VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Mediarommet, Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Dato:

24.08.2006

Tid:

08:00 – 09.15

Til stede:

9 representanter.

Dokumenter utdelt:

 1. Samlet saksframstilling fra møte 15.06.06.

 2. Ny Sakliste.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

UAV

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kåre Norum

MEDL

H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Rigmor Hafell

Kåre Norum

H/KRF

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Førstesekretær


Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
64/06
    
  
  
  
  
  

Trygve Rotmo. Søknad om kjøp av tilleggsjord. Sagen  1721/243/3 -  Holmsenget 1721/217/4
Saksframlegg
   (DOC)
 

Vedlegg:
Søknad datert 28.06.06   (TIF)

Situasjonskart 1721/243/3 og 9   (TIF)

Situasjonskart Holmsenget 1721/217/4   (TIF)


65/06 
 

Bjørn Iversen - Korp. Skavhoggs veg - Kjøp av tilleggsareal - 1721/18/1106
Saksframlegg
   (DOC)
66/06
 
 
 
  
  

Rune Sørholt. Klage på avslag om grensejustering.
Saksframlegg
   (DOC)
 

Vedlegg:

Rune Sørholt. 1721/6/301. Søknad om grensejustering mellom Planken 17 og Planken 15   (PDF)

Rune Sørholt. 1721/6/301. Klage på avslag om grensejustering   (PDF)


67/06  
  
  
    
   

Søknad om makeskifte for eiendommen  Frydenlund   1721/19/5
Saksframlegg   (DOC)
  

Vedlegg:
Søknad om makeskifte for eiendommen Frydenlund 1721/19/5.  (TIF)


68/06  
  

Fordeling av investeringsmidler til idretts- og kulturanlegg, revidering
Saksframlegg   (DOC)
69/06  
  
  
  
  

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006-Verdal kommune
Saksframlegg   (DOC)
  

Vedlegg:
Kvartalsrapport 2. kvartal 2006-Verdal kommune   (DOC)


70/06  
  
  
  
  

Femmina internasjonale festival - eierskap
Saksframlegg   (DOC)
  

Vedlegg:
Invitasjon til andelstegning   (DOC)


71/06   
  

Felles legevakt mellom Inderøy, Frosta, Levanger og Verdal
Saksframlegg   (DOC)
72/06  
   
  
  
  

Økonomiplan 2007-2010 - Verdal kommune
Saksframlegg   (DOC)
 
  

Vedlegg:
Økonomiplan 2007-2010 - Verdal kommune   (PDF)


73/06
 

Orientering
 


 

PS 64/06 Trygve Rotmo. Søknad om kjøp av tilleggsjord. Sagen  1721/243/3 -  Holmsenget 1721/217/4

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.08.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:  
 

 1. Trygve Rotmo tilbys å kjøpe de arealer han i dag leier på de kommunale eiendommene Sagen Dillmoskogen 1721/243/3 og 9, samt Holmsenget 1721/217/4 som tilleggsjord til sin eiendom Lilleenget.
 2. Arealprisen settes til kr. 3.000,- pr. da dyrket mark, samt kr. 2.000,- pr. da for de arealer som er oppdyrket av Rotmo (ca. 45 da).
 3. Salget skjer på standard kjøpevilkår, og kjøper dekker de kostnader overdragelsen medfører.
 4. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget.
 5. Tilbudet gjelder fram til 01.11.06.

 

 

 

PS 65/06 Bjørn Iversen - Korp. Skavhoggs veg - Kjøp av tilleggsareal - 1721/18/1106

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.08.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.
 

INNSTILLING:  
 

 1. Verdal kommune tilbyr Bjørn Iversen å kjøpe deler av eiendommen gnr. 18, bnr. 1106.
 2. Kjøpesummen settes til kr. 200,- pr. m2 . Øvrige kostnader i forbindelse med overdragelsen dekkes av kjøper.
 3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget med basis i standard kjøpevilkår.

 

 

 

PS 66/06 Rune Sørholt. Klage på avslag om grensejustering.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.08.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Verdal formannskap opprettholder administrativt vedtak av 01.06.06 om avslag på søknad fra Rune Sørholt om grensejustering. Vedtaket er endelig.

 

 

 

 

PS 67/06 Søknad om makeskifte for eiendommen  Frydenlund   1721/19/5

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.08.2006

BEHANDLING:

Rådmann forlot møtet som inhabil.

Ved votering ble ordførerens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:  
 

 1. Søknad fra Eldbjørg og Rudolf Holmvik om makeskifte av ca. 120 m2 av sin eiendom Frydenlund gnr. 19, bnr. 5 mot ca. 135 m2 av kommunens eiendom gnr. 18, bnr. 576 slik det framgår av situasjonskart, imøtekommes.
 2. Arealdifferansen betales med kr. 300,- pr. m2, som sammen med øvrige kostnader i forbindelse med makeskiftet er søkers ansvar.
 3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget med basis i standard kjøpevilkår.

 

 

 

PS 68/06 Fordeling av investeringsmidler til idretts- og kulturanlegg, revidering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.08.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Fordelingen av investeringsmidler til idretts- og kulturanlegg i økonomiplan 2006-2009 revideres som følgende:

 

2006

2007

2008

2009

Sum

Motorsportanlegg

500.000

300.000

-

-

800.000

Trones golfbane

300.000

550.000

350.000

-

1.200.000

Udisponert

-

150.000

650.000

1.000.000

1.800.000

Sum

800.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.800.000

 

 

 

 

PS 69/06 Kvartalsrapport 2. kvartal 2006-Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.08.2006

BEHANDLING:

Rådmann orienterte om saken.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.06.06 til etterretning.

 2. Kommunestyret ser med tilfredshet på at de fleste av virksomhetsområdene ser ut til å holde sine budsjettrammer for 2006.

 3. Kommunestyret påpeker viktigheten av at de tidligere vedtatte innsparingstiltak nøye følges opp og at det i hele organisasjonen foretas en streng budsjettstyring.

 

 

 

 

PS 70/06 Femmina internasjonale festival - invitasjon til andelstegning

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.08.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

 

VEDTAK:

Verdal kommune går inn med 20 andeler i Femmina internasjonal filmfestival.

 

 

   

PS 71/06 Felles legevakt mellom Inderøy, Frosta, Levanger og Verdal

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.08.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1.                  a. Det opprettes interkommunal legevakt for kommunene Frosta, Inderøy, Levanger og Verdal under forutsetning av tilslutning fra alle        kommunene.

b. Legevakta gjelder for tidsrommet kl. 15.30 – 08.00 på hverdager og hele lørdager, søndager, helligdager og høgtidsdager.

c. Legevakta lokaliseres til Sykehuset Levanger.

d. Det forutsettes oppstart ca. 01.10.06.

 

2.                  a. Legevakta organiseres som interkommunalt selskap etter Lov om interkommunale selskap.

       b. Rådmannen får fullmakt til, sammen med rådmennene i de andre deltakende kommuner, å forhandle fram en selskapsavtale. Denne legges fram til behandling i  kommunestyret.

c. Det interkommunale selskapet får fullmakt til å forhandle fram endelig avtale med Helse Nord-Trøndelag HF.

 

3.                  a. De årlige utgiftene er foreløpig beregnet til i alt kr. 5.612.700 og fordeler seg slik:

- Helse Nord-Trøndelag. Legevaktsentral                          kr. 1.856.200

- Helse Nord-Trøndelag. Hjelpepersonell, husleie m.m.      kr. 1.256.500

- Lønn og godtgjørelse leger                                              kr. 2.000.000

- Administrasjonsutgifter                                                    kr.    500.000

           

 b. Utgiftene fordeles slik mellom kommunene:

                        -  Utgiftene til Legevaktsentralen dekkes med p.t. kr. 46,- pr. innbygger.

                        -  Øvrige utgifter dekkes med 40% likt fordelt mellom kommunene og 60 % etter innbyggertall.

c. Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet for 2006 på grunnlag av vedtaket.

 

4. Legevaktordningen kan utvides til å omfatte flere kommuner dersom det anses faglig forsvarlig og ikke fører til økte utgifter for de deltakende kommuner.

 

 

 

PS 72/06 Økonomiplan 2007-2010 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.08.2006

BEHANDLING:

Rådmannen trakk sin tilråding i saken

Ordføreren fremmet følgende forslag:  
”Kommunestyrets møte flyttes fra 25. september 2006 til 2. oktober 2006 slik at formannskapets innstilling kan legges ut til offentlig ettersyn etter formannskapets møte den 14. september 2006.”

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kommunestyrets møte flyttes fra 25. september 2006 til 2. oktober 2006 slik at formannskapets innstilling kan legges ut til offentlig ettersyn etter formannskapets møte den 14. september 2006.

 

 

 

PS 73/06 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.08.2006

BEHANDLING:

Ordføreren orienterte om:

-         Spilleautomater. Kommet innspill fra kulturministeren om forbud.

-         NOU 2006:2. Staten og Den norske kirke. Høring. Skal Verdal kommune delta i denne høringsrunden? Formannskapet mener at vi må engasjere oss. Rådmann legger fram en sak i neste møte med organisering av dette arbeidet.

-         Evt. forslag til økonomiplan sendes også møtesekretær i elektronisk format..

 

Rådmann orienterte om:

-         NAV. Deler offentlig servicekontor i to slik at NAV er for seg selv og den kommunale delen er for seg selv. Starter ombygging 1. september. Kostnader dekkes av statsmidler. Ansettelser er på gang.

-         Mange nye ledere i oppvekstområdene.

 

Rigmor Hafell hadde følgende spørsmål:

-         Enheter som går ut av ISK står ikke i økonomiplan.
Rådmann svarte at dette blir innarbeid i budsjett og videre i regnskap.

 

Møtet ble lukket i h.h.t. til kommunelovens § 31.3:  
Rådmann orienterte om evt. nyetablering av bedrift.