VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

12.01.2006

Tid:

10:00

Slutt:

11:45

Til stede:

9 representanter

 Dokument utdelt:

1. Møteprotokoll fra møte 9.12.05.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

SV

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kåre Norum

MEDL

H/KRF

Berit Musum

MEDL

FRP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Knut Snorre Sandnes

Kåre Norum

H/KRF

Odd Helge Weisæth

Berit Musum

FRP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

rådmann

Line Therese Ertsås

førstesekretær


 Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
1/06
 

Høringsuttalelse Borgeutvalget NOU 2005:18
Saksframlegg - Word 
2/06
 

Fordeling av investeringsmidler til idretts- og kulturanlegg
Saksframlegg - Word 
3/06
 
Lov om visse forhold vedr de politiske partiene - endringer i ordningen med tilskudd til de politiske partiene
Saksframlegg - Word 
4/06
 
 
 
 
 

Endring av selskapsavtale for Innherred Renovasjon
Saksframlegg - Word

Vedlegg :
Utskrift fra representantskapet i Innherred Renovasjon, sak 3/05   (TIF)


5/06
 

Brita Kleven og Dagfinn Thorsvik - Kjøp av kommunalt friareal
Saksframlegg - Word
6/06
 

AØ Eiendom AS. Søknad om kjøp av tilleggsareal.
Saksframlegg - Word
7/06

Orientering


 


 

PS 1/06 Høringsuttalelse Borgeutvalget NOU 2005:18

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.01.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Inntektssystemet er det sterkeste virkemidlet for å styre fordelinga av ressurser og dermed tjenesteproduksjon i kommunene i Norge. Inntektssystemet må derfor ha sterk politisk forankring og være et uttrykk for politiske ambisjoner og føringer for å gjennomføre de kommunale oppgaver på en tjenlig måte.

Borgeutvalget målbærer ikke den sterke politiske forankring som er nødvendig, men prøver å finne et objektivt ”upolitisk” grunnlag for fordeling. Verdal Kommune er uenig i dette grunnlaget, og vil styrke politiske spørsmål som grunnlag for inntektssystemet.

Verdal kommune vil omhandle 5 konkrete sider ved Borgeutvalget:

1.      Fordeling Skatt – rammetilskudd. For å sikre likeverdige tjenester i alle landets kommuner vil det være riktig å senke skatteandelen av frie inntekter og øke innbyggertilskuddet med inntektsutjamning.

2.      Oppjustering etter årets folketall. Prinsipielt mener vi det er riktig å nytte årets tall som grunnlag for utjamning av inntekter, da dette er i samsvar med etterspørselen i samfunnet, sjøl om det skaper mindre forutsigbarhet.

3.      Inntektsutjamninga.

·        Selskapsskatten bør være en statsskatt. Selskapskatten er dårlig og tilfeldig fordelt mellom kommunene, den samsvarer dårlig med kommunenes innsats i samfunnsutvikling og er lite forutsigbar.

·        Det bør utredes om inntektsutjamninga bør knyttes til summen av pensjonsinntekter og pensjonsgivende inntekter i stedet for alminnelig inntekt.

·        En større inntektsutjamning, f eks med symmetrisk modell med 80% kompensasjon vil bedre sikre et likeverdig tilbud mellom kommunene.

4.      Utgiftsutjamninga

·        Generelt er politiske prioriteringer fraværende i Borgeutvalget. En statistisk tilpassing til tidligere års utgifter, en regressiv metode, vil alene ikke beskrive kommunale utgifter, og spesielt de områder som det er knytta endringer og politiske prioriteringer fra sentralt hold

·        KOSTRA data er overtolka i analysene, vår erfaring med lokale data er at de ikke er sikre nok. Dette forsterker at politiske føringer er viktigere enn det utvalget legger opp til.

·        Kriteriene for sosialsektoren synes uferdige, og det må arbeides videre for å finne bedre grunnlag for denne sektoren. Det er viktig at en finner treffsikre kriterier, og slik er det positivt at Borgeutvalget går bort fra urbanitetskriteriet som bare tar hensyn til folketall.

·        Landbrukskriteriet må videreføres. Kriteriet er feil behandla i utvalget, og gir i dag et bra uttrykk for sektoren  og den variasjon mellom kommunene i utgiftsbehov som området har.

5.      Finansielt ansvar for friskoler

·        Verdal Kommune går mot utvalgets forslag om overføring av økonomisk ansvar for friskoler til kommunene. Det er ikke kommunen som er bestiller for friskoler, slik er forslaget prinsipielt feil, og følgene av forslaget kan bli i strid med friskoleloven.

 

 

PS 2/06 Fordeling av investeringsmidler til idretts- og kulturanlegg

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.01.2006

BEHANDLING:

Rådmannen trakk si tilråding som var utsendt og la fram følgende ny tilråding:

Investeringsmidler til idretts- og kulturanlegg i økonomiplan 2006-2009 disponeres som følgende:

 

      2006

      2007

      2008

      2009

      Sum

Motorsportanlegg

650.000

150.000

-

-

800.000

Trones golfbane

150.000

550.000

500.000

-

1.200.000

Udisponert

-

300.000

500.000

1.000.000

1.800.000

Totalt

800.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.800.000

 

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Investeringsmidler til idretts- og kulturanlegg i økonomiplan 2006-2009 disponeres som følgende:

 

      2006

      2007

      2008

      2009

      Sum

Motorsportanlegg

650.000

150.000

-

-

800.000

Trones golfbane

150.000

550.000

500.000

-

1.200.000

Udisponert

-

300.000

500.000

1.000.000

1.800.000

Totalt

800.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.800.000

 

 

 

PS 3/06 Lov om visse forhold vedr de politiske partiene - endringer i ordningen med tilskudd til de politiske partiene

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.01.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Verdal kommune viderefører en lokal støtteordning for politiske parti i kommunestyret. Dette utgjør for 2006 kr 60.483,22.

 

 

 

PS 4/06 Endring av selskapsavtale for Innherred Renovasjon

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.01.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Verdal kommune godkjenner ny § 17 i selskapsavtalen for Innherred Renovasjon.

 

 

 

PS 5/06 Brita Kleven og Dagfinn Thorsvik - Kjøp av kommunalt friareal.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.01.2006

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

”Det nedsettes et utvalg som vurderer prisnivået ved salg av kommunal eiendom i Verdal sentrum, Verdal industripark og store boligområder. Følgende oppnevnes som medlemmer av utvalget: Ordfører, leder, Tomas Iver Hallem, Brit Fredriksen, Knut Snorre Sandnes, Rigmor Hafell. John Ragnar Sæther oppnevnes som sekretær.  Arbeidet må være avsluttet innen medio februar 2006. ”

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Ordføreren foreslo at saken utsettes.

Ved votering ble ordførerens utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Det nedsettes et utvalg som vurderer prisnivået ved salg av kommunal eiendom i Verdal sentrum, Verdal industripark og store boligområder. Følgende oppnevnes som medlemmer av utvalget: Ordfører, leder, Tomas Iver Hallem, Brit Fredriksen, Knut Snorre Sandnes, Rigmor Hafell. John Ragnar Sæther oppnevnes som sekretær.  Arbeidet må være avsluttet innen medio februar 2006

Saken utsettes.

 

 

PS 6/06 AØ Eiendom AS. Søknad om kjøp av tilleggsareal.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.01.2006

BEHANDLING:

Ordføreren foreslo at saken utsettes.

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken utsettes.

 

 


PS 7/06 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.01.2006

BEHANDLING:

Ordføreren orienterte om:

 

Tomas Iver Hallem orienterte om:

 

Rådmannen orienterte om:

 

Trude Holm hadde følgende spørsmål:

-         Oversendelsesforslag under budsjettsaken til formannskapet om grønn omsorg – er det noe reglement som viser hvordan verbalforslag behandles.

Rådmannen svarte Henger sammen med disponering av psykiatrimidlene. Et utkast var lagt fram forrige uke. Ble returnert for ny utarbeiding. Må se på bruk av psykiatrimidlene totalt. Er de tidligere prioriteringene som ble gjort for 6-7 år siden de riktige i dag? Grønn omsorg må fortsette som i fjor til det kommer avklaring.

-         Ressursfordelingsmodellen i skolene – virksomhetslederne har fått beskjed om å spare inn fra høsten (5/12 deler). Dette forslaget ble ikke vedtatt i budsjettmøtet. Kommunestyret vedtok en opptrapping.

Rådmannen ikke kjent med 5/12 tallet. Skal undersøke saken og legge det fram som sak for formannskapet.

 

Lennart Johansson spurte om når oversendelsesforslagene blir lagt fram til formannskapet.

Rådmannen svarte at det blir så snart som mulig.