Verdal kommune

Møteprotokoll

 

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

30.05.2006

Tid:

12:45 – 13:00

Til stede:

9 representanter

 

Utdelt i møtet:

Protokoll fra møtet 04.05.06.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Lennart Johansson

MEDL

UAV

Berit Musum

MEDL

FRP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Lars Børre Hallem

Lennart Johansson

SV

Odd Helge Weisæth

Berit Musum

FRP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Inger Storstad

Førstesekr.


Sakliste

 

Utvalgssaksnr Sakstittel
45/06
  

Endring av selskapsavtale,  Lierne Nasjonalparksenter IKS
Saksframlegg
  (DOC)

46/06 
 
  
  
  
  
Erosjonsikring mot Helgåa ved Åkerenget. Hastesak etter flommen januar/februar 2006 - Garantivedtak
Saksframlegg
  (DOC)
  

Vedlegg:
Brev fra NVE datert 06.04.06   (TIF)

Skjema for kommunevedtak   (TIF)

47/06
 
 
 
 

Utbygging Ørmelen Barnehage - Finansiering
Saksframlegg
  (DOC)
Vedlegg:
Kostnadsoverslag etter anbud   (TIF)

48/06 
  
  
  
  
  
  
  
  
Forhandlinger mellom Verdal kommune og NAV-interim 
Saksframlegg   (DOC)
  

Vedlegg:
Sluttrapport NAV - Hva ønskes å legge inn fra kommunenes side  (PDF)
Mottatt innspill om NAV-tilhørighet   (PDF)

Møtereferater Prosjektgruppe og lokalgruppene   (PDF)
PAs kommentar til prosjektrapport   (PDF)
NAV - REFORMEN, referat fra internt møte oppklaring serving av ulike brukergrupper
   (DOC)

49/06  
  
  
  
  
  
Kjell Aftret og Dagrun Krokstad. Søknad om kjøp av fellesareal til 1721/277/209 i Vestberget
Saksframlegg   (DOC)
  

Vedlegg:
Kjell Aftret og Dagrun Krokstad, Verdal kommune - Søknad om grensejustering, gnr.1721/277/209   (PDF)

Uttalelse vedr søknad om grensejusteringer 1721/277/209   (PDF)

50/06 Orientering

 

PS 45/06 Endring av selskapsavtale, Lierne nasjonalparksenter IKS

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.05.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Verdal kommunestyre vedtar følgende delvise endring av § 19 i selskapsavtalen for Lierne Nasjonalparksenter IKS:

 

”Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på 1,5 mill kroner”

 

Forandringen gjelder frem til 1. oktober 2007. Etter den tid går avtalen tilbake til gjeldende lånebeløp. (Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på kr 200.000.-)

Resten av ordlyden beholdes som før. Lånet kan ikke brukes til drift av senteret.

 

 

 

PS 46/06 Erosjonsikring mot Hegåa ved Åkerenget. Hastesak etter flommen januar/februar 2006 - Garantivedtak

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.05.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1.      Verdal kommune garanterer for et distriktstilskudd på 20% av anleggskostnaden beregnet til kr.50.800,- i forbindelse med erosjonssikring av Helgåa ved Åkerenget. Dette er et hastetiltak etter flommen januar/februar 2006.

2.      Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.

 

 

 

 

PS 47/06 Utbygging Ørmelen Barnehage - Finansiering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.05.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1.      Utbyggingen av Ørmelen barnehage godkjennes innenfor en kostnadsramme på 6.500.000,-.

2.      Investeringen finansieres slik:

·        Avsatt i budsjett 2006/Øk.plan 2007:                    Kr.6.000.000,-

·        Bruk av ubundne kapitalfond:                                Kr.   500.000,-

3.   Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de budsjettekniske endringer.

 

 

PS 48/06 Forhandlinger mellom Verdal kommune og NAV-interim

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.05.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      Formannskapet ber rådmannen gjennomføre forhandlinger med NAV-interim med utgangspunkt i det utredningsarbeid som er gjennomført.

 

2.      Forhandlingsresultatet legges fram til godkjenning i kommunestyret før avtale med NAV-interim underskrives.

 

 

 

PS 49/06 Kjell Aftret og Dagrun Krokstad. Søknad om kjøp av fellesareal til 1721/277/209 i Vestberget.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.05.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      Verdal kommune tilbyr Kjell Aftret og Dagrun Krokstad å kjøpe ca 40 m2 av gnr. 277, bnr. 136 som grenser til deres eiendom gnr. 277, bnr. 209.

2.      Prisen settes til kr. 100,- pr. m2, og kjøper forutsettes å dekke omkostninger i forbindelse med kjøpet.

3.      Adminsitrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget.

 

 

 

PS 50/06 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.05.2006

BEHANDLING:

Ordføreren informerte om følgende ”bestillinger” til neste møte: