VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal rådhus

Dato:

24.04.2006

Møte start:

09:00

Møte slutt:

15:20

Til stede:

9 representanter.
Kåre Norum ble gitt permisjon kl 12.45.
Til stede 8 representanter.

Utdelt i møtet:

Sak 28/06.

Berørte virksomhetsledere var innkalt til møtet.  Til stede: Gunn S. Wolden, Tone S. Haugan, Kjell Nielssen, Håvard Holmen og Bjørn Ness.

Sak 28/06 ble behandlet etter sak 20/06.  Før man gikk videre på saklista var elevrådsstyret ved hhv. Verdalsøra ungdomsskole og Vuku barne- og ungdomsskole til stede og orienterte om det fysiske og psykososiale miljøet ved skolene.  

Kort referat fra møtet med elevrådsstyrene.

Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Stiklestad

Nestleder

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Rigmor Hafell

Medlem

FRP/H/KRF

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Thor Bertil Granum

Medlem

AP/SP

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Lars Børre Hallem

MEDL

SV-V

Odd Helge Weisæth

MEDL

FRP-V

Bjørn Aarstad

LEDER

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Kåre Norum

Odd Helge Weisæth

 

Atle Vikan

Bjørn Aarstad

AP/SP

Arne Harry Hallem

Lars Børre Hallem

SV-V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Arvid Vada

Ass. rådmann

Inger Storstad

Førstesekretær

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
0020/06
 
 
 
 

Sosialtjenesten - redegjørelse for overforbruk
Saksframlegg
  (DOC)
 

Vedlegg:
Utredning incentivbasert sosialstønad   (DOC)


0021/06
 
 
 
 

Omsorgsboliger Reinsholm. Sluttrapport
Saksframlegg
  (DOC)
 

Vedlegg:
Regnskapsoversikt   (TIF)


0022/06
 
 
 
  

Verdal bo- og helstun, psykiatriboliger - Sluttrapport
Saksframlegg
  (DOC)
 

Vedlegg:
Regnskapsoversikt   (TIF)


0023/06
 
 

Anbud nytt avløpsanlegg Leksdal - - Finansiering - Revidering av investeringsplan for vann/avløpssektoren for økonomiplanperioden 2007 - 2010
Saksframlegg
  (DOC)


0024/06
 
 
 
 
 
  
 

Kunnskapsløftet: Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personale i grunnskolen - revidert plan.
Saksframlegg
  (DOC)
 

Vedlegg:
Kunnskapsløftet: Plan for kompetanseheving for pedagogisk personale i grunnskolene i Verdal og Levanger kommuner 2006-2008   (TIF)
Høringsuttalelser   (TIF)


0025/06
 
 
 
 
  
  
 

Regnskap og årsrapport 2005
Saksframlegg
  (DOC)
 

Vedlegg:
Særutskrift av kontrollutvalgets møtebok, sak 009/06 m/vedlegg  (TIF)
Særutskrift av kontrollutvalgets møtebok, sak 010/06   (TIF)

Årsregnskap 2005   (TIF)
Årsrapport 2005   (TIF)


0026/06
 

Regnskap 2005 - disponering av overskudd
Saksframlegg
  (DOC)


0027/06
 

Andre saker
Saksframlegg
   (DOC)


0028/06
 
 
 
 

Kvartalsrapport pr. 31.03.06
Saksframlegg
  (DOC)
 

Vedlegg:
Budsjettsituasjonen pr. 31.03.06


 


 

PS 20/06 Sosialtjenesten - redegjørelse for overforbruk

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 24.04.2006

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Joar Aksnes, fagkoordinator Vibeke Veie-Rosvoll og virksomhetsleder Inga Astrid Hildrum orienterte og svarte på spørsmål.

Forslag fra SP v/Kjell Stiklestad:  
”Saken tas til orientering.”

Ved votering ble forslaget fra SP enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

PS 21/06 Omsorgsboliger Reinsholm. Sluttrapport

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 24.04.2006

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

  1. Sluttrapport for utbygging av omsorgsboliger Reinsholm tas til etterretning.

  2. Gjenstående prosjektmidler på kr.750.000,- avsettes på kommunens fond for ubrukte lånemidler.

 

 

 

PS 22/06 Verdal Bo og Helsetun, Psykiatriboliger - Sluttrapport

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 24.04.2006

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

  1. Sluttrapport m/regnskap for utbygging av Psykiatriboliger Verdal Bo og Helsetun tas til etterretning.

  2. Gjenstående prosjektmidler på kr.600.000,- avsettes på kommunens fond for ubrukte lånemidler.

 

 

 

 

PS 23/06 Anbud nytt avløpsanlegg Leksdal - Finansiering - Revidering av investeringsplan for vann/avløpssektoren for økonomiplanperioden 2007 - 2010

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 24.04.2006

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte

SP v/Atle Vikan fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:  
”3. Nødvendige områder for satsing på vann/avløp 2007-2010 i uprioritert rekkefølge:

Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding og forslaget fra SP til nytt pkt. 3 med følgende resultat:

 

INNSTILLING:

1. Den framlagte saken tas til etterretning.

2. Rådmannen bes om å innarbeide de nødvendige investeringer innenfor vann/avløpsektoren i økonomiplanen for 2007-2010.

3. Nødvendige områder for satsing på vann/avløp 2007-2010 i uprioritert rekkefølge:

·        Fætten

·        Ferdigstillelse Ørmelen

·        Vinne fra Shell-stasjonen mot Rinnelva og til Hallbakkan

·        Fleskhus/Leklemsåsen.

 

 

 

PS 24/06 Kunnskapsløftet: Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personale i grunnskolen - revidert plan

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 24.04.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Forslag til plan for kompetanseutvikling for skoleåret 2006/2007 og den kompetanseutviklingsstrategi for perioden 2006 – 2008 som er beskrevet i ”KUNNSKAPSLØFTET: Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personale i grunnskolene i Levanger og Verdal” vedtas.

 

 

 

 

PS 25/06 Regnskap og årsrapport 2005

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 24.04.2006

BEHANDLING:

Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding med følgende resultat:

  1. Pkt. 1: Enstemmig vedtatt.

  2. Pkt. 2: Enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

  1. Verdal kommunes årsregnskap for 2005 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk(overskudd) på kr. 2.330.494,99.

  2. Rådmannens årsrapport for 2005 tas til orientering.

 

 

 

PS 26/06 Regnskap 2005, disponering av overskudd

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 24.04.2006

BEHANDLING:

SP v/Atle Vikan fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:  
”3.  I følge dokument for valg av kommunens forsikringer i KLP ble det gitt klare signaler om midler til HMS-arbeidet. Det forventes at KLP støtter HMS-arbeidet  med ca. kr 350 000,- for at tidligere satsing på området kan videreføres på virksomhetsområdene.”

Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding og forslaget fra SP til nytt pkt. 3 med følgende resultat:

 

INNSTILLING:

1. Kommunestyret vedtar følgende disponering av det regnskapsmessige overskuddet for  2005 på kr 2.330.494,99,- :

2. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

3. I følge dokument for valg av kommunens forsikringer i KLP ble det gitt klare signaler om midler til HMS-arbeidet. Det forvents at KLP støtter HMS-arbeidet med ca. kr 350 000,- for at tidligere satsing på området kan videreføres på virksomhetsområdene.

 

 

 

 

PS 27/06 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 24.04.2006

BEHANDLING:

 

Ang. kinokjelleren – spørsmål fra Trude Holm i forrige møte.

Virksomhetsleder Håvard Holmen var tilstede og orienterte.

 

Ang. skifte av møtedager.

Trude Holm ba om at vedtaket som ble vedtatt i forrige møte i Driftskomiteen med mandag som møtedag, betraktes som en prøveordning ut vårhalvåret. Endringen har skapt problemer med hensyn til gruppemøtene.

Trude fikk støtte for forslaget.

 

 

 

 

PS 28/06 Kvartalsrapporter pr. 31.03.06

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 24.04.2006

BEHANDLING:

Økonomisjef Trond Selseth orienterte og svarte på spørsmål.

I tillegg svarte virksomhetslederne på spørsmål.

Kåre Norum ble gitt permisjon kl 12.45, før det ble fattet vedtak i saken. Til stede 8 representanter.

SP v/Kjell Stiklestad fremmet følgende forslag til vedtak:  
”Saken tas til orientering.”

Ved votering ble forslaget fra SP enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.