VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Verdal Administrasjonsutvalg

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

04.05.2006

Tid:

10:00 – 12.00

Til stede:

12 av 13 representanter. Kåre Norum var fraværende ved votering i sak nr. 1/06. Til stede 11 representanter.

 

Dokumenter utdelt:

Møteprotokoll fra møte 24.11.05.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Medlem

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

SV-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Nestleder

AP/SP

Elin Tuset

Medlem

NSF-V

Bjørn Holmli

Medlem

FAG-V

Terje Aksnes

Medlem

FAG-V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

MEDL

AP/SP

Berit Musum

MEDL

FRP-V

Ihna Waade

MEDL

UTD-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Torill Elverum

Kristin Johanne Hildrum

AP/SP

Bjørn Engelin

Ihna Waade

UTD-V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmannn

Line Therese Ertsås

Førstesekretær


SAKLISTE ADMINISTRASJONSUTVALGET 04.05.2006

Saksnr

Innhold

PS 1/06

REGNSKAP OG ÅRSRAPPORTt 2005
Saksframlegg   (DOC)

Vedlegg:
Særutskrift av kontrollutvalgets møtebok, sak 009/06 m/vedlegg  (TIF)
Særutskrift av kontrollutvalgets møtebok, sak 010/06   (TIF)

Årsregnskap 2005   (TIF)
Årsrapport 2005   (TIF)

 

PS 2/06

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.06
Saksframlegg   (DOC)

Vedlegg:
Budsjettsituasjonen pr. 31.03.06
 

PS 3/06

SLUTTRAPPORT - FORPROSJEKT " REDUSERT SYKEFRAVÆR " - ØRA PLEIE- OG OMSORGSDISTRIKT
Saksframlegg - Word

Vedlegg:
Forprosjekt "Redusert sykefravær" - sluttrapport mars 2006            (PDF)
 

PS 4/06

NYTT ANSETTELSESREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE
Saksframlegg - Word

Vedlegg:
Nytt ansettelsesreglement for Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune            (PDF)
 

PS 5/06

SENIORSEMINAR 31.03.06
Saksframlegg - Word

Vedlegg:
Kartleggingsskjema fra seniorseminaret 31.03.06 - oppsummering og analyse av svar           (TIF)
Seniorseminar 31.03.06 - oppsummering / evaluering   (TIF)
Kartlegging av pensjoneringsplaner - spørreskjema
   (TIF)
Program for seniorseminar 31.03.06   /TIF)  
 

PS 6/06

ORIENTERINGER
 

 


 

PS 1/06 Regnskap og årsrapport 2005

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 04.05.2006

BEHANDLING:

Økonomisjef  Trond Selseth svarte på spørsmål om årsrapport og regnskap 2005.

Revisor Terje Wist orienterte om revisjonsberetningen.

Kåre Norum var ikke til stede ved votering av denne sak. Til stede 11 representanter.

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
”Administrasjonsutvalget tar saken til etterretning.”

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK

Administrasjonsutvalget tar saken til etterretning.

 

 

 

PS 2/06 Kvartalsrapporter pr. 31.03.06

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 04.05.2006

BEHANDLING:

Rådmannen orienterte om saken.

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
”Administrasjonsutvalget tar saken til etterretning.”

SV v/Lennart Johansson fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
”Rådmannen iverksetter tiltak for å undersøke om ansatte kan brukes på tvers av virksomhetsområdene”.

 

VEDTAK:

  1. Administrasjonsutvalget tar saken til etterretning.

  2. Rådmannen iverksetter tiltak for å undersøke om ansatte kan brukes på tvers av virksomhetsområdene

 

 

PS 3/06 Sluttrapport - Forprosjekt " redusert sykefravær " - Øra Pleie- og omsorgsdistrikt

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 04.05.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Administrasjonsutvalget tar rapporten til etterretning.

 

 

 

 

PS 4/06 Nytt ansettelsesreglement for Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 04.05.2006

BEHANDLING:

Representant fra organisasjonsenheten orienterte kort om reglementet.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Administrasjonsutvalget vedtar forslaget til nytt ansettelsesreglement for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune.

 

 

 

 

PS 5/06 Seniorseminar 31.03.06

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 04.05.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

PS 6/06 Orienteringer

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 04.05.2006

BEHANDLING:

Rådmann orienterte om sin tilråding til sak nr. 33/06 i formannskapet som går på disponering av overskudd – regnskap 2005. Orienterte også om KLP sitt bidrag til HMS-arbeid.