VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Verdal Administrasjonsutvalg

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

14.09.2006

Tid:

09:30 – 11.35.

Til stede:

12 av 13 representanter.

Dokumenter utdelt i møtet:

1.      Møteprotokoll fra møte i administrasjonsutvalg 30.05.06.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Medlem

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

UAV

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Nestleder

AP/SP

Bjørn Holmli

Medlem

FAG-V

Terje Aksnes

Medlem

FAG-V

 

 

 

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kåre Norum

MEDL

H/KRF

Elin Tuset

MEDL

NSF-V

Ihna Waade

MEDL

UTD-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Rigmor Hafell

Kåre Norum

H/KRF

Bjørn Engelin

Ihna Waade

UTD-V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Førstesekretær


 

SAKLISTE ADMINISTRASJONSUTVALGET 14.09.2006

Saksnr

Innhold

PS 10/06

Økonomiplan 2007-2010 - Verdal kommune
Saksframlegg
   (DOC)
 

Vedlegg:
Økonomiplan 2007-2010 - Verdal kommune   (DOC)PS 11/06

Administrativ organisering Verdal kommune 2006 - Forprosjektrapport
Saksframlegg
   (DOC)
 

Vedlegg:
Administrativ organisasjonplan for Verdal kommune   (TIF)
Høringsuttalelser - administrativ organisasjonplan Verdal kommune   (TIF)
Organisasjon - rapport fra forprosjekt   (DOC)PS 12/06

NAV- pilot - Avtale mellom NAV Nord-Trøndelag og Verdal kommune
Saksframlegg - Word

Vedlegg:
Sluttrapport Forprosjekt "NAV - hva ønskes å legge inn fra kommunens  side".            (TIF)
Prosjektansvarliges (PAs) kommentarer til sluttrapport   (TIF)
Formannskapssak 48/06. Forhandlinger mellom Verdal kommune og NAV-interim.   (TIF)
Rammeavtale mellom KS og Arbeids- og Inkluderingsdepartementet   (TIF)
Forslag til lokal samarbeidsavtale mellom Arbeids- og velferdsetaten i Nord-Trøndelag og Verdal kommune   (TIF) PS 13/06

ORIENTERINGER
  


 

PS 10/06 Økonomiplan 2007-2010 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 14.09.2006

BEHANDLING:

Behandling fra plan- og utviklingskomiteen, driftskomiteen og arbeidsmiljøutvalget i saken ble utdelt.

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende forslag til vedtak:
”For å sikre full barnehagedekning og en avlastning av Veslefrikk barnehage foreslår SP at bygging av barnehage på Reinsholm startes i 2007. Låneopptaket økes med 10 mill. Kostnadene dekkes av driftsreservene for 2007.”

AP v/Bjørn Iversen og SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende forslag til vedtak:
”Etterspørselen etter industriareal i Verdal kommune har de siste årene vært økende. Tilgangen på nytt industriareal på Ørin er begrenset. Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener derfor at man må starte arbeider med å klargjøre Ørin Nord.

Verdal kommune har over lengre tid arbeidet opp mot Storting og Regjering med sikte på å utløse statlige virkemidler til å dekke ”miljøbiten” på Ørin Nord. Verdal kommune forventer at statsbudsjettet for 2007 inneholder overnevnte bevilgning.

Ap og Sp ber rådmannen lage flere forretningsmodeller med tanke på finansiering og eierforhold slik at man får oversikt over hvilke muligheter man har for å realisere utbygging på Ørin Nord.”

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 

VEDTAK:

1.      Administrasjonsutvalget vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2007-2010 for Verdal kommune.

2.      For å sikre full barnehagedekning og en avlastning av Veslefrikk barnehage foreslår SP at bygging av barnehage på Reinsholm startes i 2007. Låneopptaket økes med 10 mill. Kostnadene dekkes av driftsreservene for 2007.

3.      Etterspørselen etter industriareal i Verdal kommune har de siste årene vært økende. Tilgangen på nytt industriareal på Ørin er begrenset. Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener derfor at man må starte arbeider med å klargjøre Ørin Nord.

Verdal kommune har over lengre tid arbeidet opp mot Storting og Regjering med sikte på å utløse statlige virkemidler til å dekke ”miljøbiten” på Ørin Nord. Verdal kommune forventer at statsbudsjettet for 2007 inneholder overnevnte bevilgning.

Ap og Sp ber rådmannen lage flere forretningsmodeller med tanke på finansiering og eierforhold slik at man får oversikt over hvilke muligheter man har for å realisere utbygging på Ørin Nord.

 

 

 

  

PS 11/06 Administrativ organisering Verdal kommune 2006 - Forprosjektrapport

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 14.09.2006

BEHANDLING:

Behandling fra plan- og utviklingskomiteen, driftskomiteen og arbeidsmiljøutvalget i saken ble utdelt.

Rådmannen orienterte om saken.

Lennart Johansson fremmet følgende tilleggsforslag:
”Kommunalsjef for området helse/omsorg/velferd gis tittelen kommunalsjef velferd.”

Det ble først votert over rådmannens tilråding som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over forslaget fra Lennart Johansson som ble vedtatt med 9 mot 3 stemmer.

 

VEDTAK:

Kommunestyret slutter seg til de foreslåtte anbefalinger med rådmannens kommentarer og vedtar den foreslåtte administrative hovedstrukturen for Verdal kommune. Kommunalsjef for området helse/omsorg/velferd gis tittelen kommunalsjef velferd.

 

 

 

 

PS 12/06 NAV- pilot - Avtale mellom NAV Nord-Trøndelag og Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 14.09.2006

BEHANDLING:

Behandling fra arbeidsmiljøutvalget og nytt vedlegg nr. 5 ble utdelt.

Rådmannen orienterte om saken og endret dato på den lokale samarbeidsavtalen i tilrådinga til 12.09.06.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Lokal samarbeidsavtale mellom Arbeids- og velferdsetaten i Nord-Trøndelag og Verdal kommune om etablering og drift av NAV Verdal, datert 12.09.06, godkjennes.

 

 

 

PS 13/06 Orienteringer

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 14.09.2006

BEHANDLING:

Ordføreren orienterte om:

- Møte med Kommunal- og Regionaldepartementet 12.09.06 for å drøfte samkommunens framtid i forhold til ot.prp. 95 2005-2006 Departementet sier det ikke er aktuelt å gjøre en lovendring på noe som det er gjort kun ett forsøk i landet. Departementet skal prøve å promotere flere forsøk på samkommunemodellen. Dep. positiv til forlengelse av prosjektet.