VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal rådhus

Dato:

11.10.2006

Tid:

09:00-11:10

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Bjørn Aarstad

Leder

AP/SP

Kjell Stiklestad

Nestleder

AP/SP

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Thor Bertil Granum

Medlem

AP/SP

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Lars Børre Hallem

Medlem

SV

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

MEDL

AP/SP

Rigmor Hafell

MEDL

FRP/H/KRF

Odd Helge Weisæth

MEDL

FRP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Atle Vikan

Trude Holm

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Arvid Vada

Ass. rådmann

Inger Storstad

Førstesekretær


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   PDF-versjonTil behandling:

 

Utvalgssaksnr

Sakstittel

0047/06
   


Brannskade Ørmelen skole 30.03.04
Saksframlegg
  (DOC)

Vedlegg: (PDF)
Brev fra advokatfirmaet Bjekan Stav til Forsikringsklagekontoret datert 05.11.2004
Brev fra Avkortningsnemnda for forsikringssaker datert 10.05.2006
Brev fra advokatfirmaet Bjerkan Stav ANS datert 16.05.2006
Brev fra KLP Skadeforsikring datert 18.05.2006
Brev fra KLP Skadeforsikring A/S datert 13.09.2006


0048/06  
   
  
  
  
  
  
  


Basisavtale for samhandling mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Verdal kommune
Saksframlegg
  (DOC)
  
Vedlegg:
Basisavtalen   (TIF)
Skjema for avviksmelding m/veileder   (TIF)
Styresak 33/2006 i Helse Nord-Trøndelag HF   (TIF)
Skriv fra Helse Nord-Trøndelag av 31.09.06   (TIF)


0049/06
 
 
 
    


Anmodning om bosetting av flyktninger i 2007
Saksframlegg
  (DOC)
 

Vedlegg:
Anmodning om bosetting av flyktninger 2007 - Verdal kommune   (PDF)


0050/06
  
  
  
  
  
   
  


Vedtektene for Verdal Ungdomsråd - endringer
Saksframlegg
  (DOC)
 

Vedlegg:
Gjeldende vedtekter Verdal Ungdomsråd   (DOC)
Forslag til vedtekter for Verdal Ungdomsråd   (TIF)
Evaluering av driften av Verdal Ungdomsråd   (DOC)
Vedtekter for Verdal Ungdomsråd - rådmannens forslag   (DOC)


0051/06 
  
  
  
  


Rapport fra Ungdomskonferansen 2006
Saksframlegg
  (DOC)
   

Vedlegg:
Rapport fra Ungdomskonferansen i Verdal 10. mars 2006   (TIF)


0052/06
 


Andre saker
Saksframlegg
  (DOC)


0053/06
Tilleggssak
 


 


Prosjektrapport - Digitalt utstyr og kompetanse - utviklinger frem mot 2008
Saksframlegg
  (DOC)

Vedlegg:
”Prosjektrapport for Digitalt utstyr og kompetanse – utviklingslinjer frem mot 2008”, Hoveddokument PDF med 6 vedlegg:
 - Kompetansekartlegging lærere i grunnskolen  PDF
 - Lærere  PDF
 - IKT-kontakter  PDF
 - Assistenter og "ikkelærere"  PDF
 - Kompetansemål i "Kunnskapsløftet"  PDF
 - Den digitale skole  powerpoint

Prosjektansvarliges (PA) kommentar til forprosjektet ”Digitalt utstyr og kompetanse – utviklingslinjer frem mot 2008”  PDF


0054/06
Tilleggssak
 

 


Prosjekt politisk organisering - innstilling fra nedsatt prosjektgruppe
Saksframlegg
  (DOC)

Vedlegg:
Innstilling fra prosjektgruppe – politisk organisering PDF


 
 

 

PS 47/06 Brannskade Ørmelen skole 30.03.2004

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 11.10.2006

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

1.      Verdal kommunestyre godtar Avkortningsnemndas kjennelse i henhold til brev av 10.05.2006.

2.      Ufinansiert beløp på kr. 3.416.675,- finansieres ved bruk av kapitalfondet.

3.      Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.

 

 

PS 48/06 Basisavtale for samhandling mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Verdal kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 11.10.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Inngått Basisavtale for samhandling mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Verdal kommune, gjeldende for perioden 01.01.2007 – 31.12.2010, tas til orientering.

 

 

 

PS 49/06 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2007

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 11.10.2006

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Inga Astrid Hildrum orienterte og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1.      Bosetting av flyktninger i Verdal kommune videreføres med bosetting av 35 flyktninger i 2007.

2.      Ut fra behov for best mulig planlegging og forutsigbarhet vil Verdal kommune inngå 2-årig intensjonsavtale med Integrerings-og mangfoldsdirektoratet, IMDI, om bosetting av inntil 60 flyktninger i perioden 2007-2008.

 

 

PS 50/06 Vedtektene for Verdal ungdomsråd - endringer

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 11.10.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til nye vedtekter for Verdal ungdomsråd.

 

 

PS 51/06 Rapport fra Ungdomskonferansen 2006

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 11.10.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Rapporten tas til orientering.

 

 

PS 52/06 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 11.10.2006

BEHANDLING:

Ingen.

 

 

PS 53/06 Prosjektrapport - Digitalt utstyr og kompetanse - utviklinger frem mot 2008

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 11.10.2006

BEHANDLING:

Ass. rådmann Inger Marie Bakken orienterte og svarte på spørsmål.

AP v/Bjørn Aarstad fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:

”Kommunestyret ber administrasjonen sette i gang forsøk med bruk av bærbare PC-er fra høsten 2007.”

SV v/Lars Børre Hallem fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:

”Driftskomiteen ber administrasjonen utrede muligheten for bruk av egen pc i undervisningen.  En forutsetning er at Verdal kommune stiller med pc til de elever som ikke har sin egen.”

 

Det ble først votert over rådmannens tilråding som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert alternativt mellom forslaget fra AP og forslaget fra SV hvor AP sitt forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

INNSTILLING:

1.      Kommunestyret viser til Prosjektrapporten, Prosjektansvarliges (PA) kommentarer og tar til orientering hovedtrekkene i rapporten med de merknader som PA har gitt.

2.      Rådmannen får i oppdrag å iverksette nødvendige tiltak innenfor de rammer som budsjett og fysiske lokaler til en hver tid gir muligheter for.

3.      Kommunestyret ber administrasjonen sette i gang forsøk med bruk av bærbare PC-er fra høsten 2007.

 

 

 

 

PS 54/06 Prosjekt politisk organisering - innstilling fra nedsatt prosjektgruppe

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 11.10.2006

BEHANDLING:

SV v/Lars Børre Hallem fremmet følgende forslag:

”Saken utsettes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken utsettes.

^