VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Huldra i 1. etasje, VIP-senteret Ørin (Aker)

Dato:

06.04.2006

Tid:

11.00 – 11.40

Til stede:

8 av 9 representanter.

Sak nr. 29/06 ble behandles som siste sak.

Dokumenter utdelt:

 1. Møteprotokoll fra møte i formannskapet 30.03.06.

 2. Ny sakliste.

 3. Samhandlingsprogram Kreative Trøndelag 2006.

Møtet startet på VIP-sentret kl. 09.00 med følgende orienteringer:

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kåre Norum

MEDL

H/KRF

Trude Holm

MEDL

AP/SP

Lennart Johansson

MEDL

SV-V

Tomas Iver Hallem

VARAORDF

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Trine Synnøve Hallem

Lennart Johansson

SV-V

Thor Bertil Granum

Tomas Iver Hallem

AP/SP

Marit Voll Skrove

Trude Holm

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

rådmann

Line Therese Ertsås

førstesekretær


Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
28/06
  
  
  
  
  
  

Næringsutvikling på Innherred - forslag til handlingsprogram 2006 og videre prosess
Saksframlegg   (DOC)

Vedlegg:
Brev datert 14.02.06 Utviklingsprogram Innherred   (TIF)
Handlingsprogram 2006   (TIF)
Prosjektplan - Utviklingsplan for næringsutvikling på Innherred    (TIF)


29/06
Orientering
30/06
 

Verdal Brød og Cirkus AS - Søknad om skjenkebeviling
Saksframlegg   (DOC)
31/06
 

Lønns- og arbeidsvilkår for rådmann i Verdal
Saksframlegg   (DOC)

 

 

 

PS 28/06 Næringsutvikling på Innherred - forslag til handlingsprogram 2006 og videre prosess

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.04.2006

BEHANDLING:

Rådmann fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
”2. Det bør være likeverdig representasjon mellom Investsamarbeidet og Innherred Samkommune i styret.”

Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding pkt. 1 og nytt forslag til pkt. 2 med følgende resultat:

 

VEDTAK:

 1. Handlingsprogram 2006 og Prosjektplan ”Utviklingsplan for næringsutvikling på Innherred” vedtas.

 2. Det bør være likeverdig representasjon mellom Investsamarbeidet og Innherred Samkommune i styret.

 

 

 

 

PS 29/06 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.04.2006

BEHANDLING:

Rådmannen orienterte om:

 

Trine Hallem hadde følgende spørsmål til rådmannen:

Kommunestyret vedtok i desember 2005 å oversende fellesforslag fra SV og KrF angående økning/utviding av ungdomskontakten med et halvt årsverk. Dette skulle utredes nærmere. Hvor står saken? Er behovet utredet, og har ungdomskontakten uttalt seg om behov for flere ressurser og organiseringen av disse? Når blir saken lagt fram for formannskapet?

Rådmannen svarte at saken er klar og kommer til behandling i neste formannskap.

 

Kristin Hildrum hadde følgende spørsmål til rådmannen:

Hvor står saken om utbygging av ungdomsskolene?

Rådmannen svarte at saken kommer til behandling i kommunestyret etter sommerferien i økonomiplansaken.

 

 

 

 

PS 30/06 Verdal Brød & Cirkus AS : Søknad om skjenkebevilling og serveringsbevilling

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.04.2006

BEHANDLING:

Uttalelse fra mattilsynet ble utdelt.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

 1. Verdal Brød & Cirkus A/S – org nr. 989 537 598 - med Trond Asgeir Lyngstad som styreleder og Jostein Austli som daglig leder gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk i gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 i restaurantens lokaler som omsøkt. Bevillingen gis inntil videre, dog ikke ut over 30. juni 2008.

          Dette under forutsetning av at det ikke kommer innsigelser av politimessig karakter fra Lensmannen i Verdal.

 1. Formannskapet godkjenner Jostein Austli som styrer og Trond Asgeir Lyngstad som stedfortreder
 1. Formannskapet fastsetter slik skjenketid:

 

 

 


PS 31/06 Lønns- og arbeidsvilkår for rådmann i Verdal

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.04.2006

BEHANDLING:

Følgende forslag til vedtak ble framsatt i møtet:

Formannskapet nedsetter et utvalg bestående av ordfører, varaordfører og Berit Musum fra det største opposisjonspartiet. Utvalget har følgende mandat:

 1. Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler med rådmannen.

 2. Forhandle rådmannens lønns- og arbeidsvilkår som fastsettes av formannskapet.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Formannskapet nedsetter et utvalg bestående av ordfører, varaordfører og Berit Musum fra det største opposisjonspartiet. Utvalget har følgende mandat:

 1. Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler med rådmannen.

 2. Forhandle rådmannens lønns- og arbeidsvilkår som fastsettes av formannskapet.