VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

04.05.2006

Tid:

12:30 – 14.30.

Til stede:

8 representanter.
Kåre Norum var ikke tilstede ved behandling av sak nr. 32/06. Til stede: 7 representanter.

Lennart Johansson fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 37/06. Til stede: 7 representanter.
Tomas Hallem fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 43/06. Til stede: 6 representanter.

 

Dokumenter utdelt i møtet:

Møteprotokoll fra møte 06.04.06.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

SV-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

MEDL

AP/SP

Berit Musum

MEDL

FRP-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Torill Elverum

Kristin Johanne Hildrum

AP/SP

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Førstesekretær


Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
32/06
  
  
  
  
  
 
   

Regnskap og årsrapport 2005
Saksframlegg
  (DOC)
 

Vedlegg:
Særutskrift av kontrollutvalgets møtebok, sak 009/06 m/vedlegg  (TIF)
Særutskrift av kontrollutvalgets møtebok, sak 010/06   (TIF)

Årsregnskap 2005   (TIF)
Årsrapport 2005   (TIF)


33/06
 

Regnskap 2005, disponering av overskudd
Saksframlegg
  (DOC)
34/06
 
 
 
 

Kvartalsrapport pr. 31.03.06
Saksframlegg
  (DOC)
 

Vedlegg:
Budsjettsituasjonen pr. 31.03.06


35/06
 
 

Anbud nytt avløpsanlegg Leksdal - Finansiering - Revidering av investeringsplan for vann/avløpssektoren for økonomiplanperioden 2007 - 2010
Saksframlegg   (DOC)
36/06
 

Ny 1.utrykningsbil i 2007 - innkjøp og finansiering
Saksframlegg   (DOC)
37/06
 
 
 
   

Evaluering av ungdomskontakten (utekontakten)
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg:
Evaluering av ungdomskontakten (utekontakten)   (DOC)


38/06
 
 
 
 

Omsorgsboliger Reinsholm. Sluttrapport
Saksframlegg
   (DOC)
 

Vedlegg:
Regnskapsoversikt   (TIF)


39/06
 
 
 
 

Verdal bo- og helsetun, psykiatriboliger - Sluttrapport
Saksframlegg
   (DOC)
 

Vedlegg:
Regnskapsoversikt   (TIF)


40/06
 
 
 
 

NTE's framtidige eierskap
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg:
Brev av 20.03.06 med vedlegg fra KS i Nord-Trøndelag.   (TIF)


41/06
 

Verdal Brød & Cirkus AS : Søknad om skjenkebevilling - ny behandling
Saksframlegg   (DOC)
42/06
 
 
 
 

Organisasjonsutvikling i Norsk Kulturskoleråd - organisasjonsutvikling
Saksframlegg   (DOC)
 

Vedlegg:
”Norsk Kulturskoleråd – veien videre”, utdrag s. 1-9, 48-53.   (TIF)


43/06
 

Orientering
 
44/06
 

Etablering av frivillighetssentral
Saksframlegg   (DOC)

 

 


 

PS 32/06 Regnskap og årsrapport 2005

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.05.2006

BEHANDLING:

Kåre Norum var ikke til stede ved behandling av denne sak. Til stede: 7 representanter.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunes årsregnskap for 2005 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk(overskudd) på kr. 2.330.494,99.

 2. Rådmannens årsrapport for 2005 tas til orientering.

 

 

 

 

PS 33/06 Regnskap 2005, disponering av overskudd

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.05.2006

BEHANDLING:

Det ble votert punktvis over driftskomiteens innstilling med følgende resultat:

 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret vedtar følgende disponering av det regnskapsmessige overskuddet for  2005 på kr 2.330.494,99,- :

 1. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 2. I følge dokument for valg av kommunens forsikringer i KLP ble det gitt klare signaler om midler til HMS-arbeidet. Det forvents at KLP støtter HMS-arbeidet med ca. kr 350 000,- for at tidligere satsing på området kan videreføres på virksomhetsområdene.

 

 

 

 

PS 34/06 Kvartalsrapporter pr. 31.03.06

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.05.2006

BEHANDLING:

AP v/Svein Svensson fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:
” Nedleggelse av fritidsbasen i kinokjelleren tas ut av tiltakspakken for innsparing i Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde. Rådmannen bes innarbeide alt. forslag til innsparing.”

Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding og forslaget fra Svensson med følgende resultat:

 

INNSTILLING:
 

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.03.06 til etterretning.
 2. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av at virksomhetsområdene tilpasser aktiviteten til de økonomiske rammene.
 3. Kommunestyret vedtar budsjettendringer som foreslått i rapportens kapittel 7.
 4. Nedleggelse av fritidsbasen i kinokjelleren tas ut av tiltakspakken for innsparing i Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde. Rådmannen bes innarbeide alt. forslag til innsparing.

 

 

 

PS 35/06 Anbud nytt avløpsanlegg Leksdal - Finansiering - Revidering av investeringsplan for vann/avløpssektoren for økonomiplanperioden 2007 - 2010

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.05.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Den framlagte saken tas til etterretning.

 2. Rådmannen bes om å innarbeide de nødvendige investeringer innenfor vann/avløpsektoren i økonomiplanen for 2007-2010.

 3. Nødvendige områder for satsing på vann/avløp 2007-2010 i uprioritert rekkefølge:

·        Fætten

·        Ferdigstillelse Ørmelen

·        Vinne fra Shell-stasjonen mot Rinnelva og til Hallbakkan

·        Fleskhus/Leklemsåsen.

 

 

 

 

PS 36/06 Ny 1.utrykningsbil i 2007 - innkjøp og finansiering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.05.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Kommunestyret slutter seg til at administrasjonen igangsetter arbeidet med å anskaffe ny 1. utrykningsbil.
Investeringen blir å innarbeide i budsjettet for 2007.

 

 

 

 

PS 37/06 Evaluering av ungdomskontakten (utekontakten)

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.05.2006

BEHANDLING:

Ungdomskontaktene orienterte om sitt arbeid.

SP v/Tomas Hallem fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 2:
”Oppstarten av kinokjelleren var et viktig politisk prioritert tiltak. Derfor kan vi ikke endre bruken av ressursene som er avsatt til drifting av kinokjelleren. Vurderingene som er skissert i rapporten med at det skal opprettes et styre for Kinokjelleren kan sikkert være bra. Rapporten peker ikke på hvem dette skal være og mangler dermed forankring i et eierskap som er helt nødvendig for at en slik modell skal lykkes. Kinokjelleren bør derfor driftes av utekontakten i samarbeid med kultur og virksomhetsområdene for skole.”

 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til at målsettingen med Ungdomskontakten opprettholdes, men oppgaver endres noe ut ifra de erfaringer som er høstet:

Målsetting

Hovedmålet for ungdomskontaktens arbeid er å oppsøke ungdom som trenger råd, veiledning og støtte, men som ikke eller i utilstrekkelig grad, nås av andre deler av hjelpeapparatet.

Oppgaver

Målgruppe

Barn og unge fra 12-18 år som risikerer å utvikle atferdsproblemer, rusmisbruk og eller kriminalitet.

 1. Kommunestyret viser til rapporten og gir sin tilslutning til de øvrige forslag som ligger i den med det forbehold at utvidelse med 50 % stilling må behandles i forbindelse med høstens budsjettbehandling.

 

 

 

PS 38/06 Omsorgsboliger Reinsholm. Sluttrapport

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.05.2006

BEHANDLING:

Lennart Johansson fikk permisjon og forlot møtet. Til stede: 7 representanter.

Ved votering ble driftkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Sluttrapport for utbygging av omsorgsboliger Reinsholm tas til etterretning.

 2. Gjenstående prosjektmidler på kr.750.000,- avsettes på kommunens fond for ubrukte lånemidler.

 

 

 

PS 39/06 Verdal Bo og Helsetun, Psykiatriboliger - Sluttrapport

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.05.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble driftkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Sluttrapport m/regnskap for utbygging av Psykiatriboliger Verdal Bo og Helsetun tas til etterretning.

 2. Gjenstående prosjektmidler på kr.600.000,- avsettes på kommunens fond for ubrukte lånemidler.

 

 

 

PS 40/06 NTE' framtidige eierskap

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.05.2006

BEHANDLING:

Ordføreren orienterte om at det er formannskapets innstilling til kommunestyret som blir sendt til KS pga. at fristen for høring er 15. mai og vårt kommunestyremøte er 22. mai.

Trude Holm fremmet følgende forslag til vedtak:
”Et eventuelt framtidig kommunalt eierskap av NTE etableres i samsvar med modell alt. 2, 3-2-1-modellen.”

Det ble votert alternativt mellom rådmannens tilråding og forslaget fra Holm, der rådmannens tilråding ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.

 

INNSTILLING:

Kommunestyret i Verdal går inn for at fremtidig kommunalt eierskap av NTE etableres i samsvar med modell alternativ 3 ”Folketall” – hvor 15% av eierskapet fordeles til kraftkommuner i forhold tilkraftproduksjonen, 70% av eierskapet fordeles i forhold til folketall, 15% fordeles likt mellom alle kommuner.

 

 

 

PS 41/06 Verdal Brød & Cirkus AS : Søknad om skjenkebevilling - ny behandling

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.05.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding  enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

 1. Verdal Brød & Cirkus A/S – org nr. 989 537 598 - med Trond Asgeir Lyngstad som styreleder gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk i gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 i restaurantens lokaler som omsøkt. Bevillingen gis inntil videre, dog ikke ut over 30. juni 2008.
 1. Formannskapet godkjenner Trond Asgeir Lyngstad som styrer og Hanne Irene Grande  som stedfortreder.
 1. Formannskapet fastsetter slik skjenketid:
 1. Formannskapet forutsetter at

o       Verdal Brød & Cirkus samarbeider med politiet om avgrensing/skjerming mellom politiets trafikkareal og utvendige skjenkelokaler, og at Verdal Brød & Cirkus sørger for at nødvendig arbeid blir utført snarest mulig

o       det etter sommersesongen 2006 blir foretatt ny vurderingen av skjenkingen dersom politiet krever det.

 

 

 

PS 42/06 Organisasjonsutvikling i Norsk Kulturskoleråd - organisasjonsutvikling

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.05.2006

BEHANDLING:

Trude Holm fremmet følgende forslag til endring av siste setning i pkt. 2:
”Man bør derfor velge å utsette regioninndelingen og gjøre dette i takt med de endringer som evt. skal foretas i offentlig sektor.”

Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding og forslag fra Trude Holm med følgende resultat:

 

VEDTAK:

Verdal kommune slutter seg til følgende fellesuttalelse:

 ……….… kommune har behandlet Norsk Kulturskoleråd’s utredning ”Veien videre” i …………….. (råd/utvalg etc.), og som et resultat av denne behandlingen vil kommunen gjerne komme med følgende momenter:

1)      …………….. kommune finner utredningen meget interessant og vil i hovedsak støtte utredningens innhold.

2)      Vi har merket oss at utredningen konkluderer med en regionalisering av kulturskolerådets fylkesavdelinger til 7 regioner, og finner at dette er i tråd med samfunnsutviklingen for øvrig. Hvis Norsk Kulturskoleråd velger regioninndeling etter den modellen som er skissert i utredningen, kan det medføre at kulturskoleregionene vil kunne se annerledes ut enn de regionene fylkene deles inn i. Det vil derfor være vanskelig å bestemme en endelig regionsstruktur før anslagsvis 2010. Man bør derfor velge å utsette regioninndelingen og gjøre dette i takt med de endringer som evt. skal foretas i offentlig sektor.

3)      Når det gjelder Norsk Kulturskoleråd’s framtidige organisering finner  ………………. kommune det naturlig at kulturskolerådet så snart som mulig forankres i Kommunenes Sentralforbund. Dette vil sikre at kulturskolene blir en del av en helhetlig kommunal utvikling, på linje med andre kommunale oppgaver.

 

 

 

 

PS 43/06 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.05.2006

BEHANDLING:

Tomas Hallem fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 6 representanter.

Ordføreren orienterte om :
Kjøp av areal av prestegården. Kommer som sak til formannskapet så snart den er ferdig utarbeidet.

Rådmannen orienterte om:
Legevaktsamarbeidet – felles legevakt på Sykehuset Levanger – status.

Trude Holm hadde følgende spørsmål:
Utlysing av assisterende rådmann – hvilket løp er det på denne ansettelsen?

Rådmann svarte. Søknadsfrist 15. mai. Ny person på plass tidligst september/oktober.

 

 

 

PS 44/06 Etablering av frivillighetssentral

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.05.2006

BEHANDLING:

Saksframlegg ble utdelt i møtet.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Verdal frivillighetssentral etableres 1. august 2006.

 2. Driftsutgifter kr 220.000 dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 3. Utgifter til frivillighetssentralen fra 2007 blir å innarbeide i de årlige budsjett.