Verdal kommune

Møteprotokoll

 


Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll word - PDF
 

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

02.03.2006

Tid:

10:00 – 11.15

Til stede:

9 av 9 medlemmer.

Dokumenter utdelt:

Møteprotokoll fra møte i formannskapet 12.01.06 og 02.02.06.

 

Sak nr. 21/06 ble behandlet før sak nr. 20/06.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

SV-V

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kåre Norum

MEDL

H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Rigmor Hafell

Kåre Norum

H/KRF

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Ass. rådmann

Line Therese Ertsås

Førstesekretær

 

Sakliste formannskapet 2. mars 2006

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer word - PDF


Saksnr

Sakstittel

PS 12/06

Implementering av ILO-konsvensjon nr. 94 - Verdal kommune
Saksframlegg   (DOC)

Vedlegg:

Brev fra LO's distriktkontor i Nord-Trøndelag av den 28.06.05    (DOC)

PS 13/06

Driftsbudsjett 2006 - justering av fordelingen mellom oppvekstområdene pr 1. august 2006
Saksframlegg   (DOC)
Vedlegg:
Tabell: Ressursfordelingsmodell for grunnskolen i Verdal med innlagte tall pr. 21.02.06   (XLS)

PS 14/06

Tomteprisutvalget 2006. Sluttrapport.
Saksframlegg   (DOC)

Vedlegg:
Sluttrapport fra nedsatt utvalg   (TIF)

PS 15/06

Søknad om fritak fra kommunale verv - Arne Espen Dillan
Saksframlegg   (DOC)

PS 16/06

Nordgt. 27. Salg av gamle brannstasjon.
Saksframlegg   (DOC)

PS 17/06

Brita Kleven og Dagfinn Thorsvik - Kjøp av kommunalt friareal.
Saksframlegg   (DOC)

PS 18/06

AØ Eiendom AS. Søknad om kjøp av tilleggsareal.
Saksframlegg   (DOC)

PS 19/06

Odd Erik Green. Kjøp av eiendom ved Skjækerfossen.
Saksframlegg   (DOC)

Vedlegg:
Brev av 16.03.05 fra Odd Erik Green om kjøp av eiendom gnr. 189 bnr. 3   (TIF)

PS 20/06

B.sak - Klage Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Unntatt offentlighet jfr. Ofl § 5a jfr. Fvl § 13

PS 21/06

Orientering


 

 

PS 12/06 Implementering av ILO-konsvensjon nr. 94 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.03.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Verdal kommune innfører krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for alle arbeidstakere som utfører tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter for kommunen tuftet på KS sitt forslag til kontraktsklausul.
 2. Økonomireglementet pkt. 9 revideres med henblikk på ivaretakelse av de nye krav i forbindelse med framtidige tjenestekontrakter og bygge- og eiendomskontrakter.

 

 

 

 

PS 13/06 Driftsbudsjett 2006 - justering av fordelingen mellom oppvekstområdene pr 1. august 2006

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.03.2006

BEHANDLING:

Innstilling fra driftskomiteen ble utlagt.

 

AP og SP v/Svein Svensson fremmet følgende fellesforslag:

1.      Formannskapet understreker at det er behov for  å se på ressursfordeling mellom oppvekstområdene.

2.      Den framlagte ressursfordelingsmodellen sendes tilbake til komitéen for å vurdere kriteriene og justering av tallmodellen.  Nytt forslag må sendes ut til virksomhetsområdene for skriftlig høring.

3.      Justering fra 01.08.06.
Sektoren tilføres ressurser tilsvarende 3 lærerstillinger som fordeles på de 3 oppvekstområdene: Verdalsøra/Ørmelen, Verdalsøra ungdomsskole og Vuku/Volden/Garnes. Midlene for 2006 tas fra overskuddet 2005.

4.      Justering fra 01.08.07.
De samme tre oppvekstområdene tilføres ytterligere friske ressurser tilsvarende 3 lærerstillinger. Finansiering fra 01.01.07 på ordinær måte gjennom budsjettbehandling for 2007.

 

Det ble votert alternativt mellom driftskomiteens innstilling og fellesforslaget fra AP/SP, der fellesforslaget fra AP/SP ble enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1.      Formannskapet understreker at det er behov for  å se på ressursfordeling mellom oppvekstområdene.

2.      Den framlagte ressursfordelingsmodellen sendes tilbake til komitéen for å vurdere kriteriene og justering av tallmodellen.  Nytt forslag må sendes ut til virksomhetsområdene for skriftlig høring.

3.      Justering fra 01.08.06.
Sektoren tilføres ressurser tilsvarende 3 lærerstillinger som fordeles på de 3 oppvekstområdene: Verdalsøra/Ørmelen, Verdalsøra ungdomsskole og Vuku/Volden/Garnes. Midlene for 2006 tas fra overskuddet 2005.

4.      Justering fra 01.08.07.
De samme tre oppvekstområdene tilføres ytterligere friske ressurser tilsvarende 3 lærerstillinger. Finansiering fra 01.01.07 på ordinær måte gjennom budsjettbehandling for 2007.

 

 

 

 

PS 14/06 Tomteprisutvalget 2006. Sluttrapport.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.03.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Forslag i sluttrapport fra det nedsatte utvalg om hovedprinsipper for framtidig prising ved salg av kommunale arealer i Verdal sentrum, Verdal industripark og store boligområder vedtas.

 

 

 

 

 

PS 15/06 Søknad om fritak fra kommunale verv - Arne Espen Dillan

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.03.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Arne Espen Dillan om fritak som medlem (varamedlem) i kommunestyret, vara i driftskomiteen, leder i det kommunale råd for funksjonshemmede og vara i samarbeidsutvalget ved Vuku oppvekstsenter, avd. skole.
 2. Kjetil Aarstad rykker inn som fast medlem i kommunestyret i Ragni E. Bye permisjonstid – fram til 01.06.06.

 

 

 

PS 16/06 Nordgt. 27. Salg av gamle brannstasjon.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.03.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Gamle brannstasjon med tilliggende arealer, ca. 1,4 da. fradeles gnr. 20, bnr. 80, og selges.
 2. Veirett/adkomst fra Nordgata til gnr. 20, bnr. 19 og 80 (Helsesenteret og omsorgsboliger) sikres.
 3. Administrasjonen gis fullmakt til å engasjere megler og gjennomføre salget.
 4. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta de budsjettendringer saken måtte tilsi.

 

 

 

PS 17/06 Brita Kleven og Dagfinn Thorsvik - Kjøp av kommunalt friareal.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.03.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune selger til Brita Kleven og Dagfinn Thorsvik inntil 100 m2 av gnr. 19, bnr. 352 og som grenser mot deres eiendom gnr. 19, bnr. 353.
 2. Kjøpesummen settes til kr. 300,- pr m2. Omkostninger for øvrig dekkes av kjøper
 3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre overdragelsen med grunnlag i standard kjøpevilkår.

 

 

 

PS 18/06 AØ Eiendom AS. Søknad om kjøp av tilleggsareal.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.03.2006

BEHANDLING:

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Formannskapet imøtekommer ikke søknaden fra AØ Eiendom.

2. Kjøpesummen synes for lav i forhold til potensialet for arealet.

 

Det ble votert alternativt mellom rådmannens tilråding og forslaget fra SP v/Tomas I. Hallem, der forslaget fra SP ble enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1. Formannskapet imøtekommer ikke søknaden fra AØ Eiendom.

2. Kjøpesummen synes for lav i forhold til potensialet for arealet.

 

 

PS 19/06 Odd Erik Green. Kjøp av eiendom ved Skjækerfossen.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.03.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune tilbyr Odd Erik Green å kjøpe de dyrkede arealer, omlag 6 da på sørsiden av Helgådalsvegen, av gnr. 189, bnr. 3.
 2. Prisen fastsettes til kr. 2.500 pr. da.
 3. Oppmålings- og tinglysingskostnader dekkes av kjøper.
 4. Tilbudet gjelder fram til 01.07.06.
 5. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget.

 

 

 

 

 

PS 20/06 B.sak - Klage Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

 

 

 

PS 21/06 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.03.2006

BEHANDLING:

 

Ordføreren orienterte om:

Prisverdig arrangement av Verdal ungdomsråd og MOT den 7.-12. mars 2006.

Debatt den 9. mars 2006 på SNK. Formannskapet oppfordres til å møte.

Ungdomskonferanse 10. mars 2006 fra kl. 16.00 til kl. 01.00. Ordfører skal åpne. Formannskapet oppfordres til å møte og delta.

Program for arrangementet ble utdelt.

 

Rådmannen orienterte om:

Ikke i mål med økt bemanning i Vuku pleie- og omsorgsdistrikt ennå. Skulle vært døgnvakt fra 01.03.06. Stillingene er kunngjort og søknadsprosessen er i gang.

 

Kristin Johanne Hildrum hadde følgende oppfordring:

Oppfordrer ordfører til å ta opp parkeringsforholdene på Skalstufjellet med kommunalråd i Åre kommun, Elsa Danielsson.

 

Svein Jørgen Svensson orienterte om:

Det er interessenter på markedet for lokal tv i vårt område. Lurer på om kommunen er i mot direkteoverføring av kommunestyrets møter. Vi har i lang tid ønsket mer informasjon til innbyggerne og har her en sjanse til større åpenhet omkring politiske prosesser .