VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

Innvandrerundervisningens lokaler i Møllegt. 12

Dato:

15.11.2006

Tid:

09:00 – 13:20

Til stede:

8 representanter.  Kåre Norum ble innvilget permisjon etter at sak 55/06 var behandlet.  Til stede: 7 representanter.

Møtet begynte med kulturinnslag av to elever ved Innvandrerundervisningen – etterfulgt av servering av mat fra flere kulturer.  Torun L. Tromsdal informerte om Innvandrerundervisninga før omvisning i lokalene.

Etter at sak 55/06 var behandlet ble sakene 57/06, 58/06, 59/06, 61/06 og 62/06 behandlet.

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Bjørn Aarstad

Leder

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Thor Bertil Granum

Medlem

AP/SP

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Rigmor Hafell

Medlem

FRP/H/KRF

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Stiklestad

NESTL

AP/SP

Lars Børre Hallem

MEDL

SV

Odd Helge Weisæth

MEDL

FRP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Atle Vikan

Kjell Stiklestad

AP/SP

Kåre Norum

Odd Helge Weisæth

FRP/H/KRF

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Arvid Vada

Ass. rådmann

Inger Storstad

Førstesekr.

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   PDFTil behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

0055/06 
  
  
  
  
  
  
  


Budsjett 2007 - Verdal kommune
Saksframlegg
  (PDF)


Vedlegg: (PDF)
Rådmannens forslag til budsjett 2007 med betalingssatser og gebyrer
Forslag til økonomireglement for 2007
Samlet saksframstilling kontrollutvalgets sak 23/06. Forslag til driftsbudsjett for 2007 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Verdal kommune


0056/06  
   
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Voksenopplæringa for voksne innvandrere - administrativ organisering
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Spørsmål om tilbud på overtakelse av voksenopplæringa for flyktninger bosatt i Verdal kommune
Tilbud til Verdal kommune- voksenopplæring for innvandrere
Voksenopplæring for flyktninger
Tilbud til Verdal kommune om overtakelse av voksenopplæringen for innvandrere bosatt i Verdal kommune

Vedrørende spørsmål om tilbud på overtakelse av voksenopplæringa for flyktninger bosatt i Verdal kommune

Notat av 12.09.06 fra Utdanningsforbundets klubb i Møllegt. 12: Argumenter for å beholde norskunderv. for innv. i Verdal kommune

Notat av 18.09.06 fra Utdanningsforbundets klubb i Møllegt. 12: Hvor bør innvandrerundervisningen plasseres administrativt?

Uttalelse av 03.11.06 fra Solvor Vikhamar, AT


0057/06
 
 
 
     
  


Ørmelen Bo og Helsetun byggetrinn 1 (Bygg A-H) - Sluttrapport
Saksframlegg
  (PDF)
 

Vedlegg: (PDF)
Sluttrapport

Forslag til sluttregnskap byggetrinn 1. Ørmelen Bo- og Helsetun


0058/06
  
  
  
  
  


Vuku Oppvekstsenter byggetrinn 1 - Sluttrapport
Saksframlegg
  (PDF)
 

Vedlegg: (PDF)
Utdrag fra sluttrapport/byggeregnskap pr. 24.10.06 utarbeidet av RG-Prosjekt A/S for Vuku Oppvekstsenter, byggetrinn 1


0059/06 
  


Energiforbruk kommunale bygg
Saksframlegg
  (PDF)


0060/06 
  
  
  
  


Verdalsøra ungdomsskole - Oppfølging av brukerundersøkelsen 2006
Saksframlegg
  (PDF)
   

Vedlegg: (PDF)
Oppfølging av brukerundersøkelsen 2006 - Tiltaksplan


0061/06 
  


Forsterkede barnehager i Verdal
Saksframlegg
  (PDF)


0062/06 
  
  
  
   
   


Søknad om midlertidig utvidelse av antall barnehageplasser ved Forbregd Lein barnehage
Saksframlegg
  (PDF)
   

Vedlegg: (PDF)
Rapport/referat fra befaring den 20.10.06 Haga Gård


0063/06 
  
  
  
  


Møteplan 2007
Saksframlegg
  (PDF)
   

Vedlegg: (PDF)
Forslag til møteplan 2007


0064/06
 


Andre saker
Saksframlegg
  (PDF)


0065/06
Tilleggssak 
  
  
  


Prosjekt politisk organisering - innstilling fra nedsatt prosjektgruppe
Saksframlegg
  (PDF)
  

Vedlegg: (PDF)

Innstilling fra nedsatt prosjektgruppe - politisk organisering


 

 

PS 55/06 Budsjett 2007 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 15.11.2006

BEHANDLING:

Ass. rådmann Arvid Vada orienterte.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Rådmannens forslag til Budsjett 2007 tas til orientering.

Kåre Norum ble innvilget permisjon.

Til stede 7 representanter.

VEDTAK:

Rådmannens forslag til Budsjett 2007 tas til orientering.

 

 

 

PS 56/06 Voksenopplæringa for voksne innvandrere - administrativ organisering

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 15.11.2006

BEHANDLING:

SP v/Atle Vikan fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:

Foreløpig evaluering av ordningen pr. 01.07.07.

Det ble først votert over rådmannens tilråding som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslaget fra SP v/Atle Vikan som ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

1.      Den administrative og faglige ledelsen av voksenopplæringa i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere i Verdal kommune, jfr Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere kapittel 4, overføres til Verdal videregående skole fra 1. januar 2007 på følgende betingelser:

o       Verdal kommune betaler Verdal videregående skole en godtgjøring kr 3.717.000 i 2007 for voksenopplæringa, som omfatter i alt ca 60 deltakere fordelt på 5 grupper og et undervisningspersonale på 6,25 årsverk

o       Dersom deltakertallet endres slik at antallet grupper bør økes eller reduseres, skal det forhandles om justering av godtgjøringen, eventuelt om overføring av undervisningspersonell tilbake til Verdal kommune

o       Undervisningen foregår 25 uketimer mandag - fredag i 38 uker. I de resterende 7 ukene av arbeidsåret samarbeider Verdal videregående skole med NAV om gjennomføringen av introduksjonsprogrammet

o       Deler av undervisningen foregår i nåværende lokaler i Møllegata 12 inntil Verdal videregående skole har gjennomført neste byggetrinn. Verdal kommune dekker utgiftene til renhold, vaktmestertjeneste og energi i Møllegata 12

o       Verdal videregående skole videreutvikler det undervisningsopplegg som er gjennomført i Verdal kommune

o       Verdal videregående skole sørger for at deltakerne har et tilfredsstillende arbeids- og læringsmiljø og praktiserer Personalpolitisk handlingsplan for Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune i forhold til undervisningspersonale

2.      Verdal kommune beholder arbeidsgiveransvaret for de som nå er ansatt ved voksenopplæringa for innvandrere

3.      Det utarbeides avtale mellom Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune v/ Verdal videregående skole.

4.      Foreløpig evaluering av ordningen pr. 01.07.07. 

 

 

 

 

PS 57/06 Ørmelen Bo og Helsetun byggetrinn 1 (Bygg A-H) - Sluttrapport

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 15.11.2006

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

1.      Sluttrapport/sluttregnskap for byggetrinn 1 Ørmelen Bo og Helsetun godkjennes.

2.      Kommunestyret ber om at det fremlegges et samlet sluttregnskap for byggetrinn 1 og byggetrinn 2 Ørmelen Bo og Helsetun så raskt som mulig etter at de siste utomhusarbeidene er avsluttet våren 2007.

 

 

 

PS 58/06 Vuku Oppvekstsenter byggetrinn 1 - Sluttrapport

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 15.11.2006

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

1.      Sluttrapport for 1.byggetrinn Vuku Oppvekstsenter godkjennes.

2.      Overforbruk på kr.1.264.700,- finansieres ved bruk av gjenstående prosjektmidler      ”Omsorgsboliger Reinsholm” og ”Psykiatriboliger Verdal Bo og Helsetun”.

 

 

 

PS 59/06 Energiforbruk kommunale bygg

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 15.11.2006

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte og delte ut oversikt over energiforbruket i 2005 og pr. oktober 2006. 

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

PS 60/06 Verdalsøra ungdomsskole - Oppfølging av brukerundersøkelsen 2006

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 15.11.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Kommunestyret er godt fornøyd med Verdalsøra ungdomsskoles tiltaksplan for forbedringer målt ved framtidige brukerundersøkelser, og tar planen til orientering.

 

 

 

PS 61/06 Forsterkede barnehager i Verdal

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 15.11.2006

BEHANDLING:

SP v/Trude Holm fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:

Med tanke på universell utforming og muligheten for tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne, søkes det om tilskudd fra staten (se statsbudsjettet kap. 231 post 62).

Det ble først votert over rådmannens tilråding som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslaget fra SP v/Trude Holm til nytt pkt. 3 som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. I Verdal kommune skal det være 2 forsterkede barnehager, Forbregd-Lein og Reinsholm barnehager. Inntil Reinsholm står ferdig høsten 2007, fungerer Vinne barnehage som forsterket barnehage dersom det er nødvendig.

2. En tredje forsterket barnehage kan eventuelt vurderes på et senere tidspunkt dersom behovet tilsier det.

3. Med tanke på universell utforming og muligheten for tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne, søkes det om tilskudd fra staten (se statsbudsjettet kap. 231 post 62).

 

 

 

PS 62/06 Søknad om midlertidig utvidelse av antall barnehageplasser ved Forbregd Lein barnehage

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 15.11.2006

BEHANDLING:

SP v/Trude Holm fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:

En forutsetter at trafikksikkerheten settes høyt ved frakting av barna til og fra barnehagen.

Det ble først votert over rådmannens tilråding som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslaget fra SP v/Trude Holm til nytt pkt. 2 som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.   Forbregd Lein barnehage utvides med 12 midlertidige barnehageplasser i ”Mastu” på Haga gård fra 01.01.07 i påvente av oppstart av Reinsholm barnehage høsten 2007. Ansvar for midlertidig drift er Forbregd Lein barnehage ved styrer.

2.   En forutsetter at trafikksikkerheten settes høyt ved frakting av barna til og fra barnehagen.

 

 

 

PS 63/06 Møteplan 2007

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 15.11.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

VEDTDAK:

Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for året 2007.

 

 

 

 

PS 64/06 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 15.11.2006

BEHANDLING:

Ingen saker.

 

 

 

PS 65/06 Prosjekt politisk organisering - innstilling fra nedsatt prosjektgruppe

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 15.11.2006

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Driftskomiteen slutter seg til forslaget fra nedsatt arbeidsgruppe.

VEDTAK:

Driftskomiteen slutter seg til forslaget fra nedsatt arbeidsgruppe.