VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

3. etasje, Herredshuset

Dato:

22.05.2006

Møte start:

09:00

Møte slutt:

12:00

Til stede:

8 representanter

Etter at sakene var behandlet var det befaring ved Tindved Kulturhage.

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Stiklestad

Nestleder

AP/SP

Rigmor Hafell

Medlem

FRP/H/KRF

Thor Bertil Granum

Medlem

AP/SP

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Odd Helge Weisæth

Medlem

FRP

 

 

 

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

MEDL

AP/SP

Lars Børre Hallem

MEDL

SV

Torill Elverum

MEDL

AP/SP

Bjørn Aarstad

LEDER

AP/SP

 

 

 

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Atle Vikan

Trude Holm

AP/SP

Berit Gustad Nessø

Torill Elverum

AP/SP

Berit Rotmo

Lars Børre Hallem

SV

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Arvid Vada

Ass. rådmann

Inger Storstad

Førstesekr.

 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
0029/06
 

Statusrapport fra hovedprosjektet "Arbeid mot uønsket deltid" - Orientering
Saksframlegg
  (DOC)


0030/06  
  
  
  
  
  

Utbygging Ørmelen Barnehage - Godkjenning av kostnadsramme for prosjektet med tilhørende finansiering etter innhenting av anbud
Saksframlegg
  (DOC)
 

Vedlegg:
Kostnadsoverslag etter anbud   (TIF)


0031/06
 
 
 
    
  
  

Erosjonsikring mot Helgåa ved Åkerenget. Hastesak etter flommen januar/februar 2006 - Garantivedtak
Saksframlegg
  (DOC)
 

Vedlegg:
Brev fra NVE datert 06.04.06   (TIF)

Skjema for kommunevedtak   (TIF)


0032/06
 

Forebyggende tiltak innen oppvekstområdene
Saksframlegg
  (DOC)


0033/06
 

Andre saker
Saksframlegg
  (DOC)


 


 

PS 29/06 Statusrapport fra hovedprosjektet "Arbeid mot uønsket deltid" - Orientering

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 22.05.2006

BEHANDLING:

Asgeir Tromsdal, Organisasjonsenheten  og virksomhetsleder Tone S. Haugan orienterte om status på prosjektet og svarte på spørsmål.

Lederen fremmet følgende forslag:
”Saken tas til orientering.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

PS 30/06 Utbygging Ørmelen Barnehage - Godkjenning av kostnadsramme for prosjektet med tilhørende finansiering etter innhenting av anbud

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 22.05.2006

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

  1. Utbyggingen av Ørmelen barnehage godkjennes innenfor en kostnadsramme på 6.500.000,-.
  2. Investeringen finansieres slik:
  1.  Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de budsjettekniske endringer.

 

 

 

PS 31/06 Erosjonsikring mot Helgåa ved Åkerenget. Hastesak etter flommen januar/februar 2006 - Garantivedtak

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 22.05.2006

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte og svarte på spørsmål.

Felles forslag fra AP v/Anita Steinkjer og SP v/Atle Vikan til nytt pkt. 3:
”Det forventes at uttalelsene fra grunneierne, brev datert 27.02.06 til NVE og brev datert 03.05.06 til Verdal kommune, legges til grunn da disse sitter med god lokalkunnskap i forhold til elva og nærmiljøet.”

Det ble først votert punktvis over rådmannens tilråding med følgende resultat:

Det ble så votert over forslaget fra AP/SP til nytt pkt. 3. som ble enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

  1. Verdal kommune garanterer for et distriktstilskudd på 20% av anleggskostnaden beregnet til kr.50.800,- i forbindelse med erosjonssikring av Helgåa ved Åkerenget. Dette er et hastetiltak etter flommen januar/februar 2006.

  2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.

  3. Det forventes at uttalelsene fra grunneierne, brev datert 27.02.06 til NVE og brev datert 03.05.06 til Verdal kommune, legges til grunn da disse sitter med god lokalkunnskap i forhold til elva og nærmiljøet.

 

 

 

 

PS 32/06 Forebyggende tiltak innen oppvekstområdene

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 22.05.2006

BEHANDLING:

AP v/Thor Bertil Granum fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
”Driftskomiteen vil sterkt oppfordre til tverretatlig samarbeid i det forebyggende arbeidet. Det gjelder både frivillige organisasjoner og kommunale og statlige etater.”

Det ble først votert over rådmannens tilråding som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over forslaget fra AP til nytt pkt. 2 som ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

  1. Driftskomiteen tar saken til orientering.

  2. Driftskomiteen vil sterkt oppfordre til tverretatlig samarbeid i det forebyggende arbeidet. Det gjelder både frivillige organisasjoner og kommunale og statlige etater.

 

 

PS 33/06 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 22.05.2006

BEHANDLING:

Ingen.