VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

15.06.2006

Tid:

10:00 – 13.20. Møtet ble hevet mellom kl. 11.45 og kl. 12.45 for avvikling av generalforsamling i Verdal ASVO og lunsj.

Til stede:

11 representanter.

Dokumenter utdelt i møtet:

 1. Møteprotokoll fra møte i formannskapet 30.05.06.

 2. Ny sakliste.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

UAVHENGIG

Berit Musum

Medlem

FRP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Ingen

 

 

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Ingen

 

 

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

rådmann

Line Therese Ertsås

førstesekretær

Det ble holdt følgende orienteringer:

Sak nr. 63/06 ble behandlet før sak nr. 62/06.

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
51/06
  

Utviklingssenteret. Kjøp av tomt.
Saksframlegg
  (DOC)


52/06 
 
  
  
  
  

Anne Grethe Johnsen. Kjøp av tilleggsareal.
Saksframlegg
  (DOC)
  

Vedlegg:
Udatert søknad (november 2005) fra Anne Grethe Johnsen om kjøp av nye tilleggsareal.   (TIF)

Uttalelse av 08.03.06 fra Brannan Velforening   (TIF)


53/06
 
 
 
  
  
  
   

Verdal prestegård. Leie og kjøp av areal.
Saksframlegg
  (DOC)
 

Vedlegg:

Opplysningsvesenets fond. Brev av 15.11.05 med kjøpekontrakt.   (TIF)

Opplysningsvesenets fond. Brev av 07.04.06 med jordleiekontrakt.   (TIF)

Oversiktskart "arealer som må innløses"   (TIF)

Situasjonskart over arealer som kjøpes   (TIF)


54/06  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Leklemsvatnet - Søknad om bruk av vann og ledningsnett til bl.a mikrokraftverk.
Saksframlegg   (DOC)
  

Vedlegg:
Søknad av 09.03.04 fra Audun Myhr om bruk av vann og ledningsnett fra Leklemsvatnet i forbindelse med bygging av mikrokraftverk.  (TIF)
Vedtak i sak 137/99 i Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk i møte 17.11.99   (TIF)

Brev av 02.06.06 fra Stiklestad Golfklubb om ny vannforskyning.   (TIF)
Framforhandlet avtale av 30.05.06 mellom Audun Myhr og Verdal kommune om bruk av vann og ledningsnett fra Leklemsvannet   (TIF)
Framforhandlet avtale av 06.06.06 mellom Stiklestad Golfklubb og Verdal kommune om bruk av vann og ledningsnett fra Leklemsvatnet.   (TIF)


55/06  
  
  
  
  

Revidering av driftsavtale mellom Verdal kommune og Verdal il om drift av sentralidrettsanlegget
Saksframlegg   (DOC)
  

Vedlegg:
Eksisterende avtale datert 18.01.04   (TIF)


56/06  
  
  
  
  
  

Oppfølging av sak om budsjettsituasjonen pr. 31.03.06
Saksframlegg   (DOC)
  

Vedlegg:
Budsjettbalanse 2006 Pleie- og omsorg Verdal kommune   (PDF)

Pålagte sparetiltak 2006 - uttalelse fra Utdanningsforbundet Verdal   (PDF)


57/06  
  
  
  
  

Godkjenning av forhandling om rådmannens lønn for 2006 
Saksframlegg   (DOC)
  

Vedlegg:
Forhandlingsprotokoll   (TIF)


58/06   
  
  
  
  
  
  
  
    

Kommunal forskrift til Lov om fritids- og småbåter, jamfør Søknad om snøscooterdrag
Saksframlegg   (DOC)
  

Vedlegg:
Søknad om snøscooterdrag   (PDF)

Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscootere og liknende fartøyer, Verdal kommune, Nord-Trøndelag   (DOC)

Kart   (PDF)

Høringsbrev, datert 06. juni 2006   (DOC)
Høringsuttalelser (PDF)


59/06  
  

Barfly Pub og diskotek AS - Søknad om skjenkebevilling
Saksframlegg   (DOC)
60/06  
  
  
  
  

Administrativ organisasjonsplan for Verdal kommune - prosjektplan
Saksframlegg   (DOC)
  

Vedlegg:
Prosjektplan   (DOC)


61/06
 

Orientering
 
62/06
 

Stiklestadprisen 2006 B-Sak
Unntatt offentlighet - § 6.2 Økonomiforvaltning/personalforvaltning mv

63/06
 

Brukerundersøkelse 2006 - Tilleggssak
Saksframlegg PDF - vedlegg PDF

 


 

PS 51/06 Utviklingssenteret. Kjøp av tomt.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.06.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

 1. Verdal kommune tilbyr Utviklingssenteret AS å kjøpe Neptunvegen 1, gnr. 18, bnr. 1099.
 2. Kjøpesummen settes til kr. 185,- pr. m2 . Øvrige kostnader i forbindelse med overdragelsen dekkes av kjøper.
 3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget med basis i standard kjøpevilkår og sikring av vegadkomst til gnr. 18, bnr. 1099.

 

 

 

 

PS 52/06 Anne Grethe Johnsen. Kjøp av tilleggsareal.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.06.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:
 

 1. Verdal kommune tilbyr Anne Grethe Johnsen å kjøpe areal merket A og B, til sammen ca. 243 m2 som tilleggsareal til sin eiendommen Kristens veg 12, slik det framgår av situasjonskart som følger saken.
 2. Prisen settes til kr. 100,- pr. m2  og kjøper forutsettes å dekke omkostningene i forbindelse med kjøpet.
 3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget.

 

 

 

 

PS 53/06 Verdal prestegård. Leie og kjøp av areal.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.06.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:
 

 1. Verdal kommunestyre tar til etterretning inngått jordleiekontrakt mellom Opplysningsvesenets fond og Verdal kommune om leie av 256 da av "Prestgårdsjorda" for perioden 01.0506 - 30.04.07 og at arealene utleies videre på samme vilkår.
 2. Verdal kommunestyre godkjenner forslag til kjøpekontrakt mellom Opplysningsvesenets fond og Verdal kommune om kjøp av 134,1 da av "Prestgårdsjorda" slik det framgår av målebrev for gnr. 27, bnr. 6, 7 og 8.
 3. Investeringsbudsjettet økes med 2,6 mill. kroner. Dette finansieres slik:
  1. Omdisponering av 1,1 mill. kroner fra tidligere avsetning Gjeldssanering SNK.
  2. Det opptas 1,5 mill. kroner i nytt lån.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer og å gjennomføre kjøpet.

 

 

 

PS 54/06 Leklemsvatnet - Søknad om bruk av vann og ledningsnett til bl.a mikrokraftverk.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.06.2006

BEHANDLING:

Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding med følgende resultat:

 

VEDTAK:
 

 1. Verdal kommune godkjenner avtaleutkast mellom eier av Leklem gård og Verdal kommune om "Leie av kommunal vannledning mv. fra Leklemsvatnet". I avtalen innarbeides bestemmelser om at avtalen opphører ved endring/opphør av Leklemsvatnet som reservevannkilde og at de omsøkte installasjoner må være etablert innen 31.12.09.
 2. Verdal kommune godkjenner avtaleutkast mellom Stiklestad Golfklubb og Verdal kommune om " Leie av kommunal vannledning mv. fra Leklemsvatnet ".
 3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre avtalen.

 

 

 

 

PS 55/06 Revidering av driftsavtale mellom Verdal kommune og Verdal il om drift av sentralidrettsanlegget

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.06.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Pkt. 7 i  avtale mellom Verdal kommune og Verdal il om drift av sentralidrettsanlegget endres til:

Verdal IL stiller eksisterende maskinelt utstyr ved anlegget til disposisjon.

Maskinelt utstyr til drift av kunstgressbanen eies av Verdal kommune, og leies ut vederlagsfritt til Verdal il. Verdal il dekker løpende driftskostnader på utstyret.

 

 

 

 

PS 56/06 Oppfølging av sak om budsjettsituasjonen pr. 31.03.06

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.06.2006

BEHANDLING:

Uttalelser fra Norsk sykepleierforbund og Utdanningsforbundet Ness oppvekstsenter ble utdelt.

Rådmannen og økonomisjef Trond Selseth orienterte om saken. Virksomhetslederne ved de aktuelle områdene var til stede og svarte på spørsmål.

FRP v/Berit Musum fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 3:
”Ber rådmannen se på andre muligheter for å finne dekning på merforbruket i oppvekstområdene totalt 1,1 mill. kroner. Ber da rådmannen spesielt se på ikke lovpålagte oppgaver.”

Det ble først votert over tilleggsforslaget til pkt. 3 fra FRP som falt med 1 mot 8 stemmer.

Det ble deretter votert punktvis over rådmannens tilråding med følgende resultat:

 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til tiltak for å tilpasse driftsnivået til de økonomiske rammer.
 2. Udekket beløp, kr 800.000,- finansieres slik:
  1. Bruk av psykiatrifond, kr. 480.000,-.
  2. Bruk av disposisjonsfond, kr 320.000,-.
 3.       Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 

 

 

PS 57/06 GODKJENNING AV FORHANDLING OM RÅDMANNENS LØNN FOR 2006

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.06.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble ordførerens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Formannskapet godkjenner vedlagte forslag til protokoll av forhandlingene om rådmannens lønns- og arbeidsbetingelser for året 2006.

Forhandlingsutvalgts leder signerer forhandlingsprotokollen på kommunens vegne.

 

 

 

 

PS 58/06 Kommunal forskrift til Lov om fritids- og småbåter, jamfør Søknad om snøscooterdrag

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.06.2006

BEHANDLING:

Rådmann trakk saken.

 

 

 

PS 59/06 Barfly Pub og diskotek AS - Søknad om skjenkebevilling

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.06.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      Under forutsetning av at det ikke kommer innvendinger fra Lensmannen,  Mattilsynet eller Helse- og rehabiliteringsenheten gis Barfly pub og diskotek AS, organisasjonsnr 98987088, alminnelig skjenkebevilling for øl og rusbrus, vin og brennevin i restaurantens lokaler ut inneværende bevillingsperiode til 30. juni 2008.

2.      Andre` Richvoldsen og Beathe Hoff Richvoldsen godkjennes som henholdsvis skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

3.      Skjenketiden fastsettes slik:

            For øl, rusbrus og vin: Fra kl 08.00 til kl 02.00
            For brennevin:        Fra kl 13.00 til kl 01.00

 

 

 

PS 60/06 Administrativ organisasjonsplan for Verdal kommune - prosjektplan

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.06.2006

BEHANDLING:

Rådmannen orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

PS 61/06 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.06.2006

BEHANDLING:

Ordføreren orienterte:
-         Ordfører, rådmann og Trude Holm var i begynnelse av juni på vennskapsbesøk i Hallstahammar i Sverige. Vi er vertskap i 2008.

Rådmannen:
-         Ønsker avklaring/tilbakemelding ang. innføring av eiendomsskatt for hele kommunen. Formannskapet ga rådmannen fullmakt til å utarbeide et beslutningsgrunnlag om utvidelse av grensene for eiendomsskatt til å gjelde for hele kommunen.

 

 

 

 

PS 62/06 B-SAK. Stiklestadprisen 2006

 

 

PS 63/06 Brukerundersøkelsen 2006

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.06.2006

BEHANDLING:

Saksframlegg ble utdelt i møtet.

Kåre Norum fremmet følgende forslag:
”Saken utsettes til første møte etter ferien”.

 

VEDTAK:

Saken utsettes til første møte etter ferien.