaget fra Lennart Johansson som ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

 

INNSTILLING:

Kommunestyret slutter seg til de foreslåtte anbefalinger med rådmannens kommentarer og vedtar den foreslåtte administrative hovedstrukturen for Verdal kommune. Kommunalsjef for området helse/omsorg/velferd gis tittelen kommunalsjef velferd.

 

 

 

 

PS 76/06 NAV- pilot - Avtale mellom NAV Nord-Trøndelag og Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.09.2006

BEHANDLING:

Behandling fra arbeidsmiljøutvalget og nytt vedlegg nr. 5 ble utdelt.

Rådmannen endret dato på den lokale samarbeidsavtalen i tilrådinga til 12.09.06.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Lokal samarbeidsavtale mellom Arbeids- og velferdsetaten i Nord-Trøndelag og Verdal kommune om etablering og drift av NAV Verdal, datert 12.09.06, godkjennes.

 

 


 

PS 77/06 Prosjekt "Hugin og Munin" ved Verdal Skysstasjon

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.09.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Verdal Formannskap gir sin tilslutning til igangsetting av prosjektet ”Hugin og Munin” med sitteplasser, beplanting og belysning.

 2. Prosjektet finansieres på følgende måte:

·        Tiltak 5120 Sentrumstiltak:                        Kr.430.000,-

·        Tilskudd Husbanken:                                 Kr.220.000,-

 

 

 

 

PS 78/06 Søknad om fritak fra kommunale verv - Ragni Elisabeth Bye

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.09.2006

BEHANDLING:

AP v/Brit Fredriksen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
Nytt medlem driftskomiteen – Torill Elverum.
Nytt 6 varamedlem i driftskomiteen – Berit G. Nessø. Opprykk på resten av varamedlemmene.
Nytt medlem i utmarksnemnda – Signe Myrmo.
Nytt 3. varamedlem i utmarksnemnda – Anne Eli Kjesbu.
Nytt Personlig varamedlem i overskattetakstnemnda for eiendomsskatt – Tove Strand Trana.

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 

INNSTILLING:

1.      Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Ragni Elisabeth Bye om fritak som medlem i kommunestyret, driftskomiteen, utmarksnemnda samt som personlig varamedlem i overskattetakstnemnda.

2.      Kjetil Aarstad rykker inn som fast medlem i kommunestyret i nevnte tidsrom for arbeiderpartiet.

3.      Følgende oppnevnes etter Ragni E. Bye:
Nytt medlem driftskomiteen – Torill Elverum
Nytt 6 varamedlem i driftskomiteen – Berit G. Nessø. Opprykk på resten av varamedlemmene.
Nytt medlem i utmarksnemnda – Signe Myrmo.
Nytt 3. varamedlem i utmarksnemnda – Anne Eli Kjesbu.
Nytt Personlig varamedlem i overskattetakstnemnda for eiendomsskatt – Tove Strand Trana.

 

 

PS 79/06 Søknad om fritak fra kommunale verv - Vidar Segtnan

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.09.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Vidar Segtnan om fritak som varamedlem i kommunestyret.

 2. Resten av varamedlemmene for Senterpartiet i kommunestyret rykker opp tilsvarende.

 

 

 

PS 80/06 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2007 - fastsetting av valgdag

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.09.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2007 også holdes valg søndag 9. september 2007.

 

 

 

PS 81/06 Avtale mellom Statens Vegvesen og Verdal kommune - Forskuttering av gang/sykkelveg RV72 Baglan-Vinne

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.09.2006

BEHANDLING:

Behandling i driftskomiteen ble utdelt.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1.      Verdal kommune garanterer for et beløp på inntil 5,0 mill.kr til bygging av ny gangveg langs RV72 i Vinne på vegne av Verdalskalk A/S og Innherred Renovasjon.

2.      Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de aktuelle forhandlinger/avtaler.

3.      Forskutteringsbeløp fra Innherred Renovasjon belastes kommunens balansekonto 2.3250600 samt kommunens fondskonto 99500.1410.3330.5193 Gangveg Vinne.

 

 


 

PS 82/06 Komplettering av kommunaltekniske anlegg i boligfeltene Forbregd/Lein og Trones - Finansiering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.09.2006

BEHANDLING:

Behandling i driftskomiteen ble utdelt.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:
 

 1. Verdal kommunestyre godkjenner at det igangsettes nødvendige arbeider på kommunaltekniske anlegg i de eksisterende boligfeltene Forbregd/Lein og Trones innenfor en økonomisk ramme på kr.1.800.000,-.
 2. Kostnaden belastes bruk av kapitalfond tiltak 5123 Salg av boligtomter.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.

 

 

 

PS 83/06 Brukerundersøkelsen 2006

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.09.2006

BEHANDLING:

SP v/Trude Holm fremmet følgende forslag til vedtak:
”1.  Verdal kommunestyre er fornøyd med at Verdal på flere områder skårer høyt i brukertilfredshet når en sammenligner med landsgjennomsnittet og nettverkskommunene.

2.   Verdal kommunestyre ser med bekymring på enkelte resultat som brukerundersøkelsen avdekker ved Verdalsøra ungdomsskole.

3.   Rådmannen bes legge fram en tiltaksplan for skolen med sikte på forbedringer målt ved framtidige brukerundersøkelser.
      Planen legges fram i driftskomitè og formannskap i løpet av oktober -06.

4.   Verdal formannskap ber om å bli holdt løpende orientert.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1.   Verdal kommunestyre er fornøyd med at Verdal på flere områder skårer høyt i brukertilfredshet når en sammenligner med landsgjennomsnittet og nettverkskommunene.

2.   Verdal kommunestyre ser med bekymring på enkelte resultat som brukerundersøkelsen avdekker ved Verdalsøra ungdomsskole.

3.   Rådmannen bes legge fram en tiltaksplan for skolen med sikte på forbedringer målt ved framtidige brukerundersøkelser.
      Planen legges fram i driftskomitè og formannskap i løpet av oktober -06.

4.   Verdal formannskap ber om å bli holdt løpende orientert.”

 

 

 

PS 84/06 Strategiplan for oppvekstsektoren 2006 - 2008

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.09.2006

BEHANDLING:

Behandling i driftskomiteen ble utdelt.

Lennart Johansson fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 8 representanter.

Ass. rådmann Arvid Vada orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar Strategiplan for oppvekstsektoren 2006 -2008 m/ vedlegg.

 

 

 

PS 85/06 Strategisk plan for kompetanseutvikling

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.09.2006

BEHANDLING:

Behandling i driftskomiteen og plan- og utviklingskomiteen ble utdelt.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar Strategisk plan for kompetanseutvikling i Verdal kommune.

 

 


 

PS 86/06 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.09.2006

BEHANDLING:

Ordfører orienterte om:

Møtet ble lukket i henhold til § 31.3 i kommuneloven under rådmannens orientering.

 

 

 

PS 87/06 B-Sak. Transporttjenesten for funksjonshemmede klage på vedtak

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.09.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Formannskapet opprettholder vedtak om avslag fattet av Nemnda Transporttjenesten for funksjonshemmede i sak nr. 1/2006 i møte den 15. juni 2006.

Vedtaket kan ikke påklages.